Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa

wróć do pełnej listy uchwał

Uchwała KRS nr 165/2018

Sąd: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data posiedzenia: 10 lipca 2018 – 13 lipca 2018
Obwieszczenie: Monitor Polski poz. 1 z 2018
Pobierz uchwałę:http://krspl.home.pl/bip/files//2018-07-...
Liczba wolnych stanowisk: 1
Liczba kandydatów: 12
Liczba obsadzonych stanowisk: 1
Liczba odrzuconych kandydatów: 11

Lista kandydatów

l.p. nazwisko i imiona wykonywany zawód decyzja
1. Bryzgalska Edyta Maria Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0 4 0
PRZECIW 9 97 6
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 7 14

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

urodziła się w 1975 r. W 1999 r. ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z wynikiem bardzo dobrym, uzyskując tytuł magistra. W 2002 r. ukończyła aplikację sądową i złożyła egzamin sędziowski z oceną bardzo dobrą. W latach 2002-2006 była asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Koninie. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 12 czerwca 2006 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Koninie. Od listopada 2006 r. do października 2009 r. była Przewodniczącą Wydziału Cywilnego w tym Sądzie. Od listopada 2009 r. jest delegowana do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości. Obowiązki na stanowisku głównego specjalisty wykonywała w Departamencie Sądów Powszechnych, Departamencie Prawa Cywilnego, a obecnie pełni czynności w Departamencie Legislacyjnym. Jest autorką dwóch publikacji prawniczych dotyczących postępowania wieczystoksięgowego i sądowego postępowania egzekucyjnego. Brała udział w kilku konferencjach naukowych dotyczących postępowania wieczystoksięgowego i egzekucyjnego.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa oceniając jej kandydaturę wzięła pod uwagę, że otrzymała niższą ocenę kwalifikacyjną od wybranej kandydatki. Rada zwróciła uwagę na zastrzeżenie podniesione przez wizytatora odnośnie do formy sporządzanych przez Edytę Marię Bryzgalską uzasadnień. Ponadto w ocenie Rady kandydatka ta prezentuje wysoki poziom wiedzy z zakresu prawa cywilnego, natomiast nie posiada wystarczającego doświadczenia ani udokumentowanej wiedzy w zakresie stosowania prawa administracyjnego w przeciwieństwie do Joanny Katarzyny Wegner-Kowalskiej, która dodatkowo wyróżnia się znaczącym dorobkiem naukowym. Edyta Maria Bryzgalska uzyskała ponadto niższą od niej ocenę Kolegium i Prezesa tego Sądu oraz niższe poparcie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Opinia wizytatora

Kandydatka otrzymała bardzo dobrą ocenę kwalifikacyjną, sporządzoną przez Magdalenę Durzyńską - sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Wynika z niej, że jest osobą decyzyjną, jest sprawnym orzecznikiem, postępowania prowadzi rzeczowo i bez zbędnej zwłoki. Wizytator zwrócił jednak uwagę, na zbytnią lakoniczność sporządzanych przez nią uzasadnień.

Wizytator: Magdalena Durzyńska

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
2. Charkiewicz Dorota Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0 1 0
PRZECIW 9 99 5
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 8 15

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

urodziła się w 1980 r. W 2005 r. ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Gdańskim z oceną dobry plus, uzyskując tytuł magistra. W latach 2006-2009 pracowała na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Elblągu, w tym okresie była również Przewodniczącą Komisji Przetargowej w tym Sądzie. W 2008 r. po odbyciu aplikacji sądowej, złożyła egzamin sędziowski z oceną dobrą plus. Od sierpnia 2009 r. do sierpnia 2012 r. była referendarzem sądowym w Sądzie Rejonowym w Elblągu. Orzekała w I Wydziale Cywilnym i VII Wydziale Wykonywania Orzeczeń Sądowych. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 24 lipca 2012 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego Elblągu. Orzekała w I Wydziale Cywilnym tego Sądu. Następnie została z dniem 1 stycznia 2013 r. przeniesiona na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie. Orzekała w wydziałach: XV Gospodarczym, IV i V Karnym. Od października 2016 r. jest delegowana do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości. Początkowo wykonywała obowiązki na stanowisku głównego specjalisty w Departamencie Legislacyjnym, następnie od maja do czerwca 2017 r. pełniła funkcję Naczelnika Zagadnień Gospodarczych w Departamencie Prawa Administracyjnego, a od 30 czerwca 2017 r. jest Zastępcą Dyrektora tego Departamentu. Jest autorką wielu publikacji prawniczych, głównie z zakresu prawa pracy. W latach 2008-2012 prowadziła wykłady prawnicze dla kandydatów na stanowiska urzędnicze. Ma wszczęty przewód doktorski w zakresie rozprawy doktorskiej „ Ochrona miru domowego w polskim kodeksie karnym

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Rada oceniając jej kandydaturę uznała, że nie zachodzą przesłanki z art. 6 § 3 p.u.s.a., zgodnie z którym w wyjątkowych przypadkach Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa może powołać na stanowisko sędziego sądu administracyjnego kandydata posiadającego krótszy niż określony w art. 6 § 1 pkt 7 p.u.s.a. okres pozostawania na stanowisku sędziego. Zdaniem Krajowej Rady Sądownictwa, Dorota Charkiewicz posiada duże doświadczenie zawodowe i rzetelny warsztat nabyty w trakcie pracy w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy. Jej dobra statystyka, stabilność orzecznictwa stanowią tego świadectwo. Natomiast wątpliwości budzi, czy zaledwie roczne wykonywanie obowiązków w Departamencie Prawa Administracyjnego pozwoliło jej zdobyć wiedzę na wyróżniającym się, wysokim poziomie, w dziedzinie administracji publicznej oraz prawa administracyjnego i innych dziedzin prawa związanych z działaniem organów administracji publicznej. Należy podkreślić, że jej zainteresowania naukowe koncentrują się na prawie karnym i prawie pracy, nie zaś na prawie administracyjnym. Brak jest zatem uzasadnienia do odstąpienia od zasady sformułowanej w art. 6 § 1 pkt 7 p.u.s.a. W ocenie Rady, wybrana kandydatka wykazuje się zarówno wyższym poziomem wiedzy w tym zakresie, co jest potwierdzone uzyskanym stopniem doktora habilitowanego nauk prawnych, jak i bogatszym doświadczeniem w zakresie stosowania prawa administracyjnego, jest bowiem praktykującym adwokatem. Ponadto Dorota Charkiewicz uzyskała zdecydowanie niższe od wybranej kandydatki poparcie Kolegium, Zgromadzenia Ogólnego i Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Opinia wizytatora

Kandydatka otrzymała bardzo dobrą oceną kwalifikacyjną sporządzoną przez Izabellę Janson - sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Badaniu podlegały sprawy rozpoznawane przez kandydatkę w wydziale gospodarczym Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie. Analiza akt wskazuje na dobrą organizację pracy sędziego referenta, znajomość materiału zawartego w aktach, dobrą wiedzę z obszaru procedury. Kandydatka redagowała uzasadnienia w sposób czytelny, odnosząc się do żądań zgłaszanych przez strony, prawidłowo omawiana była także podstawa materialnoprawna rozstrzygnięcia. Z przedłożonych przez Kandydatkę opinii z okresu pracy w Departamencie Prawa Administracyjnego i Legislacyjnego wynikało, że obowiązki wykonywała rzetelnie, terminowo, z zaangażowaniem. Wiedza prawnicza na wysokim poziomie i doświadczenie zawodowe pozwoliły jej prowadzić sprawy skomplikowane, wielowątkowe. Brała udział w pracach legislacyjnych z obszaru prawa gospodarczego, przygotowywała projekty aktów prawnych opinii prawnych oraz wyjaśnienia w zakresie stosowania prawa. W ocenie wskazano jednak, że kandydatka nie spełnia przesłanki z art. 6 § 1 pkt 7 p.u.s.a., bowiem nie legitymuje się wymogiem pozostawania przez co najmniej osiem lat na stanowisku sędziego. Kandydatka skierowała do Krajowej Rady Sądownictwa dodatkowe pismo z 30 kwietnia 2018 r. w którym wskazała, że wbrew treści opinii wizytatora nie należy utożsamiać okresu pozostawania na stanowisku sędziego wyłącznie z rzeczywistym czynnym okresem orzekania. Kandydatka podkreśliła, że w okresie delegowania do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości sędzia nie traci swojego statusu i nadal pozostaje na stanowisku sędziego. Ponadto zwróciła uwagę na art. 6 § 3 p.u.s.a. na podstawie którego, w wyjątkowych przypadkach Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, może powołać na stanowisko sędziego kandydata, mimo krótszego okresu pozostawania na stanowiskach wymienionych w art. 6 § 1 pkt 7 w/w ustawy. Zdaniem kandydatki, w jej przypadku zachodzą takie właśnie okoliczności, gdyż od kilkunastu lat pracuje w sądownictwie powszechnym zdobywając szerokie doświadczenia w dziedzinach prawa cywilnego, gospodarczego, karnego i wykonywania orzeczeń. Ponadto w okresie delegowania do Ministerstwa Sprawiedliwości zdobyła wiedzę w dziedzinie administracji publicznej oraz prawa administracyjnego i innych dziedzin prawa związanych z działaniem organów administracji publicznej.

Wizytator: Izabella Janson

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
3. Garstka Dorota Ewa Radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0 2 0
PRZECIW 9 97 7
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 9 13

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

urodziła się w 1964 r. W 1989 r. ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Łódzkim z oceną dostateczną, uzyskując tytuł magistra. Po ukończeniu studiów, w latach 1990-2001 była zatrudniona na macierzystym uniwersytecie, w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego początkowo jako asystent, a w późniejszym okresie (od października 1999 r.) jako wykładowca. W 1994 roku, po odbyciu aplikacji sądowej, złożyła egzamin sędziowski z oceną dostateczną, a trzy lata później egzamin radcowski (uzupełniający) z oceną dobrą. W latach 1999-2000 pracowała w charakterze radcy prawnego w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi. Jak wynika z karty zgłoszenia pracowała również w Ministerstwie Spraw Zagranicznych jako radca prawny i wicedyrektor Biura Prawnego. Od 2002 r. wykonywała zawód radcy prawnego w formie kancelarii indywidulanej. W 2004 r. nadano jej stopień naukowy doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Użycie siły zbrojnej w celu ochrony fundamentalnych praw człowieka - problem dopuszczalności interwencji humanitarnych w prawie międzynarodowym”. Od września 2004 r. przez 4 miesiące pracowała w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Brukseli pełniąc obowiązki konsula, a następnie do 2007 r. jako Dyrektor Biura Przedstawicielskiego Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych w Brukseli. W latach 2007-2010 była zatrudniona w Komisji Europejskiej Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej. Obecnie prowadzi indywidualną kancelarię radcy prawnego w Łodzi. Jak wynika z karty zgłoszenia kandydatka prowadziła zajęcia dydaktyczne z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, prawa celnego i prawa europejskiego na uczelniach wyższych i dla samorządu notarialnego w Łodzi oraz dla członków Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi. Uczestniczyła w jednej konferencji naukowej dotyczącej prawa międzynarodowego.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Rada oceniając jej kandydaturę uwzględniła, że uzyskała niższą od wybranej kandydatki ocenę kwalifikacyjną. Ze zgromadzonego do oceny materiału sprawy nie wynika, aby ta kandydatka wyróżniała się spośród innych kandydatów, w szczególności w porównaniu z Joanną Katarzyną Wenger-Kowalską, doświadczeniem, bądź szczególnymi osiągnięciami zawodowymi, czy naukowymi w zakresie prawa administracyjnego. Posiadany przez kandydatkę stopień naukowy i zainteresowania naukowe dotyczą prawa międzynarodowego, a nie prawa administracyjnego. Ponadto kandydatka ta otrzymała zdecydowanie niższe oceny i poparcie Kolegium, Prezesa i Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Opinia wizytatora

Kandydatka otrzymała dobrą ocenę kwalifikacyjną sporządzoną przez Krystynę Madalińską-Urbaniak - sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Stwierdzono w niej, że Dorota Ewa Garstka posiada doświadczenie i umiejętności zawodowe, co wynika z długiego stażu pracy. Brak jest jednak możliwości oceny jej kandydatury ze względu na brak przedstawienia dokumentacji świadczącej o dorobku zawodowym.

Wizytator: Krystyna Madalińska-Urbaniak

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
4. Grzybowski Tomasz Krzysztof Asystent, pracownik naukowy negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 4 44 1
PRZECIW 5 59 2
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 5 17

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

urodził się w 1980 r. W 2004 r. ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim z oceną dobrą. Od 2004 r. jest zatrudniony w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, początkowo w Izbie Finansowej na stanowisku asystenta sędziego, a od 2011 r. starszego asystenta sędziego. Od marca 2016 r. wykonuje obowiązki głównego specjalisty-starszego asystenta sędziego w Kancelarii Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego. Od października 2017 r. jest także zatrudniony na stanowisku adiunkta w Instytucie Prawa Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu prawa gospodarczego oraz prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. W 2011 r. prowadził także ćwiczenia ze wstępu do prawoznawstwa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W 2006 r. ukończył podyplomowe studium podatków i prawa podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z oceną dobrą. W 2011 r. na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „ Wpływ zmian prawa na jego wykładnię ” uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych. Obecnie kandydat jest w trakcie przygotowywania rozprawy habilitacyjnej dotyczącej problematyki zamknięcia argumentacji prawniczej. W 2012 r. uzyskał wpis na listę radców prawnych, jednak prawo do wykonywania tego zawodu zostało zawieszone. Tomasz Krzysztof Grzybowski jest autorem licznych publikacji prawniczych dotyczących w dużej mierze prawa administracyjnego. Brał także udział w konferencjach naukowych dotyczących m.in. zagadnień ustrojowych i podatkowych.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła wysoką ocenę kwalifikacyjną kandydata, jego doświadczenie zawodowe, stopień naukowy doktora nauk prawnych, dorobek naukowy, publikacje prawnicze, udział w konferencjach naukowych oraz wysokie poparcie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (drugi wynik głosowania), jak również wyróżniającą ocenę Prezesa tego Sądu. Rada stwierdziła jednak, że kandydat ten nie posiada porównywalnego do pozostałych kandydatów, doświadczenia w samodzielnym stosowaniu prawa. Dotychczas wykonywał jedynie obowiązki asystenckie. Wybrana przez Radę kandydatka poza bogatszym dorobkiem naukowym w zakresie prawa administracyjnego - posiada stopień doktora habilitowanego nauk prawnych, posiada również o wiele bogatsze doświadczenie zawodowe, w tym w samodzielnym stosowaniu prawa, wykonuje bowiem zawód adwokata. Odnośnie do różnic w ocenach kwalifikacyjnych między Tomaszem Krzysztofem Grzybowskim, a Joanną Katarzyną Wegner-Kowalską, zdaniem Rady, mimo przyznanej Tomaszowi Krzysztofowi Grzybowskiemu oceny wyróżniającej, a wybranej kandydatce oceny bardzo dobrej, nie można uznać, że fakt ten, przy uwzględnieniu całokształtu merytorycznych elementów wpływających na ocenę kandydatów na stanowisko sędziego, ma decydujące znaczenie. Analiza oceny kwalifikacyjnej wybranej kandydatki pozwala stwierdzić, że jest ona co najmniej równie wyróżniającym kandydatem jak Tomasz Krzysztof Grzybowski. Przy porównywalnych ocenach, na korzyść wybranej kandydatki przemawiało, jak już podnoszono, bogatsze doświadczenie zawodowe i wyższe kwalifikacje merytoryczne. Co prawda Tomasz Krzysztof Grzybowski uzyskał również wyższe poparcie zarówno Kolegium i Zgromadzenia Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, jednak należy mieć na względzie, że wybrana kandydatka może być mniej znana środowisku sędziowskiemu warszawskiego sądu administracyjnego, albowiem swoją działalność zawodową prowadzi głównie w Łodzi.

Opinia wizytatora

Kandydat otrzymał wyróżniającą ocenę kwalifikacyjną sporządzoną przez Elżbietę Olechniewicz — sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, z której wynika że przedstawione przez kandydata do oceny projekty postanowień, wyroków i ich uzasadnień sporządzone są w sposób profesjonalny, czytelny i przejrzysty. Przedłożone przez kandydata materiały do oceny cechuje wysoki poziom merytoryczny, uwagę zwraca znajomość wykładni prawa i wnikliwość wywodu. Kandydat prezentuje wysoki poziom merytoryczny, a jego praca zasługuje na bardzo wysoką ocenę.

Wizytator: Elżbieta Olechniewicz

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
5. Jankowska Karina Renata Radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 5 51 0
PRZECIW 4 52 7
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 5 13

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

urodziła się w 1975 r. W 2000 r. ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim z oceną bardzo dobrą, uzyskując tytuł magistra. W latach 2000-2003 pracowała na stanowisku asystenta sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. W latach 2004-2007 była referendarzem sądowym w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie. W 2005 r., po odbyciu aplikacji radcowskiej, złożyła egzamin radcowski z oceną bardzo dobrą. W listopadzie 2007 r. rozpoczęła wykonywanie zawodu radcy prawnego w ramach indywidulanej kancelarii. Następnie wykonywała zawód radcy prawnego także w ramach spółki partnerskiej, a w latach 2012-2017 była radcą prawnym w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Oddziale Regionalnym w Warszawie. Obecnie prowadzi indywidualną kancelarię radcy prawnego, a ponadto od 2016 r. jest zatrudniona w Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Departamencie Legislacyjno-Prawnym. Od 2016 r. jest członkiem Komitetu ds. interpretacji, stanowisk i wyjaśnień w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, a od 2017 r. członkiem Zespołu roboczego do spraw wsparcia przedstawicieli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w pracach Międzyresortowego Zespołu do spraw Opracowania Systemu Orzekania o Niepełnosprawności oraz Niezdolności do Pracy. Kandydatka jest współautorką publikacji „Prawo do emerytury - Komentarz do ustaw z orzecznictwem”.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Rada oceniając tę kandydaturę uwzględniła jej doświadczenie zawodowe i bardzo dobrą ocenę kwalifikacyjną, a także bardzo dobre oceny Kolegium i Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz poparcie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów tego Sądu. Uznała jednak, że obszar prawa, w jakim kandydatka wykazuje głębokie doświadczenie, nie jest zróżnicowany tak dalece jak wybranej kandydatki, która wykazuje się ponadto znaczącym dorobkiem naukowym - posiada stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych, a także jest czynnym adwokatem prowadzącym sprawy dotyczące różnych dziedzin prawa administracyjnego. Co prawda Karina Renata Jankowska uzyskała wyższe poparcie zarówno Kolegium, jak i Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, jednak należy mieć na względzie, że wybrana kandydatka może być mniej znana środowisku sędziowskiemu warszawskiego sądu administracyjnego, albowiem swoją działalność zawodową prowadzi głównie w Łodzi. Zdaniem Krajowej Rady Sądownictwa Joanna Katarzyna Wenger-Kowalska jest najbardziej wyróżniającym spośród wszystkich osób uczestniczących w postępowaniu kandydatem do objęcia wolnego stanowiska sędziowskiego.

Opinia wizytatora

Otrzymała bardzo dobrą ocenę kwalifikacyjną, sporządzoną przez Bronisława Szydło - sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w stanie spoczynku. Wynika z niej, że posiada bardzo dobre przygotowanie do objęcia stanowiska sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Wizytator wskazał, że wykształcenie, przebieg kariery zawodowej, zdobyte doświadczenie, jak i postawa prezentowana w prowadzonych przez nią badanych sprawach, świadczą o tym, że jest bardzo dobrą kandydatką na stanowisko sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Wizytator: Bronisław Szydło

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
6. Karwat Wojciech Kamil Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0 13 0
PRZECIW 9 87 4
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 8 16

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

urodził się w 1977 r. W 2001 r. ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z oceną bardzo dobrą, uzyskując tytuł magistra. Z karty zgłoszenia wynika, że w 2000 r. ukończył na Politechnice Radomskiej z wynikiem bardzo dobrym studia licencjackie na Wydziale Ekonomicznym, na kierunku Administracja. W 2004 r. po ukończeniu aplikacji sądowej, złożył egzamin sędziowski z oceną bardzo dobrą. W latach 2004-2008 był asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Radomiu. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lutego 2009 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Radomiu. Orzekał w wydziałach: grodzkim i cywilnym, a od 2013 r. orzeka w wydziale gospodarczym tego Sądu. W latach 2002-2003 prowadził zajęcia dydaktyczne w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie z zakresu prawa handlowego i prawa ubezpieczeń społecznych, a w latach 2014-2017 prowadził szkolenie aplikantów adwokackich z zakresu prawa handlowego i prawa gospodarczego publicznego. W 2010 r. ukończył studia podyplomowe w zakresie ekonomii i prawa gospodarczego dla sędziów w Szkole Głównej Handlowej z wynikiem dobrym.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa oceniając tę kandydaturę uwzględniła bardzo dobrą ocenę kwalifikacyjną kandydata, jego dorobek zawodowy, a także dobrą ocenę Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. W ocenie Rady jednak w porównaniu z innymi osobami ubiegającymi się o stanowisko sędziego w tym konkursie, kandydat nie wykazał równorzędnego doświadczenia w zakresie stosowania prawa administracyjnego.

Opinia wizytatora

Kandydat otrzymał bardzo dobrą ocenę kwalifikacyjną sporządzoną przez Mirosławę Kowalską - sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. W ocenie wizytatora wysoki poziom merytoryczny jego orzecznictwa weryfikowany jest przez bardzo dobre wyniki kontroli instancyjnej. Czynności procesowe kandydat podejmuje co do zasady sprawnie oraz efektywnie wykorzystuje czas pracy. Jego orzecznictwo i metodyka pracy prezentują bardzo dobry poziom.

Wizytator: Mirosława Kowalska

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
7. Kożuchowska-Warywoda Marta Anna Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 1 20 0
PRZECIW 8 80 14
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 8 6

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

urodziła się w 1976 r. W 2000 r. ukończyła na Uniwersytecie Gdańskim studia prawnicze z oceną dobrą, uzyskując tytuł magistra. W latach 2000-2004 pracowała w DHL Polska sp. z o.o. jako specjalista ds. obsługi klienta oraz prawnik. Po odbyciu aplikacji sądowej, w 2005 r. złożyła egzamin sędziowski z oceną dobrą. Od listopada do grudnia 2005 r. była asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, zaś z dniem 1 stycznia 2006 r. powierzono jej pełnienie czynności sędziowskich w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie. Orzekała w wydziałach grodzkich i karnych. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 27 marca 2009 r. została powołana do pełnienie urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie. Orzekała w VII Wydziale Grodzkim, III Wydziale Karnym i IV Wydziale Karnym, a od 2013 r. orzeka w VII Wydziale Wykonywania Orzeczeń tego Sądu, przy czym od sierpnia 2015 r. pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego tego Wydziału, dodatkowo orzeka także w zmniejszonym wymiarze V Wydziale Karnym. Od 2014 r. była wielokrotnie delegowana przez Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie do uzupełnienia składów orzekających w Wydziale Karnym- Odwoławczym tego Sądu. Kandydatka w 2012 r. ukończyła na Uniwersytecie Warszawskim studia podyplomowe w zakresie prawa dowodowego, kryminalistyki i nauk pokrewnych z oceną bardzo dobrą. Kandydatka prowadzi wykłady dla adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie z zakresu prawa karnego, prawa karnego wykonawczego. Uczestniczyła w konferencjach naukowych. Jest prezesem zarządu Fundacji Edukacji Prawnej IUSTITIA.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Rada oceniając kandydaturę Marty Anny Kożuchowksiej-Warywody uwzględniła uzyskaną bardzo dobrą ocenę kwalifikacyjną i bogate doświadczenie zawodowe kandydatki. Jednak kierunek studiów podyplomowych kandydatki, jej dziewięcioletnie doświadczenie zawodowe, a także działalność dydaktyczna, wskazują niezbicie skupienie zainteresowania kandydatki wokół dziedziny prawa karnego. Fakt ten nie pozwala na jednoznaczne potwierdzenie wypełniania przez tę kandydatkę przesłanki, o której mowa w art. 6 § 1 pkt 6 p.u.s.a.

Opinia wizytatora

Kandydatka otrzymała bardzo dobrą ocenę kwalifikacyjną sporządzoną przez Magdalenę Durzyńską - sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Wynika z niej, że kandydatka posiada ugruntowaną wiedzę, przede wszystkim w dziedzinie prawa karnego i procedury karnej oraz wykazuje się umiejętnością praktycznego stosowania prawa. Wizytator wskazała, że jakkolwiek opiniowana jest kamistką, to jednak bogate doświadczenie zawodowe jako sędziego sądu powszechnego predystynują ją do pełnienia urzędu sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Wizytator: Magdalena Durzyńska

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
8. Orłowska Beata Radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0 0 5
PRZECIW 9 100 2
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 8 13

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

urodziła się w 1974 r. W 1999 r. ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lubinie z wynikiem bardzo dobrym, uzyskując tytuł magistra i dyplom uznania za bardzo dobre wyniki w nauce podczas studiów. W 2002 r. po odbyciu aplikacji sądowej, złożyła egzamin sędziowski z wynikiem dobrym. W latach 2002-2006 była asesorem w Sądzie Rejonowym w Płocku. Orzekała w wydziale karnym tego Sądu. W listopadzie 2006 r. została wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. W 2007 r. rozpoczęła wykonywanie zawodu radcy prawnego, początkowo w kancelarii indywidualnej. Z dniem 1 czerwca 2008 r. została powołana na etatowego członka Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku. Ponadto w latach 2008-2017 była radcą prawnym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku, a w latach 2010-2014 w Zarządzie Oddziału Nauczycielstwa Polskiego w Płocku. Od marca 2017 r. wykonuje zawód radcy prawnego na podstawie umowy cywilnoprawnej. W latach 2009-2017 była wykładowcą w Instytucie Nauk Ekonomicznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku. Prowadziła zajęcia z etyki w biznesie, etyki w finansach i rachunkowości, psychologii i etyki w zarzadzaniu i komunikacji społecznej. Z karty zgłoszenia wynika, że kandydatka prowadziła szkolenia w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Płocku dla pracowników oświaty z zakresu obowiązujących regulacji prawnych. Kandydatka jest autorką czterech publikacji naukowych dotyczących tematyki prania brudnych pieniędzy.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Rada oceniając tę kandydatkę, uwzględniła uzyskaną przez nią bardzo dobrą ocenę kwalifikacyjną i jej doświadczenie zawodowe, jednak z przedłożonego do oceny materiału wynika, że kandydatka wykazuje się znajomością kilku dziedzin prawa administracyjnego, ale nie legitymuje się wystarczającym doświadczeniem procesowym w postępowaniu przed sądem administracyjnym. Takie doświadczenie posiada wybrana kandydatka, która ponadto otrzymała wyższą ocenę Kolegium i Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, a także wyższe poparcie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów tego Sądu.

Opinia wizytatora

Beata Orłowska otrzymała bardzo dobrą ocenę kwalifikacyjną, sporządzoną przez Izabellę Janson - sędziego Wojewódzkiego Sądu Administarcyjnego w Warszawie. Wynika z niej, że dokumentacja zebrana w konkursie wskazuje, że w ramach obowiązków służbowych wydawała decyzje i postanowienia w sprawach należących do właściwości Izby Ogólnoadministracyjnej i Gospodarczej Naczelnego Sądu Administracyjnego. Posiada doświadczenie zawodowe jako radca prawny. Na podstawie przedstawionych opinii służbowych można stwierdzić, że kandydatka wykazuje się profesjonalizmem i sumiennością, ponadto prowadzi działalność dydaktyczną i publicystyczną.

Wizytator: Izabella Janson

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
9. Suwaj Robert Pracownik naukowy negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0 2 0
PRZECIW 9 98 3
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 8 17

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

urodził się w 1972 r. W 1997 r. ukończył na Uniwersytecie Warszawskim studia prawnicze z oceną dobrą, uzyskując tytuł magistra. W latach 1993-2000 był asystentem i kierownikiem w kancelariach doradztwa podatkowego. Od 2000 r. jest członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, początkowo był członkiem pozaetatowym, a od listopada 2010 r. jest etatowym. Od 2005 r. jest trenerem- wykładowcą administracji publicznej w Presscom sp. z o.o. we Wrocławiu. W latach 2012­ 2015 był komandytariuszem w Kancelarii Radców Prawnych Borowski, Prokopowicz, Klimaszewska sp.k. w Białymstoku. Ponadto kandydat prowadzi działalność naukowo-dydaktyczną. W latach 1998-2015 był asystentem i adiunktem w Katedrze Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, a w latach 2011-2015 był kierownikiem studiów podyplomowych Administracja Publiczna na tym Wydziale. W 2003 r. uzyskał na podstawie rozprawy doktorskiej pt. ,Administracyjne postępowanie dowodowe w świetle przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego” stopień doktora nauk prawnych. W okresie od 2006 r. do 2011 r. był wykładowcą w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku. W latach 2013-2015 był adiunktem w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. W 2015 r. na podstawie rozprawy „Sądowa ochrona przed bezczynnością administracji publicznej” nadano mu stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo. Od 2015 r. jest profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych na Politechnice Warszawskiej, a od 2016 r. jest Kierownikiem Zakładu Prawa i Administracji na tej Uczelni. Kandydat jest autorem licznych publikacji naukowych z zakresu prawa administracyjnego materialnego i procesowego, w tym kilku monografii. Uczestniczył w szeregu konferencji naukowych i kilku projektach badawczych z zakresu prawa administracyjnego.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Rada uwzględniła bogaty dorobek naukowy kandydata i bardzo dobrą ocenę kwalifikacyjną, jednak uznała, że kandydat nie wykazał praktycznych umiejętności stosowania prawa administracyjnego. Nie przedstawił do oceny żadnej sprawy, w której orzekał w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Białymstoku. Wybrana kandydatka - Joanna Katarzyna Wegner-Kowalska również posiada stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych, a jednocześnie - w przeciwieństwie do Roberta Suwaja, jako praktykująca adwokat, przedstawiła dokumentację, na podstawie której można było dokonać oceny jakości jej pracy zawodowej. Ponadto w porównaniu z Robertem Suwajem otrzymała wyższą ocenę Kolegium i Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz wyższe poparcie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów tego Sądu.

Opinia wizytatora

Robert Suwaj otrzymał bardzo dobrą ocenę kwalifikacyjną sporządzoną przez Bronisława Szydło - sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w stanie spoczynku. Wynika z niej, że kandydat jest prawnikiem o wysokich kwalifikacjach zawodowych na poziomie teoretycznym i organizatorskim. W ocenie wizytatora, jest wysokiej klasy specjalistą z zakresu prawa administracyjnego i procedur administracyjnych z uwzględnieniem wpływu prawa międzynarodowego i regulacji prawnych Unii Europejskiej na prawo krajowe, procedurę administracyjną i sądowoadmnistracyjną.

Wizytator: Bronisław Szydło

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
10. Wegner-Kowalska Joanna Katarzyna Adwokat, pracownik naukowy pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0 9 14
PRZECIW 9 91 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 8 5

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Urodziła się w 1978 r. W 2002 r. ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Łódzkim z oceną bardzo dobrą, uzyskując tytuł magistra. W latach 2003-2004 pracowała na stanowisku specjalisty ds. przetargów publicznych w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Łodzi. Po odbyciu aplikacji sądowej, w 2006 r. złożyła egzamin sędziowski z wynikiem dobrym. W latach 2004-2009 była zatrudniona na stanowisku asystenta sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi. W 2008 r. ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie zagadnień legislacyjnych z wynikiem bardzo dobrym. W 2009 r. uzyskała wpis na listę adwokatów i od tego czasu wykonuje ten zawód w ramach indywidualnej kancelarii. W latach 2009-2010 i 2013-2014 pracowała jako asystent i adiunkt w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, gdzie pełniła również funkcję prodziekana ds. studenckich. Prowadziła na tej uczelni zajęcia dotyczące postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego, prawa konstytucyjnego, prawa podatkowego i prawa gospodarczego. Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z 21 maja 2012 r. na podstawie rozprawy doktorskiej „Stosowanie Konstytucji w orzecznictwie sądów administracyjnych” nadano jej stopień naukowy doktora nauk prawnych. Od 2014 r. jest adiunktem w Katedrze Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Prowadzi zajęcia z przedmiotów: postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne. W 2017 r. została wpisana na listę radców prawnych (zawodu nie wykonuje). Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego z 15 grudnia 2017 r. na podstawie rozprawy habilitacyjnej „Skuteczność unijnego prawa administracyjnego na przykładzie ochrony weterynaryjnej" nadano jej stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych. Joanna Katarzyna Wegner-Kowalska jest autorką licznych publikacji naukowych z zakresu prawa i postępowania administracyjnego. Brała udział w szeregu konferencji naukowych. Prowadziła szkolenia z zakresu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego dla pracowników służby cywilnej, inspekcji weterynaryjnej, aplikantów prokuratorskich, urzędników organów administracji publicznej. Posiada certyfikaty językowe Proficiency in English i Zertifikat Deutsch.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Joanna Katarzyna Wegner-Kowalska jest doktorem habilitowanym nauk prawnych, posiada bogate i różnorodne doświadczenie zawodowe wynikające z łączenia pracy naukowodydaktycznej z wykonywaniem zawodu adwokata. Legitymuje się wysokimi umiejętnościami zawodowymi, potwierdzonymi bardzo dobrą oceną kwalifikacyjną, z której wynika, że wykazuje się zarówno wysokim poziomem wiedzy teoretycznej z zakresu prawa i postępowania administracyjnego i sądowoadministarcyjnego, jak i umiejętnością stosowania prawa w praktyce. Ponadto kandydatka posiada doświadczenie w pracy w sądownictwie administracyjnym - przez kilka lat pracowała na stanowisku asystenta sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi. W 2006 r. złożyła również z wynikiem dobrym egzamin sędziowski. Rada miała przy tym na uwadze, że Joanna Katarzyna Wegner-Kowalska uzyskała niższą (bardzo dobrą) ocenę Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Warszawie niż Agnieszka Romana Wilk-Ilewicz (ocena wyróżniająca), niższą ocenę Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (bardzo dobra) niż Tomasz Grzybowski (ocena wyróżniająca) oraz uzyskała szósty wynik, co do liczby głosów poparcia podczas głosowania na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Zdaniem Rady doświadczenie zawodowe kandydatki, jej dorobek naukowy, uzyskany stopień doktora habilitowanego nauk prawnych, czyni jej kandydaturę najbardziej wyróżniającą w tym konkursie, a uzyskane niższe wyniki poparcia w powyższym zakresie nie podważają tej oceny.

Opinia wizytatora

Kandydatka otrzymała bardzo dobrą ocenę kwalifikacyjną. Wynika z niej, że potrafi łączyć wykonywanie wielu różnych obowiązków zawodowych. Wizytator wskazał, że Joanna Katarzyna Wegner-Kowalska wyróżnia się wysokim poziomem wiedzy prawniczej, co jest wynikiem praktycznego stosowania prawa, w tym prawa administracyjnego oraz wysokim poziomem wiedzy teoretycznej, potwierdzonym stopniem naukowym doktora habilitowanego nauk prawnych. Joanna Katarzyna Wegner-Kowalska reprezentowała wiele podmiotów w postępowaniach administracyjnych, była aktywna procesowo i przygotowana do spraw, przedkładane przez nią pisma procesowe były sporządzone na wysokim poziomie merytorycznym, zawierały trafną i przekonywującą argumentację, co niejednokrotnie znalazło wyraz w rozstrzygnięciach wydanych przez sądy na skutek działań procesowych kandydatki.

Wizytator: Elżbieta Olechniewicz - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
11. Wilk-Ilewicz Agnieszka Romana Radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 5 37 8
PRZECIW 4 66 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 5 11

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

urodziła się w 1978 r. W 2002 r. ukończyła na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu studia na kierunku stosunki międzynarodowe z oceną dobrą, a w 2003 r. studia prawnicze na tym Uniwersytecie również z oceną dobrą, uzyskując na obu kierunkach tytuł magistra. W latach 2003-2004 była zatrudniona na stanowisku prawnika (głównego specjalisty) w Ministerstwie Zdrowia. W 2009 r. uzyskała wpis na listę radców prawnych. W 2009 r. na podstawie rozprawy doktorskiej „Zakres związania sądu administracyjnego orzeczeniem wydanym w trybie prejudycjalnym przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości” uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych. Od maja 2004 r. była zatrudniona w Biurze Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego w Wydziale Prawa Europejskiego początkowo na stanowisku asystenta, następnie asystenta specjalisty ds. Prawa Europejskiego (od 2006 r.). W okresie od czerwca 2013 r. do lutego 2014 r. pełniła funkcję kierownika zespołu ds. gromadzenia i publikacji orzeczeń sądów europejskich. Od 2013 r. jest przedstawicielem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Zespole ds. Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Od lutego 2014 r. do maja 2016 r. była zatrudniona w Kancelarii Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, w Wydziale Organizacyjno-Prawnym na stanowisku głównego specjalisty, a od czerwca 2015 r. także jako radca prawny w wymiarze lA etatu (wpis na listę radców prawnych w 2009 r.). Od 25 maja 2016 r. jest ponownie zatrudniona Biurze Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego na stanowisku głównego specjalisty. Ponadto od lutego 2014 r. jest zatrudniona na stanowisku adiunkta na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Prowadzi zajęcia w języku polskim i angielskim, a ich przedmiotem jest prawo ochrony środowiska, postępowanie administracyjne, prawo gospodarcze oraz prawo Unii Europejskiej. Od listopada 2017 r. jest radcą prawnym w Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów „PIAP”. Kandydatka jest autorką 92 publikacji prawniczych z zakresu prawa administracyjnego. Tematyka publikacji ściśle związana jest z szeroko pojętym prawem administracyjnym, także w aspekcie prawa Unii Europejskiej. Jest wykładowcą w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W latach 2013-2018 była powołana przez Ministra Sprawiedliwości do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego. W ramach podnoszenia kwalifikacji Kandydatka brała udział w stażach naukowych, w tym w projekcie koordynowanym przez Centrum Współpracy Sędziowskiej Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji, którego przedmiotem była współpraca sądowa w praktyce orzeczniczej sądów krajowych w dziedzinie praw podstawowych. Brała również udział w 26 konferencjach, w tym międzynarodowych, a w ośmiu przypadkach jako prelegent. Kandydatka włada biegle językiem angielskim i niemieckim, nadto posługuje się językiem hiszpańskim, francuskim i niderlandzkim.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa oceniając kandydaturę Agnieszki Romany Wilk-Ilewicz wzięła pod uwagę jej ocenę kwalifikacyjną, bogate doświadczenie zawodowe i dorobek naukowy. Rada nie podzieliła jednak stanowiska zespołu, co do rekomendacji jej kandydatury na stanowisko sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Na korzyść wybranej kandydatki - Joanny Katarzyny Wegner-Kowalskiej przemawia bowiem fakt uzyskania wyższego stopnia naukowego - doktora habilitowanego nauk prawnych. Nadto na jej korzyść przemawia także fakt wykonywania zawodu adwokata od 2009 r. i z tego tytułu legitymowania się dłuższym stażem w samodzielnym stosowaniu prawa, a tym samym i doświadczeniem zawodowym niż Agnieszka Romana Wilk-Ilewicz, która wykonuje zawód radcy prawnego dopiero od 2015 r. Co prawda Agnieszka Romana Wilk-Ilewicz uzyskała wyższe poparcie zarówno Kolegium i Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, jednak należy mieć na względzie, że wybrana kandydatka może być mniej znana środowisku sędziowskiemu warszawskiego sądu administracyjnego, albowiem swoją działalność zawodową prowadzi głównie w Łodzi. Rada uznała, że porównanie osiągnięć i doświadczenia zawodowego tych kandydatek, uzyskanych stopni naukowych, długości stażu w samodzielnym stosowaniu prawa prowadzi do wniosku, że to Joanna Katarzyna Wegner-Kowalska jest lepszą kandydatką do objęcia wolnego stanowiska sędziowskiego, a uzyskany niższy wynik poparcia Kolegium i Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie nie zmienia tej oceny.

Opinia wizytatora

Oceny pracy i kwalifikacji kandydatki dokonał Dariusz Chaciński - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie a nadto, w ramach opinii uzupełniającej sędzia tegoż sądu - Joanna Skiba. Kandydatka otrzymała ocenę wyróżniającą. Wynika z niej, że spełnia ona warunki określone w art. 6 § 1 pkt 7 p.u.s.a., gdyż od 2004 r. stosuje prawo administracyjne. Ze wszystkich złożonych do oceny materiałów wynika, że kandydatka jest osobą autentycznie zainteresowaną teoretyczną stroną prawa i umiejącą łączyć to z aspektami praktycznymi. Jest osobą ciągle rozwijającą i pogłębiającą swoją wiedzę. Wynika to przede wszystkim z kilkudziesięciu publikacji przedstawionych do oceny. Zdaniem wizytatora, kandydatka legitymuje się bardzo dużą znajomością teoretyczną i praktyczną prawa, w szczególności prawa administracyjnego. Posiada bardzo dobre przygotowanie teoretyczne, powiązane z doświadczeniem w stosowaniu prawa.

Wizytator: Dariusz Chaciński

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
12. Wiśniewska-Hałka Kamila Elżbieta Radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0 1 0
PRZECIW 9 99 3
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 8 17

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

urodziła się w 1979 r. W 2003 r. ukończyła na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie studia prawnicze z wynikiem bardzo dobrym, uzyskując tytuł magistra. Od listopada 2003 r. do lutego 2006 r. pracowała na stanowisku młodszego specjalisty Warmińsko-Mazurskim Centrum Zdrowia Publicznego w Olsztynie. Jednocześnie od kwietnia 2005 r. do lutego 2006 r. była pozaetatowym członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie. Z dniem 1 marca 2006 r. została powołana na stanowisko etatowego członka tego Kolegium, a od listopada 2017 r. jest jego wiceprezesem. W 2011 r. po odbyciu aplikacji radcowskiej, złożyła egzamin radcowski z wynikiem pozytywnym. Jest autorką jednego artykułu dotyczącego zagadnień z zakresu prawa ochrony środowiska. W 2016 r. uczestniczyła w konferencji naukowej dotyczącej powyższej tematyki.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Rada oceniając kandydaturę Kamili Elżbiety Wiśniewskiej-Hałki uwzględniła jej doświadczenie zawodowe i bardzo dobrą oceną kwalifikacyjną, jednak miała też na uwadze treść oceny kwalifikacyjnej z kwietnia 2017 r. Wskazano w niej, że w kilku badanych sprawach kandydatka dopuściła się uchybień proceduralnych. Kandydatka ta nie posiada tak bogatego doświadczenia zawodowego jak Joanna Katarzyna Wegner-Kowalska, która ponadto legitymuje się stopniem naukowym doktora habilitowanego nauk prawnych. Ponadto Kamila Elżbieta Wiśniewska-Hałka otrzymała niższe od wybranej kandydatki poparcie Kolegium, Zgromadzenia Ogólnego Sędziów i Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Opinia wizytatora

Kandydatka otrzymała bardzo dobrą uzupełniającą ocenę kwalifikacyjną sporządzoną przez Bożenę Więch-Baranowską - sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Wskazano w niej, że kwalifikacje kandydatki, przebieg jej pracy i cechy osobiste wskazują, że daje gwarancje prawidłowego pełnienia obowiązków sędziego sądu administracyjnego.

Wizytator: Bożena Więch- Baranowska

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów