Orzecznictwo

Jak stosować uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r. do wyroków sądów powszechnych?

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r. zawiera 4 punkty. Tylko dwa z nich dotyczą orzeczeń wydawanych przez sądy powszechne, tj. sądy rejonowe, okręgowe i apelacyjne. Wynika z nich przede wszystkim, że orzeczenia sądów powszechnych i wojskowych mogą być uchylone także jeżeli wadliwość procesu powoływania [członków składu orzekającego] prowadzi, w konkretnych okolicznościach, do naruszenia standardu niezawisłości i bezstronności. Uchwała w ogóle nie dotyka orzeczeń sądów administracyjnych, ponieważ nadzór nad działalnością orzeczniczą sądów administracyjnych…

Czytaj dalej

Orzecznictwo

Czy orzeczenia wydawane przez sędziów powołanych przez nową KRS mogą być podważane?

Podobnie, jak orzeczenia innych sędziów sądów powszechnych, także orzeczenia wydawane przez sędziów powołanych na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej w 2018 roku podlegają kontroli. Tak wyjaśniał to Sędzia Sądu Najwyższego prof. Włodzimierz Wróbel: Problem badania tego, czy sąd jest sądem bezstronnym, czy niezawisłym to nic nowego. To test, którego na co dzień dokonują sądy od lat, nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach. To jest coś immanentnego w orzekaniu przez sąd. Są różne…

Czytaj dalej

Orzecznictwo

Uzasadnienie uchwały Sądu Najwyższego z 23 stycznia 2020 r.

Treść ustnego uzasadnienia Uchwały składu połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r. wygłoszonego przez sędziego Włodzimierza Wróbla (transkrypcja Archiwum Osiatyńskiego): „Sytuacja jest szczególna, więc proszę mi pozwolić, że mojej części uzasadnienia będę mówił do obywateli. O co chodzi w tej uchwale? O to, żeby w przyszłości, kiedy dojdzie do wydania orzeczenia sądowego, istniał mechanizm sprawdzenia, czy to orzeczenie aby na pewno może zapaść w takich…

Czytaj dalej

Orzecznictwo

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r.

23 stycznia 2020 r. Sąd Najwyższy w składzie połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych po rozpoznaniu na posiedzeniu sprawy z wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 15 stycznia 2020 r. o rozstrzygnięcie rozbieżności w wykładni prawa występującej w orzecznictwie Sądu Najwyższego podjął uchwałę: Nienależyta obsada sądu w rozumieniu art. 439 § 1 pkt 2 k.p.k. albo sprzeczność składu sądu z przepisami prawa w rozumieniu art. 379 pkt 4 k.p.c. zachodzi także…

Czytaj dalej