Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa

wróć do pełnej listy uchwał

Uchwała KRS nr 36/2015

Sąd: Sąd Okręgowy w Łodzi
Data posiedzenia: 13 stycznia 2015 – 16 stycznia 2015
Obwieszczenie: Monitor Polski poz. 578 z 2014
Pobierz uchwałę:http://krspl.home.pl/bip/files/2015-01-1...
Liczba wolnych stanowisk: 1
Liczba kandydatów: 1
Liczba obsadzonych stanowisk: 1
Liczba odrzuconych kandydatów: 0

Lista kandydatów

l.p. nazwisko i imiona wykonywany zawód decyzja
1. Jagura Renata sędzia SR pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA pozytywnie zaopiniowało 92 13
PRZECIW 0 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 3 0

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Renata Jagura urodziła się l stycznia 1967 r. W 1990 r. ukończyła z wynikiem dobrym studia magisterskie w zakresie prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 1990 - 1993 odbyła etatową aplikację sądową. W marcu 1993 r. złożyła egzamin sędziowski z wynikiem ogólnym dobrym. Z dniem l czerwca 1993 r. została mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Kutnie i skierowana do pełnienia czynności sędziowskich w Wydziale Cywilnym tego Sądu, a następnie - w Wydziale Pracy i w Wydziale Ksiąg Wieczystych. W dniu 9 marca 1995 r. Pani Renata Jagura objęła stanowisko Sędziego Sądu Rejonowego w Kutnie. Z dniem l września 1996 r., na własną prośbę, została przeniesiona na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Skierniewicach, w którym orzekała w I Wydziale Cywilnym, pełniąc w okresie od l lutego 2003 r. funkcję przewodniczącej tego Wydziału. Z dniem 10 grudnia 2004 r. Panią Sędzię powołano do pełnienia funkcji wiceprezesa Sądu Rejonowego w Skierniewicach. Następnie z dniem 24 września 2006 r. została zwolniona z tej funkcji wobec powierzenia jej z dniem 25 września 2006 r. pełnienia funkcji prezesa Sądu Rejonowego w Skierniewicach. Pani sędzia RenataJagura z dniem 25 września 2010 r. została powołana do pełnienia funkcji prezesa Sądu Rejonowego w Skierniewicach na okres następnych czterech lat. Pełniąc funkcję prezesa Sądu Rejonowego w Skierniewicach i funkcję przewodniczącej Wydziału Cywilnego tego Sądu Pani Sędzia orzekała w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Skierniewicach i w ramach delegacji udzielanych przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Łodzi w trybie art. 77 § 9 u.s.p. - w III Wydziale Cywilnym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Łodzi. Z dniem l kwietnia 2014 r. Minister Sprawiedliwości delegował Panią sędzię Renatę Jagurę do orzekania w III Wydziale Cywilnym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Łodzi na okres 6 miesięcy w wymiarze czterech sesji w miesiącu, a następnie - na dalszy okres od l października 2014 r. do 31 marca 2015 r. w pełnym wymiarze czasu pracy. Z dniem l kwietnia 2014 r. w związku ze złożoną rezygnacją Pani Sędzia zaprzestała pełnienia funkcji przewodniczącej wydziału, łącząc do dnia 24 września 2014 r., t.j. do upływu kadencji pełnienie funkcję Prezesa Sądu Rejonowego w Skierniewicach z obowiązkami orzeczniczymi w Sądzie Okręgowym w Łodzi.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Zespół podejmując decyzje dotyczącą rekomendacji kandydatury Pani sędzi Renaty Jagury stwierdził, że Kandydatka osiąga dobre wyniki zarówno w zakresie sprawności postępowania jak i terminowości sporządzania pisemnych uzasadnień wyroków. Zespół zwrócił również uwagę na dobrą stabilność orzecznictwa Pani Sędzi. Ponadto Pani sędzia Renata Jagura uzyskała bardzo dobrą ocenę kwalifikacji sporządzoną przez sędziego wizytatora. Kandydatura Pani sędzi Renaty Jagury uzyskała bardzo wysokie poparcie środowiska sędziowskiego. Kolegium Sądu Apelacyjnego w Łodzi pozytywnie zaopiniowało kandydaturę Pani sędzi Renaty Jagury. W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pani sędzia Reanta Jagura to sędzia o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Kandydatka doskonale łączy pracę orzeczmczą z pracą administracyjną. Na szczególne podkreślenie zasługuje bardzo dobra organizacja jej pracy. Zdaniem Krajowej Rady Sądownictwa Pani sędzia Renata Jagura jest Kandydatką sumienną i bardzo starannie wykonującą swoje obowiązki. Stabilność orzecznictwa Pani Sędzi również jest na dobrym poziomie. Kandydatka stale podnosi swoje kwalifikacje. Podkreślić również należy, że praca orzecznicza Pani sędzi Renaty Jagury została bardzo dobrze oceniona przez sędziego wizytatora. Z uwagi na jej wiedzę merytoryczną, poziom orzecznictwa, doświadczenie zawodowe i przymioty charakteru Krajowa Rada Sądownictwa postanowiła przedstawić tę kandydaturę Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu Sędziego Sądu Okręgowego w Łodzi. Podkreślić również należy, że praca orzecznicza Pani sędzi Renaty Jagury została bardzo dobrze oceniona przez sędziego wizytatora.

Opinia wizytatora

Zdaniem sędziego wizytatora wyniki przeprowadzonej lustracji wskazują na posiadanie przez Panią sędzię Renatę Jagurę dobrej znajomości prawa cywilnego materialnego 1 procesowego oraz umiejętności stosowania prawa w praktyce. Wypracowana przez Opiniowaną technika pracy sędziowskiej pozostaje na wysokim poziomie. Pani Sędzia gromadzi materiał dowodowy z zachowaniem zasady koncentracji i reguł wynikających z kodeksu postępowania cywilnego. Jest sumienna i obowiązkowa. Stwierdzone uchybienia były nieliczne i nie rzutują negatywnie na ocenę jej pracy. Terminowość podejmowanych czynności oraz terminowość sporządzania uzasadnień nie budzą zastrzeżeń. Poziom orzecznictwa opiniowanej, potwierdzony wskaźnikami stabilności, jest wysoki. Biorąc to wszystko pod uwagę i uwzględniając statystyczne wyniki pracy oraz doświadczenie zawodowe wynikające z ponad dwudziestoletniego stażu pracy na stanowisku asesora sądowego i sędziego wizytator stwierdził, że Pani sędzia Renata Jagura posiada wiedzę i przygotowanie uzasadniające przedstawienie jej kandydatury na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Łodzi.

Wizytator: sędzia

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów