Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa

wróć do pełnej listy uchwał

Uchwała KRS nr 31/2015

Sąd: Sąd Okręgowy w Katowicach
Data posiedzenia: 13 stycznia 2015 – 16 stycznia 2015
Obwieszczenie: Monitor Polski poz. poz. 359 z 2014
Pobierz uchwałę:http://krspl.home.pl/bip/files/2015-01-1...
Liczba wolnych stanowisk: 2
Liczba kandydatów: 6
Liczba obsadzonych stanowisk: 2
Liczba odrzuconych kandydatów: 4

Lista kandydatów

l.p. nazwisko i imiona wykonywany zawód decyzja
1. Bugajska-Kluczny Joanna Monika sędzia sądu okręgowego pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA jednogłośnie pozytywnie 60 14
PRZECIW 8 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 29 0

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Joanna Monika Bugajska-Kluczny urodzona 29 listopada 1972 r. w Czeladzi ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego z wynikiem bardzo dobrym i dnia 21 maja 1996 r. uzyskała tytuł magistra. Aplikację sądową etatową odbyła w okręgu Sądu Wojewódzkiego Katowicach w latach 1996-1998. W dniach 1,2 i 14 września 1998 r. złożyła egzamin sędziowski z wynikiem ogólnym dobrym. Była zatrudniona w Zespole Szkół Zawodowych "Sztygarka11 w Dąbrowie Górniczej od dnia l września 1995 r. do dnia 5 lutego 1999 r. w niepełnym wymiarze godzin na stanowisku nauczyciela. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 listopada 1998 r. została mianowana z dniem 15 grudnia 1998 r. asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Katowicach i powierzono jej pełnienie czynności sędziowskich na okres dwóch lat. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 listopada 2000 r. ponownie powierzono Pani Joannie Monice Bugajskiej-Kluczny pełnienie czynności sędziowskich w Sądzie Rejonowym w Katowicach na okres od dnia 15 grudnia 2000 r. do dnia 15 marca 2001 r. Kolejną decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 2001 r. ponownie powierzono Pani Joannie Monice Bugajskiej-Kluczny pełnienie czynności sędziowskich w Sądzie Rejonowym w Katowicach na okres sześciu miesięcy. Postanowieniem z dnia 16 marca 2001 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej powołał Panią Joannę Monikę Bugajską-Kluczny do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Katowicach. Uroczystość wręczenia nominacji odbyła się w dniu 8 maja 2001 r. Od dnia 15 grudnia 1998 r. do dnia 31 marca 2007 r. opiniowana orzekała w Wydziale VII Pracy, Wydziale VI Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, a następnie Wydziale XXI Pracy Sądu Rejonowego w Katowicach. Z dniem l grudnia 2004 r. powierzona została Pani Sędzi funkcja Zastępcy Przewodniczącego XXI Wydziału Pracy w Sądzie Rejonowym w Katowicach. Z dniem l kwietnia 2007 r., na podstawie art. 75 § l i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 200lr., Nr 98, poz. 1070 z późn.zm.), w związku ze zniesieniem Sądu Rejonowego w Katowicach i utworzeniem Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach i KatowiceZachód w Katowicach - Pani Joanna Monika Bugajska-Kluczny została przeniesiona na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach. Pani Sędzia rozpoczęła orzekanie w Wydziale VI Pracy. Z tym dniem została również powierzona Pani Sędzi funkcja Zastępcy Przewodniczącego Wydziału VI Pracy w Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach. Funkcję tą pełniła do dnia 30 czerwca 2009 r. Z dniem l września 2010 r. została powierzona Pani Sędzi funkcja Przewodniczącego Wydziału VI Pracy w Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach. Funkcję tą pełniła do dnia 31 marca 2011 r. Z dniem l kwietnia 2011 r. Pani Joanna Monika Bugajska-Kluczny została przeniesiona do orzekania w Wydziale VII Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. W Wydziale tym orzeka do chwili obecnej w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Od dnia 15 kwietnia 2012 r. została jej powierzona funkcja Przewodniczącego Wydziału VII Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na okres do dnia 14 kwietnia 2015 r. W dniu 14 marca 2002 r., 28 listopada 2002 r., 15 września 2011 r., 16 listopada 2011 r. i 18 stycznia 2012 r. została delegowana przez Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach, na podstawie art. 77 § 8 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001r., Nr 98, poz. 1070 ze zm.) do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Katowicach w Wydziale IX Pracy. W dniu 23 lutego 2012 r. i 27 marca 2012 r. została delegowana przez Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach, na podstawie art. 77 § 8 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2001r., Nr 98, poz. 1070 ze zm.) do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Katowicach w Wydziale X Ubezpieczeń Społecznych. W dniu 28 czerwca 2012 r., 3 września 2013 r., 8 października 2013 r., 7 listopada 2013 r., 10 grudnia 2013 r., 14 stycznia 2014 r., 19 lutego 2014 r., 6 marca 2014 r., 16 kwietnia 2014 r., 12 czerwca 2014 r., 12 września 2014 r. została delegowana przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach, na podstawie art. 77 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001r., Nr 98, poz. 1070 ze zm. następnie Dz. U. t. j. z 2013 r., poz. 427 ze zm.) do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Katowicach. W oparciu o powyższe delegacje Pani Sędzia orzekała w Wydziale IX Pracy tego Sądu. Pani sędzia Joanna Monika Bugajska-Kluczny uczestniczyła w szkoleniach organizowanych przez Krajowe Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury, a następnie Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury zorganizowanych: - w dniach 8-10 października 2007 r. - szkolenie dla sędziów orzekających w sprawach z zakresu prawa pracy, - w dniach 11-13 października 2010 r. 1 8-10 listopada 2010r. - "prawo wspólnotowe dla sędziów pracy", - w dniu 30 września 2011 r. - szkolenie dla sędziów orzekających w wydziałach cywilnych, gospodarczych oraz pracy i ubezpieczeń społecznych, - w dniach 26-28 września 2012 r. - szkolenie dla sędziów orzekających w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, - w dniu 5 października 2012 r. - szkolenie dla sędziów orzekających w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, - w dniu 6 maja 2013 r. - szkolenie dla sędziów orzekających w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Ponadto Pani sędzia Joanna Monika Bugajska-Kluczny uczestniczyła w następujących szkoleniach: - w dniu 16 października 2008 r. - "Psychologiczne aspekty przesłuchiwania świadków", - w dniach 6-8 września 2010 r. - szkolenie dla sędziów orzekających w sprawach pracy i ubezpieczeń społecznych, - w dniach 16-18 października 2012 r. - szkolenie dla sędziów orzekających w sprawach pracy i ubezpieczeń społecznych, - w II kwartale 2013 r. - zarządzanie pracownikami i współpraca w zespole, - w III kwartale 2013 r. - profesjonalna praca z kamerą i kontakt z mediami, - w dniach 13-15 listopada 2013 r. - szkolenie dla sędziów orzekających w sprawach pracy i ubezpieczeń społecznych. Pani Joanna Bugajska-Kluczny ukończyła również w 2008 r. Podyplomowe Studium Prawa Pracy dla Sędziów Sądów Powszechnych.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Zespół podejmując powyższe stanowisko kierował s1ę przede wszystkim ocenami kwalifikacji kandydatów. Oboje rekomendowani przez Zespół kandydaci uzyskali bardzo dobre oceny kwalifikacji sporządzone przez sędziów wizytatorów. Rekomendowani Sędziowie stale podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe poprzez studia podyplomowe lub udział w licznych szkoleniach. Ponadto Zespół uwzględnił doświadczenie zawodowe, op1me przełożonych oraz rekomendacje. Rekomendowani kandydaci posiadają duże doświadczenie zawodowe, które zdobyli pracując w wymiarze sprawiedliwości. W opinii przełożonych oraz sędziów, z którymi współpracują lub współpracowali, są bardzo dobrymi kandydatami do objęcia urzędów sędziowskich w sądach okręgowych. Jednocześnie osiągają bardzo dobre wyniki ilościowe oraz jakościowe w swojej pracy, a ich stabilność orzecznicza jest również na bardzo dobrym poziomie. Zespół uwzględnił również poparcie środowiska jakie uzyskali rekomendowani kandydaci. Kandydatura Pani sędzi Joanny Moniki Bugajskiej-Kluczny została jednogłośnie (5 głosów "za" z łączną sumą punktów poparcia 26/30) pozytywnie zaopiniowana przez Kolegium Sądu Apelacyjnego w Katowicach. Na Zgromadzeniu Przedstawicieli Sędziów Apelacji Katowickiej kandydatura Pani sędzi Joanny Moniki Bugajskiej-Kluczny uzyskała: 60 głosów "za", przy 8 głosach "przeciw" i 29 głosach "wstrzymujących się", co stanowiło trzeci w kolejności najwyższy wynik głosowania z pośród wszystkich osób uczestniczących w niniejszym konkursie.W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pani sędzia Joanna Monika Bugajska-Kluczny oraz Pani sędzia Dorota Wydmańska-Cichy to osoby o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Są to sędziowie sumienni i bardzo starannie wykonujący powierzone im obowiązki. Charakteryzują się znakomitą organizacją swojej pracy. Stabilność orzecznictwa tych kandydatek również jest na dobrym poziomie. Przedstawiane z wnioskiem kandydatki stale podnoszą swoje kwalifikacje czego wyrazem są ukończone studia podyplomowe lub uczestnictwo w szeregu szkoleń. Z uwagi na zdobytą wiedzę merytoryczną, poziom orzecznictwa, doświadczenie zawodowe i przymioty charakteru tych kandydatek Krajowa Rada Sądownictwa postanowiła przedstawić właśnie te osoby Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu Sędziego Sądu Okręgowego w Katowicach. Podkreślić również należy, że ich praca orzecznicza została bardzo dobrze oceniona przez przełożonych, sędziów wizytatorów oraz sędziów, z którymi kandydaci współpracują lub współpracowali.przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej kandydatur Pani sędzi Joanny Moniki Bugajskiej-Kluczny oraz Pani sędzi Doroty Wydmańskiej-Cichy z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu sędziego Sądu Okręgowego w Katowicach zadecydował całoksztah wskazanych wyżej okoliczności, w szczególności uzyskane przez Kandydatki wysokie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie zawodowe, poparcie środowiska sędziowskiego, opinie przełożonych oraz rekomendacje.

Opinia wizytatora

Wizytator stwierdził, że podsumowując wyniki przeprowadzonej oceny kwalifikacji Pani sędzia Joanna Monika Bugajska-Kluczny orzekając w Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach wykazała się bardzo dobrą znajomością prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego oraz procedury cywilnej i wiedzę tą wykorzystuje należycie w pracy orzeczmczeJ.Oceniając pracę Pani sędzi Joanny Bugajskiej-Kluczny podkreślenia przede wszystkim wymaga bardzo dobre przygotowanie do każdej rozprawy oraz prawidłowe wykorzystanie czasu rozpraw, sprawne prowadzenie postępowań w rozpoznawanych sprawach, znaczna liczba wyznaczanych oraz załatwianych spraw (ilość spraw wyznaczonych i załatwionych należało bowiem ocenić jako znaczą przy uwzględnieniu, że Opiniowana od kwietnia 2012r. zajmuje stanowisko Przewodniczącej Wydziału), terminowość oraz bardzo wysoki pozwm sporządzanych uzasadnień jak też bardzo dobra stabilność orzecznictwa. Wizytator stwierdził, że ogólna ocena Kandydatki jest bardzo dobra. W związku z powyższym wizytator wyprowadził wniosek, że dotychczasowa praca, osiągnięte bardzo dobre wyniki oraz przymioty osobiste Pani sędzi Joanny Bugajskiej-Kluczny dają podstawę do powołania Jej na stanowisko sędziego sądu okręgowego.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
2. Kawaler Andrzej Józef sędzia sądu okręgowego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Jedynie Pan sędzia Andrzej Józef Kawaler oraz Pan sędzia Andrzej Waldemar Latacz uzyskali zbliżone poparcie środowiska sędziowskiego swoich kandydatur.Zdaniem Krajowej Rady Sądownictwa pozostali kandydaci biorący udział w tym postępowaniu nominacyjnym nie spełniają na takim poziomie kryteriów z art. 35 ust. 2 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
3. Latacz Andrzej Waldemar sędzia sądu okręgowego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Kandydatura Pana sędziego Andrzeja Waldemara Latacza została jednogłośnie (5 głosów "za" z łączną sumą punktów poparcia 28/30) pozytywnie zaopiniowana przez Kolegium Sądu Apelacyjnego w Katowicach. Na Zgromadzeniu Przedstawicieli Sędziów Apelacji Katowickiej kandydatura Pana sędziego Andrzeja Waldemara Latacza uzyskała: 55 głosów "za", przy 12 głosach "przeciw" i 28 głosach "wstrzymujących się", co stanowiło czwarty w kolejności najwyższy wynik głosowania z pośród wszystkich osób uczestniczących w niniejszym konkursie.Krajowa Rada Sądownictwa bardzo dobrze ocenia również kandydatury Pana sędziego Andrzej Waldemara Latacza oraz Pana sędziego Andrzeja Józefa Kawalera jednakże w niniejszym postępowaniu konkursowym zostały one ocenione nieznacznie niżej niż kandydatury wnioskowanych kandydatek.Jedynie Pan sędzia Andrzej Józef Kawaler oraz Pan sędzia Andrzej Waldemar Latacz uzyskali zbliżone poparcie środowiska sędziowskiego swoich kandydatur.Zdaniem Krajowej Rady Sądownictwa pozostali kandydaci biorący udział w tym postępowaniu nominacyjnym nie spełniają na takim poziomie kryteriów z art. 35 ust. 2 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
4. Łabno Beata Krystyna sędzia sądu okręgowego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 4
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 10

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Zdaniem Krajowej Rady Sądownictwa pozostali kandydaci biorący udział w tym postępowaniu nominacyjnym nie spełniają na takim poziomie kryteriów z art. 35 ust. 2 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
5. Stasikowski Rafał sędzia sądu okręgowego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Zdaniem Krajowej Rady Sądownictwa pozostali kandydaci biorący udział w tym postępowaniu nominacyjnym nie spełniają na takim poziomie kryteriów z art. 35 ust. 2 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
6. Wydmańska-Cichy Dorota sędzia sądu okręgowego pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA jednogłośnie, pozytywnie 83 14
PRZECIW 2 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 12 0

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Dorota Wydmańska-Cichy urodziła się 29 lipca 1966 roku w Sosnowcu. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Studia ukończyła w dniu 25 czerwca 1990 roku uzyskując z egzaminu magisterskiego ocenę dobrą. W okresie od 15 maja 1991 roku do 30 listopada 1993 roku odbyła etatową aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego Katowicach, którą zakończyła egzaminem sędziowskim z wynikiem dostatecznym. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dniem l grudnia 1993 roku została mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu i skierowana do orzekania w Wydziale Karnym. Z dniem l lipca 1995 roku została przeniesiona do orzekania w Wydziale V Pracy tego sądu. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dniem 3 listopada 1995 roku została powołana na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Sosnowcu. W okresie od dnia l grudnia 2004 roku do dnia 31 maja 2005 roku Pani sędzia sprawowała funkcję zastępcy Przewodniczącego Wydziału V Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, a od dnia l kwietnia 2008 roku do 30 września 2013 roku zastępowała Przewodniczącą tego Wydziału bez formalnego powierzenia funkcji zastępcy przewodniczącego. Z dniem l października 2013 roku Pani sędzia Dorota Wydmańska-Cichy została delegowana do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Katowicach. Pani sędzia Dorota Wydmańska-Cichy w dniu 29 września 2005 roku z wynikiem dobrym ukończyła Studia Podyplomowe z zakresu Prawa Unii Europejskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Prawa i Administracji. Pani Sędzia brała udział w następujących szkoleniach: - szkolenie dla sędziów orzekających w sprawach pracowniczych i ubezpieczeń społecznych organizowane przez Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach - Szczyrk w dniach 17-19 października 20 11 roku; -szkolenie dla sędziów orzekających w sprawach pracowniczych i ubezpieczeń społecznych - Zakopane w dniach 16-18 października 2012 roku; -szkolenie dla sędziów orzekających w sprawach pracowniczych i ubezpieczeń społecznych organizowane przez Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach - w dniach 17-19 października 2013 roku.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Zespół podejmując powyższe stanowisko kierował s1ę przede wszystkim ocenami kwalifikacji kandydatów. Oboje rekomendowani przez Zespół kandydaci uzyskali bardzo dobre oceny kwalifikacji sporządzone przez sędziów wizytatorów. Rekomendowani Sędziowie stale podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe poprzez studia podyplomowe lub udział w licznych szkoleniach.W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pani sędzia Joanna Monika Bugajska-Kluczny oraz Pani sędzia Dorota Wydmańska-Cichy to osoby o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Są to sędziowie sumienni i bardzo starannie wykonujący powierzone im obowiązki. Charakteryzują się znakomitą organizacją swojej pracy. Stabilność orzecznictwa tych kandydatek również jest na dobrym poziomie. Przedstawiane z wnioskiem kandydatki stale podnoszą swoje kwalifikacje czego wyrazem są ukończone studia podyplomowe lub uczestnictwo w szeregu szkoleń. Z uwagi na zdobytą wiedzę merytoryczną, poziom orzecznictwa, doświadczenie zawodowe i przymioty charakteru tych kandydatek Krajowa Rada Sądownictwa postanowiła przedstawić właśnie te osoby Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu Sędziego Sądu Okręgowego w Katowicach. Podkreślić również należy, że ich praca orzecznicza została bardzo dobrze oceniona przez przełożonych, sędziów wizytatorów oraz sędziów, z którymi kandydaci współpracują lub współpracowali. Ponadto Zespół uwzględnił doświadczenie zawodowe, op1me przełożonych oraz rekomendacje. Rekomendowani kandydaci posiadają duże doświadczenie zawodowe, które zdobyli pracując w wymiarze sprawiedliwości. W opinii przełożonych oraz sędziów, z którymi współpracują lub współpracowali, są bardzo dobrymi kandydatami do objęcia urzędów sędziowskich w sądach okręgowych. Jednocześnie osiągają bardzo dobre wyniki ilościowe oraz jakościowe w swojej pracy, a ich stabilność orzecznicza jest również na bardzo dobrym poziomie. Zespół uwzględnił również poparcie środowiska jakie uzyskali rekomendowani kandydaci. Kandydatura Pani sędzi Joanny Moniki Bugajskiej-Kluczny została jednogłośnie (5 głosów "za" z łączną sumą punktów poparcia 26/30) pozytywnie zaopiniowana przez Kolegium Sądu Apelacyjnego w Katowicach. Na Zgromadzeniu Przedstawicieli Sędziów Apelacji Katowickiej kandydatura Pani sędzi Joanny Moniki Bugajskiej-Kluczny uzyskała: 60 głosów "za", przy 8 głosach "przeciw" i 29 głosach "wstrzymujących się", co stanowiło trzeci w kolejności najwyższy wynik głosowania z pośród wszystkich osób uczestniczących w niniejszym konkursie.przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej kandydatur Pani sędzi Joanny Moniki Bugajskiej-Kluczny oraz Pani sędzi Doroty Wydmańskiej-Cichy z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu sędziego Sądu Okręgowego w Katowicach zadecydował całoksztah wskazanych wyżej okoliczności, w szczególności uzyskane przez Kandydatki wysokie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie zawodowe, poparcie środowiska sędziowskiego, opinie przełożonych oraz rekomendacje.

Opinia wizytatora

Wizytator stwierdził, że Pani sędzia Dorota Wydmańska-Cichy spełnia warunki do ubiegania się o stanowisko sędziego sądu okręgowego. Merytoryczny poziom pracy Opiniowanej należy ocenić pozytywnie, także poziom wydajności jak i stabilności orzecznictwa Pani sędzi nie budzi uwag. Pani sędzia posiada odpowiednią wiedzę prawniczą, wykazuje się także znajomością metodyki pracy sędziego. Z analizy akt przedstawionych do oceny widać, iż jako sędzia delegowany do orzekania w Sądzie Okręgowym w Katowicach dobrze odnalazła się w zagadnieniach z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych. Posiada również odpowiednią wiedzę z zakresu problematyki prawa pracy. Wyniki postępowań odwoławczych pozwalają na pozytywną ocenę jakości orzecznictwa Opiniowanej. Także cechy charakteru i dotychczasowa postawa Pani Sędzi nie budzą żadnych zastrzeżeń. W ocenie wizytatora Pani Dorota Wydmańska-Cichy jest w pełni przygotowana do objęcia stanowiska sędziego sądu okręgowego.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów