Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa

wróć do pełnej listy uchwał

Uchwała KRS nr 1209/2015

Sąd: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Data posiedzenia: 3 listopada 2015 – 6 listopada 2015
Obwieszczenie: Monitor Polski poz. 50 z 2015
Pobierz uchwałę:http://krspl.home.pl/bip/files//2015-11-...
Liczba wolnych stanowisk: 1
Liczba kandydatów: 6
Liczba obsadzonych stanowisk: 1
Liczba odrzuconych kandydatów: 5

Lista kandydatów

l.p. nazwisko i imiona wykonywany zawód decyzja
1. Adamski Krzysztof negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 5 - jednogłośnie 13 0
PRZECIW 6 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 1 16

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Zespół uwzględnił okoliczność, że Pan Krzysztof Adamski uzyskał wyższe o 3 głosy poparcie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie. W ocenie Zespołu różnica głosów nie była znaczna, zaś za kandydaturą Pana Grzegorza Grymuzy przemawiało bogatsze doświadczenie zawodowe, ukończone dwa kierunki studiów magisterskich, złożony z oceną bardzo dobrą egzamin sędziowski, a także bardzo dobra ocena kwalifikacyjna, w której podkreślono, że kandydat wyróżnia się znajomością przepisów prawa oraz nadzwyczaj wysokim poziomem umiejętności ich stosowania w praktyce orzeczniczej. W ocenie Rady wysokie kwalifikacje posiada także Pan Krzysztof Adamski. Kandydat od maja 1998 r. pełni funkcję członka Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie, początkowo pozaetatowego, a od 1 czerwca 2000 r. jest członkiem etatowym. W latach 1999 - 2003 odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, zakończoną egzaminem radcowskim złożonym z wynikiem pozytywnym. Pomimo, że jest wpisany na listę radców prawnych nigdy nie wykonywał zawodu radcy prawnego. Za kandydatem przedstawianym z wnioskiem o powołanie przemawia jednak bogatsze i różnorodne doświadczenie zawodowe, ukończone dwa kierunki studiów magisterskich z ocenami bardzo dobrymi, złożony z oceną bardzo dobrą egzamin sędziowski, a także bardzo dobra ocena kwalifikacyjna oraz sposób w jaki zaprezentował się podczas wysłuchania na posiedzeniu Zespołu członków Krajowej Rady Sądownictwa.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
2. Cybulska Anna negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 3
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Anna Cybulska od grudnia 2004 r. do chwili obecnej pełni urząd sędziego Sądu Okręgowego w Lublinie. Z dniem l lutego 2015 r. Minister Sprawiedliwości delegował kandydatkę do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, celem wykonywania czynności służbowych w Dziale Planowania Szkoleń Ośrodka Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej. Kandydatka uzyskała dobrą ocenę Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie,

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
3. Czajka Zbigniew Mirosław negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 4
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 12

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Zbigniew Mirosław Czajka pracował na stanowiskach inspektora w dziale podatku dochodowego od osób fizycznych w Trzecim Urzędzie Skarbowym w Lublinie, starszego inspektora w wydziale podatku dochodowego w Izbie Skarbowej w Lublinie, starszego komisarza skarbowego oraz koordynatora pełniącego funkcję zastępcy Naczelnika Wydziału podatku dochodowego od osób fizycznych w Izbie Skarbowej w Lublinie. Od l listopada 2008 r. do chwili obecnej pełni funkcję członka Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie, początkowo pozaetatowego, a od l kwietnia 2009 r. jest członkiem etatowym. Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie w sporządzonej opinii uznał, że kandydat jest nieodpowiedni do objęcia stanowiska sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
4. Grymuza Grzegorz sędzia SR pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 5 - jednogłośnie 10 16
PRZECIW 6 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 4 0

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Grzegorz Grymuza urodził się w 1969 r. W 1995 r. ukończył z oceną bardzo dobrą wyższe studia magisterskie na kierunku politologia, a w 1996 r., także z oceną bardzo dobrą, wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Aplikację sądową etatową odbył w latach 1996 - 1998 w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Lublinie. W 1998 r. złożył egzamin sędziowski z oceną bardzo dobrą. Z dniem l listopada 1998 r. Minister Sprawiedliwości mianował kandydata asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim, gdzie początkowo orzekał w Wydziale Karnym, a od lipca 1999 r. w Wydziale Cywilnym. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2000 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim. Czynności orzecznicze wykonywał w Wydziale Cywilnym. W 2002 r. kandydat kilkukrotnie pełnił obowiązki sędziego w II Wydziale Cywilnym-Odwoławczym Sądu Okręgowego w Lublinie, na podstawie jednodniowych delegacji Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie. Z dniem 5 listopada 2003 r. Prezes Sądu Okręgowego w Lublinie powierzył mu pełnienie funkcji Przewodniczącego Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim. Z dniem l maja 2004 r. Minister Sprawiedliwości, uwzględniając wniosek kandydata, przeniósł go na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Lublinie. W okresie od l maja 2004 r. do 26 kwietnia 2006 r. pełnił obowiązki sędziego w II Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego w Lublinie na podstawie delegacji Ministra Sprawiedliwości. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2006 r. Pan Grzegorz Grymuza został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Lublinie, gdzie orzeka do chwili obecnej w II Wydziale Cywilnym. Pełnił także funkcje konsultanta asesora sądowego, członka komisji egzaminacyjnej na aplikację adwokacką oraz członka komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego. Od 2008 r. do chwili obecnej pełni funkcję sędziego wizytatora do spraw cywilnych, egzekucyjnych i obrotu prawnego z zagranicą Sądu Okręgowego w Lublinie. Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, uczestnicząc w szkoleniach zawodowych. Prowadzi także wykłady z zakresu prawa cywilnego dla aplikantów adwokackich i studentów.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W uzasadnieniu stanowiska Zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa stwierdził, że Pan Grzegorz Grymuza ukończył wyższe studia prawnicze oraz wyższe studia na kierunku politologia z ocenami bardzo dobrymi. Egzamin sędziowski złożył także z oceną bardzo dobrą. Okoliczność ta świadczy o wysokim potencjale kandydata oraz umiejętności zgłębiania wiedzy i podejmowania nowych wyzwań. Posiada on duże doświadczenie orzecznicze oraz wysokie kwalifikacje zawodowe. Ponadto kandydat uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie oraz wysokie poparcie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie. Kandydat przedstawiany z wnioskiem o powołanie posiada duże i różnorodne doświadczenie zawodowe, które zdobył wykonując od siedemnastu lat czynności orzecznicze, kolejno na stanowisku asesora sądowego, sędziego sądu rejonowego oraz sędziego sądu okręgowego. Uzyskał bardzo dobrą ocenę kwalifikacji, z której wynika, że posiada bardzo dobrą znajomość przepisów prawa cywilnego materialnego i procesowego. Jest doświadczonym i sprawnym orzecznikiem. W ocenie sędziego wizytatora kandydat daje rękojmię należytego wykonywania zawodu sędziego sądu administracyjnego, a jego kandydatura zasługuje na więcej niż bardzo dobrą ocenę. Pełnił funkcję Przewodniczącego Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim, jest wizytatorem do spraw cywilnych, egzekucyjnych i obrotu prawnego z zagranicą Sądu Okręgowego w Lublinie. Stale podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach zawodowych. Od kilku lat prowadzi zajęcia dla aplikantów adwokackich i radcowskich oraz wykłady dla studentów z zakresu prawa cywilnego. Kandydat został bardzo dobrze zaopiniowany przez Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie. Ponadto w sposób wyróżniający zaprezentował się podczas wysłuchania na posiedzeniu Zespołu członków Krajowej Rady Sądownictwa, potwierdzając swoje wysokie kwalifikacje zawodowe, duże doświadczenie zawodowe oraz wysoką kulturę osobistą.

Opinie wizytatorów

Kandydat uzyskał bardzo dobrą ocenę kwalifikacji sporządzoną przez Wiesławę Achrymowicz - sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie. Ze sporządzonej oceny wynika, że kandydat legitymuje się dużym doświadczeniem orzeczniczym, bardzo dobrą znajomością przepisów prawa oraz umiejętnością ich stosowania w praktyce. W ocenie sędzi wizytator przedstawione w ocenie kwalifikacji wyniki statystyczne, merytoryczna wartość orzecznictwa oraz postawa kandydata zasługują na szczególne uznanie. Jest on doświadczonym orzecznikiem, prezentuje wysoki poziom profesjonalizmu oraz pełni służbę sędziowską z wzorowym zaangażowaniem. Na najwyższe uznanie zasługuje nie tylko wysoki merytoryczny poziom orzecznictwa kandydata, ale także trafność, sprawność i efektywność podejmowanych czynności procesowych, a także umiejętne łączenie obowiązków orzeczniczych z obowiązkami wizytacyjnymi. Posiada wysoką kulturę osobistą oraz właściwy stosunek do współpracowników, interesantów i pracowników sądu. Zdaniem sędzi wizytator kandydat daje rękojmię należytego wykonywania zawodu sędziego sądu administracyjnego, a jego kandydatura zasługuje na więcej niż bardzo dobrą ocenę. Wniosek taki został podtrzymany również w uzupełniających ocenach kwalifikacyjnych.

Wizytator: Wiesława Achrymowicz

Pan Grzegorz Grymuza został bardzo dobrze zaopiniowany przez Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie. Z załączonej opinii wynika, że czynności orzecznicze wykonuje sprawnie i terminowo. Posiada ugruntowaną wiedzę prawniczą, którą umiejętnie wykorzystuje w praktyce orzeczniczej. Jest osobą kulturalną i otwartą na współpracę.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
5. Harczuk Jarosław Grzegorz referendarz sądowy negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 4 10 0
PRZECIW 1 5 2
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 5 14

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Jarosław Grzegorz Harczuk od 1998 r. do chwili obecnej pracuje w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu, początkowo na stanowisku asystenta w Katedrze Nauk Prawnych, a od 2011 r. samodzielnego pracownika naukowego. Ponadto od 10 stycznia 2004 r. do chwili obecnej jest zatrudniony w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Lublinie, kolejno na stanowiskach referendarza sądowego i starszego referendarza sądowego. Kandydat posiada stopień naukowy doktora nauk prawnych, nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Składowskiej w Lublinie z dnia 19 maja 2010 r. Uzyskał ponadto dobrą ocenę Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
6. Piebiak Łukasz Konrad negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 9
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 7

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Łukasz Konrad Piebiak pracował na stanowisku prawnika w Kancelarii Radcowskiej "Cons-Lex" w Warszawie, asesora sądowego w Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie. Od 29 maja 2007 r. do chwili obecnej pełni urząd na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie. Kandydat był delegowany przez Ministra Sprawiedliwości do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Warszawie oraz głównego specjalisty w Departamencie Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości. Obecnie od 2 lipca 2014 r. orzeka w IX Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie. Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie w sporządzonej opinii uznał, że kandydat jest nieodpowiedni do objęcia stanowiska sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów