Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa

wróć do pełnej listy uchwał

Uchwała KRS nr 875/2019

Sąd: Sąd Okręgowy w Katowicach
Data posiedzenia: 1 października 2019 – 4 października 2019
Obwieszczenie: Monitor Polski poz. 797 z 2018
Pobierz uchwałę:http://krspl.home.pl/bip/files/2019-10-0...
Liczba wolnych stanowisk: 1
Liczba kandydatów: 1
Liczba obsadzonych stanowisk: 1
Liczba odrzuconych kandydatów: 0

Lista kandydatów

l.p. nazwisko i imiona wykonywany zawód decyzja
1. Dyja Magdalena pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 1 10
PRZECIW 1 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 4 3

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Ewa Magdalena Dyja urodziła się 7 września 1976 r. w Sosnowcu. W 2000 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach z oceną bardzo dobrą, uzyskując tytuł magistra. W okresie od 3 lipca 2000 r. do 7 maja 2003 r. była zatrudniona w Kancelarii Adwokackiej w Katowicach na stanowisku pracownika biurowego. Po odbyciu w latach 2000-2003 pozaetatowej aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Katowicach, w dniu 23 kwietnia 2003 r. złożyła egzamin sędziowski z oceną bardzo dobrą. Z dniem 1 lipca 2003 r. została mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Katowicach, z powierzeniem pełnienia czynności sędziowskich na okres dwóch lat w XVI Wydziale Cywilnym, które następnie przedłużono na dalszy okres od 1 lipca 2005 r. do 30 czerwca 2007 r. Z dniem 1 czerwca 2006 r. została przeniesiona do XV Wydziału Grodzkiego oraz XVI Wydziału Cywilnego, gdzie orzekała w wymiarze 1/2 obciążenia. Z dniem 31 marca 2007 r. decyzją Ministra Sprawiedliwości odwołano kandydatce powierzenie pełnienia czynności sędziowskich w Sądzie Rejonowym w Katowicach i na okres od 1 kwietnia 2007 r. do 30 czerwca 2007 r. powierzono pełnienie tych czynności w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach. Postanowieniem Prezydenta RP z 19 lipca 2007 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego Kato wice-Wschód w Katowicach, gdzie orzekała w I Wydziale Cywilnym. W okresie od 2 stycznia 2016 r. do 31 października 2016 r. pełniła funkcję Zastępcy Przewodniczącego I Wydziału Cywilnego. Od 1 listopada 2016 r. do 23 października 2018 r. pełniła funkcję Wiceprezesa Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach. Z dniem 15 października 2018 r. została powołana przez Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach do pełnienia funkcji wizytatora do spraw cywilnych w Sądzie Okręgowym w Katowicach na okres czterech lat. Z dniem 17 października 2018 r. została delegowana przez Ministra Sprawiedliwości do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Katowicach, które wykonuje w IV Wydziale Cywilnym Odwoławczym. Pani sędzia pogłębia swoją wiedzę i doskonali umiejętności, uczestnicząc w szkoleniach zawodowych organizowanych m.in. przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury. Uczestniczyła również w warsztatach „Praktyka mediacji” organizowanych przez Stowarzyszenie Mediatorów Gospodarczych.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Przy podejmowaniu decyzji Krajowa Rada Sądownictwa kierowała się oceną kwalifikacyjną oraz doświadczeniem zawodowym kandydatki. Osoba przedstawiona do powołania posiada rozległą wiedzę, popartą bogatym doświadczeniem zawodowym, zdobytym podczas wieloletniego orzekania w sądzie rejonowym i sądzie okręgowym, jak również pełnienia różnych funkcji w wymiarze sprawiedliwości. Wysokie kwalifikacje merytoryczne Pani Ewy Magdaleny Dyi znajdują również odzwierciedlenie w pozytywnej ocenie jej pracy. Wybrana kandydatka brała udział w różnych formach doskonalenia zawodowego - warsztatach i szkoleniach zawodowych, w tym zorganizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury. W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa, Pani Ewa Magdalena Dyja posiada kwalifikacje merytoryczne oraz długoletnie doświadczenie zawodowe, a także wszechstronną, stale pogłębianą wiedzę prawniczą, którą umiejętnie wykorzystuje w praktyce zawodowej, dające rękojmię należytego wykonywania obowiązków orzeczniczych na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Katowicach.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacji Pani Ewy Magdaleny Dyi sporządziła Pani Katarzyna Frydrych - sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach, która wskazała, że efektywność pracy kandydatki należy ocenić pozytywnie. Według niej podkreślenia wymaga terminować sporządzania przez nią uzasadnień. Stabilność orzecznictwa w 2016 r. (53,1% apelacji oddalonych; 40,6% orzeczeń zmienionych) była porównywalna ze stabilnością w Wydziale (54,6% apelacji oddalonych; 41,5% orzeczeń zmienionych). Jednak w 2017 r. i w okresie od 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 września 2018 r. stabilność ta była znacznie mniejsza niż w Wydziale. W żadnej ze spraw, pozostających w referacie Pani sędzi w okresie od 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 września 2018 r. nie stwierdzono przewlekłości postępowania. Pani sędzia przez ponad piętnaście lat prawidłowo wypełniała obowiązki orzecznicze, związane z podejmowanymi czynnościami zawodowych, początkowo w Sądzie Rejonowym w Katowicach, następnie w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, gdzie dała się poznać jako niezwykle zaangażowana w pracę, zarówno orzeczniczą, jak i tę związaną z pełnieniem funkcji - Zastępcy Przewodniczącej Wydziału, a następnie Wiceprezesa Sądu. Umiejętnie łączyła i godziła powyższe obowiązki, co świadczy o jej ogromnej pracowitości, poczuciu obowiązku i właściwym organizowaniu pracy. Posiada wiedzę z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego. Zatem mając powyższe na uwadze sędzia stwierdziła, że Pani Ewa Magdalena Dyja spełnia wymogi formalne do objęcia stanowiska sędziego sądu okręgowego.

Wizytator: Katarzyna Frydrych

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów