Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa

wróć do pełnej listy uchwał

Uchwała KRS nr 419/2015

Sąd: Sąd Okręgowy w Warszawie
Data posiedzenia: 9 marca 2015 – 13 marca 2015
Obwieszczenie: Monitor Polski poz. 1022 z 2013 r.
Pobierz uchwałę:http://krspl.home.pl/bip/files/2015-03-1...
Liczba wolnych stanowisk: 4
Liczba kandydatów: 65
Liczba obsadzonych stanowisk: 4
Liczba odrzuconych kandydatów: 45

Lista kandydatów

l.p. nazwisko i imiona wykonywany zawód decyzja
1. Antosiewicz Magdalena Dagmara Sędzia SR negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA Pozytywna opinia z wyróżnieniem 63 0
PRZECIW 11 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 6 15

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Kandydatura Pani sędzi Magdaleny Dagmary Antosiewicz została pozytywnie zaopiniowana przez Krajową Radę Sądownictwa w innym postępowaniu konkursowym: na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie (M.P. z 2013 r., poz. 784), uchwałą KRS nr 417/2015 z 11 marca 2015 r.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
2. Bednarczyk Piotr Tadeusz Sędzia SR negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 15

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pan sędzia Piotr Tadeusz Bednarczyk nie ma wyróżniającej w tak znaczący sposób kandydatury, jak osoby wybrane do przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
3. Biegański Józef Sędzia SR negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 3
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 12

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pan sędzia Józef Biegański nie ma wyróżniającej w tak znaczący sposób kandydatury, jak osoby wybrane do przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
4. Borcuch Marcin Łukasz Sędzia SR negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 2
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pan sędzia Marcin Łukasz Borcuch nie ma wyróżniającej w tak znaczący sposób kandydatury, jak osoby wybrane do przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
5. Chmiel Grzegorz Sławomir Sędzia SR pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA Pozytywna opinia z wyróżnieniem 59 15
PRZECIW 14 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 9 0

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Grzegorz Sławomir Chmiel urodził się w 1977 r. w Lublinie. Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ukończył w 2001 r. z wynikiem bardzo dobrym. Po odbyciu aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie, złożył w lutym i marcu 2005 r. egzamin sędziowski z łączną oceną bardzo dobrą. Od 21 marca do 30 sierpnia 2005 r. Pan Grzegorz Sławomir Chmiel był zatrudniony na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Lublinie. Następnie, od 5 września do 31 grudnia 2005 r. był asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Warszawie, a od l stycznia 2006 r. do 11 lutego 2009 r. asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie. Od 12 lutego 2009 r. jest sędzią Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W dniu 11 marca 2015 r. Krajowa Rada Sądownictwa mając na uwadze całokształt zgromadzonych w sprawie materiałów oraz przebieg i efekty pracy Pana sędziego Grzegorza Sławomira Chmiela, uznała, że kandydat zasługuje na wyróżnienie i przedstawienie z wnioskiem o powołanie na stanowisko sędziowskie w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Krajowa Rada Sądownictwa podejmując uchwałę kierowała się przede wszystkim wyróżniającą oceną kwalifikacyjną kandydata sporządzoną przez sędziego wizytatora. Pan sędzia Grzegorz Sławomir Chmiel stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe. Ponadto, Rada uwzględniła doświadczenie zawodowe, opinie przełożonych oraz rekomendacje. Kandydat posiada duże doświadczenie zawodowe, które zdobył pracując w wymiarze sprawiedliwości. W opinii przełożonych jest bardzo dobrym kandydatem do objęcia stanowiska sędziego sądu okręgowego. Jednocześnie osiąga bardzo dobre wyniki ilościowe i jakościowe swojej pracy, a stabilność jego orzecznictwa jest na bardzo wysokim poziomie. Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła również wysokie poparcie środowiska sędziowskiego.

Opinia wizytatora

Całokształt pracy i kwalifikacji merytorycznych Pana sędziego Grzegorza Sławomira Chmiela został oceniony przez sędziego wizytatora jako wyróżniający. Pełniąc czynności orzecznicze Pan sędzia wykazuje się dużym zaangażowaniem, odpowiedzialnością oraz efektywnością wykonywanych zadań. Szybko i trafnie podejmuje decyzje. Zdaniem przewodniczącego I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie oraz prezesa tego sądu, należy bardzo wysoko ocenić znajomość przepisów prawa materialnego i procesowego, jak również znajomość orzecznictwa Sądu Najwyższego przez Pana sędziego. Podkreślić należy również to, że Pan sędzia biegle włada językiem angielskim, angażuje się w czynności związane z reprezentowaniem Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie i Sądu Okręgowego w Warszawie na arenie krajowej i międzynarodowej, uczestnicząc w konferencjach i sympozjach w kraju i za granicą. Na bieżąco zgłębia praktyczne dla polskiego orzecznictwa regulacje prawa obcego, a pozyskaną wiedzą dzieli się z innymi orzecznikami. Dokonana ocena kwalifikacyjna pracy Pana sędziego Grzegorza Sławomira Chmiela, w tym ocena oparta na danych statystycznych wskazuje, iż powierzone mu czynności wykonuje niezwykle sumiennie uzyskując bardzo dobre wyniki statystyczne w zakresie załatwialności na posiedzeniach jawnych i niejawnych. Oceniony materiał przekonuje co do systematycznej pracy Pana sędziego, która jest na bardzo wysokim poziomie i potwierdza należyte przygotowanie do wykonania obowiązków sędziego sądu okręgowego.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
6. Chrzanowski Przemysław Sędzia SR negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 15

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pan sędzia Przemysław Chrzanowski nie ma wyróżniającej w tak znaczący sposób kandydatury, jak osoby wybrane do przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
7. Dąbrowska Urszula Sędzia SR negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 15

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pani sędzia Urszula Dąbrowska nie ma wyróżniającej w tak znaczący sposób kandydatury, jak osoby wybrane do przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
8. Drajewicz Dariusz Józef kandydatura wycofana
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 18
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. Nr 126, poz. 714 ze zm.), Krajowa Rada Sądownictwa postanowiła umorzyć postępowanie z wniosku Pana Dariusza Józefa Drajewicza o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
9. Drozd-Sweklej Renata Sędzia SR negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 15

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pani sędzia Renata Drozd-Sweklej nie ma wyróżniającej w tak znaczący sposób kandydatury, jak osoby wybrane do przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
10. Du Chateau Agnieszka Anna Sędzia SR negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 15

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pani sędzia Agnieszka Anna Du Chateau nie ma wyróżniającej w tak znaczący sposób kandydatury, jak osoby wybrane do przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
11. Duda Paweł Mariusz Sędzia SR negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 15

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pan sędzia Paweł Mariusz Duda nie ma wyróżniającej w tak znaczący sposób kandydatury, jak osoby wybrane do przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
12. Dudzińska-Półrolniczak Barbara Monika Sędzia SR negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 3
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 12

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pani sędzia Barbara Monika Dudzińska-Półrolniczak nie ma wyróżniającej w tak znaczący sposób kandydatury, jak osoby wybrane do przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
13. Dzielińska-Wolińska Edyta Zofia kandydatura wycofana
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 18
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. Nr 126, poz. 714 ze zm.), Krajowa Rada Sądownictwa postanowiła umorzyć postępowanie z wniosku Pani Edyty Zofii Dzielińskiej-Wolińskiej o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
14. Falkowska Iwona Sędzia SR negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 15

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Kandydatura Pani sędzi Iwony Falkowskiej została pozytywnie zaopiniowana przez Krajową Radę Sądownictwa w innym postępowaniu konkursowym: na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie (M.P. z 2013 r., poz. 692), uchwałą KRS nr 416/2015 z 11 marca 2015 r.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
15. Feliga Przemysław Andrzej kandydatura wycofana
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 18
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Kandydatura Pana Przemysława Andrzeja Feligi została pozytywnie zaopiniowana przez Krajową Radę Sądownictwa w innym postępowaniu konkursowym: na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie, uchwałą KRS nr 230/2014 z 10 czerwca 2014 r. Pan sędzia odebrał nominację na to stanowisko od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 7 października 2014 r.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
16. Fiedorowicz Ewa Izabela kandydatura wycofana
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 18
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Kandydatura Pani Ewy Izabeli Fiedorowicz została pozytywnie zaopiniowana przez Krajową Radę Sądownictwa w innym postępowaniu konkursowym: na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie, uchwałą KRS nr 497/2013 z 6 listopada 2013 r. Pani sędzia odebrała nominację na to stanowisko od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 28 marca 2014 r.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
17. Figura Magdalena Daria Sędzia SR negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 15

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pani sędzia Magdalena Daria Figura nie ma wyróżniającej w tak znaczący sposób kandydatury, jak osoby wybrane do przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
18. Fryc Artur kandydatura wycofana
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 18
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Kandydatura Pana Artura Fryca została pozytywnie zaopiniowana przez Krajową Radę Sądownictwa w innym postępowaniu konkursowym: na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie, uchwałą KRS nr 99/2014 z 5 marca 2014 r. Pan sędzia odebrał nominację na to stanowisko od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 31 lipca 2014 r.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
19. Gałązka Magdalena Sędzia SR negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 15

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pani sędzia Magdalena Gałązka nie ma wyróżniającej w tak znaczący sposób kandydatury, jak osoby wybrane do przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
20. Jończyk Ewa Katarzyna Sędzia SR pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA Pozytywna opinia z wyróżnieniem 60 15
PRZECIW 15 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 7 0

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Ewa Katarzyna Jończyk urodziła się w 1974 r. w Puławach. Studia prawnicze ukończyła na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie w 1998 r. na ocenę bardzo dobrą. Po odbyciu aplikacji sądowej, w kwietniu 2002 r. złożyła egzamin sędziowski z wynikiem ogólnym dobrym. W okresie od l stycznia do 31 maja 1998 r. Pani Ewa Katarzyna Jończyk była zatrudniona na stanowisku protokolanta w Sądzie Rejonowym w Lublinie. Od l października 1998 r. do 31 marca 2004 r. była asystentem na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie. Następnie, od 22 marca 2004 r. do 8 kwietnia 2008 r. wykonywała czynności asesora w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie, w którym od 9 kwietnia 2008 r. orzeka jako sędzia tego sądu. Od l marca 2013 r. jest delegowana do orzekania w Sądzie Okręgowym w Warszawie w III Wydziale Cywilnym.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W dniu 11 marca 2015 r. Krajowa Rada Sądownictwa mając na uwadze całokształt zgromadzonych w sprawie materiałów oraz przebieg i efekty pracy Pani sędzi Ewy Katarzyny Jończyk, uznała, że kandydatka zasługuje na wyróżnienie i przedstawienie z wnioskiem o powołanie na stanowisko sędziowskie w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Krajowa Rada Sądownictwa podejmując uchwałę kierowała się przede wszystkim wyróżniającą oceną kwalifikacyjną kandydatki sporządzoną przez sędziego wizytatora. Pani sędzia Ewa Katarzyna Jończyk stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe. Ponadto, Rada uwzględniła doświadczenie zawodowe, opinie przełożonych oraz rekomendacje. Kandydatka posiada duże doświadczenie zawodowe, które zdobyła pracując w wymiarze sprawiedliwości. W opinii przełożonych jest bardzo dobrą kandydatką do objęcia stanowiska sędziego sądu okręgowego. Jednocześnie osiąga bardzo dobre wyniki ilościowe i jakościowe swojej pracy, a stabilność jej orzecznictwa jest na bardzo wysokim poziomie. Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła również wysokie poparcie środowiska sędziowskiego.

Opinia wizytatora

Sędzia wizytator wystawił Pani sędzi Ewie Katarzynie Jończyk wyróżniającą ocenę jej pracy i kwalifikacji merytorycznych. Sprawy poddane analizie przez sędziego wizytatora miały zróżnicowany charakter i obejmowały wszystkie typy spraw rozpoznawanych w wydziałach cywilnych sądów rejonowych i okręgowych. Niejednokrotnie były to sprawy o skomplikowanym stanie faktycznym i prawnym ujęte w wielu tomach. Z przeprowadzonej analizy wynika, że rozprawy są bardzo dobrze przygotowywane przez Panią sędzię, postępowania prowadzi ona sprawnie, a podejmowane decyzje są przemyślane i trafne. Sporządzone pisemne uzasadnienia orzeczeń są na bardzo dobrym poziomie merytorycznym i zawierają odwołania, w niezbędnym zakresie, do orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz stanowisk doktryny. Przedstawiona przez Panią sędzię argumentacja jest logiczna, kompletna i przekonująca. Orzecznictwo tej kandydatki również odznacza się wysoką jakością merytoryczną oraz stabilnością. Przeprowadzona przez sędziego wizytatora analiza akt spraw uprawniła go do wywiedzenia wniosku, że Pani sędzia będzie w sposób należyty wykonywała obowiązki sędziego sądu okręgowego.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
21. Kacperski Paweł Sławomir kandydatura wycofana
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 18
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. Nr 126, poz. 714 ze zm.), Krajowa Rada Sądownictwa postanowiła umorzyć postępowanie z wniosku Pana Pawła Sławomira Kacperskiego o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
22. Kalata Dorota kandydatura wycofana
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 18
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Kandydatura Pani Doroty Kalaty została pozytywnie zaopiniowana przez Krajową Radę Sądownictwa w innym postępowaniu konkursowym: na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie, uchwałą KRS nr 98/2014 z 5 marca 2014 r. Pani sędzia odebrała nominację na to stanowisko od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 31 lipca 2014 r.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
23. Kania Agnieszka Beata Radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pani radca prawny Agnieszka Beata Kania nie ma wyróżniającej w tak znaczący sposób kandydatury, jak osoby wybrane do przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
24. Kęcka-Iwan Marta Iwona Starszy radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 2
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pani starszy radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa Marta Iwona Kęcka-Iwan nie ma wyróżniającej w tak znaczący sposób kandydatury, jak osoby wybrane do przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
25. Kiper Ewa Barbara Sędzia SR negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 15

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pani sędzia Ewa Barbara Kiper nie ma wyróżniającej w tak znaczący sposób kandydatury, jak osoby wybrane do przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
26. Kociołek Anna Józefa Sędzia SR negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 15

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pani sędzia Anna Józefa Kociołek nie ma wyróżniającej w tak znaczący sposób kandydatury, jak osoby wybrane do przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
27. Konieczny Miłosz Paweł Sędzia SR negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 15

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pan sędzia Miłosz Paweł Konieczny nie ma wyróżniającej w tak znaczący sposób kandydatury, jak osoby wybrane do przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
28. Kornatka Joanna Magdalena kandydatura wycofana
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 18
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Kandydatura Pani Joanny Magdaleny Kornatki została pozytywnie zaopiniowana przez Krajową Radę Sądownictwa w innym postępowaniu konkursowym: na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie, uchwałą KRS nr 235/2014 z 10 czerwca 2014 r. Pani sędzia odebrała nominację na to stanowisko od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 7 października 2014 r.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
29. Kosieradzka Bożena Sędzia SR negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pani sędzia Bożena Kosieradzka nie ma wyróżniającej w tak znaczący sposób kandydatury, jak osoby wybrane do przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
30. Kryńska-Mozolewska Małgorzata Ewa Sędzia SR negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 3
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 12

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pani sędzia Małgorzata Ewa Kryńska-Mozolewska nie ma wyróżniającej w tak znaczący sposób kandydatury, jak osoby wybrane do przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
31. Kubczak Magdalena Agnieszka kandydatura wycofana
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 18
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Kandydatura Pani Magdaleny Agnieszki Kubczak została pozytywnie zaopiniowana przez Krajową Radę Sądownictwa w innym postępowaniu konkursowym: na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie, uchwałą KRS nr 98/2014 z 5 marca 2014 r. Pani sędzia odebrała nominację na to stanowisko od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 31 lipca 2014 r.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
32. Kubuj Kinga Urszula Sędzia SR negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 15

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pani sędzia Kinga Urszula Kubuj nie ma wyróżniającej w tak znaczący sposób kandydatury, jak osoby wybrane do przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
33. Kurkowska Eliza Katarzyna Sędzia SR negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 15

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pani sędzia Eliza Katarzyna Kurkowska nie ma wyróżniającej w tak znaczący sposób kandydatury, jak osoby wybrane do przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
34. Leszczyński Tomasz Sędzia SR negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pan sędzia Tomasz Leszczyński nie ma wyróżniającej w tak znaczący sposób kandydatury, jak osoby wybrane do przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
35. Lewandowski Emil Sędzia SR negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 3
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 12

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pan sędzia Emil Lewandowski nie ma wyróżniającej w tak znaczący sposób kandydatury, jak osoby wybrane do przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
36. Lipiński Andrzej Piotr Sędzia SR negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 15

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pan sędzia Andrzej Piotr Lipiński nie ma wyróżniającej w tak znaczący sposób kandydatury, jak osoby wybrane do przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
37. Łazarska Aneta kandydatura wycofana
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 18
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Kandydatura Pani Anety Łazarskiej została pozytywnie zaopiniowana przez Krajową Radę Sądownictwa w innym postępowaniu konkursowym: na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie, uchwałą KRS nr 229/2014 z 10 czerwca 2014 r. Pani sędzia odebrała nominację na to stanowisko od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 7 października 2014 r.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
38. Machoń Joanna kandydatura wycofana
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 18
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Kandydatura Pani Joanny Machoń została pozytywnie zaopiniowana przez Krajową Radę Sądownictwa w innym postępowaniu konkursowym: na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie, uchwałą KRS nr 227/2014 z 10 czerwca 2014 r. Pani sędzia odebrała nominację od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 7 października 2014 r.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
39. Malinowski Adam Wojciech Sędzia SR negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 15

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pan sędzia Adam Wojciech Malinowski nie ma wyróżniającej w tak znaczący sposób kandydatury, jak osoby wybrane do przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
40. Małysa Katarzyna Sędzia SR negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 15

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pani sędzia Katarzyna Małysa nie ma wyróżniającej w tak znaczący sposób kandydatury, jak osoby wybrane do przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
41. Marszałek Katarzyna Sędzia SR negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 2
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pani sędzia Katarzyna Marszałek nie ma wyróżniającej w tak znaczący sposób kandydatury, jak osoby wybrane do przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
42. Męczkowska Małgorzata Grażyna Sędzia SR negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 15

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pani sędzia Małgorzata Grażyna Męczkowska nie ma wyróżniającej w tak znaczący sposób kandydatury, jak osoby wybrane do przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
43. Mrozek Joanna kandydatura wycofana
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 18
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Kandydatura Pani Joanny Mrozek została pozytywnie zaopiniowana przez Krajową Radę Sądownictwa w innym postępowaniu konkursowym: na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie, uchwałą KRS nr 234/2014 z 10 czerwca 2014 r. Pani sędzia odebrała nominację od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 24 października 2014 r.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
44. Nowak-Kulcenty Barbara Sędzia SR negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 15

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pani sędzia Barbara Nowak-Kulcenty nie ma wyróżniającej w tak znaczący sposób kandydatury, jak osoby wybrane do przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
45. Olejnik-Tyszka Renata kandydatura wycofana
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 18
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Kandydatura Pani Renaty Olejnik-Tyszki została pozytywnie zaopiniowana przez Krajową Radę Sądownictwa w innym postępowaniu konkursowym: na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie, uchwałą KRS nr 98/2014 z 5 marca 2014 r. Pani sędzia odebrała nominację od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 31 lipca 2014 r.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
46. Paczesna Grażyna Petronela Sędzia SR negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 3
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 12

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pani sędzia Grażyna Petronela Paczesna nie ma wyróżniającej w tak znaczący sposób kandydatury, jak osoby wybrane do przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
47. Pawłowska Monika Kinga kandydatura wycofana
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 18
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Kandydatura Pani Moniki Kingi Pawłowskiej została pozytywnie zaopiniowana przez Krajową Radę Sądownictwa w innym postępowaniu konkursowym: na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie, uchwałą KRS nr 98/2014 z 5 marca 2014 r. Pani sędzia odebrała nominację od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 31 lipca 2014 r.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
48. Pąsik Joanna Sędzia SR negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 15

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pani sędzia Joanna Pąsik nie ma wyróżniającej w tak znaczący sposób kandydatury, jak osoby wybrane do przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
49. Piebiak Łukasz Konrad Sędzia SR negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pan sędzia Łukasz Konrad Piebiak nie ma wyróżniającej w tak znaczący sposób kandydatury, jak osoby wybrane do przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
50. Podgórska-Sułecka Monika Helena Sędzia SR negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 15

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pani sędzia Monika Helena Podgórska-Sułecka nie ma wyróżniającej w tak znaczący sposób kandydatury, jak osoby wybrane do przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
51. Polakowski Marcin Jacek Sędzia SR negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 15

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pan sędzia Marcin Jacek Polakowski nie ma wyróżniającej w tak znaczący sposób kandydatury, jak osoby wybrane do przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
52. Reiwer Rafał Józef Sędzia SR negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 2
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pan sędzia Rafał Józef Reiwer nie ma wyróżniającej w tak znaczący sposób kandydatury, jak osoby wybrane do przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
53. Rempoła Piotr Sędzia SR negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 15

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pan sędzia Piotr Rempoła nie ma wyróżniającej w tak znaczący sposób kandydatury, jak osoby wybrane do przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
54. Samul Anna Renata Sędzia SR negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 15

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pani sędzia Anna Renata Samul nie ma wyróżniającej w tak znaczący sposób kandydatury, jak osoby wybrane do przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
55. Semeniuk Marcin Sędzia SR negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 2
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pan sędzia Marcin Semeniuk nie ma wyróżniającej w tak znaczący sposób kandydatury, jak osoby wybrane do przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
56. Sornat-Unisk Edyta Agnieszka Sędzia SR negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 3
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 12

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pani sędzia Edyta Agnieszka Sornat-Unisk nie ma wyróżniającej w tak znaczący sposób kandydatury, jak osoby wybrane do przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
57. Spalińska-Zbrzeżna Kamila Urszula Sędzia SR negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 15

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pani sędzia Kamila Urszula Spalińska-Zbrzeżna nie ma wyróżniającej w tak znaczący sposób kandydatury, jak osoby wybrane do przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
58. Szymkiewicz-Trelka Małgorzata Iwona Sędzia SR negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 15

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pani sędzia Małgorzata Iwona Szymkiewicz-Trelka nie ma wyróżniającej w tak znaczący sposób kandydatury, jak osoby wybrane do przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
59. Śliwińska-Stępień Magdalena Sędzia SR pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA Pozytywna opinia 53 15
PRZECIW 15 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 15 0

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Magdalena Śliwińska-Stępień urodziła się w 1978 r. w Zamościu. Studia prawnicze ukończyła na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w 2002 r. z wynikiem bardzo dobrym. Po odbyciu aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie, złożyła we wrześniu 2005 r. egzamin sędziowski z łączną oceną dobrą. W okresie od l kwietnia 2006 r. do 23 kwietnia 2009 r. Pani Magdalena Śliwińska-Stępień była asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, a od 24 kwietnia 2009 r. jest sędzią tego sądu. Od l października 2009 r. pełniła funkcję zastępcy przewodniczącego II Wydziału Cywilnego, a od l maja 2012 r. jest przewodniczącą tego wydziału.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W dniu 11 marca 2015 r. Krajowa Rada Sądownictwa mając na uwadze całokształt zgromadzonych w sprawie materiałów oraz przebieg i efekty pracy Pani sędzi Magdaleny Śliwińskiej-Stępień, uznała, że kandydatka zasługuje na wyróżnienie i przedstawienie z wnioskiem o powołanie na stanowisko sędziowskie w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Krajowa Rada Sądownictwa podejmując uchwałę kierowała się przede wszystkim wyróżniającą oceną kwalifikacyjną kandydatki sporządzoną przez sędziego wizytatora. Pani sędzia Magdalena Śliwińska-Stępień stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe. Ponadto, Rada uwzględniła doświadczenie zawodowe, opinie przełożonych oraz rekomendacje. Kandydatka posiada duże doświadczenie zawodowe, które zdobyła pracując w wymiarze sprawiedliwości. W opinii przełożonych jest bardzo dobrą kandydatką do objęcia stanowiska sędziego sądu okręgowego. Jednocześnie osiąga bardzo dobre wyniki ilościowe i jakościowe swojej pracy, a stabilność jej orzecznictwa jest na bardzo wysokim poziomie. Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła również wysokie poparcie środowiska sędziowskiego.

Opinia wizytatora

Sędzia wizytator wystawił Pani Magdalenie Śliwińskiej-Stępień wyróżniającą ocenę jej pracy i kwalifikacji merytorycznych. Dokonując oceny sentencji wyroków i uzasadnień, sędzia wizytator stwierdził, że są one kompletne i zawierają wszystkie niezbędne elementy. Uzasadnienia orzeczeń są sporządzane zgodnie z przepisami prawa. Wszystkie zawierały prezentację stanowisk stron, ustalenia faktów, które sąd uznał za udowodnione bądź przyznane przez strony, omówienie przeprowadzonych w sprawie dowodów pod kątem oceny ich wiarygodności i mocy dowodowej, przyczyn dla których zostały uznane za wiarygodne bądź nie. Zawierały także przytoczenie podstawy prawnej rozstrzygnięcia z przytoczeniem odpowiednich przepisów prawa. Sporządzone uzasadnienia są na bardzo dobrym poziomie merytorycznym i zawierają odwołania do orzecznictwa Sądu Najwyższego i stanowisk doktryny. Stabilność orzecznictwa Pani sędzi utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie, co świadczy o dużym zaangażowaniu Pani sędzi oraz o trafności podejmowanych przez nią decyzji.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
60. Śmich-Dzieciuch Wiesława Marta Sędzia SR negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 15

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pani sędzia Wiesława Marta Śmich-Dzieciuch nie ma wyróżniającej w tak znaczący sposób kandydatury, jak osoby wybrane do przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
61. Toczyńska Karolina Katarzyna kandydatura wycofana
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 18
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Kandydatura Pani Karoliny Katarzyny Toczyńskiej została pozytywnie zaopiniowana przez Krajową Radę Sądownictwa w innym postępowaniu konkursowym: na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie, uchwałą KRS nr 497/2013 z 6 listopada 2013 r. Pani sędzia odebrała nominację na to stanowisko od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 28 marca 2014 r.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
62. Waseńczuk Katarzyna Barbara kandydatura wycofana
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 18
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Kandydatura Pani Katarzyny Barbary Waseńczuk została pozytywnie zaopiniowana przez Krajową Radę Sądownictwa w innym postępowaniu konkursowym: na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie, uchwałą KRS nr 98/2014 z 5 marca 2014 r. Pani sędzia odebrała nominację na to stanowisko od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 31 lipca 2014 r.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
63. Wasilewska Monika Anna Sędzia SR negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 15

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pani sędzia Monika Anna Wasilewska nie ma wyróżniającej w tak znaczący sposób kandydatury, jak osoby wybrane do przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
64. Włodarczyk Monika Sędzia SR pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA Pozytywna opinia z wyróżnieniem 67 15
PRZECIW 12 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 4 0

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Monika Włodarczyk urodziła się w 1976 r. w Puławach. Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ukończyła w 2000 r. z wynikiem bardzo dobrym. Po odbyciu aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Radomiu, złożyła we wrześniu 2005 r. egzamin sędziowski z łączną oceną bardzo dobrą. W okresie od 22 czerwca 2009 r. do 8 czerwca 2010 r. uczestniczyła w Podyplomowym Studium Prawa Cywilnego dla Sędziów Sądów Powszechnych-VI edycji, organizowanym przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury we współpracy z Instytutem Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. W roku akademickim 2010/2011 - 2011/2012 Pani Monika Włodarczyk ukończyła studia podyplomowe w zakresie ekonomii i prawa gospodarczego dla sędziów na Wydziale Zarządzania i Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z wynikiem bardzo dobrym. W okresie od 15 maja 2006 r. do 23 września 2009 r. Pani Monika Włodarczyk była asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, a od 24 września 2009 r. jest sędzią tego sądu.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W dniu 11 marca 2015 r. Krajowa Rada Sądownictwa mając na uwadze całokształt zgromadzonych w sprawie materiałów oraz przebieg i efekty pracy Pani sędzi Moniki Włodarczyk, uznała, że kandydatka zasługuje na wyróżnienie i przedstawienie z wnioskiem o powołanie na stanowisko sędziowskie w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Krajowa Rada Sądownictwa podejmując uchwałę kierowała się przede wszystkim wyróżniającą oceną kwalifikacyjną kandydatki sporządzoną przez sędziego wizytatora. Pani sędzia Monika Włodarczyk stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe. Ponadto, Rada uwzględniła doświadczenie zawodowe, opinie przełożonych oraz rekomendacje. Kandydatka posiada duże doświadczenie zawodowe, które zdobyła pracując w wymiarze sprawiedliwości. W opinii przełożonych jest bardzo dobrą kandydatką do objęcia stanowiska sędziego sądu okręgowego. Jednocześnie osiąga bardzo dobre wyniki ilościowe i jakościowe swojej pracy, a stabilność jej orzecznictwa jest na bardzo wysokim poziomie. Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła również wysokie poparcie środowiska sędziowskiego.

Opinia wizytatora

Całokształt pracy i kwalifikacji merytorycznych Pani sędzi Moniki Włodarczyk został oceniony przez sędziego wizytatora na ocenę wyróżniającą. Pani sędzia wykazuje się znajomością wielu działów prawa, jak również orzecznictwa i literatury prawniczej. Sporządzane przez Panią sędzię orzeczenia i ich pisemne uzasadnienia charakteryzują się bardzo wysokim poziomem a ich treść świadczy o doskonałym przygotowaniu merytorycznym i kompleksowej analizie prowadzonych spraw. Podkreślono, że Pani sędzia wykonuje swoje obowiązki z najwyższą starannością, rzetelnością oraz systematycznością, niezwłocznie lub w przewidzianych do tego terminach. Również obowiązki z zakresu nadzoru administracyjnego, w związku z pełnieniem funkcji przewodniczącej wydziału są wykonywane niezwykle sprawnie. Pani sędzia w swojej pracy dała się poznać jako osoba sumienna i zdyscyplinowana. Kandydatka posiada rozległą wiedzę prawniczą, w sposób właściwy stosuje przepisy proceduralne, a jej orzecznictwo odznacza się wysoką jakością merytoryczną oraz stabilnością.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
65. Ziemba-Dobkowska Joanna Małgorzata Adwokat negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 15

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pani adwokat Joanna Małgorzata Ziemba-Dobkowska nie ma wyróżniającej w tak znaczący sposób kandydatury, jak osoby wybrane do przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów