Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa

wróć do pełnej listy uchwał

Uchwała KRS nr 1110/2017

Sąd: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data posiedzenia: 27 listopada 2017 – 27 listopada 2017
Obwieszczenie: Monitor Polski poz. poz. 690 z 2017
Pobierz uchwałę:http://krspl.home.pl/bip/files//2017-11-...
Liczba wolnych stanowisk: 2
Liczba kandydatów: 15
Liczba obsadzonych stanowisk: 2
Liczba odrzuconych kandydatów: 13

Lista kandydatów

l.p. nazwisko i imiona wykonywany zawód decyzja
1. Gabryszewski Sylwester Dariusz sędzia wojewódzkiego sądu administracyjnego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA pozytywnie 0 3 0
PRZECIW 8 96 4
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Sylwester Dariusz Gabryszewski urodził się w 1963 r. W 1987 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, uzyskując tytuł magistra prawa. W okresie od l paździemika 1988 r. do 31 paździemika 1988 r. pracował jako starszy referent w Banku Gospodarki Żywnościowej w Toruniu. W okresie od listopada 1988 r. do grudnia 1988 r. był zatrudniony jako starszy referent w Urzędzie Wojewódzkim w Toruniu, a od stycznia 1989 r. do lipca 1989 r. jako specjalista w Towarzystwie Naukowym Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora" w Toruniu. Po odbyciu aplikacji prokuratorskiej, we wrześniu 1 991 r. złożył egzamin prokuratorski. W latach 1990-2000 pracował w charakterze asystenta na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Tonmiu. W listopadzie 1995 r. złożył egzamin radcowski i uchwałą Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu z dnia 19 grudnia 1995 r. został wpisany na listę radców prawnych. Od kwietnia 1995 r. jest etatowym członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu. Jest autorem publikacji naukowych z zakresu między innymi zapobiegania i zwalczania przestępczości gospodarczej.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pozostali kandydaci legitymują s1ę także wysokimi kwalifikacjami zawodowymi, uprawniającymi do ubiegania się o urząd sędziego w wojewódzkim sądzie administracyjnym, jednak w świetle wszystkich kryteriów ustawowych rozpatrywanych łącznie, zastosowanych przez Radę, nie wypełnili ich w stopniu wyższym niż Pani Monika Beata Kramek i Pan Wojciech Sebastian Sawczuk.Praca i kwalifikacje merytoryczne następujących kandydatów zostały ocenione: wyróżniająco odnośnie Pani Anny Kubik, bardzo dobrze odnośnie: Pani Iwony Hotel, Pani Kariny Renaty Jankowskiej, Pana Jacka Roberta Kautego, Pani Marty Anny Kozuchowskiej -Warywody, Pana Piotra Andrzeja Nowaka, Pana Adama Zenona Olszewskiego, Pana Arkadiusza Piotrowskiego, Pani Anny Marii Rotter i Pani Renaty Alicji Rychter, dobrze plus odnośnie Pani Ewy Moroz-Ustymowicz a dobrze odnośnie: Pana Sylwestra Dariusza 15 Gabryszewskiego i Pana Marcina Waszkiewicza. Wprawdzie Pani Anna Kubik, podobnie jak rekomendowani kandydaci, otrzymała ocenę wyróżniającą swojej pracy i kwalifikacji zawodowych, jednak uzyskała znacznie niższe poparcie środowiska sędziowskiego. Pomimo wysokich kwalit1kacji zawodowych, pozostałe osoby otrzymały niższe oceny kwalifikacyjne niż Pani Monika Beata Kramek i Pan Wojciech Sebastian Sawczuk. Nie spełniają zatem łącznie kryteriów wyboru w tak wysokim stopniu, jak kandydaci przedstawieni z wnioskiem o powołanie.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
2. Hotel Iwona sędzia wojewódzkiego sądu administracyjnego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA dobre 0 9 0
PRZECIW 8 90 3
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Iwona Hotel urodziła się w 1971 r. W latach 1995-1996 pracowała jako inspektor w Departamencie Orzecznictwa Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. W latach 1997-2003 była zatrudniona w Urzędzie Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w Warszawie, kolejno na stanowiskach: inspektora, specjalisty, starszego specjalisty, początkowo w Departamencie Orzecznictwa, a następnie w Departamencie Gospodarki Nieruchomościami. W 2002 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskując tytuł magistra prawa. W latach 2004-2005 pracowała w Ministerstwie Infrastruktury, początkowo na stanowisku starszego specjalisty, a następnie naczelnika wydziału w Departamencie Orzecznictwa. W latach 2005-2006 była zatrudniona w Ministerstwie Transportu i Budownictwa na stanowisku naczelnika wydziału w Departamencie Orzecznictwa. W latach 2006-2007 pracowała w Ministerstwie Budownictwa na stanowisku naczelnika wydziału w Departamencie Orzecznictwa. W latach 2007-20 11 była zatrudniona w Ministerstwie Infrastruktury na stanowisku naczelnika wydziału w Depru1amencie Orzecznictwa. W latach 2011-2013 pracowała w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej na stanowisku naczelnika wydziału w Departamencie Orzecznictwa. W 2013 r. ukoticzyła Studium Edukacji Ekonomicznej , zorganizowane przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej. W latach 2 0 1 3-20 15 była zatrudniona w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju na stanowisku naczelnika wydziału w Departamencie Orzecznictwa. Od 20 1 5 r. pracuje w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, kolejno na stanowiskach naczelnika wydziału, zastępcy dyrektora, a od lipca 2 0 17 r. radcy ministTa w Departamencie Orzecznictwa. Brała udział w licznych szkoleniach zawodowych.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pozostali kandydaci legitymują się także wysokimi kwalifikacjami zawodowymi, uprawniającymi do ubiegania się o urząd sędziego w wojewódzkim sądzie administracyjnym, jednak w świetle wszystkich kryteriów ustawowych rozpatrywanych łącznie, zastosowanych przez Radę, nie wypełnili ich w stopniu wyższym niż Pani Monika Beata Kramek i Pan Wojciech Sebastian Sawczuk.Praca i kwalifikacje merytoryczne następujących kandydatów zostały ocenione: wyróżniająco odnośnie Pani Anny Kubik, bardzo dobrze odnośnie: Pani Iwony Hotel, Pani Kariny Renaty Jankowskiej, Pana Jacka Roberta Kautego, Pani Marty Anny Kozuchowskiej -Warywody, Pana Piotra Andrzeja Nowaka, Pana Adama Zenona Olszewskiego, Pana Arkadiusza Piotrowskiego, Pani Anny Marii Rotter i Pani Renaty Alicji Rychter, dobrze plus odnośnie Pani Ewy Moroz-Ustymowicz a dobrze odnośnie: Pana Sylwestra Dariusza 15 Gabryszewskiego i Pana Marcina Waszkiewicza. Wprawdzie Pani Anna Kubik, podobnie jak rekomendowani kandydaci, otrzymała ocenę wyróżniającą swojej pracy i kwalifikacji zawodowych, jednak uzyskała znacznie niższe poparcie środowiska sędziowskiego. Pomimo wysokich kwalit1kacji zawodowych, pozostałe osoby otrzymały niższe oceny kwalifikacyjne niż Pani Monika Beata Kramek i Pan Wojciech Sebastian Sawczuk. Nie spełniają zatem łącznie kryteriów wyboru w tak wysokim stopniu, jak kandydaci przedstawieni z wnioskiem o powołanie.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
3. Jankowska Karina Renata sędzia wojewódzkiego sądu administracyjnego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA bardzo dobra 3 42 2
PRZECIW 5 57 2
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Karina Renata Jankowska urodziła się w 1 975 r. W latach 1999-2000 była zatrudniona jako młodszy asystent w kancelarii prawniczej. W 2000 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskując tytuł magistra prawa. W latach 2000-2003 pracowała jako asystent sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Z dniem l stycznia 2004 r. została mianowana referendarzem sądowym w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie. Po odbyciu aplikacji radcowskiej, w czerwcu 2005 r. złożyła egzamin radcowski. Uchwałą Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie z dnia 29 czerwca 2005 r. została wpisana na listę radców prawnych. W latach 2007-2009 prowadziła własną kancelarię radcy prawnego, a w latach 2009-2013 była wspólnikiem w kancelarii radców prawnych spółce partnerskiej. W okresie od stycznia 2012 r. do lutego 2017 r. pracowała jako radca prawny w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Oddziale Regionalnym w Warszawie. W Jatach 2013-2016 prowadziła własną kancelarię radcy prawnego. Od września 2016 r. jest zatrudniona jako radca prawny w Departamencie Legislacyjno-Prawnym Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie. Od 2016 r. jest członkiem Komitetu do spraw interpretacji stanowisk i wyjaśnień Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a od 20 1 7 r. członkiem Zespołu wspomagającego Zakład Ubezpieczeń Społecznych do spraw reformy orzecznictwa lekarskiego. Jest współautorką publikacji pt.: "Prawo do emerytury - komentarz do ustaw z orzecznictwem". Brała udział w szkoleniach zawodowych.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pozostali kandydaci legitymują się także wysokimi kwalifikacjami zawodowymi, uprawniającymi do ubiegania się o urząd sędziego w wojewódzkim sądzie administracyjnym, jednak w świetle wszystkich kryteriów ustawowych rozpatrywanych łącznie, zastosowanych przez Radę, nie wypełnili ich w stopniu wyższym niż Pani Monika Beata Kramek i Pan Wojciech Sebastian Sawczuk.Praca i kwalifikacje merytoryczne następujących kandydatów zostały ocenione: wyróżniająco odnośnie Pani Anny Kubik, bardzo dobrze odnośnie: Pani Iwony Hotel, Pani Kariny Renaty Jankowskiej, Pana Jacka Roberta Kautego, Pani Marty Anny Kozuchowskiej -Warywody, Pana Piotra Andrzeja Nowaka, Pana Adama Zenona Olszewskiego, Pana Arkadiusza Piotrowskiego, Pani Anny Marii Rotter i Pani Renaty Alicji Rychter, dobrze plus odnośnie Pani Ewy Moroz-Ustymowicz a dobrze odnośnie: Pana Sylwestra Dariusza 15 Gabryszewskiego i Pana Marcina Waszkiewicza. Wprawdzie Pani Anna Kubik, podobnie jak rekomendowani kandydaci, otrzymała ocenę wyróżniającą swojej pracy i kwalifikacji zawodowych, jednak uzyskała znacznie niższe poparcie środowiska sędziowskiego. Pomimo wysokich kwalit1kacji zawodowych, pozostałe osoby otrzymały niższe oceny kwalifikacyjne niż Pani Monika Beata Kramek i Pan Wojciech Sebastian Sawczuk. Nie spełniają zatem łącznie kryteriów wyboru w tak wysokim stopniu, jak kandydaci przedstawieni z wnioskiem o powołanie.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
4. Kaute Jacek Robert sędzia wojewódzkiego sądu administracyjnego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 4 27 0
PRZECIW 4 75 2
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 15

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Jacek Robert Knute urodził się w 1980 r. W latach 2004-2005 był zatrudniony na stanowisku Analityka CRM w Randstad Sp. z o.o. w Warszawie. W okresie od 1 6 sierpnia 2005 r. do 22 sierpnia 2005 r. pracował jako referendarz w Ministerstwie Gospodarki i Pracy. Od sierpnia 2005 r. pracuje w Ministerstwie Finansów, początkowo jako referendarz, a następnie kolejno jako: specjalista, starszy specjalista, główny specjalista i naczelnik wydziału w Departamencie Podatku od Towarów i Usług, a od 2 0 1 3 r. jako zastępca dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług. W 2007 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, uzyskując tytuł magistra prawa. Po odbyciu aplikacji radcowskiej, w czerwcu 2011 r. złożył egzamin radcowski. Uchwałą Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie z dnia 27 lipca 201 1 r. został wpisany na listę radców prawnych. W okresie od marca 2012 r. do maja 2012 r. pracował jako radca prawny na podstawie umowy zlecenia z Izbą Skarbową w Poznaniu. Od 2 0 1 4 r. jest egzaminatorem powołanym przez Komisję Egzaminacyjną dla kandydatów na biegłych rewidentów. Jest autorem komentarzy do wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, publikowanych w Przeglądzie Orzecznictwa Podatkowego. Brał udział w licznych konferencjach, seminariach i szkoleniach zawodowych.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pozostali kandydaci legitymują się także wysokimi kwalifikacjami zawodowymi, uprawniającymi do ubiegania się o urząd sędziego w wojewódzkim sądzie administracyjnym, jednak w świetle wszystkich kryteriów ustawowych rozpatrywanych łącznie, zastosowanych przez Radę, nie wypełnili ich w stopniu wyższym niż Pani Monika Beata Kramek i Pan Wojciech Sebastian Sawczuk.Praca i kwalifikacje merytoryczne następujących kandydatów zostały ocenione: wyróżniająco odnośnie Pani Anny Kubik, bardzo dobrze odnośnie: Pani Iwony Hotel, Pani Kariny Renaty Jankowskiej, Pana Jacka Roberta Kautego, Pani Marty Anny Kozuchowskiej -Warywody, Pana Piotra Andrzeja Nowaka, Pana Adama Zenona Olszewskiego, Pana Arkadiusza Piotrowskiego, Pani Anny Marii Rotter i Pani Renaty Alicji Rychter, dobrze plus odnośnie Pani Ewy Moroz-Ustymowicz a dobrze odnośnie: Pana Sylwestra Dariusza 15 Gabryszewskiego i Pana Marcina Waszkiewicza. Wprawdzie Pani Anna Kubik, podobnie jak rekomendowani kandydaci, otrzymała ocenę wyróżniającą swojej pracy i kwalifikacji zawodowych, jednak uzyskała znacznie niższe poparcie środowiska sędziowskiego. Pomimo wysokich kwalifikacji zawodowych, pozostałe osoby otrzymały niższe oceny kwalifikacyjne niż Pani Monika Beata Kramek i Pan Wojciech Sebastian Sawczuk. Nie spełniają zatem łącznie kryteriów wyboru w tak wysokim stopniu, jak kandydaci przedstawieni z wnioskiem o powołanie.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
5. Kożuchowska-Warywoda Marta Anna sędzia wojewódzkiego sądu administracyjnego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 2 23 1
PRZECIW 6 76 2
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Marta Anna Kożuchowska-Warywoda urodziła się w 1 97 6 r. W 2000 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, uzyskując tytuł magistra prawa. W latach 2000-2004 pracowała w DHL Polska Sp. z o.o. jako specjalista do spraw obsługi klienta, a następnie jako prawnik. Po odbyciu aplikacji sądowej, we wrześniu 2005 r. złożyła egzamin sędziowski. Z dniem l listopada 2005 r. została mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z 28 grudnia 2005 r. powierzono jej pełnienie czynności sędziowskich w Sądzie Rejonowym dla Warszawy -Woli w Warszawie na okres od l stycznia 2006 r. do 31 października 2009 r. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 marca 2009 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie. Orzekała w IV Wydziale Karnym, III Wydziale Karnym, VII Wydziale Grodzkim, VII Wydziale Wykonywania Orzeczeń, a dodatkowo w V Wydziale Karnym. W 2012 r. ukończyła dwusemestralne studia podyplomowe w zakresie prawa dowodowego, kryminalistyki i nauk pokrewnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z wynikiem 10 bardzo dobrym. W latach 2014-2016 była kilkukrotnie delegowana do uzupełnienia składu orzekającego w IX Wydziale Karnym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Warszawie. Od sierpnia 2015 r. pełni funkcję zastępcy przewodniczącego VII Wydziału Wykonywania Orzeczeń Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie. Prowadzi. wykłady z zakresu prawa karnego wykonawczego i prawa karnego materialnego dla adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Brała udział w konferencji ach i szkoleniach zawodowych.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pozostali kandydaci legitymują się także wysokimi kwalifikacjami zawodowymi, uprawniającymi do ubiegania się o urząd sędziego w wojewódzkim sądzie administracyjnym, jednak w świetle wszystkich kryteriów ustawowych rozpatrywanych łącznie, zastosowanych przez Radę, nie wypełnili ich w stopniu wyższym niż Pani Monika Beata Kramek i Pan Wojciech Sebastian Sawczuk.Praca i kwalifikacje merytoryczne następujących kandydatów zostały ocenione: wyróżniająco odnośnie Pani Anny Kubik, bardzo dobrze odnośnie: Pani Iwony Hotel, Pani Kariny Renaty Jankowskiej, Pana Jacka Roberta Kautego, Pani Marty Anny Kozuchowskiej -Warywody, Pana Piotra Andrzeja Nowaka, Pana Adama Zenona Olszewskiego, Pana Arkadiusza Piotrowskiego, Pani Anny Marii Rotter i Pani Renaty Alicji Rychter, dobrze plus odnośnie Pani Ewy Moroz-Ustymowicz a dobrze odnośnie: Pana Sylwestra Dariusza 15 Gabryszewskiego i Pana Marcina Waszkiewicza. Wprawdzie Pani Anna Kubik, podobnie jak rekomendowani kandydaci, otrzymała ocenę wyróżniającą swojej pracy i kwalifikacji zawodowych, jednak uzyskała znacznie niższe poparcie środowiska sędziowskiego. Pomimo wysokich kwalit1kacji zawodowych, pozostałe osoby otrzymały niższe oceny kwalifikacyjne niż Pani Monika Beata Kramek i Pan Wojciech Sebastian Sawczuk. Nie spełniają zatem łącznie kryteriów wyboru w tak wysokim stopniu, jak kandydaci przedstawieni z wnioskiem o powołanie.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
6. Kramek Monika Beata sędzia wojewódzkiego sądu administracyjnego pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 7, wyróżniająca 50 7
PRZECIW 1 48 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 9

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Monika Beata Kramek urodziła się 28 stycznia 1 971 r. w Radomiu. W 1998 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskując tytuł magistra prawa z ogólną oceną dobrą. Po odbyciu w latach 1999-2002 aplikacji sądowej w ok1·ęgu Sądu Okręgowego w Warszawie, w kwietniu 2002 r. złożyła egzamin sędziowski z łącznym wynikiem dostatecznym. W okresie od l października 2002 r. do 1 5 grudnia 2005 r. pracowała jako asystent sędziego w Biurze Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego. Z dniem 16 grudnia 2005 r. została mianowana referendarzem sądowym, a z dniem l kwietnia 2016 r. starszym referendarzem sądowym w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie. Obowiązki wykonywała początkowo w Wydziałach: II, III i IV. Od l stycznia 2007 r. pracuje w Wydziale VIII Zamiejscowym w Radomiu.

Opinie wizytatorów

Praca i kwalifikacje zawodowe kandydatki zostały ocenione jako wyróżniające przez Panią Joannę Kube - sędzię Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Pani sędzia podkreśliła, że opiniowana od piętnastu lat pracuje w instytucjach publicznych na stanowiskach związanych ze stosowaniem lub tworzeniem prawa administracyjnego. Kandydatka wyróżnia się wysokim poziomem wiedzy z dziedziny prawa administracyjnego i innych dziedzin prawa związanych z działaniem organów administracji publicznej i jest bardzo dobrze przygotowana zarówno pod względem merytorycznym, jak i predyspozycji osobistych do wykonywania obowiązków sędziego. Przez cały okres zatrudnienia uzyskiwała znakomite oceny pracy i rekomendacje przełożonych i współpracowników - sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Jest bardzo wysoko oceniana za poziom merytoryczny, zaanguzowanie, rzetelność, obowiązkowość, sumienność i terminowość. Oceniający zwracali uwagę na jej doskonały warsztat pracy, projekty uzasadniel1, bardzo dobrą znajomość prawa administracyjnego oraz procesowego. Pani sędzia podniosła, że przeprowadzona analiza orzecznictwa kandydatki świadczy o tym, że jest bardzo dobrym orzecznikiem. Przygotowane przez nią projekty uzasadnień są niezwykle staranne, precyzyjne i zrozumiałe, a jednocześnie prezentują bardzo wysoki poziom merytoryczny i stylistyczny. Pani sędzia stwierdziła, że, biorąc pod uwagę kwalifikacje, doświadczenie oraz osiągnięcia zawodowe Pani Moniki Beaty Kramek, jej kandydaturę ocenia wyróżniająco.

Wizytator: Joanna Kuba

Kandydatka otrzymał'a również wyróżniającą ocenę Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
7. Kubik Anna sędzia wojewódzkiego sądu administracyjnego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0 9 0
PRZECIW 8 91 3
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Anna Kubik urodziła się w 1975 r. W 1999 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, uzyskując tytuł magistra prawa. Była zatrudniona jako prawnik: w latach 1999-2003 w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, w latach 2003-2004 w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, w latach 2004-2005 w Ministerstwie Gospodarki i Pracy, w latach 2005-2013 w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, a w latach 2013-2015 w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. W 2003 r. ukończyła trzysemestralne studia podyplomowe w zakresie historii w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego z wynikiem bardzo dobrym. W 2004 r. ukończyła trzysemestralne studia podyplomowe w zakresie zagadnień legislacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z wynikiem bardzo dobrym. W 2011 r. ukończyła 4-letnie zaoczne studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Po złożeniu egzaminu radcowskiego w marcu 2013 r., uchwałą Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie z dnia 30 października 2013 r. została wpisana na listę radców prawnych. Od 2014 r. współpracuje z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji dla m.st. Warszawy w zakresie obsługi prawnej. W latach 2015-2016 pełniła funkcję członka rady nadzorczej Polskiej Żeglugi Bałtyckiej w Kołobrzegu. Od listopada 2015 r. pracuje w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, kolejno na stanowiskach: zastępcy dyrektora, dyrektora, radcy ministra, a od maja 2017 r. radcy prawnego w Departamencie Prawnym. Uczestniczy w bieżących szkoleniach organizowanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pozostali kandydaci legitymują się także wysokimi kwalifikacjami zawodowymi, uprawniającymi do ubiegania się o urząd sędziego w wojewódzkim sądzie administracyjnym, jednak w świetle wszystkich kryteriów ustawowych rozpatrywanych łącznie, zastosowanych przez Radę, nie wypełnili ich w stopniu wyższym niż Pani Monika Beata Kramek i Pan Wojciech Sebastian Sawczuk.Praca i kwalifikacje merytoryczne następujących kandydatów zostały ocenione: wyróżniająco odnośnie Pani Anny Kubik, bardzo dobrze odnośnie: Pani Iwony Hotel, Pani Kariny Renaty Jankowskiej, Pana Jacka Roberta Kautego, Pani Marty Anny Kozuchowskiej -Warywody, Pana Piotra Andrzeja Nowaka, Pana Adama Zenona Olszewskiego, Pana Arkadiusza Piotrowskiego, Pani Anny Marii Rotter i Pani Renaty Alicji Rychter, dobrze plus odnośnie Pani Ewy Moroz-Ustymowicz a dobrze odnośnie: Pana Sylwestra Dariusza 15 Gabryszewskiego i Pana Marcina Waszkiewicza. Wprawdzie Pani Anna Kubik, podobnie jak rekomendowani kandydaci, otrzymała ocenę wyróżniającą swojej pracy i kwalifikacji zawodowych, jednak uzyskała znacznie niższe poparcie środowiska sędziowskiego. Pomimo wysokich kwalit1kacji zawodowych, pozostałe osoby otrzymały niższe oceny kwalifikacyjne niż Pani Monika Beata Kramek i Pan Wojciech Sebastian Sawczuk. Nie spełniają zatem łącznie kryteriów wyboru w tak wysokim stopniu, jak kandydaci przedstawieni z wnioskiem o powołanie.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
8. Moroz-Ustymowicz Ewa sędzia wojewódzkiego sądu administracyjnego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0 3 1
PRZECIW 8 96 3
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Ewa Moroz-Ustymowicz urodziła się w 1974 r. W 1997 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego - Filii w Białymstoku, uzyskując tytuł magistra prawa. W latach 1997-1999 pracowała jako asystent w Kancelarii Prawniczej Zacharczuk-Prokopowicz s.c. w Białymstoku. Od lutego 1999 r. do października 1999 r. była zatrudniona na stanowisku asystenta w Kancelarii PHU Grzegorz Moroz-prawnik w Białymstoku. W okresie od września 1999 r. do listopada 1999 r. była partnerem w Kancelarii S. Niczyporowicz i Wspólnicy spółka komandytowa, a w okresie od stycznia 2000 r. do czerwca 2001 r. w Kancelarii A. Zcmlc i Wspólnicy spółka komandytowa. Po odbyciu aplikacji radcowskiej, w maju 2001 r. złożyła egzamin radcowski. Uchwalą Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku z dnia 1 czerwca 2001 r. została wpisana na listę radców prawnych. Od 1 lipca 2001 r. prowadzi indywidualną kancelarię radcy prawnego w Białymstoku. W latach 2000-2002 była nauczycielem akademickim w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku. Od 2008 r. jest Konsulem Honorowym Rumunii w Białymstoku. Jest autorką publikacji „Wartości etyczne wobec globalizacji” w Nauce Administracji pod red. Peters B. Guy. Brała udział w szkoleniach zawodowych.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pozostali kandydaci legitymują się także wysokimi kwalifikacjami zawodowymi, uprawniającymi do ubiegania się o urząd sędziego w wojewódzkim sądzie administracyjnym, jednak w świetle wszystkich kryteriów ustawowych rozpatrywanych łącznie, zastosowanych przez Radę, nie wypełnili ich w stopniu wyższym niż Pani Monika Beata Kramek i Pan Wojciech Sebastian Sawczuk. Praca i kwalifikacje merytoryczne następujących kandydatów zostały ocenione: wyróżniająco odnośnie Pani Anny Kubik, bardzo dobrze odnośnie: Pani Iwony Hotel, Pani Kariny Renaty Jankowskiej, Pana Jacka Roberta Kautego, Pani Marty Anny Kozuchowskiej -Warywody, Pana Piotra Andrzeja Nowaka, Pana Adama Zenona Olszewskiego, Pana Arkadiusza Piotrowskiego, Pani Anny Marii Rotter i Pani Renaty Alicji Rychter, dobrze plus odnośnie Pani Ewy Moroz-Ustymowicz a dobrze odnośnie: Pana Sylwestra Dariusza 15 Gabryszewskiego i Pana Marcina Waszkiewicza. Wprawdzie Pani Anna Kubik, podobnie jak rekomendowani kandydaci, otrzymała ocenę wyróżniającą swojej pracy i kwalifikacji zawodowych, jednak uzyskała znacznie niższe poparcie środowiska sędziowskiego. Pomimo wysokich kwalit1kacji zawodowych, pozostałe osoby otrzymały niższe oceny kwalifikacyjne niż Pani Monika Beata Kramek i Pan Wojciech Sebastian Sawczuk. Nie spełniają zatem łącznie kryteriów wyboru w tak wysokim stopniu, jak kandydaci przedstawieni z wnioskiem o powołanie.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
9. Nowak Piotr Andrzej sędzia wojewódzkiego sądu administracyjnego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0 2 0
PRZECIW 8 97 3
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Piotr Andrzej Nowak urodził się w 1972 r. W 1995 r. ukończył wyzsze studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, uzyskując tytuł magistra prawa. W latach 1995-1996 pracował jako referent do spraw prawnych, a następnie inspektor kontroli w Wydziale Kontroli Legalności Zatrudnienia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim. Po odbyciu aplikacji sądowej , we wrześniu 1998 r. złożył egzamin sędziowski. Z dniem 15 października 1998 r. został mianowany na stanowisko asesora sądowego w Sądzie Rejonowym w Bełchatowie. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 200 l r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Bełchatowie. Orzekał w wydziałach: karnym, pracy i grodzkim, przy czym w latach 2000-2009 pełnił funkcję Przewodniczącego wydziału grodzkiego, a w okresie od stycznia 2012 r. do lutego 2017 r. zastępcy Przewodniczącego wydziału karnego. Obecnie orzeka w wydziale karnym Sądu Rejonowego w Bełchatowie. Od 2002 r. był wielokrotnie delegowany do uzupełnienia składu orzekającego w IV Wydziale Kamym-Odwoławczym Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim. Od 2012 r. prowadzi wykłady z zakresu podstaw prawa karnego materialnego i procedury oraz prawa wykroczeń, a także uprawnień ustrojowych organów administracji państwowej w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego na Uniwersytecie im. J. Kochanowskiego w Kielcach, filii w Piotrkowie Trybunalskim. Brał udział w szkoleniach zawodowych.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pozostali kandydaci legitymują się także wysokimi kwalifikacjami zawodowymi, uprawniającymi do ubiegania się o urząd sędziego w wojewódzkim sądzie administracyjnym, jednak w świetle wszystkich kryteriów ustawowych rozpatrywanych łącznie, zastosowanych przez Radę, nie wypełnili ich w stopniu wyższym niż Pani Monika Beata Kramek i Pan Wojciech Sebastian Sawczuk. Praca i kwalifikacje merytoryczne następujących kandydatów zostały ocenione: wyróżniająco odnośnie Pani Anny Kubik, bardzo dobrze odnośnie: Pani Iwony Hotel, Pani Kariny Renaty Jankowskiej, Pana Jacka Roberta Kautego, Pani Marty Anny Kozuchowskiej -Warywody, Pana Piotra Andrzeja Nowaka, Pana Adama Zenona Olszewskiego, Pana Arkadiusza Piotrowskiego, Pani Anny Marii Rotter i Pani Renaty Alicji Rychter, dobrze plus odnośnie Pani Ewy Moroz-Ustymowicz a dobrze odnośnie: Pana Sylwestra Dariusza 15 Gabryszewskiego i Pana Marcina Waszkiewicza. Wprawdzie Pani Anna Kubik, podobnie jak rekomendowani kandydaci, otrzymała ocenę wyróżniającą swojej pracy i kwalifikacji zawodowych, jednak uzyskała znacznie niższe poparcie środowiska sędziowskiego. Pomimo wysokich kwalit1kacji zawodowych, pozostałe osoby otrzymały niższe oceny kwalifikacyjne niż Pani Monika Beata Kramek i Pan Wojciech Sebastian Sawczuk. Nie spełniają zatem łącznie kryteriów wyboru w tak wysokim stopniu, jak kandydaci przedstawieni z wnioskiem o powołanie.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
10. Olszewski Adam Zenon sędzia wojewódzkiego sądu administracyjnego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0 11 0
PRZECIW 8 88 3
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Adam Zenon Olszewski urodził się w 1977 r. W 200 l r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, uzyskując tytuł magistra prawa. W 2001 r. jako aplikant radcewski pracował w Polskim Koncernie Naftowym Orłem S.A. W latach 2002-2005 pracował jako aplikant radcowski, a następnie radca prawny w Kancelarii Radców Prawnych Legitima we Wrocławiu. Po odbyciu aplikacji radcowskiej, w maju 2005 r. złożył egzamin radcowski. Uchwałą Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu z dnia 1 7 maja 2005 r. został wpisany na listę radców 12 prawnych. W latach 2005-2006 był zatrudniony na stanowisku radcy prawnego w Departamencie Prawnym i Orzecznictwa Europejskiego w Urzędzie Ochrony Konkurencj i i Konsumentów. W latach 2006-201 7 pracował w Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej , kolejno na stanowiskach: radcy Prokuratorii Generalnej, starszego radcy, wicedyrektora Departamentu Opinii Prawnych i Dyrektora Departamentu Arbitrazu. W 2 0 1 0 r. ukor1czył dwusemestralne studia podyplomowe w zakresie zamówień publicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie z wynikiem bardzo dobrym. Od kwietnia 201 7 r. jest zatrudniony jako radca prawny w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego w Warszawie. Jest autorem licznych publikacji dotyczących Prokuratorii Generalnej , arbitrażu i umów o roboty budowlane. Brał udział w szkoleniach zawodowych i konferencjach naukowych.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pozostali kandydaci legitymują się także wysokimi kwalifikacjami zawodowymi, uprawniającymi do ubiegania się o urząd sędziego w wojewódzkim sądzie administracyjnym, jednak w świetle wszystkich kryteriów ustawowych rozpatrywanych łącznie, zastosowanych przez Radę, nie wypełnili ich w stopniu wyższym niż Pani Monika Beata Kramek i Pan Wojciech Sebastian Sawczuk. Praca i kwalifikacje merytoryczne następujących kandydatów zostały ocenione: wyróżniająco odnośnie Pani Anny Kubik, bardzo dobrze odnośnie: Pani Iwony Hotel, Pani Kariny Renaty Jankowskiej, Pana Jacka Roberta Kautego, Pani Marty Anny Kozuchowskiej -Warywody, Pana Piotra Andrzeja Nowaka, Pana Adama Zenona Olszewskiego, Pana Arkadiusza Piotrowskiego, Pani Anny Marii Rotter i Pani Renaty Alicji Rychter, dobrze plus odnośnie Pani Ewy Moroz-Ustymowicz a dobrze odnośnie: Pana Sylwestra Dariusza 15 Gabryszewskiego i Pana Marcina Waszkiewicza. Wprawdzie Pani Anna Kubik, podobnie jak rekomendowani kandydaci, otrzymała ocenę wyróżniającą swojej pracy i kwalifikacji zawodowych, jednak uzyskała znacznie niższe poparcie środowiska sędziowskiego. Pomimo wysokich kwalit1kacji zawodowych, pozostałe osoby otrzymały niższe oceny kwalifikacyjne niż Pani Monika Beata Kramek i Pan Wojciech Sebastian Sawczuk. Nie spełniają zatem łącznie kryteriów wyboru w tak wysokim stopniu, jak kandydaci przedstawieni z wnioskiem o powołanie.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
11. Piotrowski Arkadiusz sędzia wojewódzkiego sądu administracyjnego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0 3 0
PRZECIW 8 96 3
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Arkadiusz Piotrowski urodził się w 1 976 r. W 2001 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, uzyskując tytuł magistra prawa. Po odbyciu aplikacji sądowej , we wrześniu 2004 r. złożył egzamin sędziowski. Z dniem 1 5 listopada 2004 r. został mianowany asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Pułtusku. Postanowicniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 grudnia 2008 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Puhusku. Orzekał w wydziałach karnym i cywilnym. W 2008 r. ukończył dwusemestralne studia podyplomowe w zakresie ekonomii i prawa gospodarczego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie z wynikiem bardzo dobrym. W latach 201 1-2012 pełnił funkcję Przewodniczącego Wydziah1 Cywilnego, a także wiceprezesa Sądu Rejonowego w Pułtusku. W 2013 r., w związku ze zniesieniem Sądu Rejonowego w Puhusku, został przeniesiony na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Wyszkowie i powierzono mu funkcję Przewodniczącego V Zamiejscowego Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Wyszkowie z siedzibą w Pułtusku. W 2015 r., w związku z ponownym utworzeniem Sądu Rejonowego w Pułtusku, został przeniesiony na stanowisko sędziego tego Sądu i powierzono mu funkcję Przewodniczącego wydziału cywilnego na okres do 31 grudnia 2017 r. Jest autorem publikacji "Majątkowe skutki orzeczenia separacji" w Nowym Przeglądzie Notarialnym. Brał udział w licznych szkoleniach zawodowych i konferencjach.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pozostali kandydaci legitymują się także wysokimi kwalifikacjami zawodowymi, uprawniającymi do ubiegania się o urząd sędziego w wojewódzkim sądzie administracyjnym, jednak w świetle wszystkich kryteriów ustawowych rozpatrywanych łącznie, zastosowanych przez Radę, nie wypełnili ich w stopniu wyższym niż Pani Monika Beata Kramek i Pan Wojciech Sebastian Sawczuk. Praca i kwalifikacje merytoryczne następujących kandydatów zostały ocenione: wyróżniająco odnośnie Pani Anny Kubik, bardzo dobrze odnośnie: Pani Iwony Hotel, Pani Kariny Renaty Jankowskiej, Pana Jacka Roberta Kautego, Pani Marty Anny Kozuchowskiej -Warywody, Pana Piotra Andrzeja Nowaka, Pana Adama Zenona Olszewskiego, Pana Arkadiusza Piotrowskiego, Pani Anny Marii Rotter i Pani Renaty Alicji Rychter, dobrze plus odnośnie Pani Ewy Moroz-Ustymowicz a dobrze odnośnie: Pana Sylwestra Dariusza 15 Gabryszewskiego i Pana Marcina Waszkiewicza. Wprawdzie Pani Anna Kubik, podobnie jak rekomendowani kandydaci, otrzymała ocenę wyróżniającą swojej pracy i kwalifikacji zawodowych, jednak uzyskała znacznie niższe poparcie środowiska sędziowskiego. Pomimo wysokich kwalit1kacji zawodowych, pozostałe osoby otrzymały niższe oceny kwalifikacyjne niż Pani Monika Beata Kramek i Pan Wojciech Sebastian Sawczuk. Nie spełniają zatem łącznie kryteriów wyboru w tak wysokim stopniu, jak kandydaci przedstawieni z wnioskiem o powołanie.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
12. Rotter Anna Maria sędzia wojewódzkiego sądu administracyjnego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0 13 0
PRZECIW 8 88 3
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Anna Maria Rotter urodziła się w 1 97 0 r. W 1 994 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, uzyskując tytuł magistra prawa. Po odbyciu aplikacji i sądowej , we wrześniu 1 996 r. złożyła egzamin sędziowski. Następnie w październiku 1997 r. złożyła egzamin radcowski. Uchwałą Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych z dnia 5 listopada 1997 r. została wpisana na listę radców prawnych. W latach 1 997- 1998 pracowała jako radca prawny w Firmie Leasingowej ,,Invest Partner" w Częstochowie, a w 1998 r. w Urzędzie Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast i w Banku Gdańskim Leasing w Częstochowie. Od 1 99 8 r. jest radcą prawnym w Ministerstwie Finansów, od 200 1 r. w Urzędzie Skarbowym Warszawa-Bemowo w Warszawie, od 2006 r. w Trzecim Urzędzie Skarbowym Warszawa -Śródmieście w Warszawie, od 2008 r. w Izbie Skarbowej w Warszawie - od l marca 2 0 1 7 r. w Krajowej Informacji Skarbowej. W 2004 r. została powołana na stanowisko Zastępcy Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych. W okresie od marca 201 0 r. do lipca 20 l O r. pracowała w charakterze eksperta narodowego w Departamencie Prawnym Komisji Europejskiej w Brukseli. Odbyła czteroletnie studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, zakończone złożeniem rozprawy doktorskiej pt.: "Wstrzymanie biegu terminu przedawnienia jako wyraz ochrony fiskalnego interesu budżetów publicznych", skierowanej w marcu 2017 r. do recenzji. Jest autorką kilku publikacji naukowych z zakresu finansów publicznych. Brała udział w szkoleniach zawodowych i konferencjach naukowych.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pozostali kandydaci legitymują się także wysokimi kwalifikacjami zawodowymi, uprawniającymi do ubiegania się o urząd sędziego w wojewódzkim sądzie administracyjnym, jednak w świetle wszystkich kryteriów ustawowych rozpatrywanych łącznie, zastosowanych przez Radę, nie wypełnili ich w stopniu wyższym niż Pani Monika Beata Kramek i Pan Wojciech Sebastian Sawczuk. Praca i kwalifikacje merytoryczne następujących kandydatów zostały ocenione: wyróżniająco odnośnie Pani Anny Kubik, bardzo dobrze odnośnie: Pani Iwony Hotel, Pani Kariny Renaty Jankowskiej, Pana Jacka Roberta Kautego, Pani Marty Anny Kozuchowskiej -Warywody, Pana Piotra Andrzeja Nowaka, Pana Adama Zenona Olszewskiego, Pana Arkadiusza Piotrowskiego, Pani Anny Marii Rotter i Pani Renaty Alicji Rychter, dobrze plus odnośnie Pani Ewy Moroz-Ustymowicz a dobrze odnośnie: Pana Sylwestra Dariusza 15 Gabryszewskiego i Pana Marcina Waszkiewicza. Wprawdzie Pani Anna Kubik, podobnie jak rekomendowani kandydaci, otrzymała ocenę wyróżniającą swojej pracy i kwalifikacji zawodowych, jednak uzyskała znacznie niższe poparcie środowiska sędziowskiego. Pomimo wysokich kwalit1kacji zawodowych, pozostałe osoby otrzymały niższe oceny kwalifikacyjne niż Pani Monika Beata Kramek i Pan Wojciech Sebastian Sawczuk. Nie spełniają zatem łącznie kryteriów wyboru w tak wysokim stopniu, jak kandydaci przedstawieni z wnioskiem o powołanie.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
13. Rychter Renata Alicja sędzia wojewódzkiego sądu administracyjnego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0 8 0
PRZECIW 8 91 2
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 15

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Renata Alicja Rychter urodziła się w 1979 r. W latach 2002-2003 była zatrudniona jako tłumacz w TDJ Nauczanie Języków Obcych w Pińczowie. W 2003 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, uzyskując tytuł magistra prawa. W 2003 r. pracowała na stanowisku specjalisty do spraw administracji w UniMax S.A. w Kielcach. W latach 2003-2006 pracowała na stanowisku referenta prawnego, a następnie Naczelnika Wydziaht Prawnego w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Kielcach. W latach 2003-20 1 1 prowadziła zającia z zakresu prawa gospodarczego w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Kielcach. W latach 2006-2007 była zatrudniona na stanowisku inspektora kontroli państwowej w Najwyższej Izbie Kontroli Delegaturze w Kielcach. W latach 2007-201 1 odbyła studia doktoranckie w zakresie prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od 2007 r. jest Dyrektorem Biura Prawnego i Orzecznictwa w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego w Warszawie, przy czym od 20 1 3 r. jest także radcą prawnym. W 2010 r. ukm1czyła dwusemestralną aplikację legislacyjną z wynikiem bardzo dobrym. W 2013 r., na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt: "Uprzednie rozstrzygnięcie sprawy decyzją ostateczną jako przesłanka stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej w ogólnym postępowaniu administracyjnym" oraz po złożeniu wymaganych egzaminów, 14 uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa, nadany uchwałą Rady Wydziah1 Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Uchwałą Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie z dnia 4 września 20 l 3 r. została wpisana na listę radców prawnych. W latach 2013-201 7 była zatrudniona na stanowisku adiunkta na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Lazurskiego w Warszawie. Od 2014 r. prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych w Akademii Finansów i Biznesu "Vistula" w Warszawie oraz szkolenia z zakresu postępowania administracyjnego, prawa gospodarczego, postępowania egzekucyjnego w administracji w innych placówkach. Jest autorką licznych publikacji naukowych dotyczących m.tn. tematyki transportu drogowego, postępowania administracyjnego. Brała udział w szkoleniach zawodowych i konferencjach naukowych.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pozostali kandydaci legitymują się także wysokimi kwalifikacjami zawodowymi, uprawniającymi do ubiegania się o urząd sędziego w wojewódzkim sądzie administracyjnym, jednak w świetle wszystkich kryteriów ustawowych rozpatrywanych łącznie, zastosowanych przez Radę, nie wypełnili ich w stopniu wyższym niż Pani Monika Beata Kramek i Pan Wojciech Sebastian Sawczuk. Praca i kwalifikacje merytoryczne następujących kandydatów zostały ocenione: wyróżniająco odnośnie Pani Anny Kubik, bardzo dobrze odnośnie: Pani Iwony Hotel, Pani Kariny Renaty Jankowskiej, Pana Jacka Roberta Kautego, Pani Marty Anny Kozuchowskiej -Warywody, Pana Piotra Andrzeja Nowaka, Pana Adama Zenona Olszewskiego, Pana Arkadiusza Piotrowskiego, Pani Anny Marii Rotter i Pani Renaty Alicji Rychter, dobrze plus odnośnie Pani Ewy Moroz-Ustymowicz a dobrze odnośnie: Pana Sylwestra Dariusza 15 Gabryszewskiego i Pana Marcina Waszkiewicza. Wprawdzie Pani Anna Kubik, podobnie jak rekomendowani kandydaci, otrzymała ocenę wyróżniającą swojej pracy i kwalifikacji zawodowych, jednak uzyskała znacznie niższe poparcie środowiska sędziowskiego. Pomimo wysokich kwalit1kacji zawodowych, pozostałe osoby otrzymały niższe oceny kwalifikacyjne niż Pani Monika Beata Kramek i Pan Wojciech Sebastian Sawczuk. Nie spełniają zatem łącznie kryteriów wyboru w tak wysokim stopniu, jak kandydaci przedstawieni z wnioskiem o powołanie.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
14. Sawczuk Wojciech Sebastian sędzia wojewódzkiego sądu administracyjnego pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 4 47 11
PRZECIW 4 54 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 6

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Wojciech Sebastian Sawczuk urodził się 6 lutego 1979 r. w Białymstoku. W 2003 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, uzyskując tytuł magistra prawa z ogólną oceną bardzo dobrą. Po odbyciu w latach 2003-2006 aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Białymstoku, we wrześniu 2006 r. złożył egzamin sędziowski z łącznym wynikiem dobrym plus. Od 20 stycznia 2004 r. pracuje w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, początkowo jako asystent sędziego, a od l lipca 2005 r. jako asystent specjalista do spraw orzecznictwa w Wydziale Informacji Sądowej, przy czym od kwietnia 2015 r. w Izbie Gospodarczej.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pan Wojciech Sebastian Sawczuk w 2008 r. ukończył szkolenie dla asystentów sędziów, zorganizowane przez Naczelny Sąd Administracyjny i złożył egzamin z wynikiem bardzo dobrym. Jest uczestnikiem seminarium doktoranckiego w Katedrze Prawa Podatkowego Uniwersytetu w Białymstoku i autorem licznych publikacji naukowych z zakresu prawa administracyjnego. Brał udział w szeregu konferencjach naukowych. Kandydat otrzymał. bardzo dobre opinie o swojej pracy, wystawione między innymi przez: Pana Janusza Drachała - Prezesa Izby Gospodarczej Naczelnego Sądu Administracyjnego, Panią Małgorzatę Jaśkowską - sędzię Naczelnego Sądu Administracyjnego, Panią Małgorzatę Korycińską - sędzię Naczelnego Sądu Administracyjnego i Panią Barbarę Stukan-Pytlowany - sędzię Naczelnego Sądu Administracyjnego. W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pani Monika Beata Kramek i Pan Wojciech Sebastian Sawczuk są najlepszymi kandydatami w niniejszej procedurze nominacyjnej . Zdobyli kwalifikacje merytoryczne oraz doświadczenie zawodowe, dające rękojmię należytego wykonywania obowiązków orzeczniczych na stanowisku sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego. Uzyskali wyróżniające oceny kwalifikacyjne swojej pracy, a także wyróżniające oceny Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Opinie wizytatorów

Praca i kwalifikacje zawodowe kandydata zostały ocenione jako wyróżniające przez Panią lzabellę Jansan - sędzię Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Pani sędzia podkreśliła; że opiniowany posiada szeroką wiedzę z zakresu różnych dziedzin prawa materialnego oraz umiejętność właściwej interpretacji i zastosowania przepisów prawa procesowego. Przedłozone rozstrzygnięcia dotyczyły między innymi spraw z zakresu problematyki prawa budowlanego, informacji publicznej, gospodarki wodnej, ochrony środowiska, pomocy społecznej, zagospodarowania pr.testrzennego, ochrony danych osobowych, odszkodowań wywłaszczenia nieruchomości, gospodarowania nieruchomościami, zagospodarowania przestrzennego, cudzoziemców, prawa własności przemysłowej, w tym rejestracji i ocluony znaków towarowych. Pani sydzia zwróciła uwagę na znaczący dorobek naukowy kandydata. Podniosła, że przedstawione opracowania i publikacje świadczą o jego bardzo dobrej znajomości procedury administracyjnej oraz materialnych przepisów administracyjnych. Oceniany posiada bogate doświadczenie związane z publicznym prezentowaniem poglądów prawnych, na co składa się jego aktywny udział w konferencjach w charakterze referenta, jak również prelekcje oraz publikacje artykułów naukowych, w tym w Zeszytach Naukowych Sądownictwa Administracyjnego i "Gazecie Prawnej". Poza szeroką wiedzą merytoryczną i umiejętnościami organizacyjnymi zwrócić też należy uwagę na bardzo wysoko ocenione przez sędziów patronów cechy Pana Wojciecha Sebastiana Sawczuka, takie jak: zaangażowanie w pracę, rzetelność, samodzielność, dojrzałość w konstruowaniu poglądów, umiejętność ich uzasadniania oraz umiejętność pracy w zespole.

Wizytator: Izabella Jansan

Kandydat otrzymał również wyróżniającą ocenę Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
15. Waszkiewicz Marcin sędzia wojewódzkiego sądu administracyjnego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0 4 0
PRZECIW 8 95 2
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 15

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Marcin Waszkiewicz urodził się w 1976 r. W 2000 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, uzyskując tytuł magistra prawa. Po odbyciu aplikacj i sądowej, w kwietniu 2003 r. złożył egzamin sędziowski. W latach 2003-2004 pracował na stanowisku specjalisty w Departamencie Prawnym Ministerstwa Środowiska. Z dniem 22 marca 2004 r. został mianowany asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2008 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Pruszkowie. Orzeka w U Wydziale Karnym, przy czym w latach 2009-201 4 pełnił funkcję Kierownika Sekcji Wykonywania Orzeczer1 w tym Wydziale, a od listopada 2 0 1 3 r. pełni funkcję Przewodniczącego tego Wydziału. W 2010 r. ukm1czył studia podyplomowe w zakresie ekonomii i prawa gospodarczego z wynikiem bardzo dobrym. Od 201 5 r. był kilkukrotnie delegowany do uzupełnienia składu orzekającego w X Wydziale Karnym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Warszawie. Decyzjami Ministra Sprawiedliwości z 1 6 sierpnia 2 0 1 6 r. i 17 lutego 2017 r. był delegowany do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Warszawie w okresie od l września 20 1 6 r. do 31 sierpnia 2017 r. w wymiarze dwóch sesji w miesiącu. Orzekał w IX Wydziale Karnym Odwoławczym. Brał udział w szkoleniach zawodowych.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pozostali kandydaci legitymują się także wysokimi kwalifikacjami zawodowymi, uprawniającymi do ubiegania się o urząd sędziego w wojewódzkim sądzie administracyjnym, jednak w świetle wszystkich kryteriów ustawowych rozpatrywanych łącznie, zastosowanych przez Radę, nie wypełnili ich w stopniu wyższym niż Pani Monika Beata Kramek i Pan Wojciech Sebastian Sawczuk. Praca i kwalifikacje merytoryczne następujących kandydatów zostały ocenione: wyróżniająco odnośnie Pani Anny Kubik, bardzo dobrze odnośnie: Pani Iwony Hotel, Pani Kariny Renaty Jankowskiej, Pana Jacka Roberta Kautego, Pani Marty Anny Kozuchowskiej -Warywody, Pana Piotra Andrzeja Nowaka, Pana Adama Zenona Olszewskiego, Pana Arkadiusza Piotrowskiego, Pani Anny Marii Rotter i Pani Renaty Alicji Rychter, dobrze plus odnośnie Pani Ewy Moroz-Ustymowicz a dobrze odnośnie: Pana Sylwestra Dariusza 15 Gabryszewskiego i Pana Marcina Waszkiewicza. Wprawdzie Pani Anna Kubik, podobnie jak rekomendowani kandydaci, otrzymała ocenę wyróżniającą swojej pracy i kwalifikacji zawodowych, jednak uzyskała znacznie niższe poparcie środowiska sędziowskiego. Pomimo wysokich kwalit1kacji zawodowych, pozostałe osoby otrzymały niższe oceny kwalifikacyjne niż Pani Monika Beata Kramek i Pan Wojciech Sebastian Sawczuk. Nie spełniają zatem łącznie kryteriów wyboru w tak wysokim stopniu, jak kandydaci przedstawieni z wnioskiem o powołanie.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów