Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa

wróć do pełnej listy uchwał

Uchwała KRS nr 464/2018

Sąd: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data posiedzenia: 9 października 2018 – 12 października 2018
Obwieszczenie: Monitor Polski poz. 296 z 2018
Pobierz uchwałę:https://adm.courtwatch.pl/wp-content/blo...
Liczba wolnych stanowisk: 2
Liczba kandydatów: 14
Liczba obsadzonych stanowisk: 2
Liczba odrzuconych kandydatów: 12

Lista kandydatów

l.p. nazwisko i imiona wykonywany zawód decyzja
1. Baran Agnieszka Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA bardzo dobra 50 8
PRZECIW 36 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 3 8
2. Bartkowiak Katarzyna Radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA dobra 0 0
PRZECIW 84 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 5 16
3. Brzuzy Andrzej Radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA dobra 4 1
PRZECIW 80 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 5 16
4. Dobkowska Bogusława Radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA dobra 1 1
PRZECIW 83 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 5 16
5. Gabarkiewicz Norbert Paweł Pracownik adm. publ. negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA dobra 1 0
PRZECIW 83 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 5 17
6. Grzelak Agnieszka Referendarz negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA bardzo dobra 30 2
PRZECIW 65 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 4 15
7. Kaute Jacek Robert Radca prawny pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA wyróżniająca 27 10
PRZECIW 59 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 3 7

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Jacek Robert Kaute urodził się 13 lutego 1980 r. w Bydgoszczy. W 2004 r. ukończył z oceną bardzo dobrą wyższe studia ekonomiczne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W 2007 r. ukończył z oceną dobrą plus wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 2004-2005 był zatrudniony w spółce prawa handlowego na stanowisku analityka CRM. Od 16 do 22 sierpnia 2005 r. pracował na stanowisku referendarza w Ministerstwie Gospodarki i Pracy. Z dniem 24 sierpnia 2005 r. został zatrudniony w Ministerstwie Finansów. Początkowo pracował na stanowisku referendarza w Departamencie Podatków Pośrednich a następnie w Departamencie Podatku od Towarów i Usług, kolejno na stanowiskach: specjalisty, starszego specjalisty, głównego specjalisty, naczelnika wydziału a od 25 kwietnia 2013 r. do chwili obecnej na stanowisku zastępcy dyrektora tego Departamentu. W trakcie zatrudnienia w Ministerstwie Finansów odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie i po jej ukończeniu w 2011 r. złożył egzamin radcowski z wynikiem pozytywnym. Na podstawie uchwały Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie z dnia 2 lipca 2011 r. został wpisany na listę radców prawnych. W dniu 26 sierpnia 2011 r. złożył ślubowanie i do chwili obecnej wykonuje zawód radcy prawnego. Od maja 2014 r. do grudnia 2017 r. pełnił funkcję egzaminatora dla kandydatów na biegłych rewidentów. Z dniem 1 grudnia 2017 r. został powołany przez Ministra Rozwoju i Finansów na członka Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego. Decyzją Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 27 marca 2018 r. uzyskał wpis na listę doradców podatkowych. Zawodu tego nie wykonuje.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa zarówno przebieg pracy zawodowej, jak i prezentowany poziom wiedzy prawniczej, a przy tym cechy osobowościowe Pana Jacka Roberta Kaute kwalifikują go do objęcia stanowiska sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie.

Opinia wizytatora

Kwalifikacje zawodowe Pana Jacka Roberta Kaute zostały ocenione zdecydowanie pozytywnie w ocenie sporządzonej na użytek niniejszego postępowania konkursowego przez Panią Mirosławę Kowalską - sędzię Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Pani sędzia stwierdziła, między innymi, że analiza materiałów sporządzonych przez kandydata dowodzi jego szczególnie wysokich kwalifikacji w zakresie szeroko rozumianego prawa podatkowego oraz swobodnej umiejętności posługiwania się orzecznictwem sądowoadministracyjnym i poglądami doktryny. Na uwagę zasługują także pozytywne opinie służbowe z przebiegu pracy zawodowej Pana Jacka Roberta Kaute oraz udzielone mu rekomendacje. Podkreślono w nich wysoki poziom jego wiedzy, w szczególności z zakresu prawa administracyjnego i procedury administracyjnej, oraz fakt wielokrotnego występowania przez niego w charakterze pełnomocnika organów podatkowych w najważniejszych sprawach rozpoznawanych z zakresu podatku VAT lub na tle podatku VAT przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a także przed Naczelnym Sądem Administracyjnym i Trybunałem Konstytucyjnym.

Wizytator: Mirosława Kowalska - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
8. Krawczyk Joanna Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA dobra 5 0
PRZECIW 78 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 6 16
9. Lewandowski Łukasz Adwokat negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA dobra 2 0
PRZECIW 82 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 5 17
10. Najda Marek Stanisław Radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA dobra 6 0
PRZECIW 78 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 5 17
11. Pacewicz Andrzej Radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA dobra 3 0
PRZECIW 81 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 5 16
12. Sawa Janusz Pracownik adm. publ. negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA dobra 3 0
PRZECIW 81 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 5 16
13. Siwek Andrzej Piotr Referendarz pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA wyróżniająca 71 15
PRZECIW 17 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 1 2

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Andrzej Piotr Siwek urodził się 29 kwietnia 1973 r. w Lubartowie. W 1997 r. ukończył z oceną dostateczną wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W latach 1999-2003 był zatrudniony w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (po reorganizacji w Ministerstwie Gospodarki i Pracy) na stanowisku podreferendarza, a następnie referendarza. W latach 2000-2001 uczestniczył w pracach Resortowej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W 2001 r. ukończył z wynikiem pozytywnym studia podyplomowe w zakresie planowania i marketingu na Politechnice Lubelskiej oraz studia podyplomowe „Business Planning and Marketing Program” na Uniwersytecie w Illinois. Z dniem 1 stycznia 2005 r. został zatrudniony w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie, początkowo na stanowisku asystenta sędziego, od 1 sierpnia 2005 r. na stanowisku referendarza sądowego, a od 1 grudnia 2015 r. na stanowisku starszego referendarza sądowego. Do chwili obecnej orzeka w Wydziale VI tego Sądu. Kandydat podnosi kwalifikacje, biorąc udział w zróżnicowanych formach doskonalenia zawodowego. W latach 2000-2001 publikował artykuły prawnicze w Monitorze Prawnym.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Kwalifikacje zawodowe Pana Andrzeja Piotra Siwka zostały ocenione wyróżniająco w ocenie kwalifikacyjnej sporządzonej na użytek niniejszego postępowania konkursowego przez Pana Tadeusza Nowaka - sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w stanie spoczynku. Pan sędzia podkreślił, że kandydat konsekwentnie dąży do zdobycia nominacji sędziowskiej na przestrzeni lat 2010-2018, a wszystkie opinie sporządzane w tym czasie na jego temat są pozytywne - od oceny dobrej, przez bardzo dobrą po wyróżniającą. Zwrócił uwagę na staż pracy, wiedzę, doświadczenie oraz przymioty osobiste Pana Andrzeja Piotra Siwka, które, według niego, uzasadniają przekonanie, że nie tylko podoła obowiązkom sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego, ale będzie osobą wyróżniającą się wiedzą prawniczą. Z treści opinii służbowych o pracy i kwalifikacjach kandydata wynika, że posiada on odpowiednie przygotowanie merytoryczne, cechy charakteru i doświadczenie zawodowe do wykonywania obowiązków orzeczniczych. W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa zarówno przebieg pracy zawodowej, jak i prezentowany poziom wiedzy prawniczej, a przy tym cechy osobowościowe Pana Andrzeja Piotra Siwka kwalifikują go do objęcia stanowiska sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie.

Opinia wizytatora

Kwalifikacje zawodowe Pana Andrzeja Piotra Siwka zostały ocenione wyróżniająco w ocenie kwalifikacyjnej sporządzonej na użytek niniejszego postępowania konkursowego przez Pana Tadeusza Nowaka - sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w stanie spoczynku. Pan sędzia podkreślił, że kandydat konsekwentnie dąży do zdobycia nominacji sędziowskiej na przestrzeni lat 2010-2018, a wszystkie opinie sporządzane w tym czasie na jego temat są pozytywne - od oceny dobrej, przez bardzo dobrą po wyróżniającą. Zwrócił uwagę na staż pracy, wiedzę, doświadczenie oraz przymioty osobiste Pana Andrzeja Piotra Siwka, które, według niego, uzasadniają przekonanie, że nie tylko podoła obowiązkom sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego, ale będzie osobą wyróżniającą się wiedzą prawniczą. Z treści opinii służbowych o pracy i kwalifikacjach kandydata wynika, że posiada on odpowiednie przygotowanie merytoryczne, cechy charakteru i doświadczenie zawodowe do wykonywania obowiązków orzeczniczych.

Wizytator: Tadeusz Nowak - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
14. Staśkiewicz Mariusz Andrzej Pracownik adm. publ. negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA dobra 5 0
PRZECIW 79 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 5 17