Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa

wróć do pełnej listy uchwał

Uchwała KRS nr 441/2018

Sąd: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data posiedzenia: 9 października 2018 – 12 października 2018
Obwieszczenie: Monitor Polski poz. 407 z 2018
Pobierz uchwałę:https://adm.courtwatch.pl/wp-content/blo...
Liczba wolnych stanowisk: 2
Liczba kandydatów: 7
Liczba obsadzonych stanowisk: 2
Liczba odrzuconych kandydatów: 5

Lista kandydatów

l.p. nazwisko i imiona wykonywany zawód decyzja
1. Kazimierczak Joanna Radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 2 39 0
PRZECIW 6 46 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 0 17
2. Malicka Iwona Teresa Referendarz negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 4 47 0
PRZECIW 4 40 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 0 18
3. Montowski Mirosław Radca prawny pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0 5 12
PRZECIW 8 79 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 12 6

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Mirosław Montowski urodził się w 1977 r. w Toruniu. W 2001 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, uzyskując tytuł magistra z ogólną oceną dobrą. W 2002 r. ukończył dwusemestralne studia podyplomowe w zakresie prawa pracy na tym Uniwersytecie z wynikiem pozytywnym. Po odbyciu aplikacji radcowskiej w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu, w maju 2007 r. złożył egzamin radcowski z łącznym wynikiem bardzo dobrym. Uchwałą Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu z dnia 11 czerwca 2007 r. został wpisany na listę radców prawnych lej Izby. Od kwietnia 2003 r. jest zatrudniony w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Bydgoszczy, początkowo jako inspektor transportu drogowego, następnie kierownik działu prawnego a od października 2007 r. także jako radca prawny. W latach 2007-2008 pracował również jako radca prawny w Komendzie Głównej Policji. Od czerwca 2008 r. do chwili obecnej jest zatrudniony jako radca prawny w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Lipnie a od listopada 2008 r. także w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego. Brał udział w licznych szkoleniach zawodowych, m.in. odbył szkolenie pt.: „Polityka wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych w Unii Europejskiej", zorganizowane przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej.

Opinia wizytatora

Praca i kwalifikacje zawodowe kandydata zostały ocenione jako bardzo dobre przez opiniującą sędzię Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, która podkreśliła, że opiniowany posiada bardzo dobre przygotowanie teoretyczne i praktyczne do objęcia stanowiska sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego. Prezentuje bardzo dobrą znajomość zarówno prawa administracyjnego materialnego, jak i procedury administracyjnej oraz sądowoadministracyjnej. Z racji wieloletniego zatrudnienia w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego można uznać go za eksperta z zakresu spraw transportu drogowego. Jest to bardzo duży wachlarz, często skomplikowanych zagadnień, wymagających niejednokrotnie interpretacji przepisów nie tyko krajowych, ale również unijnych. Sporządzane przez kandydata opinie prawne i interpretacje przepisów poparte były stanowiskiem doktryny i orzecznictwa. Kandydat wielokrotnie, osobiście stawał przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. W argumentacji wykorzystywał literaturę, orzecznictwo, a także własne przemyślenia wynikające z dużego doświadczenia zawodowego. Dotychczasowy przebieg pracy zawodowej kandydata pozwala na stwierdzenie, że posiadane przez niego kwalifikacje stanowią o przydatności do pełnienia obowiązków sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
4. Sawa Monika Jadwiga Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 2 16 16
PRZECIW 6 68 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 16 1

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Monika Jadwiga Sawa urodziła się w 1973 r. w Krośnie. W 1998 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Filia w Rzeszowie, uzyskując tytuł magistra z ogólną oceną dobrą. Po ukończeniu studiów podjęła pracę zawodową w Departamencie Zagranicznym Ministerstwa Finansów w Warszawie. Po odbyciu w latach 1999-2002 aplikacji sądowej, początkowo w okręgu Sądu Okręgowego w Kielcach, a następnie Sądu Okręgowego w Warszawie, w kwietniu 2002 r. złożyła egzamin sędziowski z łącznym wynikiem dobrym. Z dniem 16 grudnia 2002 r. została mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Pragi w Warszawie. Powierzone obowiązki orzecznicze wykonywała w Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, przy czym w latach 2004-2005 pełniła funkcję Kierownika sekcji nakazowo-upominawczej. Z dniem 30 kwietnia 2005 r. została przeniesiona na stanowisko asesora sądowego w Sądzie Rejonowym dla in.st. Warszawy w Warszawie. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2006 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego tego Sądu. Orzekała w VII Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. W 2011 r. ukończyła dwusemestralne studia podyplomowe w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, z wynikiem bardzo dobrym. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lipca 2014 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie. Orzeka w XXI Wydziale Pracy. Brała udział w licznych szkoleniach zawodowych, m.in. zorganizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.

Opinia wizytatora

Praca i kwalifikacje zawodowe kandydatki zostały ocenione jako wyróżniające przez opiniującą sędzię Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, która podkreśliła, że całokształt dorobku orzeczniczego opiniowanej wskazuje na bardzo dobre opanowanie warsztatu zawodowego, umiejętność samodzielnego organizowania pracy, podejmowania trafnych decyzji oraz szczegółowego i wnikliwego ich uzasadniania. Na uwagę i wyróżnienie zasługuje poziom sporządzanych przez opiniowaną uzasadnień. Ich treść świadczy o gruntownej wiedzy nie tylko z dziedziny prawa pracy, ale też różnych instytucji prawa cywilnego, prawa gospodarczego, czy z zakresu finansów publicznych. Uzasadnienia są sporządzane w sposób jasny, przejrzysty, zawierają stanowcze oceny i stwierdzenia oraz bardzo dobrą argumentację, składającą się na spójne i logiczne oraz przekonujące wywody. Doświadczenie zawodowe kandydatki, połączone z bardzo dobrym przygotowaniem teoretycznym, predestynuje ją do wykonywania obowiązków sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
5. Słowińska-Szary Katarzyna Małgorzata Radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 1 21 0
PRZECIW 7 64 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 0 18
6. Wtulich-Gruszczyńska Justyna Bernadeta Referendarz negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 5 44 7
PRZECIW 3 43 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 7 11
7. Żak Aneta Magdalena Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 7 39 1
PRZECIW 1 48 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 1 17