Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa

wróć do pełnej listy uchwał

Uchwała KRS nr 29/2015

Sąd: Sąd Okręgowy w Gliwicach
Data posiedzenia: 13 stycznia 2015 – 16 stycznia 2015
Obwieszczenie: Monitor Polski poz. poz. 396 z 2014
Pobierz uchwałę:http://krspl.home.pl/bip/files/2015-01-1...
Liczba wolnych stanowisk: 1
Liczba kandydatów: 2
Liczba obsadzonych stanowisk: 1
Liczba odrzuconych kandydatów: 1

Lista kandydatów

l.p. nazwisko i imiona wykonywany zawód decyzja
1. Pędracka Agata sędzia sądu okręgowego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA jednogłośnie, pozytywnie 65 0
PRZECIW 10 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 22 13

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Rada pozytywnie oceniła także kwalifikacje zawodowe Pani sędzi Agaty Pędrackiej. Na korzyść kandydata przedstawianego z wnioskiem o powołanie przemawia jednak między innymi doświadczenie orzecznicze, które zdobył orzekając nieprzerwanie od 26 marca 2012 r. w pełnym wymiarze czasu w ramach stałej delegacji do Sądu Okręgowego w Gliwicach.Kandydatura Pani sędzi Agaty Pędrackiej nie spełnia kryteriów z art. 35 ust. 2 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa w takim stopniu jak kandydat przedstawiany z wnioskiem o powołanie z przyczyn omówionych powyżej.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
2. Suchecki Piotr Jan sędzia sądu okręgowego pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA jednogłośnie pozytywnie 81 14
PRZECIW 6 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 11 0

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan sędzia Piotr Jan Suchecki urodził się 2 sierpnia 1974 r. W 1999 r. ukończył wyższe studia prawnicze z oceną dobrą plus. W 2002 r. złożył egzamin sędziowski z oceną dobrą. W okresie od l sierpnia 2002 r. do 22 czerwca 2006 r. pracował na stanowisku asesora sądowego w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Rybniku. Od 23 czerwca 2006 r. do chwili obecnej pełni urząd sędziego Sądu Rejonowego w Rybniku. Od 26 marca 2012 r. orzeka w pełnym wymiarze czasu w ramach delegacji w XII Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego w Gliwicach. Ponadto kandydat ten pełnił funkcje administracyjne w Sądzie Rejonowym w Rybniku, tj. p.o. Przewodniczącego Wydziału Ksiąg Wieczystych, Zastępcy Przewodniczącego I Wydziału Cywilnego oraz Przewodniczącego II Wydziału Cywilnego.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa stwierdził, że Pan sędzia Piotr Jan Suchecki posiada różnorodne doświadczenie orzecznicze oraz pełnił funkcje administracyjne w sądownictwie. Fostępawania sądowe prowadzi sprawnie i terminowo. Nie budzi zastrzeżeń stabilność Jego orzecznictwa. Ponadto uzyskał pozytywną ocenę kwalifikacyjną oraz najwyższe poparcie środowiska sędziowskiego. Zespół pozytywnie ocenił również kandydaturę Pani sędzi Agaty Pędrackiej, stwierdzając jednak, że posiada Ona mniej różnorodne doświadczenie orzecznicze oraz uzyskała mniejsze poparcie środowiska sędziowskiego. Z tych względów Zespół me rekomendował tej kandydatki.Po wszechstronnym rozważeniu całokształtu okoliczności sprawy Krajowa Rada Sądownictwa uznała, że kandydatura Pana sędziego Piotra Jana Sucheckiego zostanie przedstawiona Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Gliwicach.Zdaniem Krajowej Rady Sądownictwa kandydat przedstawiany z wnioskiem o powołanie posiada wieloletnie i różnorodne doświadczenie zawodowe, które zdobył wykonując czynności orzecznicze jako asesor sądowy, sędzia sądu rejonowego oraz w ramach stałej delegacji w XII Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego w Gliwicach. W Jego referacie znajdują się różnorodne sprawy, także wielotomowe o skomplikowanym stanie faktycznym i prawnym, a pomimo tego postępowania są prowadzone sprawnie i terminowo. Pełnił także wskazane wyżej funkcje administracyjne w sądownictwie, zdobywając w ten sposób dodatkowe doświadczenie zawodowe i życiowe. W ocenie Rady sposób procedowania kandydata w rozpoznawanych przez Niego sprawach, terminowość sporządzania uzasadnień oraz stabilność orzecznictwa należy ocenić jako dobrą i niebudzącą zastrzeżeń.O przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej kandydatury Pana sędziego Piotra Jana Sucheckiego z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu sędziego Sądu Okręgowego w Gliwicach zadecydował całoksztah okoliczności sprawy, w szczególności Jego wysokie kwalifikacje zawodowe, różnorodne doświadczenie orzecznicze, pozytywna ocena kwalifikacyjna oraz najwyższe poparcie środowiska sędziowskiego.

Opinia wizytatora

Kandydat uzyskał pozytywną ocenę kwalifikacyjną. Zdaniem sędziego wizytatora posiada On odpowiednie kwalifikacje do orzekania na stanowisku sędziego sądu okręgowego. Przede wszystkim wykazuje się dobrą znajomością przepisów prawa materialnego i procesowego, sprawnie i rzetelnie prowadzi postępowanie dowodowe, prawidłowo sporządza protokoły rozpraw, a wydawane rozstrzygnięcia znajdują oparcie w zebranym materiale dowodowym i są merytorycznie uzasadnione. Nie budzi również zastrzeżeń sposób i terminowość sporządzania przez kandydata uzasadnień orzeczeń oraz stabilność Jego orzecznictwa.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów