Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa

wróć do pełnej listy uchwał

Uchwała KRS nr 56/2015

Sąd: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie
Data posiedzenia: 13 stycznia 2015 – 16 stycznia 2015
Obwieszczenie: Monitor Polski poz. 371 z 2014
Pobierz uchwałę:http://krspl.home.pl/bip/files/2015-01-1...
Liczba wolnych stanowisk: 1
Liczba kandydatów: 43
Liczba obsadzonych stanowisk: 1
Liczba odrzuconych kandydatów: 42

Lista kandydatów

l.p. nazwisko i imiona wykonywany zawód decyzja
1. Baziak Justyna Elżbieta radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13
2. Bik Marcin Łukasz asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 3
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 11
3. Cekiera-Banaś Magdalena Krystyna referendarz negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14
4. Chabros Marzena asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13
5. Dobrowolska Marta Teresa asystent sędziego pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA wszyscy 50 13
PRZECIW 0 13 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 21 1

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Marta Teresa Dobrowolska urodziła się w dniu l O marca 1983 r. w Łodzi. W 2007 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, uzyskując tytuł magistra prawa z ogólną oceną bardzo dobrą. Po odbyciu aplikacji sądowej, we wrześniu 2010 r., złożyła egzamin sędziowski z łącznym wynikiem dobrym plus. W 2008 r. ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania funduszami i projektami unijnymi na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej - Instytucie Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie z wynikiem bardzo dobrym. Kandydatka posiada również doświadczenie zawodowe w pracy w kancelariach radców prawnych w latach 2007-2010. Od dnia l grudnia 2010 r. do chwili obecnej pracuje jako asystent sędziego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie początkowo w IV Wydziale Pracy, a obecnie w I Wydziale Cywilnym.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Przy uwzględnieniu oceny całościowej wynikającej z łącznego zastosowania ustawowych kryteriów, w niniejszym postępowaniu nominacyjnym Krajowa Rada Sądownictwa uznała, że na wybór zasługuje kandydatura Pani asystent sędziego Marty Teresy Dobrowolskiej. Rada dokonując takiej oceny miała na uwadze przymioty wskazane w celującej ocenie kwalifikacyjnej dotyczącej pracy Kandydatki. Pani asystent posiada obszerną i pogłębioną wiedzę merytoryczną, predysponującą do objęcia stanowiska sędziego oraz odpowiednie doświadczenie zawodowe, a ponadto otrzymała najwyższe poparcie środowiska sędziowskiego.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacyjną Kandydatki sporządziła S SO Izabella Stawicka - wizytator do spraw cywilnych Sądu Okręgowego w Krakowie, która podniosła, że cała dokumentacja przedstawiona jako materiał bazowy oceny nie wykazuje braków formalnych oraz błędów merytorycznych Opiniowanej. Opracowania są staranne i wykazują, że ich problematyka została starannie przeanalizowana i przemyślana. Efektem jest prezentowana w projektach dojrzała argumentacja odnosząca się do faktów, jak i wykładni norm prawnych. Sędzia wizytator zwróciła uwagę, że pod względem merytorycznym niektóre badane prace były znakomite. Wyraziła pogląd, że analiza projektów orzeczeń. z uzasadnieniami pozwala stwierdzić, że Kandydatka na stanowisku asystenta zdobyła konieczne doświadczenie dla pozytywnego zweryfikowania Jej przygotowania do wykonywania zawodu sędziego. Teza, że Kandydatka pogłębiła swoje wiadomości z zakresu metodologii pracy sędziego uzyskane podczas aplikacji sądowej znajduje pełne uzasadnienie w wynikach analizy. Sędzia wizytator podkreśliła, że projekty orzeczeń i uzasadnień sporządzone przez Opiniowaną uzyskiwały pełną akceptację ze strony Sędziów współpracujących. Sędzia wizytator stwierdziła, że Pani asystent sędziego Mmia Teresa Dobrowolska ze względu na prezentowany poziom intelektualny, posiadaną wiedzę prawniczą, umiejętności zawodowe, a także cechy charakteru spełnia wymagania formalne i merytoryczne - określone w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych - do skutecznego kandydowania na stanowiska sędziego sądu rejonowego. Poziom spełnienia tych wymogów sędzia wizytator oceniła obecnie jako celujący.

Wizytator: Izabella Stawicka

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
6. Fidzińska-Adamska Paulina Anna referendarz negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA wszystkie 36 0
PRZECIW 0 24 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 24 14
7. Gajek Joanna referendarz negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14
8. Garbacz- Butler Aneta Maria referendarz negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 4
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 10
9. Godlewska Katarzyna Justyna asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14
10. Górecka Agata Henryka asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14
11. Henrych Iwona Ewa referendarz negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14
12. Karwecka-Wronka Sylwia asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13
13. Klauziński Maciej Wojciech asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14
14. Kleszcz Justyna Elżbieta asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13
15. Kliś-Kowalska Agnieszka Katarzyna referendarz negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14
16. Koper Małgorzata asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13
17. Koszyka Justyna asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 1
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13
18. Kubacka Izabela Joanna asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14
19. Kuma Aneta Katarzyna asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14
20. Lejko Aleksandra Maria adwokat negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14
21. Leśniak-Śnieżna Olga referendarz negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14
22. Mach-Miścicka Agnieszka Maria asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14
23. Marchlewski Bartłomiej asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 3
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 11
24. Marcinkowska- Kulas Kaja Elżbieta asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14
25. Musiał Anna asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14
26. Nowak Paweł Edward asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14
27. Ostrowska-Suchmiel Ewa Joanna asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14
28. Partyk Aleksandra Maria asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14
29. Partyka Tomasz Józef asysten sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA wszystkie 35 0
PRZECIW 0 24 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 25 14
30. Połczyński Piotr Henryk referendarz negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14
31. Puchalska Elżbieta Teresa asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 3
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 11
32. Pudo Tomasz Janusz asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14
33. Sobczyński Piotr Marcin prokurator negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 2
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 12
34. Sołtysik Ewelina Marta asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13
35. Stec Aneta Ewa asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 2
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 12
36. Suchmiel Bartosz Roman referendarz negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14
37. Tomczyk-Kopeć lzabella Dorota prokurator negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13
38. Waszkiewicz- Pampuch Elżbieta Urszula referendarz negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14
39. Węgrzyn Piotr Adam asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13
40. Włodarczyk Eliza Magdalena asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 3
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 11
41. Wojtanowska Katarzyna Magdalena asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14
42. Wrońska Renata referendarz negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14
43. Żmudzka-Kmiecik Ewa Urszula referendarz negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14