Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa

wróć do pełnej listy uchwał

Uchwała KRS nr 576/2018

Sąd: Sąd Okręgowy w Słupsku
Data posiedzenia: 20 listopada 2018 – 23 listopada 2018
Obwieszczenie: Monitor Polski poz. 274 z 2018
Pobierz uchwałę:https://adm.courtwatch.pl/wp-content/blo...
Liczba wolnych stanowisk: 4
Liczba kandydatów: 14
Liczba obsadzonych stanowisk: 4
Liczba odrzuconych kandydatów: 10

Lista kandydatów

l.p. nazwisko i imiona wykonywany zawód decyzja
1. Adamiec Lucyna Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0 21 0
PRZECIW 3 47 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 1 14
2. Frąckowiak-Mitura Małgorzata Agata Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0 55 0
PRZECIW 2 47 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 1 1 14
3. Hetnarowicz-Sikora Joanna Marta Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 3 64 0
PRZECIW 0 47 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 3 14
4. Kaflak-Januszko Hanna Teresa Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0 6 13
PRZECIW 3 60 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 3 2

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Hanna Teresa Kaflak-Januszko urodziła się w 1971 r. w Dębnicy Kaszubskiej. W 1995 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, uzyskując tytuł magistra z wynikiem bardzo dobrym. Po odbyciu aplikacji sądowej w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Słupsku złożyła we wrześniu 1997 r., egzamin sędziowski z wynikiem ogólnym bardzo dobrym. W latach 1997-1999 zajmowała stanowisko asesora sądowego w Sądzie Rejonowym w Słupsku. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 24 września 1999 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Słupsku, w którym pełniła między innymi funkcję Zastępcy Przewodniczącego I Wydziału Cywilnego. W 2012 r. ukończyła studia podyplomowe w zakresie prawa cywilnego, organizowane przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury we współpracy z Instytutem Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, z wynikiem bardzo dobrym. W 2015 r. ukończyła studia podyplomowe w zakresie finansów i ekonomii dla sędziów, organizowane przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, z wynikiem bardzo dobrym. Na przestrzeni lat kandydatka orzekała głównie w sprawach cywilnych. Kandydatka od 2009 r. jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, w którym pełniła między innymi funkcję członka zarządu głównego.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa wszystkie osoby biorące udział w konkursie na wolne stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Słupsku spełniają wymagania stawiane kandydatom na stanowisko sędziego sądu okręgowego. Jednakże Pani Hanna Teresa Kaflak- Januszko, Pan Dariusz Henryk Leszkiewicz, Pan Andrzej Michałowicz oraz Pan Radosław Marcin Wyrwas w najwyższym stopniu wypełnili wskazane w art. 35 ust. 2 ustawy o KRS kryteria, do których należą przede wszystkim uzyskane oceny kwalifikacji oraz posiadane przez kandydatów doświadczenie zawodowe.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacji Pani Hanny Teresy Kaflak-Januszko sporządził Pan Marek Lewandowski - sędzia Sądu Okręgowego w Toruniu. Z oceny tej wynika, że kandydatka spełnia wszelkie wymogi powołania na stanowisko sędziego sądu okręgowego. Legitymuje się długim stażem pracy, ciągle rozwijaną wiedzą prawniczą i doświadczeniem praktycznym; w sposób odpowiedzialny i z dużym zaangażowaniem podchodzi do obowiązków sędziego. Sędzia wizytator stwierdził także, że dostrzeżone w wyniku analizy akt uchybienia w zakresie sprawności postępowania i metodyki pracy opiniowanej nie są liczne i nie wpływają w istotny sposób na ogólną pozytywną ocenę pracy kandydatki.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
5. Krzyżanowska Joanna Magdalena Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 3 60 2
PRZECIW 0 8 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 1 13
6. Leszkiewicz Dariusz Henryk Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0 8 12
PRZECIW 3 58 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 3 3

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Dariusz Henryk Leszkicwicz urodził się w 1976 r. w Słupsku. W 2000 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, uzyskując tytuł magistra z wynikiem bardzo dobrym. Po odbyciu aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Słupsku złożył w kwietniu 2003 r., egzamin sędziowski z wynikiem ogólnym dobrym. W latach 2003-2007 zajmował stanowisko asesora sądowego w Sądzie Rejonowym w Słupsku. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 26 czerwca 2007 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Słupsku. Na przestrzeni lat kandydat orzekał głównie w pionie cywilnym.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa wszystkie osoby biorące udział w konkursie na wolne stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Słupsku spełniają wymagania stawiane kandydatom na stanowisko sędziego sądu okręgowego. Jednakże Pani Hanna Teresa Kaflak- Januszko, Pan Dariusz Henryk Leszkiewicz, Pan Andrzej Michałowicz oraz Pan Radosław Marcin Wyrwas w najwyższym stopniu wypełnili wskazane w art. 35 ust. 2 ustawy o KRS kryteria, do których należą przede wszystkim uzyskane oceny kwalifikacji oraz posiadane przez kandydatów doświadczenie zawodowe.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacji Pana Dariusza Henryka Leszkiewicza sporządził Pan Marek Lewandowski - sędzia Sądu Okręgowego w Toruniu, który wskazał na relatywnie długi staż pracy jakim legitymuje się kandydat i ocenił, że posiada on kwalifikacje niezbędne do ubiegania się o stanowisko sędziego sądu okręgowego, w tym ciągle rozwijaną wiedzę prawniczą i doświadczenie praktyczne, powierzone mu obowiązki wykonuje odpowiedzialne i z zaangażowaniem. Sędzia wizytator podkreślił, że dostrzeżone w wyniku analizy akt uchybienia w zakresie sprawności postępowania i metodyki pracy opiniowanego nie są liczne i nie wpływają w istotny sposób na ogólną pozytywną ocenę pracy kandydata.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
7. Michałowicz Andrzej Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0 3 16
PRZECIW 2 63 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 1 3 0

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Andrzej Michałowicz urodził się w 1974 r. w Białymstoku. W 1998 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, uzyskując tytuł magistra z wynikiem bardzo dobrym. Po odbyciu aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Białymstoku złożył w kwietniu 2001 r., egzamin sędziowski z wynikiem ogólnym bardzo dobrym. W latach 2001-2003 zajmował stanowisko asesora sądowego w Sądzie Rejonowym w Słupsku. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 4 grudnia 2003 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Słupsku, w którym pełnił między innymi funkcję Zastępcy Przewodniczącego II Wydziału Karnego. W latach 2015-2017 był delegowany do Sądu Rejonowego w Miastku i pełnił funkcję Prezesa tego Sądu. Od 1 stycznia 2018 r. pełni funkcję Prezesa Sądu Okręgowego w Słupsku. Kandydat w toku dotychczasowej pracy orzeczniczej wykonywał obowiązki sędziowskie głównie w pionie karnym.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa wszystkie osoby biorące udział w konkursie na wolne stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Słupsku spełniają wymagania stawiane kandydatom na stanowisko sędziego sądu okręgowego. Jednakże Pani Hanna Teresa Kaflak- Januszko, Pan Dariusz Henryk Leszkiewicz, Pan Andrzej Michałowicz oraz Pan Radosław Marcin Wyrwas w najwyższym stopniu wypełnili wskazane w art. 35 ust. 2 ustawy o KRS kryteria, do których należą przede wszystkim uzyskane oceny kwalifikacji oraz posiadane przez kandydatów doświadczenie zawodowe.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacji Pana Andrzeja Michałowicza sporządził Pan Wojciech Andruszkiewicz - wizytator do spraw karnych i penitencjarnych. Z oceny tej wynika, że kandydat posiada wymaganą wiedzę prawniczą i doświadczenie do powołania na stanowisko sędziego sądu okręgowego. Sporządzający ocenę podkreślił że nie budzą zastrzeżeń osiągane przez kandydata wyniki ilościowe pracy, zważywszy, że od wielu lat jest sędzią funkcyjnym. Uzasadnienia wyroków sporządzane przez opiniowanego są zgodne z ustawowymi wymogami. Są one pozytywnie oceniane również przez sąd odwoławczy, który nawet zmieniając orzeczenia podkreślał, że ich treść jest wyczerpująca i wystarczająca, aby poznać motywy jakimi kierował się sąd pierwszoinstancyjny. Uzasadnienia w zdecydowanej większości zostały sporządzone w terminie ustawowym, zaś tylko dwa, w okresie objętym oceną, nieznacznie po jego upływie. Sędzia wizytator podkreślił, że opiniowany jest osobą kulturalną, komunikatywną, umiejętnie pracującą w zespole, docenianą przez współpracowników i przełożonych.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
8. Obst Krzysztof Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 3 63 2
PRZECIW 0 4 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 2 14
9. Odelski Hubert Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0 47 1
PRZECIW 3 20 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 2 15
10. Prucnal Anna Jolanta Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0 5 1
PRZECIW 3 62 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 2 15
11. Rzeczkowska Lidia Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 3 63 4
PRZECIW 0 4 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 2 12
12. Wójtowicz Renata Natalia Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 3 62 2
PRZECIW 0 5 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 2 13
13. Wyrwas Radosław Marcin Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 3 16 13
PRZECIW 0 50 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 3 2

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Radosław Marcin Wyrwas urodził się w 1976 r. w Goleniowie. W 2000 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, uzyskując tytuł magistra z wynikiem bardzo dobrym. Przed rozpoczęciem pracy w sądownictwie powszechnym pracował w Urzędzie Skarbowym w Gdańsku i w kancelarii notarialnej w Sopocie. Po odbyciu aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Gdańsku złożył w kwietniu 2003 r., egzamin sędziowski z wynikiem ogólnym bardzo dobrym. W latach 2003-2007 zajmował stanowisko asesora sądowego w Sądzie Rejonowym w Gdyni. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 26 czerwca 2007 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Wejherowie. Z dniem 17 października 2007 r. został - na własny wniosek - przeniesiony na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku, a z dniem 9 czerwca 2008 r. - także na własny wniosek - na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Chojnicach, w którym pełnił między innymi funkcję Przewodniczącego I Wydziału Cywilnego. Kandydat orzekał na przestrzeni lat w pionie cywilnym i karnym.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa wszystkie osoby biorące udział w konkursie na wolne stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Słupsku spełniają wymagania stawiane kandydatom na stanowisko sędziego sądu okręgowego. Jednakże Pani Hanna Teresa Kaflak- Januszko, Pan Dariusz Henryk Leszkiewicz, Pan Andrzej Michałowicz oraz Pan Radosław Marcin Wyrwas w najwyższym stopniu wypełnili wskazane w art. 35 ust. 2 ustawy o KRS kryteria, do których należą przede wszystkim uzyskane oceny kwalifikacji oraz posiadane przez kandydatów doświadczenie zawodowe.

Opinia wizytatora

Łączną ocenę kwalifikacji Pana Radosława Marcina Wyrwasa sporządzili: Pani Jolanta Górska - wizytator do spraw karnych i Pani Lucyna Samolińska - sędzia wizytator do spraw cywilnych. Z oceny tej wynika, że kandydat osiąga dobre wyniki ilościowe pracy, przy jednocześnie bardzo dobrej terminowości sporządzania uzasadnień, które prezentują wnikliwe rozważania i pogłębioną analizę prawną. Prezentowane w pisemnych uzasadnieniach wywody prawne świadczą, zdaniem opiniujących, o posiadanej wiedzy, dobrej znajomości prawa cywilnego i karnego materialnego i procesowego oraz znajomości orzecznictwa. Kandydata cechuje umiejętność szybkiego i trafnego podejmowania decyzji, niezależność wyrażanych ocen oraz umiejętność logicznej, przekonującej argumentacji. Pan Radosław Marcin Wyrwas prezentuje również wysoki poziom kultury osobistej. Jest osobą koleżeńską i pracowitą, o właściwej kulturze urzędowania. Konkludując opiniujący stwierdzili że kandydat spełnia wymogi do powołania go na stanowisku sędziego sądu okręgowego, między innymi z racji posiadanego doświadczenia zawodowego oraz szerokiej i ciągle rozwijanej wiedzy prawniczej oraz dużych zdolności praktycznych.

Wizytator: Lucyna Samolińska - sędzia wizytator do spraw cywilnych

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
14. Zielonka Tomasz Marcin Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 3 66 2
PRZECIW 0 1 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 2 13