Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa

wróć do pełnej listy uchwał

Uchwała KRS nr 464/2018

Sąd: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data posiedzenia: 9 października 2018 – 12 października 2018
Obwieszczenie: Monitor Polski poz. 296 z 2018
Pobierz uchwałę:https://adm.courtwatch.pl/wp-content/blo...
Liczba wolnych stanowisk: 2
Liczba kandydatów: 14
Liczba obsadzonych stanowisk: 2
Liczba odrzuconych kandydatów: 12

Lista kandydatów

l.p. nazwisko i imiona wykonywany zawód decyzja
1. Baran Agnieszka Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA bardzo dobra 50 8
PRZECIW 36 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 3 8

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

urodziła się 7 czerwca 1974 r. w Terespolu. W 1998 r. ukończyła z oceną dobrą wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od czerwca 2000 r. do grudnia 2002 r. pracowała jako asystent adwokata w kancelarii adwokackiej. Po odbyciu pozaetatowej aplikacji sądowej, początkowo w okręgu Sądu Okręgowego w Kielcach a od l grudnia 2000 r. w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie, w kwietniu 2002 r. złożyła egzamin sędziowski z ogólnym wynikiem dobrym. Z dniem 16 grudnia 2002 r. została mianowana asesorem sądowym, z powierzeniem pełnienia czynności sędziowskich w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie. Orzekała w III Wydziale Cywilnym. Z dniem l stycznia 2006 r., w związku z reorganizacją Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, została przeniesiona na stanowisko asesora sądowego do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie. Orzekała w I Wydziale Cywilnym. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2006 r. została powołana na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie. Orzekała w I Wydziale Cywilnym. Od 15 lipca 2011 r. orzekała w Sądzie Okręgowym w Warszawie w ramach stałej delegacji, udzielonej przez Ministra Sprawiedliwości. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2012 r. została powołana na stanowisko sędziego tego Sądu. Orzeka w XX Wydziale Gospodarczym. Od l sierpnia 2018 r. w ramach udzielonej delegacji pełni obowiązki sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie. Kandydatka podnosi kwalifikacje, uczestnicząc w zróżnicowanych formach doskonalenia zawodowego. W 2011 r. ukończyła z wynikiem bardzo dobrym studia podyplomowe z zakresu ekonomii i prawa gospodarczego dla sędziów, zorganizowane przez Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie we współpracy z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z całością dokumentacji zgromadzonej w niniejszym postępowaniu nominacyjnym, stwierdziła, że wszyscy uczestnicy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe i spełniają ustawowe wymagania do ubiegania się o pełnienie urzędu na stanowisku sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego. W ocenie Rady w tym konkursie najlepszymi kandydatami są jednak Pan Jacek Robert Kaute i Pan Andrzej Piotr Siwek. Wniosek taki jest uzasadniony prezentowanym przez nich poziomem wiedzy z zakresu prawa administracyjnego i procedury administracyjnej oraz innych dziedzin prawa, ich doświadczeniem zawodowym, a także bardzo wysokim poziomem poparcia środowiska sędziowskiego. 4. Krajowa Rada Sądownictwa wzięła również pod uwagę oceny ukończenia wyższych studiów prawniczych, studiów podyplomowych, kursów i szkoleń oraz egzaminów zawodowych. Oceny uzyskane przez kandydatów zostały zaprezentowane wyżej. Jednakże w tym postępowaniu nominacyjnym nie były one kryterium decydującym o wyborze najlepszych kandydatów, ponieważ wszyscy uczestnicy posiadają odpowiednie doświadczenie zawodowe oraz otrzymali oceny kwalifikacyjne wskazujące, że zasadniczo spełniają wymogi formalne do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego w wojewódzkim sądzie administracyjnym. 5. Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła także opinię Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ocenę Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz opinię Prezesa tego Sądu.

Opinia wizytatora

Praca i kwalifikacje Pani Agnieszki Baran zostały ocemone bardzo dobrze przez Pana Bronisława Szydło - sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w stanie spoczynku. Pan sędzia zaznaczył, że kandydatka jest osobą bardzo dobrze wykształconą, posiada odpowiednie doświadczenie orzecznicze, jej orzecznictwo cechuje wysoki poziom merytoryczny i bardzo dobra stabilność a uzasadnienia są sporządzane prawidłowo i terminowo. W trakcie wysłuchania przez zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa Pani Agnieszka Baran stwierdziła, między innymi, że zdaje sobie sprawę, że nie posiada wyróżniającej wiedzy w dziedzinie prawa administracyjnego, ale, jej zdaniem, oznaczałoby to, że sędzia sądu powszechnego nigdy nie mógłby zostać sędzią wojewódzkiego sądu administracyjnego. W przekonaniu Krajowej Rady Sądownictwa kandydatka posiada odpowiednie doświadczenie orzecznicze w zakresie spraw objętych kognicją sądów powszechnych, ale, w porównaniu do kandydatów wybranych do przedstawienia w niniejszej procedurze konkursowej, nie legitymuje się stosowną wiedzą ani doświadczeniem w stosowaniu lub tworzeniu prawa administracyjnego do powołania na stanowisko sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Wizytator: Bronisław Szydło

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
2. Bartkowiak Katarzyna Radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA dobra 0 0
PRZECIW 84 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 5 16

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

urodziła się 30 maja 1966 r. w Bydgoszczy. W 1991 r. ukończyła z oceną dostateczną wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Z dniem 9 lutego 1995 r. została zatrudniona w Izbie Celnej w Toruniu, początkowo na stanowisku młodszego kontrolera celnego, a następnie kontrolera celnego. W 1998 r. ukończyła z wynikiem dobrym studia podyplomowe w zakresie organizacji i techniki handlu zagranicznego oraz marketingu na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Z dniem l września 2001 r. uzyskała awans na stanowisko starszego kontrolera celnego w Izbie Celnej w Toruniu. Po odbyciu pozaetatowej aplikacji prokuratorskiej w okręgu Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy, w październiku 2007 r. złożyła egzamin prokuratorski z wynikiem ogólnym dostatecznym plus. Uchwałą Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy z dnia 29 sierpnia 2008 r. została wpisana na listę radców prawnych. W dniu 24 listopada 2008 r. złożyła ślubowanie, ale nie podjęła wykonywania zawodu radcy prawnego. W 2010 r. ukończyła z wynikiem bardzo dobrym studia podyplomowe w zakresie audytu i kontroli wewnętrznej na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Z dniem l stycznia 2011 r. uzyskała awans na stanowisko specjalisty służby celnej w Izbie Celnej w Toruniu. Z dniem 3 listopada 2014 r. została zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku radcy prawnego w Zespole Radców Prawnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Od tego czasu do chwili obecnej wykonuje zawód radcy prawnego. Kandydatka podnosi kwalifikacje, uczestnicząc w zróżnicowanych formach doskonalenia zawodowego. Posiada doświadczenie dydaktyczne, zdobyte, między innymi, jako wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu (2009 r.) i na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (2016 r.).

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z całością dokumentacji zgromadzonej w niniejszym postępowaniu nominacyjnym, stwierdziła, że wszyscy uczestnicy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe i spełniają ustawowe wymagania do ubiegania się o pełnienie urzędu na stanowisku sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego. W ocenie Rady w tym konkursie najlepszymi kandydatami są jednak Pan Jacek Robert Kaute i Pan Andrzej Piotr Siwek. Wniosek taki jest uzasadniony prezentowanym przez nich poziomem wiedzy z zakresu prawa administracyjnego i procedury administracyjnej oraz innych dziedzin prawa, ich doświadczeniem zawodowym, a także bardzo wysokim poziomem poparcia środowiska sędziowskiego. 4. Krajowa Rada Sądownictwa wzięła również pod uwagę oceny ukończenia wyższych studiów prawniczych, studiów podyplomowych, kursów i szkoleń oraz egzaminów zawodowych. Oceny uzyskane przez kandydatów zostały zaprezentowane wyżej. Jednakże w tym postępowaniu nominacyjnym nie były one kryterium decydującym o wyborze najlepszych kandydatów, ponieważ wszyscy uczestnicy posiadają odpowiednie doświadczenie zawodowe oraz otrzymali oceny kwalifikacyjne wskazujące, że zasadniczo spełniają wymogi formalne do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego w wojewódzkim sądzie administracyjnym. 5. Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła także opinię Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ocenę Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz opinię Prezesa tego Sądu.

Opinia wizytatora

Praca i kwalifikacje Pani Katarzyny Bartkowiak zostały ocenione bardzo dobrze przez Panią Bożenę Więch-Baranowską - sędzię Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w stanie spoczynku. Pani sędzia zaznaczyła, że kandydatka prezentuje wysoki poziom wiedzy prawniczej i posiada odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Wizytator: Bożena Więch-Baranowska

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
3. Brzuzy Andrzej Radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA dobra 4 1
PRZECIW 80 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 5 16

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

urodził się l O kwietnia 1970 r. w Ostródzie. Z dniem 3 października 1994 r. został zatrudniony w Departamencie Ubezpieczeń Ministerstwa Finansów, początkowo na stanowisku starszego referenta a następnie radcy. W 1995 r. ukończył z oceną bardzo dobrą wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W tym samym roku ukończył z wynikiem bardzo dobrym aplikację administracyjną. Od l maja 1996 r. do 31 lipca 1997 r. pracował w Państwowym Urzędzie Nadzoru Ubezpieczeń na stanowisku starszego specjalisty w Departamencie Kontroli. Od 15 września 1998 r. do 31 marca 2002 r. był zatrudniony w Departamencie Prawnym tego Urzędu na stanowisku radcy prawnego. Z dniem l września 1999 r. został powołany przez Prezesa Rady Ministrów na pozaetatowego członka Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie na sześcioletnią kadencję. Po odbyciu aplikacji radcowskiej, w grudniu 1999 r. złożył egzamin radcewski z wynikiem pozytywnym. Uchwałą Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie z dnia 17 stycznia 2000 r. uzyskał wpis na listę radców prawnych. W dniu 3 marca 2000 r. złożył ślubowanie i podjął wykonywanie zawodu radcy prawnego. Od l kwietnia do 30 września 2002 r. był zatrudniony na stanowisku radcy prawnego w Urzędzie Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. Jako radca prawny pracował także w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń S.A. (od października do grudnia 2002 r.), w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (od lipca 2004 r. do listopada 2007 r.) oraz w Głównym Urzędzie Miar (od grudnia 2007 r. do chwili obecnej). Jednocześnie, od l października 2003 r. do 30 września 2011 r., był zatrudniony na stanowisku asystenta w Zakładzie Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Prowadził zajęcia dydaktyczne z zakresu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego, egzekucji administracyjnej oraz ordynacji podatkowej. Kandydat podnosi kwalifikacje, uczestnicząc w zróżnicowanych formach doskonalenia zawodowego. W 2002 r. ukończył z wynikiem bardzo dobrym studia podyplomowe w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych na Wydziale Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko -Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 września 2016 r, na podstawie rozprawy doktorskiej pt. "Ugoda administracyjna w prawie i postępowaniu administracyjnym", został mu nadany stopień naukowy doktora nauk prawnych. Jest autorem kilku publikacji naukowych z zakresu postępowania administracyjnego

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z całością dokumentacji zgromadzonej w niniejszym postępowaniu nominacyjnym, stwierdziła, że wszyscy uczestnicy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe i spełniają ustawowe wymagania do ubiegania się o pełnienie urzędu na stanowisku sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego. W ocenie Rady w tym konkursie najlepszymi kandydatami są jednak Pan Jacek Robert Kaute i Pan Andrzej Piotr Siwek. Wniosek taki jest uzasadniony prezentowanym przez nich poziomem wiedzy z zakresu prawa administracyjnego i procedury administracyjnej oraz innych dziedzin prawa, ich doświadczeniem zawodowym, a także bardzo wysokim poziomem poparcia środowiska sędziowskiego. 4. Krajowa Rada Sądownictwa wzięła również pod uwagę oceny ukończenia wyższych studiów prawniczych, studiów podyplomowych, kursów i szkoleń oraz egzaminów zawodowych. Oceny uzyskane przez kandydatów zostały zaprezentowane wyżej. Jednakże w tym postępowaniu nominacyjnym nie były one kryterium decydującym o wyborze najlepszych kandydatów, ponieważ wszyscy uczestnicy posiadają odpowiednie doświadczenie zawodowe oraz otrzymali oceny kwalifikacyjne wskazujące, że zasadniczo spełniają wymogi formalne do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego w wojewódzkim sądzie administracyjnym. 5. Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła także opinię Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ocenę Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz opinię Prezesa tego Sądu.

Opinia wizytatora

Praca i kwalifikacje Pana Andrzeja Brzuzego zostały ocenione bardzo dobrze przez Panią Izabellę Janson - sędzię Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Pani sędzia zaznaczyła, że kandydat wyróżnia się wysokim poziomem wiedzy w dziedzinie administracji publicznej oraz wiedzą w zakresie prawa administracyjnego. Z opinii z przebiegu pracy zawodowej Pana Andrzeja Brzuzego wynika, między innymi, że powierzone zadania realizuje na najwyższym poziomie merytorycznym, bardzo dobrze organizuje pracę i posiada rozległą wiedzę prawniczą.

Wizytator: Izabella Janson

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
4. Dobkowska Bogusława Radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA dobra 1 1
PRZECIW 83 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 5 16

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

urodziła się 13 marca 1972 r. w Makowie Mazowieckim. W 1997 r. ukończyła z wynikiem dobrym wyższe studia historyczne na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Z dniem 7 lipca 1997 r. została zatrudniona na stanowisku referenta ds. kadrowych w Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce. W 1998 r. ukończyła z oceną dobrą wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Od l lutego 1999 r. do chwili obecnej jest zatrudniona w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, początkowo jako pracownik naukowo-dydaktyczny a od l marca 2010 r. jako adiunkt. Z dniem l lipca 2004 r. została zatrudniona w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Olsztynie, początkowo jako członek pozaetatowy, a od l marca 2006 r. do chwili obecnej jako członek etatowy. Uchwałą Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie z dnia 13 grudnia 2016 r. uzyskała wpis na listę radców prawnych. W dniu 20 lutego 2017 r. złożyła ślubowanie i uzyskała prawo do wykonywania zawodu radcy prawnego. Kandydatka podnosi kwalifikacje, uczestnicząc w zróżnicowanych formach doskonalenia zawodowego. Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 4 grudnia 2009 r., na podstawie rozprawy doktorskiej pt. "Dylematy współczesnych reform administracji publicznej w Polsce w świetle koncepcji administracyjno-prawnych Jerzego Stefana Langroda", został jej nadany stopień naukowy doktora nauk prawnych. Jest autorką licznych publikacji naukowych, w szczególności z zakresu prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego. Prowadzi zajęcia z prawa administracyjnego. Uzyskała nagrodę zespołową Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za osiągnięcia w pracy naukowej (2003 r.) oraz nagrodę indywidualną za osiągnięcia w pracy organizacyjnej (2015 r.).

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z całością dokumentacji zgromadzonej w niniejszym postępowaniu nominacyjnym, stwierdziła, że wszyscy uczestnicy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe i spełniają ustawowe wymagania do ubiegania się o pełnienie urzędu na stanowisku sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego. W ocenie Rady w tym konkursie najlepszymi kandydatami są jednak Pan Jacek Robert Kaute i Pan Andrzej Piotr Siwek. Wniosek taki jest uzasadniony prezentowanym przez nich poziomem wiedzy z zakresu prawa administracyjnego i procedury administracyjnej oraz innych dziedzin prawa, ich doświadczeniem zawodowym, a także bardzo wysokim poziomem poparcia środowiska sędziowskiego. 4. Krajowa Rada Sądownictwa wzięła również pod uwagę oceny ukończenia wyższych studiów prawniczych, studiów podyplomowych, kursów i szkoleń oraz egzaminów zawodowych. Oceny uzyskane przez kandydatów zostały zaprezentowane wyżej. Jednakże w tym postępowaniu nominacyjnym nie były one kryterium decydującym o wyborze najlepszych kandydatów, ponieważ wszyscy uczestnicy posiadają odpowiednie doświadczenie zawodowe oraz otrzymali oceny kwalifikacyjne wskazujące, że zasadniczo spełniają wymogi formalne do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego w wojewódzkim sądzie administracyjnym. 5. Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła także opinię Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ocenę Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz opinię Prezesa tego Sądu.

Opinia wizytatora

Praca i kwalifikacje Pani Bogusławy Dobkowskiej zostały ocenione bardzo dobrze przez Panią Krystynę Madalińską-Urbaniak sędzię Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Pani sędzia podkreśliła, że kandydatka jest bardzo doświadczonym i wysoko wykwalifikowanym prawnikiem, a jej niewątpliwym atutem jest łączenie pracy naukowej z praktyką orzeczniczą w samorządowym kolegium odwoławczym. Z opinii na temat pracy i kwalifikacji kandydatki wynika dodatkowo, między innymi, że jest pracowita, sumienna i zawsze bardzo dobrze przygotowana.

Wizytator: Krystyna Madalińska-Urbaniak

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
5. Gabarkiewicz Norbert Paweł Pracownik adm. publ. negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA dobra 1 0
PRZECIW 83 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 5 17

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

urodził się 14 marca 1976 r. w Nowym Dworze Mazowieckim. Od 12 sierpnia 1996 r. do 31 grudnia 1997 r. pracował jako starszy protokolant w Sądzie Okręgowym w Warszawie. W 2001 r. ukończył z oceną dobrą wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od l grudnia 2001 r. do 30 listopada 2002 r. był zatrudniony w spółce prawa handlowego na stanowisku radcy. Od 2 grudnia 2002 r. do 31 maja 2003 r. pracował na stanowisku asystenta sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Od l czerwca do 30 listopada 2003 r. był zatrudniony na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie. Od 29 listopada 2004 r. do 2 marca 2005 r. na podstawie umowy zlecenia a od 3 marca do 30 czerwca 2005 r. na podstawie umowy o pracę pracował na stanowisku specjalisty prawnego w Biurze Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Od l lipca 2005 r. do 14 lipca 2009 r. był zatrudniony w Departamencie Prawnym Ministerstwa Środowiska, początkowo na stanowisku specjalisty a następnie starszego specjalisty. W latach 2007-2010 pełnił funkcję zastępcy rzecznika dyscypliny finansów publicznych przy Ministrze Środowiska i był członkiem Komisji Dyscyplinamej dla Ministerstwa Środowiska, Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (do 2009 r.). Z dniem 15 lipca 2009 r. został zatrudniony w Departamencie Orzecznictwa Administracyjnego Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na stanowisku głównego specjalisty ds. orzecznictwa. W latach 2010-2014 pełnił funkcję członka Wspólnej Komisji Dyscyplinamej dla Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska. Od marca 2018 r. do chwili obecnej jest członkiem Wspólnej Komisji Dyscyplinamej do rozpatrywania spraw dyscyplinamych członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, przy czym od 18 kwietnia 2018 r. pełni funkcję jej Przewodniczącego. Z dniem l czerwca 2018 r. został awansowany na stanowisko radcy Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Kandydat podnosi kwalifikacje, uczestnicząc w licznych szkoleniach zawodowych. Jest autorem kilku artykułów z zakresu prawa administracyjnego. Prowadził szkolenia z zakresu ustawy o finansach publicznych dla pracowników Ministerstwa Środowiska.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z całością dokumentacji zgromadzonej w niniejszym postępowaniu nominacyjnym, stwierdziła, że wszyscy uczestnicy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe i spełniają ustawowe wymagania do ubiegania się o pełnienie urzędu na stanowisku sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego. W ocenie Rady w tym konkursie najlepszymi kandydatami są jednak Pan Jacek Robert Kaute i Pan Andrzej Piotr Siwek. Wniosek taki jest uzasadniony prezentowanym przez nich poziomem wiedzy z zakresu prawa administracyjnego i procedury administracyjnej oraz innych dziedzin prawa, ich doświadczeniem zawodowym, a także bardzo wysokim poziomem poparcia środowiska sędziowskiego. 4. Krajowa Rada Sądownictwa wzięła również pod uwagę oceny ukończenia wyższych studiów prawniczych, studiów podyplomowych, kursów i szkoleń oraz egzaminów zawodowych. Oceny uzyskane przez kandydatów zostały zaprezentowane wyżej. Jednakże w tym postępowaniu nominacyjnym nie były one kryterium decydującym o wyborze najlepszych kandydatów, ponieważ wszyscy uczestnicy posiadają odpowiednie doświadczenie zawodowe oraz otrzymali oceny kwalifikacyjne wskazujące, że zasadniczo spełniają wymogi formalne do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego w wojewódzkim sądzie administracyjnym. 5. Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła także opinię Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ocenę Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz opinię Prezesa tego Sądu.

Opinia wizytatora

Praca i kwalifikacje Pana Norberta Pawła Gabarkiewicza zostały ocenione jako dobre przez Pana Bronisława Szydło - sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w stanie spoczynku. Pan sędzia zaznaczył, że kandydat posiada stosowną wiedzę, niezbędne wykształcenie i przygotowanie praktyczne do pełnienia obowiązków sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego. Jednocześnie zwrócił uwagę, że materiał przedstawiony do analizy przydatności Pana Norberta Pawła Gabarkiewicza do zajmowania stanowiska sędziego był bardzo skromny. Opinie na temat predyspozycji zawodowych kandydata, wszystkie pozytywne, pochodzą z okresu jego studiów oraz pracy w Sądzie Okręgowym w Warszawie i w Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

Wizytator: Bronisław Szydło

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
6. Grzelak Agnieszka Referendarz negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA bardzo dobra 30 2
PRZECIW 65 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 4 15

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

urodziła się 19 lipca 1976 r. we Wrocławiu. Od l września 1997 r. do 31 marca 2000 r. była zatrudniona na stanowisku referenta w Prokuraturze Rejonowej dla Wrocławia Śródmieścia. Od l kwietnia 2000 r. do 31 grudnia 2003 r. pracowała w Naczelnym Sądzie Administracyjnym Oddział Zamiejscowy we Wrocławiu, początkowo na stanowisku sekretarza sądowego, a następnie starszego sekretarza sądowego specjalisty. W 2002 r. ukończyła z oceną dobrą plus wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od l stycznia 2004 r. do 31 lipca 2005 r. była zatrudniona w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu na stanowisku głównego specjalisty. Z dniem l sierpnia 2005 r. została mianowana na stanowisko referendarza sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie. Początkowo orzekała w Wydziale III, a od l czerwca do 31 grudnia 2015 r. w Wydziale II. Z dniem l grudnia 2015 r. otrzymała awans zawodowy na stanowisko starszego referendarza sądowego. Do chwili obecnej orzeka w Wydziale III tego Sądu. Kandydatka podnosi kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach zawodowych.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z całością dokumentacji zgromadzonej w niniejszym postępowaniu nominacyjnym, stwierdziła, że wszyscy uczestnicy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe i spełniają ustawowe wymagania do ubiegania się o pełnienie urzędu na stanowisku sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego. W ocenie Rady w tym konkursie najlepszymi kandydatami są jednak Pan Jacek Robert Kaute i Pan Andrzej Piotr Siwek. Wniosek taki jest uzasadniony prezentowanym przez nich poziomem wiedzy z zakresu prawa administracyjnego i procedury administracyjnej oraz innych dziedzin prawa, ich doświadczeniem zawodowym, a także bardzo wysokim poziomem poparcia środowiska sędziowskiego. 4. Krajowa Rada Sądownictwa wzięła również pod uwagę oceny ukończenia wyższych studiów prawniczych, studiów podyplomowych, kursów i szkoleń oraz egzaminów zawodowych. Oceny uzyskane przez kandydatów zostały zaprezentowane wyżej. Jednakże w tym postępowaniu nominacyjnym nie były one kryterium decydującym o wyborze najlepszych kandydatów, ponieważ wszyscy uczestnicy posiadają odpowiednie doświadczenie zawodowe oraz otrzymali oceny kwalifikacyjne wskazujące, że zasadniczo spełniają wymogi formalne do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego w wojewódzkim sądzie administracyjnym. 5. Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła także opinię Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ocenę Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz opinię Prezesa tego Sądu.

Opinia wizytatora

Praca i kwalifikacje Pani Agnieszki Grzelak zostały ocenione bardzo dobrze przez Panią Elżbietę Olechniewicz - sędzię Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. W ocenie kwalifikacyjnej, sporządzonej na potrzeby niniejszego postępowania konkursowego, Pani sędzia podkreśliła, że kandydatka posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie orzecznicze do pracy na stanowisku sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego. Wskazała, między innymi, na staranność i rzetelność kandydatki w prowadzeniu postępowań oraz prawidłowe sporządzanie przez nią uzasadnień. Z opinii służbowych z przebiegu pracy zawodowej Pani Agnieszki Grzelak wynika, między innymi, że jest osobą o bardzo dużej wiedzy prawniczej, profesjonalnie i terminowo wykonującą powierzone obowiązki. Z treści opinii wynika ponadto, że kandydatka wykonywała czynności z zakresu obowiązków asystenta sędziego. Poziom sporządzanych przez mą projektów orzeczeń uzasadnień był bardzo pozytywnie oceniany przez sędziów przełożonych.

Wizytator: Elżbieta Olechniewicz

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
7. Kaute Jacek Robert Radca prawny pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA wyróżniająca 27 10
PRZECIW 59 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 3 7

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Jacek Robert Kaute urodził się 13 lutego 1980 r. w Bydgoszczy. W 2004 r. ukończył z oceną bardzo dobrą wyższe studia ekonomiczne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W 2007 r. ukończył z oceną dobrą plus wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 2004-2005 był zatrudniony w spółce prawa handlowego na stanowisku analityka CRM. Od 16 do 22 sierpnia 2005 r. pracował na stanowisku referendarza w Ministerstwie Gospodarki i Pracy. Z dniem 24 sierpnia 2005 r. został zatrudniony w Ministerstwie Finansów. Początkowo pracował na stanowisku referendarza w Departamencie Podatków Pośrednich a następnie w Departamencie Podatku od Towarów i Usług, kolejno na stanowiskach: specjalisty, starszego specjalisty, głównego specjalisty, naczelnika wydziału a od 25 kwietnia 2013 r. do chwili obecnej na stanowisku zastępcy dyrektora tego Departamentu. W trakcie zatrudnienia w Ministerstwie Finansów odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie i po jej ukończeniu w 2011 r. złożył egzamin radcowski z wynikiem pozytywnym. Na podstawie uchwały Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie z dnia 2 lipca 2011 r. został wpisany na listę radców prawnych. W dniu 26 sierpnia 2011 r. złożył ślubowanie i do chwili obecnej wykonuje zawód radcy prawnego. Od maja 2014 r. do grudnia 2017 r. pełnił funkcję egzaminatora dla kandydatów na biegłych rewidentów. Z dniem 1 grudnia 2017 r. został powołany przez Ministra Rozwoju i Finansów na członka Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego. Decyzją Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 27 marca 2018 r. uzyskał wpis na listę doradców podatkowych. Zawodu tego nie wykonuje.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa zarówno przebieg pracy zawodowej, jak i prezentowany poziom wiedzy prawniczej, a przy tym cechy osobowościowe Pana Jacka Roberta Kaute kwalifikują go do objęcia stanowiska sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie.

Opinia wizytatora

Kwalifikacje zawodowe Pana Jacka Roberta Kaute zostały ocenione zdecydowanie pozytywnie w ocenie sporządzonej na użytek niniejszego postępowania konkursowego przez Panią Mirosławę Kowalską - sędzię Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Pani sędzia stwierdziła, między innymi, że analiza materiałów sporządzonych przez kandydata dowodzi jego szczególnie wysokich kwalifikacji w zakresie szeroko rozumianego prawa podatkowego oraz swobodnej umiejętności posługiwania się orzecznictwem sądowoadministracyjnym i poglądami doktryny. Na uwagę zasługują także pozytywne opinie służbowe z przebiegu pracy zawodowej Pana Jacka Roberta Kaute oraz udzielone mu rekomendacje. Podkreślono w nich wysoki poziom jego wiedzy, w szczególności z zakresu prawa administracyjnego i procedury administracyjnej, oraz fakt wielokrotnego występowania przez niego w charakterze pełnomocnika organów podatkowych w najważniejszych sprawach rozpoznawanych z zakresu podatku VAT lub na tle podatku VAT przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a także przed Naczelnym Sądem Administracyjnym i Trybunałem Konstytucyjnym.

Wizytator: Mirosława Kowalska - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
8. Krawczyk Joanna Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA dobra 5 0
PRZECIW 78 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 6 16

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

urodziła się 7 marca 1975 r. we Wrocławiu. W 1999 r. ukończyła z oceną bardzo dobrą wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od grudnia 1999 r. do kwietnia 2003 r. pracowała jako doradca prawny w spółkach prawa handlowego w Poznaniu. Po odbyciu pozaetatowej aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu, w kwietniu 2003 r. złożyła egzamin sędziowski z ogólnym wynikiem dobrym. Z dniem 21 lipca 2003 r. została mianowana asesorem sądowym, z powierzeniem czynności sędziowskich w Sądzie Rejonowym w Szamotułach. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2007 r. została powołana na stanowisko sędziego tego Sądu. Z dniem l czerwca 2008 r. została przeniesiona, na własną prośbę, na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu. Orzekała w pionie cywilnym. Od lipca 2008 r. do końca czerwca 2013 r. pełniła funkcję Zastępcy Przewodniczącego II Wydziału Cywilnego. Od l lipca 2013 r. pełniła obowiązki a z dniem l stycznia 2014 r. powierzono jej funkcję Przewodniczącej tego Wydziału. W latach 2013-2014 była wielokrotnie delegowana przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu do orzekania w Sądzie Okręgowym w Poznaniu. Wobec złożonej rezygnacji, z dniem 30 września 2014 r. została odwołana z funkcji Przewodniczącej II Wydziału Cywilnego. Od l października 2014 r. do 31 maja 2018 r. była delegowana do pełnienia czynności administracyjnych w Departamencie Legislacyjnym Ministerstwa Sprawiedliwości. Początkowo wykonywała obowiązki głównego specjalisty w Departamencie Prawa Cywilnego, a następnie pełniła funkcję Naczelnika Wydziału Prawa Cywilnego. Kandydatka podnosi kwalifikacje, uczestnicząc w zróżnicowanych formach doskonalenia zawodowego. W 2006 r. ukończyła z wynikiem dobrym plus studia podyplomowe w zakresie prawa i gospodarki Unii Europejskiej, specjalizacja - prawo europejskie dla sędziów na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 2011-2012 prowadziła działalność dydaktyczną, obejmującą m.in. zajęcia dla aplikantów i szkolenia dla radców prawnych.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z całością dokumentacji zgromadzonej w niniejszym postępowaniu nominacyjnym, stwierdziła, że wszyscy uczestnicy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe i spełniają ustawowe wymagania do ubiegania się o pełnienie urzędu na stanowisku sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego. W ocenie Rady w tym konkursie najlepszymi kandydatami są jednak Pan Jacek Robert Kaute i Pan Andrzej Piotr Siwek. Wniosek taki jest uzasadniony prezentowanym przez nich poziomem wiedzy z zakresu prawa administracyjnego i procedury administracyjnej oraz innych dziedzin prawa, ich doświadczeniem zawodowym, a także bardzo wysokim poziomem poparcia środowiska sędziowskiego. 4. Krajowa Rada Sądownictwa wzięła również pod uwagę oceny ukończenia wyższych studiów prawniczych, studiów podyplomowych, kursów i szkoleń oraz egzaminów zawodowych. Oceny uzyskane przez kandydatów zostały zaprezentowane wyżej. Jednakże w tym postępowaniu nominacyjnym nie były one kryterium decydującym o wyborze najlepszych kandydatów, ponieważ wszyscy uczestnicy posiadają odpowiednie doświadczenie zawodowe oraz otrzymali oceny kwalifikacyjne wskazujące, że zasadniczo spełniają wymogi formalne do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego w wojewódzkim sądzie administracyjnym. 5. Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła także opinię Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ocenę Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz opinię Prezesa tego Sądu.

Opinia wizytatora

Praca i kwalifikacje Pani Joanny Krawczyk zostały ocenione bardzo dobrze przez Panią Izabellę Janson - sędzię Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, która podkreśliła, że kandydatka orzekała w wydziałach cywilnych sądu rejonowego i sądu okręgowego, zajmując się sprawami wymagającymi znajomości przepisów kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania cywilnego i kodeksu spółek handlowych, a będąc na delegacji w Ministerstwie Sprawiedliwości kierowała i nadzorowała pracę wydziału, wykonując związane z tym obowiązki. W przekonaniu Pani sędzi, dowodzi to wyróżniania się przez kandydatkę wysokim poziomem wiedzy w dziedzinie administracji publicznej oraz prawa administracyjnego i innych dziedzinach prawa związanych z działaniem administracji publicznej. Pozytywną opinię o kandydatce sporządził Zastępca Dyrektora Departamentu Legislacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Wizytator: Izabella Janson

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
9. Lewandowski Łukasz Adwokat negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA dobra 2 0
PRZECIW 82 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 5 17

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

urodził się 13 marca 1975 r. w Lublinie. W 1999 r. ukończył z wynikiem dostatecznym wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Po odbyciu aplikacji adwokackiej w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Lublinie, w grudniu 2005 r. złożył egzamin adwokacki z wynikiem pozytywnym. Uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie z dnia 29 grudnia 2005 r. został wpisany na listę adwokatów. W dniu 24 lutego 2006 r. złożył ślubowanie i uzyskał prawo do wykonywania zawodu adwokata. Od 18 kwietnia 2006 r. do chwili obecnej prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką w Lublinie. Od listopada 2006 r. jest pozaetatowym członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie. Od 2013 r. pełni funkcję sędziego dyscyplinamego Izby Adwokackiej w Lublinie. Kandydat podnosi kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach zawodowych. Od 2011 r. prowadzi zajęcia dydaktyczne dla aplikantów adwokackich z zakresu prawa administracyjnego.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z całością dokumentacji zgromadzonej w niniejszym postępowaniu nominacyjnym, stwierdziła, że wszyscy uczestnicy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe i spełniają ustawowe wymagania do ubiegania się o pełnienie urzędu na stanowisku sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego. W ocenie Rady w tym konkursie najlepszymi kandydatami są jednak Pan Jacek Robert Kaute i Pan Andrzej Piotr Siwek. Wniosek taki jest uzasadniony prezentowanym przez nich poziomem wiedzy z zakresu prawa administracyjnego i procedury administracyjnej oraz innych dziedzin prawa, ich doświadczeniem zawodowym, a także bardzo wysokim poziomem poparcia środowiska sędziowskiego. 4. Krajowa Rada Sądownictwa wzięła również pod uwagę oceny ukończenia wyższych studiów prawniczych, studiów podyplomowych, kursów i szkoleń oraz egzaminów zawodowych. Oceny uzyskane przez kandydatów zostały zaprezentowane wyżej. Jednakże w tym postępowaniu nominacyjnym nie były one kryterium decydującym o wyborze najlepszych kandydatów, ponieważ wszyscy uczestnicy posiadają odpowiednie doświadczenie zawodowe oraz otrzymali oceny kwalifikacyjne wskazujące, że zasadniczo spełniają wymogi formalne do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego w wojewódzkim sądzie administracyjnym. 5. Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła także opinię Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ocenę Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz opinię Prezesa tego Sądu.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacyjną Pana Łukasza Lewandowskiego sporządziła Pani Joanna Skiba - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Pani sędzia oceniła kandydaturę Pana Łukasza Lewandowskiego jako dobrą plus. Podkreśliła, że kandydat poprawnie i czytelnie sporządza pisma procesowe, w tym środki zaskarżenia, i posiada wiedzę przede wszystkim z zakresu prawa kamego i cywilnego. Zaznaczyła przy tym, że kandydat przedstawił do oceny tylko dwie sprawy z dziedziny prawa administracyjnego, przy czym sporządzone przez niego w tych sprawach skargi kasacyjne były jednakowo brzmiące. Wysnuła wniosek, że prawo administracyjne nie jest zatem dziedziną, w obszarze której Pan Łukasz Lewandowski często świadczył pomoc prawną. Pozytywną opinię o kandydacie sporządził Wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie.

Wizytator: Joanna Skiba

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
10. Najda Marek Stanisław Radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA dobra 6 0
PRZECIW 78 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 5 17

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

urodził się 31 marca 1975 r. w Łomży. W 1999 r. ukończył z wynikiem bardzo dobrym wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Po odbyciu etatowej aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Łomży, w kwietniu 2002 r. złożył egzamin sędziowski z wynikiem ogólnym dostatecznym. Od czerwca 2002 r. do końca kwietnia 2004 r. pracował w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Zambrowie, kolejno na stanowiskach: starszego referenta, inspektora i specjalisty. Z dniem 28 kwietnia 2004 r. został powołany na pozaetatowego członka Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży na sześcioletnią kadencję. Od l maja 2004 r. do 29 lutego 2012 r. był zatrudniony w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Łomży, początkowo jako starszy inspektor, od l listopada 2004 r. jako etatowy członek tego Kolegium, a od l listopada 2007 r. do 15 kwietnia 2011 r. jako jego Wiceprezes. W trakcie zatrudnienia w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Łomży odbył aplikację radcowską i w grudniu 2005 r. złożył z wynikiem pozytywnym egzamin radcowski. Uchwałą Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku z dnia 24 stycznia 2006 r. został wpisany na listę radców prawnych. Po złożeniu ślubowania podjął wykonywanie zawodu. Od 6 listopada 2006 r. do 31 stycznia 2016 r. pracował jako radca prawny w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Podlaskim Oddziale Regionalnym. Od 20 lutego 2012 r. jest zatrudniony na stanowisku radcy prawnego w Kuratorium Oświaty w Warszawie, a od l lutego 2016 r. także na stanowisku radcy prawnego w Urzędzie Miejskim w Łomży. Kandydat podnosi kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach zawodowych. Bierze aktywny udział w życiu samorządu radcowskiego. Posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych dla aplikantów radcowskich.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z całością dokumentacji zgromadzonej w niniejszym postępowaniu nominacyjnym, stwierdziła, że wszyscy uczestnicy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe i spełniają ustawowe wymagania do ubiegania się o pełnienie urzędu na stanowisku sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego. W ocenie Rady w tym konkursie najlepszymi kandydatami są jednak Pan Jacek Robert Kaute i Pan Andrzej Piotr Siwek. Wniosek taki jest uzasadniony prezentowanym przez nich poziomem wiedzy z zakresu prawa administracyjnego i procedury administracyjnej oraz innych dziedzin prawa, ich doświadczeniem zawodowym, a także bardzo wysokim poziomem poparcia środowiska sędziowskiego. 4. Krajowa Rada Sądownictwa wzięła również pod uwagę oceny ukończenia wyższych studiów prawniczych, studiów podyplomowych, kursów i szkoleń oraz egzaminów zawodowych. Oceny uzyskane przez kandydatów zostały zaprezentowane wyżej. Jednakże w tym postępowaniu nominacyjnym nie były one kryterium decydującym o wyborze najlepszych kandydatów, ponieważ wszyscy uczestnicy posiadają odpowiednie doświadczenie zawodowe oraz otrzymali oceny kwalifikacyjne wskazujące, że zasadniczo spełniają wymogi formalne do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego w wojewódzkim sądzie administracyjnym. 5. Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła także opinię Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ocenę Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz opinię Prezesa tego Sądu.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacyjną Pana Marka Stanisława Najdy sporządziła Pani Anna Wesołowska -sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. W ocenie Pani sędzi kandydat w bardzo dobrym stopniu spełnia przesłanki powołania na stanowisko sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego. Przemawia za tym jego duże doświadczenie w stosowaniu prawa administracyjnego, w tym w orzekaniu w składach trzyosobowych przy rozpoznawaniu środków odwoławczych od rozstrzygnięć wydawanych przez organy administracyjne. Pozytywną opinię o kandydacie sporządził Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku a rekomendacji udzielili mu Mazowiecki Kurator Oświaty i Zastępca Prezydenta miasta Łomży.

Wizytator: Anna Wesołowska

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
11. Pacewicz Andrzej Radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA dobra 3 0
PRZECIW 81 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 5 16

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

urodził się 30 listopada 1974 r. w Lublinie. W 1998 r. ukończył z wynikiem dobrym wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od l grudnia 1998 r. do 31 stycznia 1999 r. pracował w kancelarii adwokackiej w Lublinie (umowa o pracę bez określenia stanowiska). Od l lipca 1999 r. do 8 października 200 l r. pracował na stanowisku referenta prawnego w kancelarii radców prawnych w Lublinie. Od 6 lutego 2002 r. do 30 kwietnia 2003 r. był zatrudniony jako specjalista ds. obsługi prawnej w spółce prawa handlowego w Lublinie. Po odbyciu aplikacji radcowskiej, w maju 2002 r. złożył egzamin radcowski z wynikiem pozytywnym. Uchwałą Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach z dnia 24 maja 2002 r. został wpisany na listę radców prawnych. W dniu 29 czerwca 2002 r. złożył ślubowanie i uzyskał prawo do wykonywania zawodu radcy prawnego. Od 2002 r. wykonuje zawód zarówno w ramach stosunku pracy, umów cywilnoprawnych, jak i w formie indywidualnej kancelarii radcy prawnego. Od 15 września 2003 r. do 28 lutego 2007 r. był zatrudniony w Straży Miejskiej m.st. Warszawy, początkowo jako inspektor a następnie radca prawny. Od 20 czerwca 2006 r. jest zatrudniony jako radca prawny w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych, a od 7 kwietnia 2016 r. pracuje na takim samym stanowisku także w Biurze Prawnym Komendy Głównej Straży Granicznej. Kandydat podnosi kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach organizowanych przez samorząd zawodowy. W 2012 r. odbył studia podyplomowe w zakresie negocjacji i mediacji w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, ale nie uzyskał dyplomu. Posiada doświadczenie dydaktyczne, zdobyte podczas prowadzenia zajęć z zakresu prawa administracyjnego i procedury administracyjnej (dla Straży Miejskiej m.st. Warszawy) oraz z zakresu prawnych aspektów stosowania środków przymusu bezpośredniego (dla Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych).

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z całością dokumentacji zgromadzonej w niniejszym postępowaniu nominacyjnym, stwierdziła, że wszyscy uczestnicy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe i spełniają ustawowe wymagania do ubiegania się o pełnienie urzędu na stanowisku sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego. W ocenie Rady w tym konkursie najlepszymi kandydatami są jednak Pan Jacek Robert Kaute i Pan Andrzej Piotr Siwek. Wniosek taki jest uzasadniony prezentowanym przez nich poziomem wiedzy z zakresu prawa administracyjnego i procedury administracyjnej oraz innych dziedzin prawa, ich doświadczeniem zawodowym, a także bardzo wysokim poziomem poparcia środowiska sędziowskiego. 4. Krajowa Rada Sądownictwa wzięła również pod uwagę oceny ukończenia wyższych studiów prawniczych, studiów podyplomowych, kursów i szkoleń oraz egzaminów zawodowych. Oceny uzyskane przez kandydatów zostały zaprezentowane wyżej. Jednakże w tym postępowaniu nominacyjnym nie były one kryterium decydującym o wyborze najlepszych kandydatów, ponieważ wszyscy uczestnicy posiadają odpowiednie doświadczenie zawodowe oraz otrzymali oceny kwalifikacyjne wskazujące, że zasadniczo spełniają wymogi formalne do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego w wojewódzkim sądzie administracyjnym. 5. Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła także opinię Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ocenę Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz opinię Prezesa tego Sądu.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacyjną Pana Andrzeja Pacewicza sporządziła Pani Joanna Skiba - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. W przekonaniu Pani sędzi kandydat posiada odpowiedni staż pracy, legitymuje się ugruntowaną wiedzą, przede wszystkim z zakresu prawa administracyjnego i procedury administracyjnej, ale także z wielu innych dziedzin prawa. W rezultacie Pani sędzia stwierdziła, że kandydaturę Pana Andrzeja Pacewicza należy ocenić jako bardzo dobrą.

Wizytator: Joanna Skiba

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
12. Sawa Janusz Pracownik adm. publ. negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA dobra 3 0
PRZECIW 81 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 5 16

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

urodził się l grudnia 1968 r. we Frampolu. W 1995 r. ukończył z wynikiem dobrym wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Od kwietnia do sierpnia 1996 r. pracował jako referent prawny w Ministerstwie Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Od września do grudnia 1996 r. był zatrudniony na stanowisku radcy w Departamencie Prawnym Ministerstwa Przekształceń Własnościowych. Od grudnia 1996 r. do marca 1997 r. pracował w spółce cywilnej jako doradca prawny. Od kwietnia 1997 r. do końca maja 2002 r. był zatrudniony na stanowisku podreferendarza, a następnie specjalisty w Departamencie Prawnym Głównego Urzędu Ceł. Od l czerwca 2002 r. do 31 stycznia 2012 r. pracował w Izbie Celnej w Warszawie, kolejno jako: ekspert celny, pełniący obowiązki naczelnika Wydziału Prawno-Organizacyjnego, naczelnik tego Wydziału, zastępca dyrektora i dyrektor Izby Celnej. Z dniem l lutego 2012 r. został zatrudniony w Ministerstwie Finansów, początkowo na stanowisku starszego eksperta Służby Celnej w Departamencie Reformy Administracji Podatkowej, a od l marca 2017 r. do chwili obecnej pracuje na stanowisku głównego specjalisty w Departamencie Organizacji i Wdrożeń. Kandydat uczestniczy w kursach i szkoleniach, w ramach obowiązków służbowych. Złożył egzamin zawodowy w Służbie Celnej. Jest autorem szeregu publikacji w czasopismach specjalistycznych, w szczególności z zakresu prawa celnego i podatkowego, oraz współautorem poradnika z prawa celnego.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z całością dokumentacji zgromadzonej w niniejszym postępowaniu nominacyjnym, stwierdziła, że wszyscy uczestnicy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe i spełniają ustawowe wymagania do ubiegania się o pełnienie urzędu na stanowisku sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego. W ocenie Rady w tym konkursie najlepszymi kandydatami są jednak Pan Jacek Robert Kaute i Pan Andrzej Piotr Siwek. Wniosek taki jest uzasadniony prezentowanym przez nich poziomem wiedzy z zakresu prawa administracyjnego i procedury administracyjnej oraz innych dziedzin prawa, ich doświadczeniem zawodowym, a także bardzo wysokim poziomem poparcia środowiska sędziowskiego. 4. Krajowa Rada Sądownictwa wzięła również pod uwagę oceny ukończenia wyższych studiów prawniczych, studiów podyplomowych, kursów i szkoleń oraz egzaminów zawodowych. Oceny uzyskane przez kandydatów zostały zaprezentowane wyżej. Jednakże w tym postępowaniu nominacyjnym nie były one kryterium decydującym o wyborze najlepszych kandydatów, ponieważ wszyscy uczestnicy posiadają odpowiednie doświadczenie zawodowe oraz otrzymali oceny kwalifikacyjne wskazujące, że zasadniczo spełniają wymogi formalne do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego w wojewódzkim sądzie administracyjnym. 5. Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła także opinię Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ocenę Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz opinię Prezesa tego Sądu.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacyjną Pana Janusza Sawy sporządziła Pani Krystyna Madalińska-Urbaniak sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Pani sędzia wyraziła przekonanie, że wykształcenie, przebieg pracy zawodowej i doświadczenie kandydata dają podstawę do stwierdzenia, że w dobrym stopniu spełnia kryteria sprawowania urzędu na stanowisku sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Wizytator: Krystyna Madalińska- Urbaniak

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
13. Siwek Andrzej Piotr Referendarz pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA wyróżniająca 71 15
PRZECIW 17 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 1 2

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Andrzej Piotr Siwek urodził się 29 kwietnia 1973 r. w Lubartowie. W 1997 r. ukończył z oceną dostateczną wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W latach 1999-2003 był zatrudniony w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (po reorganizacji w Ministerstwie Gospodarki i Pracy) na stanowisku podreferendarza, a następnie referendarza. W latach 2000-2001 uczestniczył w pracach Resortowej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W 2001 r. ukończył z wynikiem pozytywnym studia podyplomowe w zakresie planowania i marketingu na Politechnice Lubelskiej oraz studia podyplomowe „Business Planning and Marketing Program” na Uniwersytecie w Illinois. Z dniem 1 stycznia 2005 r. został zatrudniony w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie, początkowo na stanowisku asystenta sędziego, od 1 sierpnia 2005 r. na stanowisku referendarza sądowego, a od 1 grudnia 2015 r. na stanowisku starszego referendarza sądowego. Do chwili obecnej orzeka w Wydziale VI tego Sądu. Kandydat podnosi kwalifikacje, biorąc udział w zróżnicowanych formach doskonalenia zawodowego. W latach 2000-2001 publikował artykuły prawnicze w Monitorze Prawnym.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Kwalifikacje zawodowe Pana Andrzeja Piotra Siwka zostały ocenione wyróżniająco w ocenie kwalifikacyjnej sporządzonej na użytek niniejszego postępowania konkursowego przez Pana Tadeusza Nowaka - sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w stanie spoczynku. Pan sędzia podkreślił, że kandydat konsekwentnie dąży do zdobycia nominacji sędziowskiej na przestrzeni lat 2010-2018, a wszystkie opinie sporządzane w tym czasie na jego temat są pozytywne - od oceny dobrej, przez bardzo dobrą po wyróżniającą. Zwrócił uwagę na staż pracy, wiedzę, doświadczenie oraz przymioty osobiste Pana Andrzeja Piotra Siwka, które, według niego, uzasadniają przekonanie, że nie tylko podoła obowiązkom sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego, ale będzie osobą wyróżniającą się wiedzą prawniczą. Z treści opinii służbowych o pracy i kwalifikacjach kandydata wynika, że posiada on odpowiednie przygotowanie merytoryczne, cechy charakteru i doświadczenie zawodowe do wykonywania obowiązków orzeczniczych. W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa zarówno przebieg pracy zawodowej, jak i prezentowany poziom wiedzy prawniczej, a przy tym cechy osobowościowe Pana Andrzeja Piotra Siwka kwalifikują go do objęcia stanowiska sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie.

Opinia wizytatora

Kwalifikacje zawodowe Pana Andrzeja Piotra Siwka zostały ocenione wyróżniająco w ocenie kwalifikacyjnej sporządzonej na użytek niniejszego postępowania konkursowego przez Pana Tadeusza Nowaka - sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w stanie spoczynku. Pan sędzia podkreślił, że kandydat konsekwentnie dąży do zdobycia nominacji sędziowskiej na przestrzeni lat 2010-2018, a wszystkie opinie sporządzane w tym czasie na jego temat są pozytywne - od oceny dobrej, przez bardzo dobrą po wyróżniającą. Zwrócił uwagę na staż pracy, wiedzę, doświadczenie oraz przymioty osobiste Pana Andrzeja Piotra Siwka, które, według niego, uzasadniają przekonanie, że nie tylko podoła obowiązkom sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego, ale będzie osobą wyróżniającą się wiedzą prawniczą. Z treści opinii służbowych o pracy i kwalifikacjach kandydata wynika, że posiada on odpowiednie przygotowanie merytoryczne, cechy charakteru i doświadczenie zawodowe do wykonywania obowiązków orzeczniczych.

Wizytator: Tadeusz Nowak - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
14. Staśkiewicz Mariusz Andrzej Pracownik adm. publ. negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA dobra 5 0
PRZECIW 79 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 5 17

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

urodził się 23 lutego 1962 r. w Rawiczu. W 1987 r. ukończył z wynikiem dobrym wyższe studia z zakresu administracji na Uniwersytecie Wrocławskim. W latach 1988-1992 pracował na stanowisku inspektora w Izbie Skarbowej w Częstochowie. Z dniem 16 sierpnia 1992 r. został zatrudniony w Urzędzie Skarbowym w Kłobucku, początkowo na stanowisku kierownika działu podatku obrotowego, a następnie kierownika referatu orzecznictwa podatków pośrednich. W 2003 r. ukończył z oceną dobrą plus studia wyższe uzupełniające magisterskie na kierunku prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 27 lipca 2009 r. do chwili obecnej jest zatrudniony na stanowisku Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kłobucku. Kandydat podnosi kwalifikacje, uczestnicząc w zróżnicowanych formach doskonalenia zawodowego. W 2011 r. ukończył z wynikiem bardzo dobrym studia podyplomowe w zakresie zarządzania służbami podatkowymi na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku. Jest autorem i współautorem kilku publikacji dotyczących e-podatków, kontroli polityki podatkowej i zarządzania ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych. Uczestniczy w studiach doktoranckich na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej i ma otwarty przewód doktorski. Rozprawa doktorska jego autorstwa, pt. "Implementacja i funkcjonowanie systemu zarządzania ryzykiem w jednostkach administracji podatkowej", jest aktualnie po recenzjach. W ramach studiów doktoranckich w latach 2014-2017 prowadził zajęcia dydaktyczne z zakresu finansów i bankowości. Ponadto, w 2012 r. i 2017 r. prowadził w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku spotkania z osobami bezrobotnymi, poświęcone regulacjom prawnym związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z całością dokumentacji zgromadzonej w niniejszym postępowaniu nominacyjnym, stwierdziła, że wszyscy uczestnicy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe i spełniają ustawowe wymagania do ubiegania się o pełnienie urzędu na stanowisku sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego. W ocenie Rady w tym konkursie najlepszymi kandydatami są jednak Pan Jacek Robert Kaute i Pan Andrzej Piotr Siwek. Wniosek taki jest uzasadniony prezentowanym przez nich poziomem wiedzy z zakresu prawa administracyjnego i procedury administracyjnej oraz innych dziedzin prawa, ich doświadczeniem zawodowym, a także bardzo wysokim poziomem poparcia środowiska sędziowskiego. 4. Krajowa Rada Sądownictwa wzięła również pod uwagę oceny ukończenia wyższych studiów prawniczych, studiów podyplomowych, kursów i szkoleń oraz egzaminów zawodowych. Oceny uzyskane przez kandydatów zostały zaprezentowane wyżej. Jednakże w tym postępowaniu nominacyjnym nie były one kryterium decydującym o wyborze najlepszych kandydatów, ponieważ wszyscy uczestnicy posiadają odpowiednie doświadczenie zawodowe oraz otrzymali oceny kwalifikacyjne wskazujące, że zasadniczo spełniają wymogi formalne do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego w wojewódzkim sądzie administracyjnym. 5. Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła także opinię Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ocenę Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz opinię Prezesa tego Sądu.

Opinia wizytatora

Praca i kwalifikacje Pana Mariusza Andrzeja Staśkiewicza zostały ocenione jako dobre przez Panią Elżbietę Olechniewicz - sędzię Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Pani sędzia podkreśliła, że kandydat posiada ugruntowaną wiedzę w dziedzinie prawa administracyjnego i procedury administracyjnej, wykazując się dobrą znajomością tej gałęzi prawa. Z opinii z przebiegu pracy zawodowej Pana Mariusza Andrzeja Staśkiewicza wynika, między innymi, że jest osobą kompetentną i sumienną, a pod jego kierownictwem Urząd Skarbowy w Kłobucku osiąga dobre wyniki.

Wizytator: Elżbieta Olechniewicz

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów