Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa

wróć do pełnej listy uchwał

Uchwała KRS nr 299/2017

Sąd: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data posiedzenia: 3 października 2017 – 6 października 2017
Obwieszczenie: Monitor Polski poz. poz. 429 z 2017
Pobierz uchwałę:http://krspl.home.pl/bip/files//2017-10-...
Liczba wolnych stanowisk: 1
Liczba kandydatów: 11
Liczba obsadzonych stanowisk: 1
Liczba odrzuconych kandydatów: 10

Lista kandydatów

l.p. nazwisko i imiona wykonywany zawód decyzja
1. Borkowski Grzegorz Stanisław sędzia wojewódzkiego sądu administracyjnego pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 6 31 18
PRZECIW 1 54 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 4

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Grzegorz Stanisław Borkowski urodził się l lutego 1976 r. w Lublinie. W 2000 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, uzyskując tytuł magistra prawa z ogólną oceną bardzo dobrą. W latach 2000-2006 pracował jako asystent w Wyższej Szkole Humanistyczno -Przyrodniczej w Sandomierzu, w której prowadził zajęcia dydaktyczne z zakresu ustroju organów ochrony prawnej, postępowania cywilnego i prawa handlowego. Po odbyciu w latach 2001-2004 aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie, we wrześniu 2004 r. złożył egzamin sędziowski z łącznym wynikiem bardzo dobrym. Z dniem l lipca 2005 r. został mianowany asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim. Powierzone obowiązki orzecznicze wykonywał w V Wydziale Grodzkim a następnie w I Wydziale Cywilnym. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2008 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim. Orzekał w I Wydziale Cywilnym i V Wydziale Karnym. W 2009 r. uczestniczył w Podyplomowym Studium Prawa Cywilnego dla Sędziów Sądów Powszechnych, zorganizowanym przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury we współpracy z Instytutem Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. W okresie od 20 lipca 2009 r. do 20 października 2009 r. był delegowany do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości. W dniu 7 września 2009 r. delegacja została przedłużona na czas nieokreślony. Minister Sprawiedliwości z dniem 27 lipca 201 O r. odwołał Pana sędziego z delegacji i z dniem 28 lipca 20 l O r. delegował go do pełnienia czynności administracyjnych w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, początkowo na okres do 31 grudnia 2010 r., a następnie na czas nieokreślony. Pan sędzia zajmował stanowisko Kierownika Działu Współpracy Międzynarodowej. W 2011 r., na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem: "Modele adwokatury polskiej - tradycja i współczesność" oraz po złożeniu wymaganych egzaminów, uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych, nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W latach 2013-2014 odbył roczny staż w charakterze prawnika w Kancelarii Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Z dniem 28 lutego 2015 r. Pan sędzia ustąpił z delegacji do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, a z dniem l marca 2015 r. został delegowany przez Ministra Sprawiedliwości na czas nieokreślony do pełnienia czynności w Biurze Krajowej Rady Sądownictwa, w którym pełni funkcję Szefa Biura w randze Podsekretarza Stanu. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z l O września 2015 r. Pan sędzia został delegowany do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Lublinie od l października 2015 r. na czas nieokreślony w wymiarze jednej sesji w miesiącu. Orzeka w II Wydziale Cywilnym Odwoławczym.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Przy podejmowaniu decyzji Krajowa Rada Sądownictwa kierowała się ocenami kwalifikacyjnymi oraz doświadczeniem zawodowym kandydatów. Kandydat przedstawiony z wnioskiem o powołanie posiada rozległą wiedzę, popartą dużym i różnorodnym doświadczeniem zawodowym. Jego wysokie kwalifikacje merytoryczne znajdują odzwierciedlenie w wyróżniającej ocenie kwalifikacyjnej oraz wyróżniającej ocenie Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, a także w bardzo dobrych opiniach i rekomendacjach osób z nim współpracujących. Pan Grzegorz Stanisław Borkowski od 2010 r. jest aktywnym członkiem koordynatorem wydarzeń szkoleniowych podgrupy do spraw prawa administracyjnego Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (EJTN) a od 2016 r. - podgrupy do spraw praw fundamentalnych i praw człowieka. Ponadto przez dwie kadencje (w latach 2014-2016, a zatem przez maksymalny okres czasu) był Przewodniczącym Rady Konsultacyjnej HELP przy Radzie Europy. Pan sędzia jest członkiem Komisji Prawnej Polskiej Akademii Nauk - Oddziału w Lublinie i Towarzystwa Naukowego KUL, jak również wielokrotnym ekspertem i współautorem raportów dla Rady Europy w zakresie reformy wymiaru sprawiedliwości (między innymi w Gruzji, Serbii, Bośni i Hercegowinie i na Ukrainie). Prowadził także zajęcia dydaktyczne w ramach Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (EJTN) między innymi w Barcelonie, Rzymie, Krakowie, Strasburgu, Splicie i na Malcie, w Akademii Prawa Europejskiego (ERA) w Strasburgu, w Międzyregionalnym Instytucie Badań nad Przestępstwami i Wymiarem Sprawiedliwości Narodów Zjednoczonych (UNICRI) w Turynie. Prowadził szkolenia dla sędziów Sądu Najwyższego i Wyższej Komisji Kwalifikacyjnej Sędziów na Ukrainie. Jest recenzentem Kwartalnika Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, a do 2016 r. był członkiem Rady Programowej Wojskowego Przeglądu Prawniczego. Przewodniczył i występował w wielu konferencjach krajowych i międzynarodowych. Jest autorem licznych (35) publikacji naukowych oraz współautorem 3 podręczników, w tym EJTN Administrative Law Training Guidelines (Chapter III - European Human/Fundarnental Rights). Predyspozycje merytoryczne i osobowościowe Pana sędziego do objęcia urzędu sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego potwierdzają opinie wystawione między innymi przez Zastępcę Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa i Prezesa Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim. Rekomendacji kandydaturze Pana sędziego udzielili: prof. dr hab. Krzysztof Wojtyczek - sędzia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, prof. dr hab. Lech Garlicki - były sędzia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, prof. dr hab. Maciej Szpunar - Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i prof. dr hab. Roman Hauser - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego. W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pan Grzegorz Stanisław Borkowski jest najlepszym kandydatem w niniejszej procedurze nominacyjnej. Posiada kwalifikacje merytoryczne oraz doświadczenie zawodowe, dające rękojmię należytego wykonywania obowiązków orzeczniczych na stanowisku sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego. Uzyskał jako jedyny spośród wszystkich kandydatów biorących udział w niniejszej procedurze konkursowej wyróżniającą ocenę kwalifikacyjną swojej pracy, a także wyróżniającą ocenę Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. O przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej kandydatury Pana Grzegorza Stanisława Borkowskiego zadecydował całoksztah okoliczności sprawy, a w szczególności zdobyte przez niego bardzo bogate i różnorodne doświadczenie zawodowe, wyróżniająca ocena kwalifikacyjna oraz wyróżniająca ocena Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, bardzo dobre opinie o jego pracy i rekomendacje, a także najwyższe poparcie Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie i drugie w kolejności, pod względem liczby uzyskanych głosów "za", poparcie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Kandydat przedstawiony z wnioskiem o powołanie prezentuje bardzo wysoki poziom wiedzy w dziedzinie administracji publicznej oraz prawa administracyjnego i innych dziedzin prawa związanych z działaniem organów administracji publicznej, jak również prawa europejskiego. Podkreślenia wymaga, że niniejsza procedura konkursowa dotyczy tylko jednego wolnego stanowiska sędziowskiego, zatem Rada mogła dokonać wyboru tylko jednej osoby.

Opinie wizytatorów

Praca i kwalifikacje zawodowe kandydata zostały ocenione jako wyróżniające przez Panią Izabelę Głowacką-Klimas - sędzię Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Pani sędzia podkreśliła, że kandydat brał aktywny udział w podgrupie Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (EJTN) do spraw prawa administracyjnego, a ponadto, w ramach pracy jako Szef Biura Krajowej Rady Sądownictwa, stale stosuje Kodeks postępowania administracyjnego i przepisy z zakresu prawa administracyjnego, nadzorując i osobiście wykonując między innymi czynności z zakresu zamówień publicznych, planowania i realizacji budżetu, ochrony danych osobowych oraz informacji niejawnych, udzielania odpowiedzi na skargi, wnioski i petycje, a zatem należy uznać, że wyróżnia się wysokim poziomem wiedzy w dziedzinie prawa administracyjnego. Pan sędzia regularnie podnosi swoje kwalifikacje. Zakres jego wiedzy jest szeroki i ugruntowany, co przejawia się w licznych publikacjach, obejmujących tematykę z różnych dziedzin prawa. W ocenie Pani sędzi opiniowany posiada bardzo dobre przygotowanie merytoryczne i praktyczne do objęcia urzędu sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego. Pani sędzia podkreśliła, że w opiniach o pracy kandydata zwrócono uwagę na jego bardzo dobre przygotowanie merytoryczne. Wysokie kwalifikacje Pana sędziego znajdują odzwierciedlenie w prowadzonych przez niego sprawach. Pani sędzia stwierdziła, że opiniowany jest pracowity, rzetelny i sumienny, postrzegany przez otoczenie jako osoba dobrze zorganizowana i zaangażowana w pracę orzeczniczą. Pani sędzia wyraziła pogląd, że kandydat podejmuje trafne decyzje merytoryczne oraz potrafi zrozumiale, logicznie i spójnie je uzasadnić. Na podkreślenie zasługuje jego działalność naukowa, edukacyjna i publikacyjna. W uzupełniającej ocenie kwalifikacyjnej, obejmującej zbadane sprawy z ostatniego okresu pracy orzeczniczej kandydata w Sądzie Okręgowym w Lublinie, Pani sędzia podtrzymała ocenę wyróżniającą.

Wizytator: Izabela Głowacka-Klimas

Kandydat otrzymał również wyróżniającą ocenę Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
2. Kazimierczak Joanna sędzia wojewódzkiego sądu administracyjnego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 2 65 0
PRZECIW 5 20 4
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 18

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Joanna Kazimierczak urodziła się w 1970 r. W okresie od kwietnia 1994 r. do października 1994 r. pracowała jako referent prawny w spółce adwokackiej "Lachowska, Płaska i Kuk" w Warszawie. Od 1995 r. pracowała na stanowisku starszego referenta w Izbie Administracji Skarbowej w Warszawie. Po ukończeniu aplikacji radcowskiej, w 1999 r. złożyła egzamin radcowski. Uchwałą Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie z dnia 12 maja 1999 r. została wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Do 2000 r. była zatrudniona jako radca prawny w Izbie Administracji Skarbowej w Warszawie. W okresie od września 2000 r. do października 2000 r. pracowała w dziale doradztwa podatkowego w spółce "Radl & Partner" w Warszawie. Od listopada 2000 r. została ponownie zatrudniona w Izbie Administracji Skarbowej w Warszawie na stanowisku radcy prawnego, początkowo w I Samodzielnym Oddziale Obsługi Prawnej, a obecnie w I Dziale Obsługi Prawnej, przy czym do 2015 r. prowadziła jednocześnie obsługę prawną w Urzędzie Skarbowym Warszawa-Bielany w Warszawie i III Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście w Warszawie. Z dniem 15 listopada 2004 r. została mianowana urzędnikiem służby cywilnej. Brała udział w szkoleniach zawodowych.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pozostali kandydaci posiadają wysokie kwalifikacje zawodowe, uprawniające do ubiegania się o urząd sędziego w wojewódzkim sądzie administracyjnym, jednak w świetle wszystkich kryteriów ustawowych, zastosowanych przez Radę, nie wypełnili ich w stopniu wyższym niż Pan Grzegorz Stanisław Borkowski. Praca i kwalifikacje merytoryczne pozostałych kandydatów zostały ocenione: bardzo dobrze odnośnie Pani Joanny Kazimierczak, Pani Doroty Cecylii Pawłowskiej, Pani Renaty Pawłowskiej i Pani Joanny Katarzyny Wegner-Kowalskiej, bardzo dobrze minus odnośnie Pani Barbary Anny Kotlarek-Kmin, dobrze odnośnie Pana Marka Krysztofiuka, Pana Rafała Rostkowskiego i Pana Grzegorza Michała Smogorzewskiego oraz dostatecznie odnośnie Pana Konrada Adama Saneckiego i Pana Jacka Pawła Skrzyniarza. Pomimo wysokich kwalifikacji zawodowych, osoby te otrzymały zatem niższe oceny kwalifikacyjne niż Pan Grzegorz Stanisław Borkowski. Nie spełniają zatem łącznie kryteriów wyboru w takim stopniu, jak kandydat przedstawiony z wnioskiem o powołanie.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
3. Kotlarek-Kmin Barbara Anna sędzia wojewódzkiego sądu administracyjnego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0 3 0
PRZECIW 7 78 7
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 15

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Barbara Anna Kotlarek-Kmin urodziła się w 1977 r. W latach 2002-2009 była zatrudniona na stanowisku prawnika w kancelarii M. Mazurek i Partnerzy Prawnicza Spółka komandytowa w Warszawie. Po ukończeniu aplikacji radcowskiej, w 2005 r. złożyła egzamin radcowski. Uchwałą Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie z dnia 28 grudnia 2005 r. została wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. W latach 2009-2016 była zatrudniona w Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, początkowo na stanowisku radcy, a następnie starszego radcy w Departamencie Prawa Międzynarodowego i Europejskiego. W okresie od września 2016 r. do grudnia 2016 r. pracowała jako radca prawny w Biurze Eksportu UNIBEP S.A. w Bielsku Podlaskim. Od stycznia 2017 r. wykonuje zawód w ramach indywidualnej kancelarii radcy prawnego, współpracując stale z Kancelarią Weil Gotshal & Manges Paweł Rymarz Spółka komandytowa w Warszawie. Brała udział w szkoleniach zawodowych, między innymi zorganizowanych w Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pozostali kandydaci posiadają wysokie kwalifikacje zawodowe, uprawniające do ubiegania się o urząd sędziego w wojewódzkim sądzie administracyjnym, jednak w świetle wszystkich kryteriów ustawowych, zastosowanych przez Radę, nie wypełnili ich w stopniu wyższym niż Pan Grzegorz Stanisław Borkowski. Praca i kwalifikacje merytoryczne pozostałych kandydatów zostały ocenione: bardzo dobrze odnośnie Pani Joanny Kazimierczak, Pani Doroty Cecylii Pawłowskiej, Pani Renaty Pawłowskiej i Pani Joanny Katarzyny Wegner-Kowalskiej, bardzo dobrze minus odnośnie Pani Barbary Anny Kotlarek-Kmin, dobrze odnośnie Pana Marka Krysztofiuka, Pana Rafała Rostkowskiego i Pana Grzegorza Michała Smogorzewskiego oraz dostatecznie odnośnie Pana Konrada Adama Saneckiego i Pana Jacka Pawła Skrzyniarza. Pomimo wysokich kwalifikacji zawodowych, osoby te otrzymały zatem niższe oceny kwalifikacyjne niż Pan Grzegorz Stanisław Borkowski. Nie spełniają zatem łącznie kryteriów wyboru w takim stopniu, jak kandydat przedstawiony z wnioskiem o powołanie.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
4. Krysztofiuk Marek sędzia wojewódzkiego sądu administracyjnego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0 0 0
PRZECIW 7 81 9
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Marek Krysztofiuk urodził się w 1976 r. Po odbyciu aplikacji prokuratorskiej, w 2003 r. złożył egzamin prokuratorski. Z dniem l O września 2003 r. został mianowany asesorem prokuratorskim w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Praga Północ w Warszawie a z dniem 10 września 2005 r. został powołany na stanowisko prokuratora tej Prokuratury. W latach 2006-2008 był delegowany do Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie. Powierzone obowiązki wykonywał początkowo w Wydziale VI do spraw Przestępczości Zorganizowanej, a następnie w Wydziale V Śledczym. Uchwałą Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie z dnia 27 października 2008 r. został wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Siedlcach z dnia 17 lutego 2009 r. został wpisany na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Siedlcach, w związku z czym prawo do wykonywania zawodu radcy prawnego zostało zawieszone. Uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2009 r. został przeniesiony do Izby Adwokackiej w Warszawie. W latach 2009-2010 prowadził własną kancelarię w Warszawie, początkowo jako radca prawny, a następnie adwokat. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 20 l O r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie. Orzekał w V Wydziale Karnym. Od stycznia 2013 r. pełnił funkcję Kierownika Sekcji Wykonawczej tego Wydziału a od sierpnia 2014 r. Przewodniczącego Wydziału. Od 2014 r. Pan sędzia jest delegowany do orzekania w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Uczestniczył w licznych szkoleniach zawodowych, między innymi zorganizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pozostali kandydaci posiadają wysokie kwalifikacje zawodowe, uprawniające do ubiegania się o urząd sędziego w wojewódzkim sądzie administracyjnym, jednak w świetle wszystkich kryteriów ustawowych, zastosowanych przez Radę, nie wypełnili ich w stopniu wyższym niż Pan Grzegorz Stanisław Borkowski. Praca i kwalifikacje merytoryczne pozostałych kandydatów zostały ocenione: bardzo dobrze odnośnie Pani Joanny Kazimierczak, Pani Doroty Cecylii Pawłowskiej, Pani Renaty Pawłowskiej i Pani Joanny Katarzyny Wegner-Kowalskiej, bardzo dobrze minus odnośnie Pani Barbary Anny Kotlarek-Kmin, dobrze odnośnie Pana Marka Krysztofiuka, Pana Rafała Rostkowskiego i Pana Grzegorza Michała Smogorzewskiego oraz dostatecznie odnośnie Pana Konrada Adama Saneckiego i Pana Jacka Pawła Skrzyniarza. Pomimo wysokich kwalifikacji zawodowych, osoby te otrzymały zatem niższe oceny kwalifikacyjne niż Pan Grzegorz Stanisław Borkowski. Nie spełniają zatem łącznie kryteriów wyboru w takim stopniu, jak kandydat przedstawiony z wnioskiem o powołanie.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
5. Pawłowska Dorota Cecylia sędzia wojewódzkiego sądu administracyjnego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0 8 0
PRZECIW 7 73 8
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Dorota Cecylia Pawłowska urodziła się w 1972 r. W latach 1997-2002 pracowała w Urzędzie Miasta Łodzi, kolejno na stanowiskach: referenta, podinspektora, a następnie inspektora w Oddziale Nadzoru i Polityki Właścicielskiej Wydziału Gospodarowania Majątkiem. W latach 2002-2004 była zatrudniona w Urzędzie do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie, początkowo na stanowisku specjalisty, a następnie głównego specjalisty w Wydziale Prawnym. Po ukończeniu aplikacji radcowskiej, w 2004 r. złożyła egzamin radcowski. Uchwałą Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie z dnia 28 czerwca 2004 r. została wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. W latach 2004-2006 prowadziła własną kancelarię radcy prawnego. W latach 2006-2007 uczestniczyła w Podyplomowym Studium w zakresie projektów finansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2006 r. do chwili obecnej pracuje w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, początkowo jako radca prawny a od 2010 r. pełni funkcję Naczelnika II Wydziału Obsługi Prawnej w Departamencie Prawnym. Brała udział w licznych szkoleniach zawodowych, między innymi zorganizowanych przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej. Jest autorką artykułu dotyczącego działalności w zakresie telekomunikacji podejmowanej przez jednostki samorządu terytorialnego ("Wspólnota. Pismo samorządu terytorialnego" Nr 4911003, 4 grudnia 2010 r. ).

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pozostali kandydaci posiadają wysokie kwalifikacje zawodowe, uprawniające do ubiegania się o urząd sędziego w wojewódzkim sądzie administracyjnym, jednak w świetle wszystkich kryteriów ustawowych, zastosowanych przez Radę, nie wypełnili ich w stopniu wyższym niż Pan Grzegorz Stanisław Borkowski. Praca i kwalifikacje merytoryczne pozostałych kandydatów zostały ocenione: bardzo dobrze odnośnie Pani Joanny Kazimierczak, Pani Doroty Cecylii Pawłowskiej, Pani Renaty Pawłowskiej i Pani Joanny Katarzyny Wegner-Kowalskiej, bardzo dobrze minus odnośnie Pani Barbary Anny Kotlarek-Kmin, dobrze odnośnie Pana Marka Krysztofiuka, Pana Rafała Rostkowskiego i Pana Grzegorza Michała Smogorzewskiego oraz dostatecznie odnośnie Pana Konrada Adama Saneckiego i Pana Jacka Pawła Skrzyniarza. Pomimo wysokich kwalifikacji zawodowych, osoby te otrzymały zatem niższe oceny kwalifikacyjne niż Pan Grzegorz Stanisław Borkowski. Nie spełniają zatem łącznie kryteriów wyboru w takim stopniu, jak kandydat przedstawiony z wnioskiem o powołanie.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
6. Pawłowska Renata sędzia wojewódkziego sądu administracyjnego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0 3 0
PRZECIW 7 79 9
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Renata Pawłowska urodziła się w 1969 r. W latach 1988-1989 pracowała jako młodszy referent notarialny w Państwowym Biurze Notarialnym w Kielcach. Po ukończeniu aplikacji prokuratorskiej, w 1996 r. złożyła egzamin prokuratorski. Z dniem l listopada 1996 r. została mianowana asesorem Prokuratury Rejonowej w Żarach a z dniem l listopada 1998 r. została powołana na stanowisko prokuratora tej Prokuratury. W 1999 r. ukończyła dwusemestralne studia podyplomowe w zakresie podatków na Wydziale Finansów i Bankowości w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu z wynikiem dobrym. W 2007 r. ukończyła dwusemestralne Podyplomowe Studium Prawa Europejskiego dla Sędziów Sądów Powszechnych i Prokuratorów, zorganizowane przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości. W latach 2008-2011 była delegowana do Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze i z dniem l maja 2011 r. została powołana na stanowisko prokuratora tej Prokuratury. Brała udział w licznych szkoleniach zawodowych, między innymi zorganizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury i Krajowe Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury. Posiada również tytuł technik ekonomista o specjalności finanse i rachunkowość.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pozostali kandydaci posiadają wysokie kwalifikacje zawodowe, uprawniające do ubiegania się o urząd sędziego w wojewódzkim sądzie administracyjnym, jednak w świetle wszystkich kryteriów ustawowych, zastosowanych przez Radę, nie wypełnili ich w stopniu wyższym niż Pan Grzegorz Stanisław Borkowski. Praca i kwalifikacje merytoryczne pozostałych kandydatów zostały ocenione: bardzo dobrze odnośnie Pani Joanny Kazimierczak, Pani Doroty Cecylii Pawłowskiej, Pani Renaty Pawłowskiej i Pani Joanny Katarzyny Wegner-Kowalskiej, bardzo dobrze minus odnośnie Pani Barbary Anny Kotlarek-Kmin, dobrze odnośnie Pana Marka Krysztofiuka, Pana Rafała Rostkowskiego i Pana Grzegorza Michała Smogorzewskiego oraz dostatecznie odnośnie Pana Konrada Adama Saneckiego i Pana Jacka Pawła Skrzyniarza. Pomimo wysokich kwalifikacji zawodowych, osoby te otrzymały zatem niższe oceny kwalifikacyjne niż Pan Grzegorz Stanisław Borkowski. Nie spełniają zatem łącznie kryteriów wyboru w takim stopniu, jak kandydat przedstawiony z wnioskiem o powołanie.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
7. Rostkowski Rafał sędzia wojewódzkiego sądu administracyjnego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0 2 0
PRZECIW 7 80 9
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Rafał Rostkowski urodził się w 1977 r. Od września 2002 r. do chwili obecnej jest zatrudniony w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. W latach 2002-2004 pracował na stanowisku inspektora w Urzędzie Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. W latach 2004-2006 był zatrudniony jako specjalista w Departamencie Techniki i Kontroli i Departamencie Rynku Telekomunikacyjnego Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty a w 2006 r. jako specjalista w Departamencie Rynku Telekomunikacyjnego Urzędu Komunikacji Elektronicznej. W 2005 r. został mianowany urzędnikiem służby cywilnej a w maju 2015 r. otrzymał IV stopień urzędnika służby cywilnej. W latach 2006-2017 pracował w Departamencie Orzecznictwa, kolejno jako główny specjalista, pełniący obowiązki zastępcy dyrektora, a następnie dyrektor. W 20 l O r. ukończył studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości na Wydziale Geodezji i Kartografii Folitechniki Warszawskiej z wynikiem bardzo dobrym. W okresie od marca 2017 r. do maja 2017 r. pracował w Departamencie Architektury, Budownictwa i Geodezji, a następnie w Departamencie Gospodarki Nieruchomościami na stanowisku radcy ministra. Brał udział w licznych szkoleniach zawodowych, między innymi zorganizowanych przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pozostali kandydaci posiadają wysokie kwalifikacje zawodowe, uprawniające do ubiegania się o urząd sędziego w wojewódzkim sądzie administracyjnym, jednak w świetle wszystkich kryteriów ustawowych, zastosowanych przez Radę, nie wypełnili ich w stopniu wyższym niż Pan Grzegorz Stanisław Borkowski. Praca i kwalifikacje merytoryczne pozostałych kandydatów zostały ocenione: bardzo dobrze odnośnie Pani Joanny Kazimierczak, Pani Doroty Cecylii Pawłowskiej, Pani Renaty Pawłowskiej i Pani Joanny Katarzyny Wegner-Kowalskiej, bardzo dobrze minus odnośnie Pani Barbary Anny Kotlarek-Kmin, dobrze odnośnie Pana Marka Krysztofiuka, Pana Rafała Rostkowskiego i Pana Grzegorza Michała Smogorzewskiego oraz dostatecznie odnośnie Pana Konrada Adama Saneckiego i Pana Jacka Pawła Skrzyniarza. Pomimo wysokich kwalifikacji zawodowych, osoby te otrzymały zatem niższe oceny kwalifikacyjne niż Pan Grzegorz Stanisław Borkowski. Nie spełniają zatem łącznie kryteriów wyboru w takim stopniu, jak kandydat przedstawiony z wnioskiem o powołanie.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
8. Sanecki Konrad Adam sędzia wojewódzkiego sądu administracyjnego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0, dobra 1 0
PRZECIW 7 80 9
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Konrad Adam Sanecki urodził się w 1978 r. Od 2006 r. do chwili obecnej pracuje w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, początkowo na stanowisku starszego specjalisty, a następnie głównego specjalisty w Wydziale Orzecznictwa Administracyjnego Departamentu Ochrony Zabytków. W 2013 r. został mianowany urzędnikiem służby cywilnej. Od 2015 r. jest pozaetatowym członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie. W 2016 r. złożył egzamin radcowski. Uchwałą Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie z dnia 24 maja 2016 r. został wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Od marca 2017 r. pracuje jako radca prawny w Departamencie Dziedzictwa Kulturowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prowadził szkolenia dla sędziów i prokuratorów, zorganizowane przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, a także dla pracowników Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków, między innymi z zakresu postępowania administracyjnego. Jest współautorem publikacji "Orzecznictwo sądów administracyjnych w zakresie prawnej ochrony zabytków" ("Wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki" t. 3, Wydawnictwo Poznańskie 2009).

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pozostali kandydaci posiadają wysokie kwalifikacje zawodowe, uprawniające do ubiegania się o urząd sędziego w wojewódzkim sądzie administracyjnym, jednak w świetle wszystkich kryteriów ustawowych, zastosowanych przez Radę, nie wypełnili ich w stopniu wyższym niż Pan Grzegorz Stanisław Borkowski. Praca i kwalifikacje merytoryczne pozostałych kandydatów zostały ocenione: bardzo dobrze odnośnie Pani Joanny Kazimierczak, Pani Doroty Cecylii Pawłowskiej, Pani Renaty Pawłowskiej i Pani Joanny Katarzyny Wegner-Kowalskiej, bardzo dobrze minus odnośnie Pani Barbary Anny Kotlarek-Kmin, dobrze odnośnie Pana Marka Krysztofiuka, Pana Rafała Rostkowskiego i Pana Grzegorza Michała Smogorzewskiego oraz dostatecznie odnośnie Pana Konrada Adama Saneckiego i Pana Jacka Pawła Skrzyniarza. Pomimo wysokich kwalifikacji zawodowych, osoby te otrzymały zatem niższe oceny kwalifikacyjne niż Pan Grzegorz Stanisław Borkowski. Nie spełniają zatem łącznie kryteriów wyboru w takim stopniu, jak kandydat przedstawiony z wnioskiem o powołanie.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
9. Skrzyniarz Jacek Paweł sędzia wojewódzkiego sądu administracyjnego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0 3 0
PRZECIW 7 79 9
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pozostali kandydaci posiadają wysokie kwalifikacje zawodowe, uprawniające do ubiegania się o urząd sędziego w wojewódzkim sądzie administracyjnym, jednak w świetle wszystkich kryteriów ustawowych, zastosowanych przez Radę, nie wypełnili ich w stopniu wyższym niż Pan Grzegorz Stanisław Borkowski. Praca i kwalifikacje merytoryczne pozostałych kandydatów zostały ocenione: bardzo dobrze odnośnie Pani Joanny Kazimierczak, Pani Doroty Cecylii Pawłowskiej, Pani Renaty Pawłowskiej i Pani Joanny Katarzyny Wegner-Kowalskiej, bardzo dobrze minus odnośnie Pani Barbary Anny Kotlarek-Kmin, dobrze odnośnie Pana Marka Krysztofiuka, Pana Rafała Rostkowskiego i Pana Grzegorza Michała Smogorzewskiego oraz dostatecznie odnośnie Pana Konrada Adama Saneckiego i Pana Jacka Pawła Skrzyniarza. Pomimo wysokich kwalifikacji zawodowych, osoby te otrzymały zatem niższe oceny kwalifikacyjne niż Pan Grzegorz Stanisław Borkowski. Nie spełniają zatem łącznie kryteriów wyboru w takim stopniu, jak kandydat przedstawiony z wnioskiem o powołanie.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
10. Smogorzewski Grzegorz Michał sędzia wojewódzkiego sądu administracyjnego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0 14 0
PRZECIW 7 67 8
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Grzegorz Michał Smogorzewski urodził s1ę w 1971 r. W latach 1995-2002 pracował w Departamencie Nadzoru Celnego i Departamencie Składów i Agencji Celnych Głównego Urzędu Ceł, kolejno na stanowiskach: referenta, radcy, starszego radcy, referendarza, a następnie naczelnika wydziału. W 1998 r. złożył egzamin uprawmający do samodzielnego wykonywania obowiązków służbowych funkcjonariusza administracji celnej. W latach 1998-2017 prowadził wykłady w resortowych placówkach doskonalenia kadr z zakresu prawa celnego. W 2000 r. został mianowany do służby stałej w służbie celnej. W latach 2002-2016 pracował w Ministerstwie Finansów, kolejno na stanowiskach: naczelnika wydziału, zastępcy dyrektora Izby Celnej w Warszawie, zastępcy dyrektora Departamentu Organizacji Służby Celnej, dyrektora Departamentu Organizacji Służby Celnej i jednocześnie pełniącego obowiązki zastępcy Szefa Służby Celnej, a następnie radcy ministra. W latach 2005-2012 uczestniczył w pracach legislacyjnych, w tym współpracował z Rządowym Centrum Legislacji. W 2016 r. uzyskał wpis na listę agentów celnych. W latach 2016-2017 pracował na stanowisku głównego specjalisty w Izbie Celnej w Warszawie, a od marca 2017 r. do chwili obecnej pracuje w Izbie Administracji Skarbowej w Warszawie. W 2017 r. złożył egzamin na doradcę podatkowego. Brał udział w licznych stażach zagranicznych i szkoleniach zawodowych. Współpracował z Komisją Europejską w zakresie problematyki celnej oraz wymogów Schengen, w tym procedur legislacyjnych Komisji Europejskiej. Prowadził również zajęcia dydaktyczne między innymi w: Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu, Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej w Warszawie, Szkole Głównej Handlowej w Warszawie z zakresu prawa celnego, postępowania w sprawach celnych, prawa podatkowego. Jest autorem licznych publikacji.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pozostali kandydaci posiadają wysokie kwalifikacje zawodowe, uprawniające do ubiegania się o urząd sędziego w wojewódzkim sądzie administracyjnym, jednak w świetle wszystkich kryteriów ustawowych, zastosowanych przez Radę, nie wypełnili ich w stopniu wyższym niż Pan Grzegorz Stanisław Borkowski. Praca i kwalifikacje merytoryczne pozostałych kandydatów zostały ocenione: bardzo dobrze odnośnie Pani Joanny Kazimierczak, Pani Doroty Cecylii Pawłowskiej, Pani Renaty Pawłowskiej i Pani Joanny Katarzyny Wegner-Kowalskiej, bardzo dobrze minus odnośnie Pani Barbary Anny Kotlarek-Kmin, dobrze odnośnie Pana Marka Krysztofiuka, Pana Rafała Rostkowskiego i Pana Grzegorza Michała Smogorzewskiego oraz dostatecznie odnośnie Pana Konrada Adama Saneckiego i Pana Jacka Pawła Skrzyniarza. Pomimo wysokich kwalifikacji zawodowych, osoby te otrzymały zatem niższe oceny kwalifikacyjne niż Pan Grzegorz Stanisław Borkowski. Nie spełniają zatem łącznie kryteriów wyboru w takim stopniu, jak kandydat przedstawiony z wnioskiem o powołanie.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
11. Wegner-Kowalska Joanna Katarzyna sędzia wojewódzkiego sądu administracyjnego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 1 29 0
PRZECIW 6 54 4
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 18

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Joanna Katarzyna Wegner-Kowalska urodziła się w 1978 r. W latach 2004-2009 była zatrudniona na stanowisku asystenta sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi. W 2004 r. złożyła egzamin na urzędnika sądowego z wynikiem bardzo dobrym. Po ukończeniu aplikacji sądowej, w 2006 r. złożyła egzamin sędziowski. W 2008 r. ukończyła trzysemestralne studia podyplomowe w zakresie zagadnień legislacyjnych na Uniwersytecie Warszawskim z wynikiem bardzo dobrym. Uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu z dnia 26 lutego 2009 r. została wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi z dnia 21 lipca 2009 r. została wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Łodzi. Od 2009 r. wykonuje zawód adwokata w ramach indywidualnej kancelarii adwokackiej. W latach 2009-2010 i 2013-2014 pracowała jako adiunkt w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, piastując stanowisko prodziekana do spraw studenckich. W 2012 r. została powołana do udziału w pracach zespołu eksperckiego w sprawie reformy postępowania administracyjnego. W 2012 r., na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem: "Stosowanie Konstytucji w orzecznictwie sądów administracyjnych" oraz po złożeniu wymaganych egzaminów, uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa, nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2014 r. pracuje jako adiunkt w Katedrze Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu postępowania administracyjnego sądowoadministracyjnego. Przygotowała rozprawę habilitacyjną pod tytułem: "Skuteczność unijnego prawa administracyjnego na przykładzie ochrony weterynaryjnej". Brała udział w licznych szkoleniach zawodowych i konferencjach naukowych. Jest autorką szeregu publikacji naukowych.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pozostali kandydaci posiadają wysokie kwalifikacje zawodowe, uprawniające do ubiegania się o urząd sędziego w wojewódzkim sądzie administracyjnym, jednak w świetle wszystkich kryteriów ustawowych, zastosowanych przez Radę, nie wypełnili ich w stopniu wyższym niż Pan Grzegorz Stanisław Borkowski. Praca i kwalifikacje merytoryczne pozostałych kandydatów zostały ocenione: bardzo dobrze odnośnie Pani Joanny Kazimierczak, Pani Doroty Cecylii Pawłowskiej, Pani Renaty Pawłowskiej i Pani Joanny Katarzyny Wegner-Kowalskiej, bardzo dobrze minus odnośnie Pani Barbary Anny Kotlarek-Kmin, dobrze odnośnie Pana Marka Krysztofiuka, Pana Rafała Rostkowskiego i Pana Grzegorza Michała Smogorzewskiego oraz dostatecznie odnośnie Pana Konrada Adama Saneckiego i Pana Jacka Pawła Skrzyniarza. Pomimo wysokich kwalifikacji zawodowych, osoby te otrzymały zatem niższe oceny kwalifikacyjne niż Pan Grzegorz Stanisław Borkowski. Nie spełniają zatem łącznie kryteriów wyboru w takim stopniu, jak kandydat przedstawiony z wnioskiem o powołanie.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów