Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa

wróć do pełnej listy uchwał

Uchwała KRS nr 165/2018

Sąd: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data posiedzenia: 10 lipca 2018 – 13 lipca 2018
Obwieszczenie: Monitor Polski poz. 1 z 2018
Pobierz uchwałę:http://krspl.home.pl/bip/files//2018-07-...
Liczba wolnych stanowisk: 1
Liczba kandydatów: 12
Liczba obsadzonych stanowisk: 1
Liczba odrzuconych kandydatów: 11

Lista kandydatów

l.p. nazwisko i imiona wykonywany zawód decyzja
1. Bryzgalska Edyta Maria Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0 4 0
PRZECIW 9 97 6
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 7 14
2. Charkiewicz Dorota Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0 1 0
PRZECIW 9 99 5
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 8 15
3. Garstka Dorota Ewa Radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0 2 0
PRZECIW 9 97 7
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 9 13
4. Grzybowski Tomasz Krzysztof Asystent, pracownik naukowy negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 4 44 1
PRZECIW 5 59 2
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 5 17
5. Jankowska Karina Renata Radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 5 51 0
PRZECIW 4 52 7
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 5 13
6. Karwat Wojciech Kamil Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0 13 0
PRZECIW 9 87 4
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 8 16
7. Kożuchowska-Warywoda Marta Anna Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 1 20 0
PRZECIW 8 80 14
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 8 6
8. Orłowska Beata Radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0 0 5
PRZECIW 9 100 2
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 8 13
9. Suwaj Robert Pracownik naukowy negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0 2 0
PRZECIW 9 98 3
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 8 17
10. Wegner-Kowalska Joanna Katarzyna Adwokat, pracownik naukowy pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0 9 14
PRZECIW 9 91 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 8 5

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Urodziła się w 1978 r. W 2002 r. ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Łódzkim z oceną bardzo dobrą, uzyskując tytuł magistra. W latach 2003-2004 pracowała na stanowisku specjalisty ds. przetargów publicznych w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Łodzi. Po odbyciu aplikacji sądowej, w 2006 r. złożyła egzamin sędziowski z wynikiem dobrym. W latach 2004-2009 była zatrudniona na stanowisku asystenta sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi. W 2008 r. ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie zagadnień legislacyjnych z wynikiem bardzo dobrym. W 2009 r. uzyskała wpis na listę adwokatów i od tego czasu wykonuje ten zawód w ramach indywidualnej kancelarii. W latach 2009-2010 i 2013-2014 pracowała jako asystent i adiunkt w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, gdzie pełniła również funkcję prodziekana ds. studenckich. Prowadziła na tej uczelni zajęcia dotyczące postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego, prawa konstytucyjnego, prawa podatkowego i prawa gospodarczego. Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z 21 maja 2012 r. na podstawie rozprawy doktorskiej „Stosowanie Konstytucji w orzecznictwie sądów administracyjnych” nadano jej stopień naukowy doktora nauk prawnych. Od 2014 r. jest adiunktem w Katedrze Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Prowadzi zajęcia z przedmiotów: postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne. W 2017 r. została wpisana na listę radców prawnych (zawodu nie wykonuje). Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego z 15 grudnia 2017 r. na podstawie rozprawy habilitacyjnej „Skuteczność unijnego prawa administracyjnego na przykładzie ochrony weterynaryjnej" nadano jej stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych. Joanna Katarzyna Wegner-Kowalska jest autorką licznych publikacji naukowych z zakresu prawa i postępowania administracyjnego. Brała udział w szeregu konferencji naukowych. Prowadziła szkolenia z zakresu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego dla pracowników służby cywilnej, inspekcji weterynaryjnej, aplikantów prokuratorskich, urzędników organów administracji publicznej. Posiada certyfikaty językowe Proficiency in English i Zertifikat Deutsch.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Joanna Katarzyna Wegner-Kowalska jest doktorem habilitowanym nauk prawnych, posiada bogate i różnorodne doświadczenie zawodowe wynikające z łączenia pracy naukowodydaktycznej z wykonywaniem zawodu adwokata. Legitymuje się wysokimi umiejętnościami zawodowymi, potwierdzonymi bardzo dobrą oceną kwalifikacyjną, z której wynika, że wykazuje się zarówno wysokim poziomem wiedzy teoretycznej z zakresu prawa i postępowania administracyjnego i sądowoadministarcyjnego, jak i umiejętnością stosowania prawa w praktyce. Ponadto kandydatka posiada doświadczenie w pracy w sądownictwie administracyjnym - przez kilka lat pracowała na stanowisku asystenta sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi. W 2006 r. złożyła również z wynikiem dobrym egzamin sędziowski. Rada miała przy tym na uwadze, że Joanna Katarzyna Wegner-Kowalska uzyskała niższą (bardzo dobrą) ocenę Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Warszawie niż Agnieszka Romana Wilk-Ilewicz (ocena wyróżniająca), niższą ocenę Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (bardzo dobra) niż Tomasz Grzybowski (ocena wyróżniająca) oraz uzyskała szósty wynik, co do liczby głosów poparcia podczas głosowania na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Zdaniem Rady doświadczenie zawodowe kandydatki, jej dorobek naukowy, uzyskany stopień doktora habilitowanego nauk prawnych, czyni jej kandydaturę najbardziej wyróżniającą w tym konkursie, a uzyskane niższe wyniki poparcia w powyższym zakresie nie podważają tej oceny.

Opinia wizytatora

Kandydatka otrzymała bardzo dobrą ocenę kwalifikacyjną. Wynika z niej, że potrafi łączyć wykonywanie wielu różnych obowiązków zawodowych. Wizytator wskazał, że Joanna Katarzyna Wegner-Kowalska wyróżnia się wysokim poziomem wiedzy prawniczej, co jest wynikiem praktycznego stosowania prawa, w tym prawa administracyjnego oraz wysokim poziomem wiedzy teoretycznej, potwierdzonym stopniem naukowym doktora habilitowanego nauk prawnych. Joanna Katarzyna Wegner-Kowalska reprezentowała wiele podmiotów w postępowaniach administracyjnych, była aktywna procesowo i przygotowana do spraw, przedkładane przez nią pisma procesowe były sporządzone na wysokim poziomie merytorycznym, zawierały trafną i przekonywującą argumentację, co niejednokrotnie znalazło wyraz w rozstrzygnięciach wydanych przez sądy na skutek działań procesowych kandydatki.

Wizytator: Elżbieta Olechniewicz - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
11. Wilk-Ilewicz Agnieszka Romana Radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 5 37 8
PRZECIW 4 66 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 5 11
12. Wiśniewska-Hałka Kamila Elżbieta Radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0 1 0
PRZECIW 9 99 3
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 8 17