Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa

wróć do pełnej listy uchwał

Uchwała KRS nr 928/2019

Sąd: Sąd Okręgowy we Wrocławiu
Data posiedzenia: 15 października 2019 – 18 października 2019
Obwieszczenie: Monitor Polski poz. 227 z 2019
Pobierz uchwałę:http://krspl.home.pl/bip/files/2019-10-1...
Liczba wolnych stanowisk: 2
Liczba kandydatów: 3
Liczba obsadzonych stanowisk: 2
Liczba odrzuconych kandydatów: 0

Lista kandydatów

l.p. nazwisko i imiona wykonywany zawód decyzja
1. Gabarkiewicz Norbert Paweł kandydatura wycoafna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA
PRZECIW
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE
2. Miela Iwona sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 6 14
PRZECIW 0 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 0

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Iwona Mielą urodziła się 25 sierpnia 1975 r. w Trzebnicy. W latach 1995-2003 była zatrudniona w „KONPORT” PHU Konrad Zydorczak z siedzibą we Wrocławiu na stanowisku księgowej. W 2001 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim z oceną dobrą, uzyskując tytuł magistra. Po odbyciu aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Legnicy, we wrześniu 2005 r. złożyła egzamin sędziowski z łącznym wynikiem dobrym. Od 1 stycznia 2006 r. do 30 października 2013 r. pracowała w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu na stanowisku asystenta sędziego. W 2012 r. ukończyła studia podyplomowe w zakresie prawa spółek. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2013 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu. Orzekała w XIV Wydziale Cywilnym (do 14 stycznia 2016 r.) oraz w XV Wydziale Gospodarczym (od 15 stycznia 2016 r. do 30 września 2017 r.). W latach 2016-2017 była kilkakrotnie delegowana do orzekania na pojedynczych sesjach w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Od 6 marca 2017 r. do 30 września 2017 r. pełniła funkcję Zastępcy Przewodniczącego XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu. Od 1 października 2017 r. jest delegowana przez Ministra Sprawiedliwości do pełnienia czynności sędziego w X Wydziale Gospodarczym Sądu Okręgowego we Wrocławiu. W 2018 r. ukończyła studia podyplomowe w zakresie prawa własności intelektualnej. Z dniem 21 lutego 2019 r. powierzono jej pełnienie funkcji Zastępcy Przewodniczącego X Wydziału Gospodarczego w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Kandydatka podnosi kwalifikacje zawodowe przez uczestnictwo w szkoleniach.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pani Iwona Mielą posiada doświadczenie orzecznicze zdobyte w trakcie pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego (Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu), a także podczas orzekania na delegacji w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Kwalifikacje Pani Iwony Mieli zostały wysoko ocenione przez sędziego wizytatora w sporządzonej na potrzeby tego postępowania nominacyjnego ocenie. Kwalifikacje te kandydatka podnosi przez uczestnictwo w szkoleniach zawodowych. O przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o powołanie Pani Iwony Mieli oraz Pani Dobromiry Marii Myszakowskiej do pełnienia urzędu na dwa stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu zadecydował całokształt okoliczności sprawy, a w szczególności oceniane łącznie: dotychczasowe doświadczenie orzecznicze, uzyskane oceny kwalifikacyjne, a także pozytywna opinia Kolegium Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacji Pani Iwony Mieli sporządził Pan Paweł Pszczołowski — sędzia wizytator do spraw gospodarczych Sądu Okręgowego we Wrocławiu, który stwierdził, że analiza spraw rozpoznawanych przez kandydatkę oraz dane statystyczne dotyczące jej pracy pozwalają przedstawić ją jako sędziego o bardzo dobrej znajomości prawa cywilnego oraz prawa procesowego. Opiniowana prezentuje bardzo wysoki poziom merytoryczny. Wyrażone oceny i poglądy potrafi logicznie uzasadnić, sporządzając staranne uzasadnienia orzeczeń, które nie tylko spełniają kryteria wyznaczone normą art. 328 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego, ale wyróżniają się przejrzystością, czytelnością, umiejętnością właściwego wyeksponowania występujących w sprawach problemów prawnych, dojrzałością użytej argumentacji oraz sposobem formułowania wniosków. Kandydatka cechuje się także wyjątkową wszechstronnością. Jej praca była oceniania wyjątkowo wysoko zarówno w wydziale cywilnym i wydziale gospodarczym sądu rejonowego, jak i w wydziale gospodarczym sądu okręgowego. Opiniujący wskazał, że uzyskane przez Panią Iwonę Mielę wyniki liczbowe i jakościowe są lepsze lub porównywalne do wyników uzyskanych w tej mierze przez wydział, a także średnio w okręgu sądowym, w apelacji oraz w kraju. Podkreślił, że kandydatka potrafiła uzyskać tak dobre wyniki, mimo znacznego wzrostu wpływu w sprawach gospodarczych w latach 2016-2017, przy znacznym niedoborze kadry sędziowskiej w tamtym okresie. Na wyjątkową uwagę zasługuje to, że żadne z orzeczeń wydanych przez opiniowaną, w okresie objętym oceną (przy tak dużej liczbie załatwionych spraw), nie zostało uchylone przez sąd odwoławczy i żadna ze spraw nie została przekazana sądowi rejonowemu do ponownego rozpoznania. Świadczy to niezbicie o niezmiernie wysokiej jakości orzecznictwa Pani Iwony Mieli. Sędzia wizytator dodał, że w ocenie zarówno Prezesa Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, jak i Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu Pani Iwona Mielą bardzo dobrze wykonywała swoje obowiązki w zakresie przydzielonego jej referatu, jest sumienna i pracowita, a przy tym skromna i samokrytyczna. Podejmowane przez nią czynności były właściwie zaplanowane i przemyślane. Opiniowana jest osobą bardzo zdyscyplinowaną i należycie organizuje swoją pracę oraz dba o przestrzeganie terminów ustawowych i instrukcyjnych. Wykazuje się dużym zaangażowaniem w pracę 4 i wysoką kulturą osobistą. Cechuje ją koleżeńskość i życzliwość wobec osób, z którymi współpracuje. Jest doświadczonym i bardzo kompetentnym sędzią, dbającym o stałe podnoszenie swoich kwalifikacji. Cechy osobowościowe, doświadczenie, bardzo dobra znajomość prawa i umiejętne stosowanie go w praktyce stanowią gwarancję, że Pani Iwona Mielą spełnia warunki do objęcia stanowiska sędziego sądu okręgowego. W konkluzji sędzia wizytator wyraził pogląd, że w świetle niniejszej oceny należy jednoznacznie wskazać, że opiniowana jest bardzo dobrym kandydatem na stanowisko sędziego sądu okręgowego. Uzupełniającą ocenę kwalifikacji Pani Iwony Mieli sporządził również Pan Paweł Pszczołowski - sędzia wizytator do spraw gospodarczych Sądu Okręgowego we Wrocławiu, który stwierdził, że przytoczone w ocenie wyniki potwierdzają dotychczasową bardzo pozytywną ocenę kandydatki wyrażoną w ocenie kwalifikacji z 10 maja 2018 r. i brak jest przesłanek do zmiany wniosków końcowych w niej zawartych. Zdaniem opiniującego należy jednoznacznie wskazać, że Pani Iwona Mielą jest bardzo dobrym kandydatem na stanowisko sędziego sądu okręgowego.

Wizytator: Paweł Pszczołowski

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
3. Myszakowska Dobromira Maria sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 6 14
PRZECIW 0 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 0

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

3. Pani Dobromira Maria Myszakowska urodziła się 14 stycznia 1975 r. w Oleśnicy. W 1999 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim z oceną bardzo dobrą, uzyskując tytuł magistra. Po odbyciu aplikacji sądowej etatowej w okręgu Sądu Okręgowego w Legnicy, w kwietniu 2002 r. złożyła egzamin sędziowski z łącznym wynikiem bardzo dobrym. Z dniem 1 lutego 2003 r. została mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2006 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu. Orzekała w II Wydziale Karnym tego Sądu. Od 15 października 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. była delegowana przez Ministra Sprawiedliwości do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości, w którym wykonywała obowiązki głównego specjalisty w Departamencie Wykonania Orzeczeń i Probacji. Z dniem 15 lutego 2008 r. została, na własny wniosek, przeniesiona na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Oleśnicy, w którym podjęła obowiązki orzecznicze w II Wydziale Karnym. Od 1 stycznia 2013 r. do 30 września 2018 r. pełniła funkcję Zastępcy Przewodniczącego II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Oleśnicy. Od 1 października 2018 r. jest delegowana przez Ministra Sprawiedliwości do pełnienia czynności sędziego w III Wydziale Karnym Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Kandydatka podnosi kwalifikacje zawodowe przez uczestnictwo w szkoleniach, seminariach i konferencjach naukowych.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pani Dobromira Maria Myszakowska posiada doświadczenie orzecznicze zdobyte w trakcie pełnienia urzędu na stanowisku asesora sadowego (Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Krzyków we Wrocławiu) oraz sędziego sądu rejonowego (Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Krzyków we Wrocławiu, Sąd Rejonowy w Oleśnicy), a także podczas orzekania na delegacji w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Kwalifikacje Pani Dobromiry Marii Myszakowskiej zostały wysoko ocenione przez sędziego wizytatora w sporządzonej na potrzeby tego postępowania nominacyjnego ocenie. Kwalifikacje te kandydatka podnosi przez uczestnictwo w szkoleniach zawodowych. O przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o powołanie Pani Iwony Mieli oraz Pani Dobromiry Marii Myszakowskiej do pełnienia urzędu na dwa stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu zadecydował całokształt okoliczności sprawy, a w szczególności oceniane łącznie: dotychczasowe doświadczenie orzecznicze, uzyskane oceny kwalifikacyjne, a także pozytywna opinia Kolegium Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacji Pani Dobromiry Marii Myszakowskiej sporządzi! Pan Robert Zdych - sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, który stwierdził, że liczbowe wyniki pracy kandydatki uznać należy za bardzo dobre. W objętym oceną okresie orzekania w II Wydziale Karnym Sądu Rejonowego w Oleśnicy łączna liczba spraw załatwionych przez opiniowaną wyniosła 2700 spraw, przy średniej wydziałowej na poziomie 2434 spraw, średniej w okręgu - 2213 spraw, średniej w apelacji na poziomie 2240 spraw oraz średniej w kraju 2237 spraw. W odniesieniu do spraw kategorii „K” liczba załatwień opiniowanej wyniosła 659 spraw, przy średniej wydziałowej na poziomie 553 spraw, średniej w okręgu - 436 spraw, średniej w apelacji na poziomie 466 spraw oraz średniej w kraju 412 spraw. Uzyskany przez kandydatkę wynik jest więc zdecydowanie lepszy od każdej ze wskazanych średnich. Zdaniem opiniującego pozytywnie należy ocenić jakość orzecznictwa Pani Dobromiry Marii Myszakowskiej. Wskaźnik procentowy spraw rozpoznanych przez opiniowaną, w których wyroki utrzymano w mocy wyniósł 79,5% i był zdecydowanie wyższy od średniej uzyskanej przez sędziego w wydziale (63,8%). Lepszy od średniej wydziału był również wskaźnik procentowy spraw, w których doszło do uchylenia orzeczenia (w przypadku opiniowanej 3,4%). Pozytywnie należy ocenić także terminowość sporządzania uzasadnień wyroków przez kandydatkę. Treść wyroków wydanych w zbadanych sprawach nie nasuwa zastrzeżeń tak pod względem formalnym, jak i merytorycznym. Zawierają one wszystkie niezbędne dla rozstrzygnięcia elementy tak w zakresie stwierdzenia winy, jak i orzeczeń w przedmiocie kary, środków karnych oraz kosztów postępowania. W sporządzonych uzasadnieniach wyroków, w sposób szczegółowy omówione zostały wszystkie niezbędne kwestie, jakie zgodnie z treścią art. 424 Kodeksu postępowania karnego powinno zawierać uzasadnienie takiego orzeczenia. Sędzia wizytator wskazał, że pozytywniewe Wrocławiu, przy czym analizując wyniki liczbowe opiniowanej należy mieć na uwadze charakter rozpoznawanych tam spraw (obszemość materiału dowodowego i wielowątkowość) oraz konieczność rozpoczęcia od początku spraw, które trafiły do referatu kandydatki. Przydzielonym sprawom niezwłocznie nadano bieg, zmierzając do ich merytorycznego rozpoznania i brak jest w nich okresów bezczynności. Analiza rozpoznanych przez Panią Dobromirę Marię Myszakowską spraw wskazuje na bardzo dobrą znajomość przepisów prawa materialnego i prawa procesowego. Praca orzecznicza opiniowanej zasługuje na pozytywną ocenę, tak jak i poziom wiedzy prawniczej, pracowitość oraz kultura osobista. Także treść opinii służbowych przedstawionych przez Prezesa Sądu Rejonowego w Oleśnicy oraz Przewodniczącego III Wydziału Karnego Sądu Okręgowego we Wrocławiu pozytywnie ocenia wykonywaną przez kandydatkę pracę. W konkluzji sędzia wizytator stwierdził, że dotychczasowy przebieg pracy zawodowej, wykazane zdolności organizacyjne, osiągnięte wyniki liczbowe i jakościowe oraz przejawiane cechy charakteru: sumienność, pracowitość, zdyscyplinowanie i systematyczność pozwalają uznać, że Pani Dobromira Maria Myszakowska jest odpowiednim kandydatem na stanowisko sędziego sądu okręgowego. należy ocenić też okres delegacji kandydatki do III Wydziału Karnego Sądu Okręgowego

Wizytator: Robert Zdych

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów