Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa

wróć do pełnej listy uchwał

Uchwała KRS nr 552/2018

Sąd: Sąd Okręgowy w Gdańsku
Data posiedzenia: 20 listopada 2018 – 23 listopada 2018
Obwieszczenie: Monitor Polski poz. 274 z 2018
Pobierz uchwałę:https://adm.courtwatch.pl/wp-content/blo...
Liczba wolnych stanowisk: 27
Liczba kandydatów: 59
Liczba obsadzonych stanowisk: 26
Liczba odrzuconych kandydatów: 33

Lista kandydatów

l.p. nazwisko i imiona wykonywany zawód decyzja
1. Bakuła-Steinborn Monika Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 4 63 17
PRZECIW 0 16 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 1 1

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Monika Bakuła-Steinborn urodziła się 1 stycznia 1975 r. w Ostrołęce. W 2000 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, uzyskując tytuł magistra z oceną bardzo dobrą. Od listopada 2000 r. do marca 2001 r. była zatrudniona w kancelarii prawniczej w Sopocie na stanowisku referenta prawnego. Po odbyciu w latach 2000-2003 aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Gdańsku, w kwietniu 2003 r. złożyła egzamin sędziowski z oceną bardzo dobrą. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dniem 16 czerwca 2003 r. została mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Gdańsku, w którym orzekała w I Wydziale Cywilnym. Od 1 lipca 2005 r. - wobec zniesienia Sądu Rejonowego w Gdańsku - wykonywała obowiązki asesora w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku, również w I Wydziale Cywilnym. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2007 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku. Orzeka| w I Wydziale Cywilnym tego Sądu. Na podstawie decyzji Ministra Sprawiedliwości od 1 września 2017 r. do 28 lutego 2019 r. została delegowana do pełnienia obowiązków sędziego w I Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego w Gdańsku. Kandydatka jest autorką artykułu pt.: „Wpływ orzeczeń izb morskich na postępowanie cywilne”. Podnosi kwalifikacje przez uczestnictwo w szkoleniach organizowanych między innymi przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie zawodowe i kwalifikacje zawodowe Pani Anety Bownik, Pana Krzysztofa Braciszewicza, Pana Marcina Wojciecha Cichosza, Pani Beaty Marii Czabotar-Magulskiej, Pana Michała Damiana Dampca, Pani Jarosławy Renata Dei, Pani Urszuli Dopieralskiej, Pani Barbary Dunst, Pani Adrianny Anny Gołuńskiej-Łupiny, Pani Marzeny Barbary Grabdy, Pani Marii Julity Hartuny, Pani Moniki Jobskiej, Pana Mariusza Jana Kądziery, Pani Joanny Kocent-Mazurek, Pani Agnieszki Katarzyny Kokoszczyńskiej, Pani Agaty Ireny Krakówki, Pani Małgorzaty Licbarskiej, Pana Jarosława Łukowskiego, Pana Piotra Markiewicza, Pana Jarosława Romana Matuszczaka, Pani Jolanty Nowak, Pana Piotra Artura Pancera, Pani Izabeli Marii Piastowskiej, Pani Renaty Danuty Połuch, Pani Małgorzaty Przybylskiej-Lewandowskiej, Pana Artura Santora, Pana Adama Macieja Skórzewskiego, Pani Aleksandry Edyty Sobiech, Pani Anety SzałkiewiczŁosiak, Pana Macieja Piotra Turka, Pani Sylwii Uznańskiej, Pani Beaty Winnickiej-Pyrgiel, Pana Wojciecha Włosińskiego, Pani Patrycji Mai Wróbel i uznała, że kandydaci ci nie wypełniają w chwili obecnej, ocenianych łącznie, kryteriów wymienionych w art. 35 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, w stopniu wyższym niż kandydaci przedstawieni Prezydentowi RP z wnioskiem o powołanie w niniejszej procedurze nominacyjnej.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacji Pani Moniki Bakuły-Steinborn sporządził Pan Przemysław Jasinkiewicz - sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku, który stwierdził, że kandydatka wykazuje bardzo dobrą, ponadprzeciętną znajomość przepisów prawa cywilnego zarówno procesowego jak i materialnego, które prawidłowo stosuje w praktyce. Opiniowana jest osobą pracowitą, sumienną, rzetelną i dobrze zorganizowaną. Wykonuje swoje obowiązki z dużym zaangażowaniem. Cechują ją wysoka kultura osobista, komunikatywność, umiejętność współpracy w zespole, samodyscyplina i zdolności organizacyjne. W konkluzji opiniujący stwierdził, że sposób wykonywania dotychczasowych obowiązków, cechy osobowości, wiedza oraz wykazana umiejętność stosowania jej w praktyce w pełni uzasadniają wniosek, że Pani Monika Bakuła-Steinberg jest bardzo dobrym, a wręcz doskonałym kandydatem na stanowisko sędziego sądu okręgowego. Sędzia wizytator podkreślił dotychczasowy staż pracy opiniowanej, doskonałe przygotowanie zawodowe oraz ponadprzeciętne wyniki w zakresie stabilności orzecznictwa.

Wizytator: Przemysław Jasinkiewicz - sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
2. Bednarska Małgorzata Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 4 66 17
PRZECIW 0 11 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 3 1

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Małgorzata Bednarska urodziła się 11 lutego 1968 r. w Gdyni. W 1993 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, uzyskując tytuł magistra z oceną dobrą. Od marca 1994 r. do grudnia 1994 r. była zatrudniona w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Gdańsku, Inspektorat w Gdyni na stanowisku referenta. Od stycznia 1995 r. do października 1997 r. pracowała w Wydziale do spraw Prywatyzacji Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, kolejno na stanowisku: referenta, referenta prawnego, starszego referenta. Po odbyciu w latach 1995-1997 aplikacji sądowej w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku, we wrześniu 1997 r. złożyła egzamin sędziowski z oceną dobrą. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dniem 10 października 1997 r. została mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Kartuzach, w którym orzekała kolejno w I Wydziale Cywilnym i III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 1999 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Kartuzach. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dniem 2 lipca 2001 r. została - na własny wniosek - przeniesiona na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Gdyni, w którym podjęła obowiązki orzecznicze w IV Wydziale Pracy. W 2004 r. ukończyła z wynikiem pozytywnym studia podyplomowe w zakresie prawa europejskiego dla sędziów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 9 lutego 2005 r. do 31 października 2015 r. pełniła funkcję Zastępcy Przewodniczącego IV Wydziału Pracy Sądu Rejonowego w Gdyni. Na podstawie decyzji Ministra Sprawiedliwości od 1 listopada 2015 r. została delegowana do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku, przy czym od 1 listopada 2017 r. jest to delegacja na czas nieokreślony. Orzekała początkowo w VIII Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, a od 1 stycznia 2017 r. w VII Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych tego Sądu. Kandydatka podnosi kwalifikacje przez uczestnictwo w szkoleniach organizowanych między innymi przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie zawodowe i kwalifikacje zawodowe Pani Anety Bownik, Pana Krzysztofa Braciszewicza, Pana Marcina Wojciecha Cichosza, Pani Beaty Marii Czabotar-Magulskiej, Pana Michała Damiana Dampca, Pani Jarosławy Renata Dei, Pani Urszuli Dopieralskiej, Pani Barbary Dunst, Pani Adrianny Anny Gołuńskiej-Łupiny, Pani Marzeny Barbary Grabdy, Pani Marii Julity Hartuny, Pani Moniki Jobskiej, Pana Mariusza Jana Kądziery, Pani Joanny Kocent-Mazurek, Pani Agnieszki Katarzyny Kokoszczyńskiej, Pani Agaty Ireny Krakówki, Pani Małgorzaty Licbarskiej, Pana Jarosława Łukowskiego, Pana Piotra Markiewicza, Pana Jarosława Romana Matuszczaka, Pani Jolanty Nowak, Pana Piotra Artura Pancera, Pani Izabeli Marii Piastowskiej, Pani Renaty Danuty Połuch, Pani Małgorzaty Przybylskiej-Lewandowskiej, Pana Artura Santora, Pana Adama Macieja Skórzewskiego, Pani Aleksandry Edyty Sobiech, Pani Anety SzałkiewiczŁosiak, Pana Macieja Piotra Turka, Pani Sylwii Uznańskiej, Pani Beaty Winnickiej-Pyrgiel, Pana Wojciecha Włosińskiego, Pani Patrycji Mai Wróbel i uznała, że kandydaci ci nie wypełniają w chwili obecnej, ocenianych łącznie, kryteriów wymienionych w art. 35 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, w stopniu wyższym niż kandydaci przedstawieni Prezydentowi RP z wnioskiem o powołanie w niniejszej procedurze nominacyjnej.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacji Pani Małgorzaty Bednarskiej sporządziła Pani Katarzyna Brzozowska - sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku, która stwierdziła, że sprawność, efektywność, organizacja pracy oraz wydajność pracy kandydatki pozostawała w okresie objętym oceną na bardzo wysokim poziomie. Liczba spraw wyznaczanych na rozprawy, jak i liczba rozpraw, a także liczba załatwionych spraw istotnie przewyższa średnią wydziału. Uzasadnienia wyroków sporządzane przez kandydatkę cechują się wnikliwością i rzeczową argumentacją oraz mają bardzo wysoki poziom merytoryczny. Pani Małgorzata Bednarska ma rozległą i ugruntowaną wiedzę z zakresu prawa materialnego i procesowego, co jest szczególnie widoczne przy dokonywaniu wykładni obowiązujących przepisów. Wykazuje bardzo dużą znajomość judykatury, czego wyrazem są częste, trafne odwołania do orzeczeń Sądu Najwyższego lub sądów apelacyjnych. Zna także poglądy wyrażane w piśmiennictwie, przywołując je przy rozważaniu zagadnień prawnych występujących w sprawach. Terminowość sporządzania uzasadnień wyroków jest wzorowa. Bardzo często po sporządzeniu uzasadnienia wyroku przez opiniowaną, nie jest składana apelacja, co świadczy o dużej sile przekonywania. Orzecznictwo opiniowanej poddane kontroli instancyjnej pozostaje na dobrym poziomie. Na siedemdziesiąt osiem rozpoznanych apelacji, jedynie w pięciu sprawach uchylono wyrok i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania. Należy ponadto zauważyć, że w pięciu sprawach w toku kontroli instancyjnej nastąpiło rozstrzygnięcie sprawy w inny sposób. Zdaniem opiniującej powyższe daje podstawy do bardzo dobrej oceny kwalifikacji Pani Małgorzaty Bednarskiej i stwierdzenia, że jest ona bardzo dobrze przygotowana do wykonywania obowiązków sędziego sądu okręgowego.

Wizytator: Katarzyna Brzozowska - sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
3. Bownik Aneta Adwokat negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0 0 0
PRZECIW 4 78 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 2 18
4. Braciszewicz Krzysztof Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0 31 9
PRZECIW 2 48 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 2 1 3
5. Chybicka Dorota Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 4 59 17
PRZECIW 0 16 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 5 1

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Dorota Chybicka urodziła się 8 sierpnia 1962 r. w Gdańsku. W 1986 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, uzyskując tytuł magistra z oceną dobrą. Od sierpnia 1986 r. do sierpnia 1987 r. była zatrudniona w Sądzie Rejonowym w Sopocie na stanowisku referenta. Od września 1987 r. do września 1988 r. pracowała w Sądzie Rejonowym w Gdańsku także na stanowisku referenta. Po odbyciu w latach 1986-1988 aplikacji sądowej w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku, we wrześniu 1988 r. złożyła egzamin sędziowski z oceną dobrą. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z 10 października 1988 r. została mianowana asesorem sądowym w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku. Czynności sędziowskie pełniła w Sądzie Rejonowym w Tczewie. Na podstawie decyzji Ministra Sprawiedliwości z 23 grudnia 1988 r. dalsze pełnienie czynności sędziowskich powierzono kandydatce z dniem 1 stycznia 1989 r. w Sądzie Rejonowym w Kartuzach, w którym orzekała w wydziale cywilnym i w wydziale rodzinnym. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 1990 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Kartuzach. Orzekała w wydziale rodzinnym tego Sądu. Od 1 października 1992 r. do 31 stycznia 1995 r. pełniła funkcję Przewodniczącej IV Wydziału Pracy Sądu Rejonowego w Kartuzach. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dniem 1 lutego 1995 r. została - na własny wniosek - przeniesiona na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Gdańsku, w którym orzekała kolejno w wydziale rodzinnym i w wydziale rejestru zastawów. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dniem 1 września 1998 r. została przeniesiona na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Sopocie, w którym podjęła obowiązki orzecznicze w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich. Od 1 września 1998 r. do 31 sierpnia 2002 r. pełniła funkcję Wiceprezesa, a od 1 września 1998 r. do 31 lipca 2015 r. pełniła funkcję Przewodniczącej III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich tego Sądu. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2009 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Sądzie Rejonowym w Sopocie. Na podstawie decyzji Ministra Sprawiedliwości od 1 sierpnia 2015 r. została delegowana do pełnienia obowiązków sędziego w II Wydziale Cywilnym Rodzinnym Sądu Okręgowego w Gdańsku, przy czym od 1 sierpnia 2017 r. jest to delegacja na czas nieokreślony. Kandydatka podnosi kwalifikacje przez uczestnictwo w szkoleniach organizowanych między innymi przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie zawodowe i kwalifikacje zawodowe Pani Anety Bownik, Pana Krzysztofa Braciszewicza, Pana Marcina Wojciecha Cichosza, Pani Beaty Marii Czabotar-Magulskiej, Pana Michała Damiana Dampca, Pani Jarosławy Renata Dei, Pani Urszuli Dopieralskiej, Pani Barbary Dunst, Pani Adrianny Anny Gołuńskiej-Łupiny, Pani Marzeny Barbary Grabdy, Pani Marii Julity Hartuny, Pani Moniki Jobskiej, Pana Mariusza Jana Kądziery, Pani Joanny Kocent-Mazurek, Pani Agnieszki Katarzyny Kokoszczyńskiej, Pani Agaty Ireny Krakówki, Pani Małgorzaty Licbarskiej, Pana Jarosława Łukowskiego, Pana Piotra Markiewicza, Pana Jarosława Romana Matuszczaka, Pani Jolanty Nowak, Pana Piotra Artura Pancera, Pani Izabeli Marii Piastowskiej, Pani Renaty Danuty Połuch, Pani Małgorzaty Przybylskiej-Lewandowskiej, Pana Artura Santora, Pana Adama Macieja Skórzewskiego, Pani Aleksandry Edyty Sobiech, Pani Anety SzałkiewiczŁosiak, Pana Macieja Piotra Turka, Pani Sylwii Uznańskiej, Pani Beaty Winnickiej-Pyrgiel, Pana Wojciecha Włosińskiego, Pani Patrycji Mai Wróbel i uznała, że kandydaci ci nie wypełniają w chwili obecnej, ocenianych łącznie, kryteriów wymienionych w art. 35 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, w stopniu wyższym niż kandydaci przedstawieni Prezydentowi RP z wnioskiem o powołanie w niniejszej procedurze nominacyjnej.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacji Pani Doroty Chybickiej sporządziła Pani Magdalena Czynsz- Wolska - sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku, która stwierdziła, że sprawność, efektywność i organizacja kandydatki pozostawała w okresie objętym oceną na wysokim poziomie. Opiniowana posiada ugruntowaną wiedzę w zakresie prawa rodzinnego i procesowego oraz znaczące doświadczenie zawodowe, a także umiejętność organizacji pracy, dzięki której czas przeznaczony na postępowanie dowodowe wykorzystany jest bardzo efektywnie. Dała się poznać jako osoba wykonująca obowiązki z dużym zaangażowaniem, starannie planująca i przygotowująca się do prowadzonych posiedzeń, podejmująca czynności bez zbędnej zwłoki, a przy tym posiadająca umiejętność szybkiego podejmowania trafnych decyzji. Dzięki tym przymiotom sprawy prowadziła starannie i sprawnie jednocześnie. Bardzo dobrą jakością charakteryzują się sporządzane przez kandydatkę uzasadnienia orzeczeń. Pani Dorota Chybicka legitymuje się blisko trzydziestoletnim stażem orzeczniczym, szeroką, ciągle rozwijaną wiedzą prawniczą i dużym doświadczeniem praktycznym. Orzecznictwo kandydatki poddane kontroli instancyjnej pozostaje na wysokim poziomie. Podkreślenia wymaga wysoki procent oddalonych apelacji i niewielki odsetek spraw, w których doszło do zmiany wydanego orzeczenia. Opiniowana posiada bardzo dobrą znajomość przepisów prawa, orzecznictwa Sądu Najwyższego i literatury prawniczej. W konkluzji sędzia wizytator stwierdziła, że wyniki pracy Pani Doroty Chybickiej, prezentowany wysoki poziom merytorycznego orzecznictwa, zaangażowanie w wykonywanie obowiązków i efektywność podejmowanych czynności uzasadniają bardzo dobrą ocenę jej kwalifikacji i przedstawienie wniosku o powołanie opiniowanej na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Wizytator: Magdalena Czynsz- Wolska - sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
6. Cichosz Marcin Wojciech Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 4 49 0
PRZECIW 0 30 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 1 18
7. Czabotar-Magulska Beata Maria Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0 68 0
PRZECIW 2 11 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 2 1 18
8. Dampc Michał Damian Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 4 70 0
PRZECIW 0 9 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 1 18
9. Dawidowska-Myszka Ewa Maria Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 4 57 17
PRZECIW 0 20 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 3 1

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Ewa Maria Dawidowska-Myszka urodziła się 12 maja 1975 r. w Kościerzynie. W 1999 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, uzyskując tytuł magistra z oceną bardzo dobrą. Po odbyciu w latach 1999-2002 aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Gdańsku, w kwietniu 2002 r. złożyła egzamin sędziowski z oceną dobrą. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dniem 15 maja 2003 r. została mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Gdańsku, w którym orzekała VIII Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Na podstawie decyzji Ministra Sprawiedliwości, wobec zniesienia Sądu Rejonowego w Gdańsku, od 1 lipca 2005 r. pełniła czynności sędziowskie jako asesor w VI Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2007 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku. Podjęła obowiązki orzecznicze w Sekcji do spraw Ubezpieczeń Społecznych VI Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych tego Sądu, przy czym od 1 maja 2018 r. do 30 września 2018 r. pełniła funkcję Kierownika tej Sekcji. Na podstawie decyzji Ministra Sprawiedliwości od 15 czerwca 2018 r. do 20 listopada 2018 r. została delegowana do pełnienia obowiązków sędziego w VII Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Gdańsku. Kandydatka jest współautorką trzech artykułów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz glosy do uchwały Sądu Najwyższego. Podnosi kwalifikacje przez uczestnictwo w szkoleniach organizowanych między innymi przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie zawodowe i kwalifikacje zawodowe Pani Anety Bownik, Pana Krzysztofa Braciszewicza, Pana Marcina Wojciecha Cichosza, Pani Beaty Marii Czabotar-Magulskiej, Pana Michała Damiana Dampca, Pani Jarosławy Renata Dei, Pani Urszuli Dopieralskiej, Pani Barbary Dunst, Pani Adrianny Anny Gołuńskiej-Łupiny, Pani Marzeny Barbary Grabdy, Pani Marii Julity Hartuny, Pani Moniki Jobskiej, Pana Mariusza Jana Kądziery, Pani Joanny Kocent-Mazurek, Pani Agnieszki Katarzyny Kokoszczyńskiej, Pani Agaty Ireny Krakówki, Pani Małgorzaty Licbarskiej, Pana Jarosława Łukowskiego, Pana Piotra Markiewicza, Pana Jarosława Romana Matuszczaka, Pani Jolanty Nowak, Pana Piotra Artura Pancera, Pani Izabeli Marii Piastowskiej, Pani Renaty Danuty Połuch, Pani Małgorzaty Przybylskiej-Lewandowskiej, Pana Artura Santora, Pana Adama Macieja Skórzewskiego, Pani Aleksandry Edyty Sobiech, Pani Anety SzałkiewiczŁosiak, Pana Macieja Piotra Turka, Pani Sylwii Uznańskiej, Pani Beaty Winnickiej-Pyrgiel, Pana Wojciecha Włosińskiego, Pani Patrycji Mai Wróbel i uznała, że kandydaci ci nie wypełniają w chwili obecnej, ocenianych łącznie, kryteriów wymienionych w art. 35 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, w stopniu wyższym niż kandydaci przedstawieni Prezydentowi RP z wnioskiem o powołanie w niniejszej procedurze nominacyjnej.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacji Pani Ewy Marii Dawidowskiej-Myszki sporządziła Pani Katarzyna Brzozowska - sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku, która bardzo wysoko oceniła sprawność, efektywność, organizację pracy i wydajność pracy kandydatki. Liczba spraw wyznaczanych przez opiniowaną na rozprawy i posiedzenia, jak i liczba rozpraw, a także liczba załatwionych spraw przewyższa średnią wydziału. Uzasadnienia wyroków sporządzane są na wysokim poziomie merytorycznym, a przedstawiana argumentacja jest rzeczowa i logiczna. Wykładnia przepisów dokonywana przez kandydatkę, jak również wyjaśnienia podstaw prawnych rozstrzygnięć wskazują na jej szeroką i ugruntowaną wiedzę z zakresu prawa materialnego i procesowego. Opiniowana bardzo dobrze zna judykaturę, czego wyrazem są częste, trafne odwołania do orzeczeń Sądu Najwyższego lub sądów apelacyjnych. Terminowość sporządzania uzasadnień wyroków jest wzorowa. Orzecznictwo kandydatki poddane kontroli instancyjnej pozostaje na bardzo dobrym poziomie. W konkluzji sędzia wizytator wyraziła pogląd, że przeprowadzona analiza daje podstawy do bardzo dobrej oceny kwalifikacji Pani Ewy Marii Dawidowskiej-Myszki i stwierdzenia, że jest ona bardzo dobrze przygotowana do wykonywania obowiązków sędziego sądu okręgowego.

Wizytator: Katarzyna Brzozowska - sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
10. Deja Jarosława Renata Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0 23 0
PRZECIW 2 54 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 2 3 18
11. Dopieralska Urszula Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0 18 0
PRZECIW 4 58 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 4 18
12. Dunst Barbara Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0 55 0
PRZECIW 4 25 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 0 18
13. Fortuna Magdalena Anna Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 4 58 15
PRZECIW 0 20 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 2 3

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Magdalena Anna Fortuna urodziła się 22 września 1978 r. w Wejherowie. W 2002 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, uzyskując tytuł magistra z oceną bardzo dobrą. Po odbyciu w latach 2002-2005 aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Gdańsku, we wrześniu 2005 r. złożyła egzamin sędziowski z oceną dobrą. Jednocześnie w latach 2002-2006 była zatrudniona na stanowisku prawnika kolejno w: R. Zwierzyński, A. Łabiak Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska w Gdańsku; R. Zwierzyński, M. Flisykowski Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska w Gdańsku; R. Zwierzyński Kancelaria Radcy Prawnego w Gdańsku. Od kwietnia 2006 r. do kwietnia 2007 r. pracowała w Sądzie Okręgowym w Gdańsku na stanowisku asystenta sędziego. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dniem 10 kwietnia 2007 r. została mianowana referendarzem sądowym w Sądzie Rejonowym w Gdyni, w którym orzekała w VI Wydziale Gospodarczym. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dniem 23 października 2007 r. została mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, w którym orzekała w wydziale grodzkim. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 2009 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku. Podjęła obowiązki orzecznicze w XI Wydziale Karnym tego Sądu. Orzekała także w ramach delegacji jednodniowych w IV Wydziale Karnym, w V Wydziale Karnym Odwoławczym i w XIII Wydziale Karnym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Gdańsku. Na podstawie decyzji Ministra Sprawiedliwości od 1 maja 2018 r. do 31 października 2018 r. została delegowana do pełnienia obowiązków sędziego w XI Wydziale Wykonawczym i w XIV Wydziale Karnym Sądu Okręgowego w Gdańsku. Kandydatka podnosi kwalifikacje przez uczestnictwo w szkoleniach organizowanych między innymi przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie zawodowe i kwalifikacje zawodowe Pani Anety Bownik, Pana Krzysztofa Braciszewicza, Pana Marcina Wojciecha Cichosza, Pani Beaty Marii Czabotar-Magulskiej, Pana Michała Damiana Dampca, Pani Jarosławy Renata Dei, Pani Urszuli Dopieralskiej, Pani Barbary Dunst, Pani Adrianny Anny Gołuńskiej-Łupiny, Pani Marzeny Barbary Grabdy, Pani Marii Julity Hartuny, Pani Moniki Jobskiej, Pana Mariusza Jana Kądziery, Pani Joanny Kocent-Mazurek, Pani Agnieszki Katarzyny Kokoszczyńskiej, Pani Agaty Ireny Krakówki, Pani Małgorzaty Licbarskiej, Pana Jarosława Łukowskiego, Pana Piotra Markiewicza, Pana Jarosława Romana Matuszczaka, Pani Jolanty Nowak, Pana Piotra Artura Pancera, Pani Izabeli Marii Piastowskiej, Pani Renaty Danuty Połuch, Pani Małgorzaty Przybylskiej-Lewandowskiej, Pana Artura Santora, Pana Adama Macieja Skórzewskiego, Pani Aleksandry Edyty Sobiech, Pani Anety SzałkiewiczŁosiak, Pana Macieja Piotra Turka, Pani Sylwii Uznańskiej, Pani Beaty Winnickiej-Pyrgiel, Pana Wojciecha Włosińskiego, Pani Patrycji Mai Wróbel i uznała, że kandydaci ci nie wypełniają w chwili obecnej, ocenianych łącznie, kryteriów wymienionych w art. 35 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, w stopniu wyższym niż kandydaci przedstawieni Prezydentowi RP z wnioskiem o powołanie w niniejszej procedurze nominacyjnej.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacji Pani Magdaleny Anny Fortuny sporządziła Pani Joanna Szulc- Kozik - sędzia wizytator do spraw karnych Sądu Okręgowego w Gdańsku, która stwierdziła, że przeprowadzona analiza liczbowych i jakościowych rezultatów pracy kandydatki, jak również postępowania w sprawach przydzielonych do jej referatu pozwalają na wyrażenie pozytywnej opinii. Pani Magdalena Anna Fortuna legitymuje się wystarczająco długim stażem zawodowym, albowiem orzeka nieprzerwanie w sprawach karnych od października 2007 r. O dużym poziomie wiedzy merytorycznej, doświadczeniu zawodowym i zdolnościach kandydatki świadczą bardzo dobre wyniki stabilności orzecznictwa, przewyższające średnią okręgu, osiągane przy znacznym obciążeniu referatu, w tym sprawami wielotomowymi, o skomplikowanej materii, wymagającymi gruntownej wiedzy. W konkluzji sędzia wizytator stwierdziła, że zarówno wiedza, doświadczenie życiowe i zawodowe, jak również cechy osobowości kandydatki dowodzą, że spełnia ona wymagania stawiane osobom ubiegającym się o stanowisko sędziego sądu okręgowego i daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków w przypadku powołania na to stanowisko, zwłaszcza, że aktualnie orzekając już w Sądzie Okręgowym w Gdańsku w ramach delegacji bardzo dobrze wywiązuje się z powierzonych jej zadań.

Wizytator: Joanna Szulc- Kozik - sędzia wizytator do spraw karnych Sądu Okręgowego w Gdańsku

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
14. Gołuńska-łupina Adrianna Anna Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 2 58 0
PRZECIW 1 18 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 1 4 18
15. Grabda Marzena Barbara Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 4 61 0
PRZECIW 0 17 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 2 18
16. Grygiel-Stelina Beata Elżbieta Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 4 59 17
PRZECIW 0 20 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 1 1

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Beata Elżbieta Grygiel-Stelina urodziła się 29 października 1970 r. w Lęborku. W 1994 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, uzyskując tytuł magistra z ogólną oceną bardzo dobrą. Po odbyciu w latach 1994-1997 aplikacji sądowej w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Słupsku, w marcu 1997 r. złożyła egzamin sędziowski z wynikiem dobrym. Od 1 października 1997 r. do 31 października 1997 r. pracowała jako inspektor w Oddziale Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Rejonowego w Gdańsku. W latach 1997-1999 orzekała jako asesor w Sądzie Rejonowym w Gdańsku. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 1999 r. została powołana na stanowisko sędziego tego Sądu. Początkowo orzekała w II Wydziale Karnym, a następnie w XII Wydziale Cywilnym. Od lipca 2005 r. orzeka w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku, początkowo w I Wydziale Cywilnym, a od 2007 r. w XII Wydziale Cywilnym, przy czym do 2013 r. pełniła funkcję Przewodniczącej tego Wydziału a od lipca 2013 r. do lutego 2018 r. pełniła funkcję Prezesa tego Sądu. Pani sędzia orzekała w ramach jednorazowych delegacji w XVI Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego w Gdańsku a od lutego 2018 r. orzeka w ramach stałej delegacji w I Wydziale Cywilnym tego Sądu. Brała udział w licznych szkoleniach zawodowych, m.in. zorganizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie zawodowe i kwalifikacje zawodowe Pani Anety Bownik, Pana Krzysztofa Braciszewicza, Pana Marcina Wojciecha Cichosza, Pani Beaty Marii Czabotar-Magulskiej, Pana Michała Damiana Dampca, Pani Jarosławy Renata Dei, Pani Urszuli Dopieralskiej, Pani Barbary Dunst, Pani Adrianny Anny Gołuńskiej-Łupiny, Pani Marzeny Barbary Grabdy, Pani Marii Julity Hartuny, Pani Moniki Jobskiej, Pana Mariusza Jana Kądziery, Pani Joanny Kocent-Mazurek, Pani Agnieszki Katarzyny Kokoszczyńskiej, Pani Agaty Ireny Krakówki, Pani Małgorzaty Licbarskiej, Pana Jarosława Łukowskiego, Pana Piotra Markiewicza, Pana Jarosława Romana Matuszczaka, Pani Jolanty Nowak, Pana Piotra Artura Pancera, Pani Izabeli Marii Piastowskiej, Pani Renaty Danuty Połuch, Pani Małgorzaty Przybylskiej-Lewandowskiej, Pana Artura Santora, Pana Adama Macieja Skórzewskiego, Pani Aleksandry Edyty Sobiech, Pani Anety SzałkiewiczŁosiak, Pana Macieja Piotra Turka, Pani Sylwii Uznańskiej, Pani Beaty Winnickiej-Pyrgiel, Pana Wojciecha Włosińskiego, Pani Patrycji Mai Wróbel i uznała, że kandydaci ci nie wypełniają w chwili obecnej, ocenianych łącznie, kryteriów wymienionych w art. 35 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, w stopniu wyższym niż kandydaci przedstawieni Prezydentowi RP z wnioskiem o powołanie w niniejszej procedurze nominacyjnej.

Opinia wizytatora

Praca i kwalifikacje zawodowe kandydatki zostały ocenione pozytywnie przez opiniującego sędziego Sądu Okręgowego w Gdańsku, który stwierdził, że wiedza, przygotowanie zawodowe, cechy osobowości, doświadczenie i wyniki dotychczasowej pracy dają podstawy do wyrażenia jednoznacznie pozytywnej opinii co do kwalifikacji Pani Beaty Elżbiety Grygiel-Steliny jako kandydatki na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Gdańsku.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
17. Grzenkowska Ewa Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 4 57 17
PRZECIW 0 21 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 2 1

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Ewa Grzenkowska urodziła się 5 września 1969 r. w Wejherowie. W 1993 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, uzyskując tytuł magistra z ogólną oceną dobrą. Po odbyciu w latach 1993-1995 aplikacji sądowej w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku, we wrześniu 1995 r. złożyła egzamin sędziowski z łącznym wynikiem dostatecznym. Z dniem 1 listopada 1995 r. została mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Wejherowie. Powierzone obowiązki orzecznicze wykonywała w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dniem 6 listopada 1997 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Wejherowie. Orzekała w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich, przy czym od czerwca 2002 r. do stycznia 2004 r. i od grudnia 2004 r. do października 2013 r. pełniła funkcję wizytatora do spraw zakładów dla nieletnich. W 2005 r. ukończyła studia podyplomowe w zakresie prawa europejskiego dla sędziów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, z wynikiem pozytywnym. W latach 2009-2011 orzekała w ramach jednodniowych delegacji w II Wydziale Cywilnym Rodzinnym Sądu Okręgowego w Gdańsku. Od 2011 r. pełniła funkcję Zastępcy Przewodniczącej III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Wejherowie a od października 2013 r. do lipca 2014 r. i od października 2014 r. do października 2016 r. funkcję Przewodniczącej tego Wydziału. W 2016 r. ukończyła studia podyplomowe w zakresie prawa rodzinnego z elementami psychologii na Uniwersytecie Łódzkim, z wynikiem bardzo dobrym. Od listopada 2016 r. została delegowana do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku. Orzeka w II Wydziale Cywilnym Rodzinnym. Pani sędzia podnosi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w licznych szkoleniach organizowanych m.in. przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, a także w konferencjach związanych z problematyką spraw rodzinnych i nieletnich.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie zawodowe i kwalifikacje zawodowe Pani Anety Bownik, Pana Krzysztofa Braciszewicza, Pana Marcina Wojciecha Cichosza, Pani Beaty Marii Czabotar-Magulskiej, Pana Michała Damiana Dampca, Pani Jarosławy Renata Dei, Pani Urszuli Dopieralskiej, Pani Barbary Dunst, Pani Adrianny Anny Gołuńskiej-Łupiny, Pani Marzeny Barbary Grabdy, Pani Marii Julity Hartuny, Pani Moniki Jobskiej, Pana Mariusza Jana Kądziery, Pani Joanny Kocent-Mazurek, Pani Agnieszki Katarzyny Kokoszczyńskiej, Pani Agaty Ireny Krakówki, Pani Małgorzaty Licbarskiej, Pana Jarosława Łukowskiego, Pana Piotra Markiewicza, Pana Jarosława Romana Matuszczaka, Pani Jolanty Nowak, Pana Piotra Artura Pancera, Pani Izabeli Marii Piastowskiej, Pani Renaty Danuty Połuch, Pani Małgorzaty Przybylskiej-Lewandowskiej, Pana Artura Santora, Pana Adama Macieja Skórzewskiego, Pani Aleksandry Edyty Sobiech, Pani Anety SzałkiewiczŁosiak, Pana Macieja Piotra Turka, Pani Sylwii Uznańskiej, Pani Beaty Winnickiej-Pyrgiel, Pana Wojciecha Włosińskiego, Pani Patrycji Mai Wróbel i uznała, że kandydaci ci nie wypełniają w chwili obecnej, ocenianych łącznie, kryteriów wymienionych w art. 35 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, w stopniu wyższym niż kandydaci przedstawieni Prezydentowi RP z wnioskiem o powołanie w niniejszej procedurze nominacyjnej.

Opinia wizytatora

Praca i kwalifikacje zawodowe kandydatki zostały ocenione jako dobre przez opiniującą sędzię Sądu Okręgowego w Gdańsku, która podkreśliła bardzo dobrą stabilność orzecznictwa oraz niską zaskarżalność orzeczeń wydawanych przez Panią Ewę Marię Grzenkowską. Zwróciła uwagę, że zarówno orzeczenia, jak i ich uzasadnienia formułowane są prawidłowym i zrozumiałym językiem prawniczym. Stwierdziła, że opiniowana jest sędzią 0 długoletnim stażu pracy i od początku swojej działalności zawodowej zajmuje się problematyką rodzinną. Posiada wiedzę z zakresu prawa rodzinnego materialnego i procesowego, którą stale pogłębia. W ocenie opiniującej - z uwagi na duże doświadczenie w wydziale rodzinnym i nieletnich - Pani sędzia jest dobrą kandydatką na urząd sędziego sądu okręgowego

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
18. Haliński Andrzej Edward Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0 59 14
PRZECIW 2 19 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 2 2 4

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Andrzej Edward Haliński urodził się 7 listopada 1978 r. w Nowym Dworze Gdańskim. W 2002 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, uzyskując tytuł magistra z ogólną oceną bardzo dobrą. Po odbyciu w latach 2004-2007 aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Gdańsku, we wrześniu 2007 r. złożył egzamin sędziowski z łącznym wynikiem dobrym plus. W latach 2006-2007 był zatrudniony w Sądzie Okręgowym w Gdańsku na stanowisku asystenta sędziego. Obowiązki wykonywał w IX Wydziale Gospodarczym i w III Wydziale Cywilnym Odwoławczym. W tym czasie, od marca 2006 r. do września 2007 r., na podstawie umów cywilnoprawnych, zawieranych z Zarządem Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gdyni, świadczył usługi z zakresu udzielania porad prawnych osobom zrzeszonym w tym Związku. Z dniem 23 października 2007 r. został mianowany asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku. Powierzone obowiązki orzecznicze wykonywał w II Wydziale Karnym. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 2009 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku. Orzekał w II Wydziale Karnym, przy czym w ramach jednorazowych delegacji wielokrotnie orzekał w wydziałach karnych Sądu Okręgowego w Gdańsku, zarówno odwoławczych, jak i pierwszej instancji. Od 1 listopada 2014 r. do 31 stycznia 2015 r. był delegowany do orzekania w V Wydziale Karnym Odwoławczym tego Sądu. W latach 2015-2017 pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku. Od sierpnia 2017 r. do lipca 2018 r. został delegowany do orzekania w XIV Wydziale Karnym Sądu Okręgowego w Gdańsku. W ramach doskonalenia zawodowego kandydat uczestniczył w szeregu szkoleniach zawodowych, w tym zorganizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie zawodowe i kwalifikacje zawodowe Pani Anety Bownik, Pana Krzysztofa Braciszewicza, Pana Marcina Wojciecha Cichosza, Pani Beaty Marii Czabotar-Magulskiej, Pana Michała Damiana Dampca, Pani Jarosławy Renata Dei, Pani Urszuli Dopieralskiej, Pani Barbary Dunst, Pani Adrianny Anny Gołuńskiej-Łupiny, Pani Marzeny Barbary Grabdy, Pani Marii Julity Hartuny, Pani Moniki Jobskiej, Pana Mariusza Jana Kądziery, Pani Joanny Kocent-Mazurek, Pani Agnieszki Katarzyny Kokoszczyńskiej, Pani Agaty Ireny Krakówki, Pani Małgorzaty Licbarskiej, Pana Jarosława Łukowskiego, Pana Piotra Markiewicza, Pana Jarosława Romana Matuszczaka, Pani Jolanty Nowak, Pana Piotra Artura Pancera, Pani Izabeli Marii Piastowskiej, Pani Renaty Danuty Połuch, Pani Małgorzaty Przybylskiej-Lewandowskiej, Pana Artura Santora, Pana Adama Macieja Skórzewskiego, Pani Aleksandry Edyty Sobiech, Pani Anety SzałkiewiczŁosiak, Pana Macieja Piotra Turka, Pani Sylwii Uznańskiej, Pani Beaty Winnickiej-Pyrgiel, Pana Wojciecha Włosińskiego, Pani Patrycji Mai Wróbel i uznała, że kandydaci ci nie wypełniają w chwili obecnej, ocenianych łącznie, kryteriów wymienionych w art. 35 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, w stopniu wyższym niż kandydaci przedstawieni Prezydentowi RP z wnioskiem o powołanie w niniejszej procedurze nominacyjnej.

Opinia wizytatora

Praca i kwalifikacje zawodowe kandydata zostały ocenione pozytywnie przez wizytatora do spraw karnych Sądu Okręgowego w Gdańsku. Sędzia wizytator stwierdziła, że o poziomie wiedzy merytorycznej, doświadczeniu zawodowym i zdolnościach kandydata świadczą bardzo dobre wyniki w zakresie stabilności orzecznictwa, znacząco przewyższające średnią okręgu, osiągane przy znacznym obciążeniu referatu, w tym sprawami wielotomowymi, o skomplikowanej materii, wymagającymi gruntownej wiedzy. Opiniowany z dużą starannością i rzetelnością wykonuje swoje obowiązki, bardzo dobrze zna przepisy prawa karnego materialnego i procesowego, poglądy doktryny oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych, które potrafi stosować w praktyce. W ocenie opiniującej, zarówno ugruntowana wiedza prawnicza, doświadczenie życiowe i zawodowe, jak też cechy osobowości Pana Andrzeja Edwarda Halińskiego, nienaganna postawa zarówno w służbie, jak i poza służbą, dowodzą, że spełnia on wymagania stawiane kandydatom ubiegającym się o stanowisko sędziego sądu okręgowego i daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków w przypadku powołania go na to stanowisko.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
19. Hartuna Maria Julita Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 4 58 0
PRZECIW 0 19 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 3 18
20. Jank Michał Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 4 71 17
PRZECIW 0 7 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 2 1

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Michał Jank urodził się 29 kwietnia 1977 r. w Gdańsku. W 2001 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, uzyskując tytuł magistra z ogólną oceną bardzo dobrą. Po odbyciu w latach 2001-2004 aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Gdańsku, we wrześniu 2004 r. złożył egzamin sędziowski z łącznym wynikiem bardzo dobrym. W latach 2004-2005 był zatrudniony jako inspektor w Sądzie Okręgowym w Gdańsku. Od kwietnia 2005 r. do czerwca 2005 r. orzekał jako asesor sądowy w Sądzie Rejonowym w Gdańsku a w latach 2005-2009 jako asesor sądowy w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, przy czym w latach 2008-2009 pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego I Wydziału Cywilnego. Od 1 kwietnia 2009 r. do 14 kwietnia 2009 r. wykonywał obowiązki orzecznicze jako referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 marca 2009 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego tego Sądu. W latach 2009-2016 wielokrotnie orzekał w ramach jednodniowych delegacji w Sądzie Okręgowym w Gdańsku. Do września 2010 r. i od sierpnia 2011 r. do czerwca 2012 r. pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku a od września 2010 r. do sierpnia 2011 r. i od lipca 2012 r. do maja 2016 r. funkcję Przewodniczącego tego Wydziału. Od 1 czerwca 2016 r. w ramach stałej delegacji orzeka w I Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego w Gdańsku. Brał udział w licznych szkoleniach zawodowych, m.in. zorganizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie zawodowe i kwalifikacje zawodowe Pani Anety Bownik, Pana Krzysztofa Braciszewicza, Pana Marcina Wojciecha Cichosza, Pani Beaty Marii Czabotar-Magulskiej, Pana Michała Damiana Dampca, Pani Jarosławy Renata Dei, Pani Urszuli Dopieralskiej, Pani Barbary Dunst, Pani Adrianny Anny Gołuńskiej-Łupiny, Pani Marzeny Barbary Grabdy, Pani Marii Julity Hartuny, Pani Moniki Jobskiej, Pana Mariusza Jana Kądziery, Pani Joanny Kocent-Mazurek, Pani Agnieszki Katarzyny Kokoszczyńskiej, Pani Agaty Ireny Krakówki, Pani Małgorzaty Licbarskiej, Pana Jarosława Łukowskiego, Pana Piotra Markiewicza, Pana Jarosława Romana Matuszczaka, Pani Jolanty Nowak, Pana Piotra Artura Pancera, Pani Izabeli Marii Piastowskiej, Pani Renaty Danuty Połuch, Pani Małgorzaty Przybylskiej-Lewandowskiej, Pana Artura Santora, Pana Adama Macieja Skórzewskiego, Pani Aleksandry Edyty Sobiech, Pani Anety SzałkiewiczŁosiak, Pana Macieja Piotra Turka, Pani Sylwii Uznańskiej, Pani Beaty Winnickiej-Pyrgiel, Pana Wojciecha Włosińskiego, Pani Patrycji Mai Wróbel i uznała, że kandydaci ci nie wypełniają w chwili obecnej, ocenianych łącznie, kryteriów wymienionych w art. 35 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, w stopniu wyższym niż kandydaci przedstawieni Prezydentowi RP z wnioskiem o powołanie w niniejszej procedurze nominacyjnej.

Opinia wizytatora

Praca i kwalifikacje zawodowe kandydata zostały ocenione jako bardzo dobre przez wizytatora do spraw cywilnych Sądu Okręgowego w Gdańsku. Sędzia wizytator stwierdziła, że Pan Michał Jank jest doskonałym kandydatem do objęcia stanowiska sędziego sądu okręgowego. Posiada wszystkie cechy dobrego sędziego: jest pracowity, sumienny, ma ogromną wiedzę prawniczą, a przy tym jest osobą niezwykle skromną, opanowaną, kulturalną, budzącą szacunek innych sędziów i współpracowników. W ocenie opiniującej, powyższe pozwala na bardzo dobrą ocenę kwalifikacji Pana Michała Janka i sformułowanie pozytywnej prognozy odpowiedniego wykonywania obowiązków sędziego Sądu Okręgowego w Gdańsku.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
21. Jobska Monika Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 4 59 1
PRZECIW 0 20 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 1 17
22. Kądziera Mariusz Jan Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 2 44 0
PRZECIW 2 34 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 2 18
23. Kocent-Mazurek Joanna Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 1 48 0
PRZECIW 2 30 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 1 2 18
24. Kokoszczyńska Agnieszka Katarzyna Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 4 59 0
PRZECIW 0 18 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 3 18
25. Krakówka Agata Irena Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0 32 1
PRZECIW 1 46 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 3 2 17
26. Kulawik-Rudzińska Ewa Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 4 65 13
PRZECIW 0 14 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 1 5

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Ewa Kulawik-Rudzińska urodziła się 23 lutego 1967 r. w Kluczach. W 1991 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, uzyskując tytuł magistra z ogólną oceną dobrą. Od września 1991 r. do grudnia 1991 r. oraz w latach 1992-1993 pracowała jako specjalista do spraw ubezpieczeń w Towarzystwie Ubezpieczeń Hestia S.A. w Sopocie Przedstawicielstwo w Krakowie. Po odbyciu aplikacji sądowej w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Krakowie, we wrześniu 1993 r. złożyła egzamin sędziowski z łącznym wynikiem bardzo dobrym. Z dniem 1 stycznia 1994 r. została mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dniem 3 listopada 1995 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego tego Sądu. W latach 1996-2002 orzekała w Sądzie Rejonowym w Gdańsku a w latach 2002-2015 w Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim, przy czym w latach 2010-2015 pełniła funkcję Zastępcy Przewodniczącego I Wydziału Cywilnego. W 2006 r. ukończyła studia podyplomowe w zakresie prawa europejskiego dla sędziów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, z wynikiem pozytywnym. Od listopada 2015 r. orzeka w ramach delegacji w I Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego w Gdańsku. Kandydatka brała udział w szkoleniach zawodowych, zorganizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie zawodowe i kwalifikacje zawodowe Pani Anety Bownik, Pana Krzysztofa Braciszewicza, Pana Marcina Wojciecha Cichosza, Pani Beaty Marii Czabotar-Magulskiej, Pana Michała Damiana Dampca, Pani Jarosławy Renata Dei, Pani Urszuli Dopieralskiej, Pani Barbary Dunst, Pani Adrianny Anny Gołuńskiej-Łupiny, Pani Marzeny Barbary Grabdy, Pani Marii Julity Hartuny, Pani Moniki Jobskiej, Pana Mariusza Jana Kądziery, Pani Joanny Kocent-Mazurek, Pani Agnieszki Katarzyny Kokoszczyńskiej, Pani Agaty Ireny Krakówki, Pani Małgorzaty Licbarskiej, Pana Jarosława Łukowskiego, Pana Piotra Markiewicza, Pana Jarosława Romana Matuszczaka, Pani Jolanty Nowak, Pana Piotra Artura Pancera, Pani Izabeli Marii Piastowskiej, Pani Renaty Danuty Połuch, Pani Małgorzaty Przybylskiej-Lewandowskiej, Pana Artura Santora, Pana Adama Macieja Skórzewskiego, Pani Aleksandry Edyty Sobiech, Pani Anety SzałkiewiczŁosiak, Pana Macieja Piotra Turka, Pani Sylwii Uznańskiej, Pani Beaty Winnickiej-Pyrgiel, Pana Wojciecha Włosińskiego, Pani Patrycji Mai Wróbel i uznała, że kandydaci ci nie wypełniają w chwili obecnej, ocenianych łącznie, kryteriów wymienionych w art. 35 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, w stopniu wyższym niż kandydaci przedstawieni Prezydentowi RP z wnioskiem o powołanie w niniejszej procedurze nominacyjnej.

Opinia wizytatora

Praca i kwalifikacje zawodowe kandydatki zostały ocenione jako bardzo dobre przez wizytatora do spraw egzekucyjnych Sądu Okręgowego w Gdańsku, który stwierdził, że Pani Ewa Kulawik-Rudzińska wykazuje bardzo dobrą, a wręcz doskonałą znajomość prawa cywilnego, zarówno procesowego, jak i materialnego. Posiada umiejętność prawidłowego ich stosowania w praktyce. Opiniowana jest osobą pracowitą, sumienną, rzetelną i dobrze zorganizowaną. Wykonuje swoje obowiązki z dużym zaangażowaniem. Panią sędzię cechuje wysoka kultura osobista, komunikatywność, umiejętność współpracy w zespole, samodyscyplina i zdolności organizacyjne. W ocenie opiniującego, sposób wykonywania dotychczasowych obowiązków, cechy osobowości, wiedza oraz wykazana umiejętność stosowania jej w praktyce w pełni uzasadniają wniosek, że Pani Ewa Kulawik- Rudzińska jest bardzo dobrą kandydatką na stanowisko sędziego sądu okręgowego. Opiniujący stwierdził, że podkreślić przy tym należy dotychczasowy staż pracy kandydatki oraz doskonałe przygotowanie zawodowe.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
27. Lemańczyk-Lis Magdalena Barbara Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 4 69 15
PRZECIW 0 11 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 0 3

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Magdalena Barbara Lemańczyk-Lis urodziła się 23 października 1971 r. w Kościerzynie. W 1995 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, uzyskując tytuł magistra z ogólną oceną dobrą. Po odbyciu w latach 1996-1998 aplikacji sądowej w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku, we wrześniu 1998 r. złożyła egzamin sędziowski z łącznym wynikiem bardzo dobrym. Z dniem 1 stycznia 1999 r. została mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Kościerzynie. Powierzone obowiązki orzecznicze wykonywała w I Wydziale Cywilnym. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2001 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego tego Sądu. Orzekała w I Wydziale Cywilnym, przy czym w latach 2002-2012 pełniła funkcję Przewodniczącej V Wydziału Ksiąg Wieczystych. W 2005 r. ukończyła studia podyplomowe w zakresie prawa europejskiego dla sędziów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, z wynikiem pozytywnym. W latach 2013-2014 orzekała w IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Kościerzynie Sądu Rejonowego w Kartuzach oraz w VI Zamiejscowym Wydziale Cywilnym z siedzibą w Kościerzynie, przy czym pełniła funkcję Przewodniczącej IX Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Kościerzynie. Od stycznia 2015 r. orzekała w I Wydziale Cywilnym i IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kościerzynie, przy czym do sierpnia 2017 r. pełniła funkcję Przewodniczącej tego Wydziału i funkcję Prezesa tego Sądu. Od września 2017 r. orzeka, w ramach stałej delegacji, w I Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego w Gdańsku. Kandydatka brała udział w licznych szkoleniach zawodowych, m.in. zorganizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie zawodowe i kwalifikacje zawodowe Pani Anety Bownik, Pana Krzysztofa Braciszewicza, Pana Marcina Wojciecha Cichosza, Pani Beaty Marii Czabotar-Magulskiej, Pana Michała Damiana Dampca, Pani Jarosławy Renata Dei, Pani Urszuli Dopieralskiej, Pani Barbary Dunst, Pani Adrianny Anny Gołuńskiej-Łupiny, Pani Marzeny Barbary Grabdy, Pani Marii Julity Hartuny, Pani Moniki Jobskiej, Pana Mariusza Jana Kądziery, Pani Joanny Kocent-Mazurek, Pani Agnieszki Katarzyny Kokoszczyńskiej, Pani Agaty Ireny Krakówki, Pani Małgorzaty Licbarskiej, Pana Jarosława Łukowskiego, Pana Piotra Markiewicza, Pana Jarosława Romana Matuszczaka, Pani Jolanty Nowak, Pana Piotra Artura Pancera, Pani Izabeli Marii Piastowskiej, Pani Renaty Danuty Połuch, Pani Małgorzaty Przybylskiej-Lewandowskiej, Pana Artura Santora, Pana Adama Macieja Skórzewskiego, Pani Aleksandry Edyty Sobiech, Pani Anety SzałkiewiczŁosiak, Pana Macieja Piotra Turka, Pani Sylwii Uznańskiej, Pani Beaty Winnickiej-Pyrgiel, Pana Wojciecha Włosińskiego, Pani Patrycji Mai Wróbel i uznała, że kandydaci ci nie wypełniają w chwili obecnej, ocenianych łącznie, kryteriów wymienionych w art. 35 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, w stopniu wyższym niż kandydaci przedstawieni Prezydentowi RP z wnioskiem o powołanie w niniejszej procedurze nominacyjnej.

Opinia wizytatora

Praca i kwalifikacje zawodowe kandydatki zostały ocenione jako bardzo dobre przez wizytatora do spraw cywilnych Sądu Okręgowego w Gdańsku, która stwierdziła, że sprawność, efektywność, organizacja pracy oraz wydajność pracy kandydatki w świetle danych statystycznych pozostawała w okresie objętym przedmiotową oceną na wysokim poziomie. Opiniowana podejmuje czynności terminowo a rozpoznawane przez nią sprawy mają często bardzo skomplikowany charakter. Kandydatka jest sędzią z kilkunastoletnim doświadczeniem orzeczniczym we wszystkich kategoriach spraw cywilnych. Zarówno wyroki, jak i pozostałe orzeczenia mają właściwą i staranną formę, co świadczy o opanowaniu metodyki pracy sędziego na wysokim poziomie. Pani sędzia zna i trafnie stosuje orzecznictwo, tam gdzie jest to potrzebne w uzasadnieniach odwołuje się do orzeczeń Sądu Najwyższego, dotyczących kwestii będących przedmiotem rozstrzygnięcia w danej sprawie, przytacza również adekwatne stanowisko doktryny. W ocenie sędzi wizytator, powyższe pozwala na bardzo dobrą ocenę kwalifikacji Pani Magdaleny Barbary Lemańczyk- Lis i sformułowanie pozytywnej prognozy odpowiedniego wykonywania obowiązków sędziego Sądu Okręgowego w Gdańsku.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
28. Leśniewicz Małgorzata Katarzyna Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 1 75 16
PRZECIW 1 4 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 2 1 2

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Małgorzata Katarzyna Leśniewicz urodziła się 2 stycznia 1974 r. w Gdyni. W latach 1995-1999 pracowała jako sekretarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Gdyni. W 1997 r. ukończyła wyższe studia w zakresie administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, uzyskując tytuł magistra z ogólną oceną dobrą. Po odbyciu w latach 1998-1999 aplikacji referendarskiej w okręgu Sądu Okręgowego w Gdańsku, w kwietniu 1999 r. złożyła egzamin referendarski z łącznym wynikiem dobrym i do 2008 r. pracowała jako referendarz sądowy, początkowo w Sądzie Rejonowym w Gdańsku, a następnie w Sądzie Rejonowym w Gdyni. W 2001 r. ukończyła uzupełniające dwuletnie wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, uzyskując tytuł magistra z ogólną oceną dobrą. Po odbyciu aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Gdańsku, w sierpniu 2007 r. złożyła egzamin sędziowski z łącznym wynikiem dobrym. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 2008 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku. Od 2009 r. orzekała w VI Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Gdyni. Od 2015 r. orzeka w ramach delegacji - początkowo udzielanej na czas określony, a następnie kolejnymi decyzjami Ministra Sprawiedliwości przedłużanej i od sierpnia 2017 r. udzielonej na czas nieokreślony - w IX Wydziale Gospodarczym Sądu Okręgowego w Gdańsku. Kandydatka brała udział w szkoleniach zawodowych, m.in. zorganizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie zawodowe i kwalifikacje zawodowe Pani Anety Bownik, Pana Krzysztofa Braciszewicza, Pana Marcina Wojciecha Cichosza, Pani Beaty Marii Czabotar-Magulskiej, Pana Michała Damiana Dampca, Pani Jarosławy Renata Dei, Pani Urszuli Dopieralskiej, Pani Barbary Dunst, Pani Adrianny Anny Gołuńskiej-Łupiny, Pani Marzeny Barbary Grabdy, Pani Marii Julity Hartuny, Pani Moniki Jobskiej, Pana Mariusza Jana Kądziery, Pani Joanny Kocent-Mazurek, Pani Agnieszki Katarzyny Kokoszczyńskiej, Pani Agaty Ireny Krakówki, Pani Małgorzaty Licbarskiej, Pana Jarosława Łukowskiego, Pana Piotra Markiewicza, Pana Jarosława Romana Matuszczaka, Pani Jolanty Nowak, Pana Piotra Artura Pancera, Pani Izabeli Marii Piastowskiej, Pani Renaty Danuty Połuch, Pani Małgorzaty Przybylskiej-Lewandowskiej, Pana Artura Santora, Pana Adama Macieja Skórzewskiego, Pani Aleksandry Edyty Sobiech, Pani Anety SzałkiewiczŁosiak, Pana Macieja Piotra Turka, Pani Sylwii Uznańskiej, Pani Beaty Winnickiej-Pyrgiel, Pana Wojciecha Włosińskiego, Pani Patrycji Mai Wróbel i uznała, że kandydaci ci nie wypełniają w chwili obecnej, ocenianych łącznie, kryteriów wymienionych w art. 35 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, w stopniu wyższym niż kandydaci przedstawieni Prezydentowi RP z wnioskiem o powołanie w niniejszej procedurze nominacyjnej.

Opinia wizytatora

Praca i kwalifikacje zawodowe kandydatki zostały ocenione jako bardzo dobre przez wizytatora do spraw gospodarczych Sądu Okręgowego w Gdańsku, który stwierdził, że sprawność, efektywność, organizacja pracy oraz wydajność pracy Pani Małgorzaty Katarzyny Leśniewicz w świetle danych statystycznych pozostawała w okresie objętym przedmiotową oceną na dobrym poziomie. Rodzaj i stopień zawiłości spraw przydzielonych opiniowanej do referatu nie odbiegały od średniej wydziału - tak w okresie objętym oceną pracy w Sądzie Rejonowym w Gdyni, jak i w Sądzie Okręgowym w Gdańsku. Zarówno wyroki, jak i pozostałe orzeczenia mają właściwą i bardzo staranną formę, co świadczy 0 opanowaniu metodyki pracy sędziego na bardzo wysokim poziomie. Bardzo dobrą jakością charakteryzują się sporządzane przez opiniowaną uzasadnienia orzeczeń. Kandydatka legitymuje się znaczącym stażem pracy sędziego, szeroką, ciągle rozwijaną wiedzą prawniczą 1 dużym doświadczeniem praktycznym. W ocenie sędziego wizytatora, powyższe pozwala na bardzo dobrą ocenę kwalifikacji Pani Małgorzaty Katarzyny Leśniewicz i sformułowanie pozytywnej prognozy odpowiedniego wykonywania obowiązków sędziego Sądu Okręgowego w Gdańsku.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
29. Licbarska Małgorzata Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 1 34 1
PRZECIW 2 43 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 1 3 17
30. Łukowski Jarosław Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 4 54 1
PRZECIW 0 24 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 2 17
31. Markiewicz Piotr Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0 19 0
PRZECIW 3 58 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 1 3 18
32. Matuszczak Jarosław Roman Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0 41 1
PRZECIW 1 37 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 3 2 17
33. Nowak Jolanta Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 3 30 0
PRZECIW 0 48 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 1 2 18
34. Nowopolski Leszek Wojciech Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 4 63 17
PRZECIW 0 16 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 1 1

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Leszek Wojciech Nowopolski urodził się 25 lutego 1977 r. w Starogardzie Gdańskim. W 2001 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, uzyskując tytuł magistra z ogólną oceną bardzo dobrą. Po odbyciu, w latach 2001-2004, aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Gdańsku, we wrześniu 2004 r. złożył egzamin sędziowski z wynikiem dobrym. W latach 2002-2005 r. był zatrudniony na stanowisku pracownika naukowego w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Gdańskiego. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dniem 1 kwietnia 2005 r. został mianowany asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim, w którym orzekał w II Wydziale Karnym. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 2009 r. został powołany na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim. Orzekał nadal w II Wydziale Karnym tego Sądu. Z dniem 1 stycznia 2011 r. został przeniesiony na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, w którym orzekał w II Wydziale Karnym. Od 28 marca 2014 r. do 31 sierpnia 2015 r. pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego tego Wydziału. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 września 2015 r. został delegowany do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku. Orzeka w IV Wydziale Karnym. Kandydat jest autorem publikacji prawniczych, w latach 2008-2018 zajmował się tezowaniem orzeczeń sądowych w ramach współpracy z Wolters Kluwer Polska. Ponadto uczestniczył w licznych szkoleniach zawodowych.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie zawodowe i kwalifikacje zawodowe Pani Anety Bownik, Pana Krzysztofa Braciszewicza, Pana Marcina Wojciecha Cichosza, Pani Beaty Marii Czabotar-Magulskiej, Pana Michała Damiana Dampca, Pani Jarosławy Renata Dei, Pani Urszuli Dopieralskiej, Pani Barbary Dunst, Pani Adrianny Anny Gołuńskiej-Łupiny, Pani Marzeny Barbary Grabdy, Pani Marii Julity Hartuny, Pani Moniki Jobskiej, Pana Mariusza Jana Kądziery, Pani Joanny Kocent-Mazurek, Pani Agnieszki Katarzyny Kokoszczyńskiej, Pani Agaty Ireny Krakówki, Pani Małgorzaty Licbarskiej, Pana Jarosława Łukowskiego, Pana Piotra Markiewicza, Pana Jarosława Romana Matuszczaka, Pani Jolanty Nowak, Pana Piotra Artura Pancera, Pani Izabeli Marii Piastowskiej, Pani Renaty Danuty Połuch, Pani Małgorzaty Przybylskiej-Lewandowskiej, Pana Artura Santora, Pana Adama Macieja Skórzewskiego, Pani Aleksandry Edyty Sobiech, Pani Anety SzałkiewiczŁosiak, Pana Macieja Piotra Turka, Pani Sylwii Uznańskiej, Pani Beaty Winnickiej-Pyrgiel, Pana Wojciecha Włosińskiego, Pani Patrycji Mai Wróbel i uznała, że kandydaci ci nie wypełniają w chwili obecnej, ocenianych łącznie, kryteriów wymienionych w art. 35 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, w stopniu wyższym niż kandydaci przedstawieni Prezydentowi RP z wnioskiem o powołanie w niniejszej procedurze nominacyjnej.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacji Pana Leszka Wojciecha Nowopolskiego sporządził Pan Janusz Zimny - sędzia wizytator do spraw karnych Sądu Okręgowego w Gdańsku, który stwierdził, że badanie pracy i orzecznictwa kandydata w okresie pracy w II Wydziale Karnym Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku oraz w IV Wydziale Karnym Sądu Okręgowego w Gdańsku uzasadniają pozytywną ich ocenę. Sędzia wizytator podkreślił, że w każdym z Wydziałów, w których opiniowany orzeka, wykazał się sumiennością, dokładnością, sporym zaangażowaniem i odpowiedzialnością za referat powierzonych spraw. Opiniowany posiada dobrą znajomość prawa procesowego i materialnego, a także umiejętność stosowania go w praktyce orzeczniczej. W konkluzji sędzia wizytator wskazał, że mając na uwadze bardzo pozytywne cechy charakteru opiniowanego, pozytywną opinię Prezesa Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku i Przewodniczącej IV Wydziału Karnego Sądu Okręgowego w Gdańsku, zdobyte prawie trzyletnie doświadczenie w orzekaniu w IV Wydziale Karnym Sądu Okręgowego w Gdańsku, jak też orzekanie kandydata na jednodniowych delegacjach w Wydziałach Odwoławczych Sądu Okręgowego w Gdańsku - uznać należy, że zasługuje on na powołanie na to stanowisko.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
35. Oczkowska-Kochańska Agnieszka Izabela Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 4 67 16
PRZECIW 0 12 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 1 2

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Agnieszka Izabela Oczkowska-Kochańska urodziła się 15 listopada 1970 r. w Gdańsku. W 1994 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, uzyskując tytuł magistra z ogólną oceną dobrą. Po odbyciu, w latach 1994-1996, aplikacji sądowej w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku, we wrześniu 1996 r. złożyła egzamin sędziowski z wynikiem dobrym. Od 1 grudnia 1993 r. do 24 czerwca 1994 r. pracowała jako nauczyciel w IX Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni, a od 4 kwietnia 1995 r. do 14 lipca 1995 r. w XV Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku. Od 16 sierpnia 1995 r. do 30 czerwca 1997 r. pracowała na stanowisku protokolanta w Sądzie Rejonowym w Gdańsku. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dniem 1 lipca 1997 r. została mianowana na stanowisko asesora sądowego w Sądzie Rejonowym w Gdańsku, w którym orzekała w VII Wydziale Rodzinnym i Nieletnich. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 1999 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Gdańsku. Z dniem 1 lipca 2005 r. została przeniesiona na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku. W 2005 r. ukończyła studia podyplomowe w zakresie prawa europejskiego dla sędziów na Uniwersytecie Gdańskim, z wynikiem pozytywnym. W 2010 r. ukończyła „Studium Prawa Rodzinnego z zakresu Psychologii” w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, z wynikiem pozytywnym. W latach 2012-2017 pełniła funkcję Przewodniczącej V Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego Gdańsk- Południe w Gdańsku. Od 1 listopada 2015 r. do 30 kwietnia 2016 r. została delegowana do Sądu Okręgowego w Gdańsku, II Wydziału Cywilnego Rodzinnego. Od 1 września 2017 r. do chwili obecnej orzeka, w ramach delegacji udzielanych przez Ministra Sprawiedliwości, w II Wydziale Cywilnym Rodzinnym tego Sądu. Kandydatka uczestniczyła w licznych szkoleniach zawodowych.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie zawodowe i kwalifikacje zawodowe Pani Anety Bownik, Pana Krzysztofa Braciszewicza, Pana Marcina Wojciecha Cichosza, Pani Beaty Marii Czabotar-Magulskiej, Pana Michała Damiana Dampca, Pani Jarosławy Renata Dei, Pani Urszuli Dopieralskiej, Pani Barbary Dunst, Pani Adrianny Anny Gołuńskiej-Łupiny, Pani Marzeny Barbary Grabdy, Pani Marii Julity Hartuny, Pani Moniki Jobskiej, Pana Mariusza Jana Kądziery, Pani Joanny Kocent-Mazurek, Pani Agnieszki Katarzyny Kokoszczyńskiej, Pani Agaty Ireny Krakówki, Pani Małgorzaty Licbarskiej, Pana Jarosława Łukowskiego, Pana Piotra Markiewicza, Pana Jarosława Romana Matuszczaka, Pani Jolanty Nowak, Pana Piotra Artura Pancera, Pani Izabeli Marii Piastowskiej, Pani Renaty Danuty Połuch, Pani Małgorzaty Przybylskiej-Lewandowskiej, Pana Artura Santora, Pana Adama Macieja Skórzewskiego, Pani Aleksandry Edyty Sobiech, Pani Anety SzałkiewiczŁosiak, Pana Macieja Piotra Turka, Pani Sylwii Uznańskiej, Pani Beaty Winnickiej-Pyrgiel, Pana Wojciecha Włosińskiego, Pani Patrycji Mai Wróbel i uznała, że kandydaci ci nie wypełniają w chwili obecnej, ocenianych łącznie, kryteriów wymienionych w art. 35 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, w stopniu wyższym niż kandydaci przedstawieni Prezydentowi RP z wnioskiem o powołanie w niniejszej procedurze nominacyjnej.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacji Pani Agnieszki Izabeli Oczko Oczkowskiej-Kochańskiej sporządziła Pani Ewa Ważny - sędzia wizytator do spraw rodzinnych i nieletnich Sądu Okręgowego w Gdańsku, która stwierdziła, że z przeprowadzonej oceny orzecznictwa kandydatki jednoznacznie wynika, że jest ona bardzo dobrze przygotowana do pełnienia obowiązków sędziego sądu okręgowego. Od dwudziestu lat orzeka ona w sprawach rodzinnych i nieletnich. Opiniująca zaznaczyła, że Pani Agnieszka Izabela Oczkowska-Kochańska od 1 listopada 2015 r. do 30 kwietnia 2016 r. oraz od 1 września 2017 r. do chwili obecnej w pełni wykorzystuje swoje doświadczenie zawodowe i terminowo podejmuje czynności podczas delegacji w Sądzie Okręgowym w Gdańsku. Świadczą o tym osiągane wyniki i bardzo dobra opinia przełożonych. Sędzia wizytator podkreśliła, że dodatkowo kandydatka orzeka w V Wydziale Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku, kończąc sprawy ze swojego referatu. Kompetencje zawodowe opiniowanej w zakresie metodyki pracy, kultury i organizacji pracy oraz poszanowania stron są wysokie. Sprawy kończone są sprawnie, wydawane zarządzenia uwzględniają zasadę koncentracji materiału dowodowego, sposób prowadzenia spraw i kultura sądzenia nie budzą żadnych zastrzeżeń. Opiniująca podkreśliła bardzo dobrą stabilność orzecznictwa kandydatki. W konkluzji stwierdziła zaś, że Pani Agnieszka Izabela Oczkowska-Kochańska jest bardzo dobrym kandydatem na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Wizytator: Ewa Ważny - sędzia wizytator do spraw rodzinnych i nieletnich Sądu Okręgowego w Gdańsku

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
36. Orlikowski Mariusz Jacek Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 4 61 16
PRZECIW 0 18 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 1 2

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Mariusz Jacek Orlikowski urodził się 15 listopada 1973 r. w Gdańsku. W 1997 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, uzyskując tytuł magistra z ogólną oceną dobrą. Od 1 września 1997 r. do 31 lipca 1998 r. był zatrudniony na stanowisku inspektora w Oddziale Gospodarki Nieruchomościami Skarbu Państwa Urząd Rejonowy w Gdańsku. Po odbyciu, w latach 1997-1999, aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Gdańsku, we wrześniu 1999 r. złożył egzamin sędziowski z wynikiem dobrym. Od 19 października 1998 r. do 18 grudnia 1998 r. pracował jako doradca prawny w Biurze Doradztwa Ekonomiczno-Prawnego sp. z o.o. w Gdańsku. Od 3 kwietnia 2000 r. do 30 czerwca 2001 r. był inspektorem w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dniem 2 lipca 2001 r. został mianowany na stanowisko asesora sądowego w Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim. Orzekał początkowo w wydziale karnym, a następnie w wydziale pracy. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 2003 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim. Orzekał w IV Wydziale Pracy i III Wydziale Rodzinnych i Nieletnich, a od 2007 r. tylko w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich tego Sądu. Od 19 lutego 2003 r. do 31 sierpnia 2003 r. pełnił obowiązki Przewodniczącego IV Wydziału Pracy, a w latach 2007-2017, pełnił funkcję Przewodniczącego III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim. W latach 2005-2017 był wizytatorem szpitala psychiatrycznego w Starogardzie Gdańskim. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dniem 15 lipca 2010 r. został powołany do pełnienia funkcji Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim, a od 20 października 2013 r. do 19 września 2017 r. pełnił funkcję Prezesa tego Sądu. W 2013 r. ukończył studia podyplomowe w zakresie prawa rodzinnego dla sędziów orzekających w sprawach z zakresu prawa rodzinnego w sądach wszystkich szczebli na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, z wynikiem bardzo dobrym. Ponadto ukończył „Podyplomowe Studium Treningu Kadry Menadżersko-Kierowniczej” na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, z wynikiem bardzo dobrym. Od 1 stycznia 2018 r. orzeka w ramach delegacji udzielonej przez Ministra Sprawiedliwości, w II Wydziale Cywilnym Rodzinnym-Sekcji do spraw Rodzinnych Odwoławczych. Kandydat uczestniczył w licznych szkoleniach zawodowych.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie zawodowe i kwalifikacje zawodowe Pani Anety Bownik, Pana Krzysztofa Braciszewicza, Pana Marcina Wojciecha Cichosza, Pani Beaty Marii Czabotar-Magulskiej, Pana Michała Damiana Dampca, Pani Jarosławy Renata Dei, Pani Urszuli Dopieralskiej, Pani Barbary Dunst, Pani Adrianny Anny Gołuńskiej-Łupiny, Pani Marzeny Barbary Grabdy, Pani Marii Julity Hartuny, Pani Moniki Jobskiej, Pana Mariusza Jana Kądziery, Pani Joanny Kocent-Mazurek, Pani Agnieszki Katarzyny Kokoszczyńskiej, Pani Agaty Ireny Krakówki, Pani Małgorzaty Licbarskiej, Pana Jarosława Łukowskiego, Pana Piotra Markiewicza, Pana Jarosława Romana Matuszczaka, Pani Jolanty Nowak, Pana Piotra Artura Pancera, Pani Izabeli Marii Piastowskiej, Pani Renaty Danuty Połuch, Pani Małgorzaty Przybylskiej-Lewandowskiej, Pana Artura Santora, Pana Adama Macieja Skórzewskiego, Pani Aleksandry Edyty Sobiech, Pani Anety SzałkiewiczŁosiak, Pana Macieja Piotra Turka, Pani Sylwii Uznańskiej, Pani Beaty Winnickiej-Pyrgiel, Pana Wojciecha Włosińskiego, Pani Patrycji Mai Wróbel i uznała, że kandydaci ci nie wypełniają w chwili obecnej, ocenianych łącznie, kryteriów wymienionych w art. 35 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, w stopniu wyższym niż kandydaci przedstawieni Prezydentowi RP z wnioskiem o powołanie w niniejszej procedurze nominacyjnej.

Opinia wizytatora

Ocenę pracy kwalifikacji Pana Mariusza Jacka Orlikowskiego sporządziła Pani Ewa Ważny - sędzia wizytator do spraw rodzinnych i nieletnich Sądu Okręgowego w Gdańsku, która stwierdziła, że z przeprowadzonej oceny orzecznictwa kandydata jednoznacznie wynika, że jest on przygotowany do pełnienia obowiązków sędziego sądu okręgowego. Poziom merytoryczny orzecznictwa, sprawność i efektywność podejmowanych czynności oraz organizacja pracy nie budzą żadnych zastrzeżeń. Opiniująca podkreśliła, że mimo szeroko zakrojonego zakresu obowiązków: Prezesa Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim, Przewodniczącego III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich tego Sądu, sędziego orzekającego w sprawach rodzinnych oraz sędziego wizytującego zakład leczenia osób z zaburzeniami psychicznymi kandydat terminowo podejmował czynności i osiągał bardzo dobre wyniki. Od stycznia 2018 r. w pełni wykorzystuje swoje doświadczenie zawodowe podczas delegacji w Sądzie Okręgowym w Gdańsku, o czym świadczą osiągane wyniki i bardzo dobra opinia przełożonych. W ocenie sędzi wizytator kompetencje zawodowe opiniowanego w zakresie metodyki pracy, kultury i organizacji pracy oraz poszanowania stron są wysokie. Sprawy kończone są sprawnie, wydawane zarządzenia uwzględniają zasadę koncentracji materiału dowodowego, sposób prowadzenia spraw i kultura sądzenia nie budzą żadnych zastrzeżeń. W konkluzji opiniująca stwierdziła, że Pan Mariusz Jacek Orlikowski, jak najbardziej zasługuje na powołanie na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Wizytator: Ewa Ważny - sędzia wizytator do spraw rodzinnych i nieletnich Sądu Okręgowego w Gdańsku

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
37. Pancer Piotr Artur Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0 48 0
PRZECIW 2 32 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 2 0 18
38. Piastowska Izabela Maria Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 3 49 0
PRZECIW 1 29 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 2 18
39. Piątek Jolanta Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 2 51 14
PRZECIW 2 27 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 2 4

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Jolanta Piątek urodziła się 13 kwietnia 1968 r. w Puławach. W 1992 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, uzyskując tytuł magistra z ogólną oceną dobrą. Po odbyciu, w latach 1992-1994, aplikacji sądowej w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Lublinie, w marcu 1995 r. złożyła egzamin sędziowski z wynikiem dobrym. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dniem 1 maja 1995 r. została mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Gdańsku. Obowiązki pełniła w VI Wydziale Rodzinnym i Nieletnich. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 kwietnia 1997 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Gdańsku. Orzekała kolejno w: XIII Wydziale Gospodarczym Rejestru Zastawów, XII Wydziale Gospodarczym Rejestrowym, XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, przy czym od 10 grudnia 2002 r. do 30 czerwca 2005 r. pełniła funkcję Przewodniczącej tego Wydziału. Z dniem 1 lipca 2005 r. została przeniesiona na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, w którym pracowała kolejno w VII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego i w XII Wydziale Wykonawczym. Od 4 lipca 2005 r. pełniła funkcję Wiceprezesa, a od 14 czerwca 2010 r. do 31 marca 2017 r. pełniła funkcję Prezesa tego Sądu. W dniu 1 kwietnia 2017 r. została delegowana do orzekania w II Wydziale Cywilnym-Rodzinnym Sądu Okręgowego w Gdańsku. W 2009 r. ukończyła wyższe studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania w wymiarze sprawiedliwości na Uniwersytecie Warszawskim, z wynikiem bardzo dobrym. Kandydatka uczestniczyła w licznych szkoleniach zawodowych.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie zawodowe i kwalifikacje zawodowe Pani Anety Bownik, Pana Krzysztofa Braciszewicza, Pana Marcina Wojciecha Cichosza, Pani Beaty Marii Czabotar-Magulskiej, Pana Michała Damiana Dampca, Pani Jarosławy Renata Dei, Pani Urszuli Dopieralskiej, Pani Barbary Dunst, Pani Adrianny Anny Gołuńskiej-Łupiny, Pani Marzeny Barbary Grabdy, Pani Marii Julity Hartuny, Pani Moniki Jobskiej, Pana Mariusza Jana Kądziery, Pani Joanny Kocent-Mazurek, Pani Agnieszki Katarzyny Kokoszczyńskiej, Pani Agaty Ireny Krakówki, Pani Małgorzaty Licbarskiej, Pana Jarosława Łukowskiego, Pana Piotra Markiewicza, Pana Jarosława Romana Matuszczaka, Pani Jolanty Nowak, Pana Piotra Artura Pancera, Pani Izabeli Marii Piastowskiej, Pani Renaty Danuty Połuch, Pani Małgorzaty Przybylskiej-Lewandowskiej, Pana Artura Santora, Pana Adama Macieja Skórzewskiego, Pani Aleksandry Edyty Sobiech, Pani Anety SzałkiewiczŁosiak, Pana Macieja Piotra Turka, Pani Sylwii Uznańskiej, Pani Beaty Winnickiej-Pyrgiel, Pana Wojciecha Włosińskiego, Pani Patrycji Mai Wróbel i uznała, że kandydaci ci nie wypełniają w chwili obecnej, ocenianych łącznie, kryteriów wymienionych w art. 35 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, w stopniu wyższym niż kandydaci przedstawieni Prezydentowi RP z wnioskiem o powołanie w niniejszej procedurze nominacyjnej.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacji Pani Jolanty Piątek sporządziła Pani Monika Langowska - sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku, która stwierdziła, że ocena pracy kandydatki w świetle danych statystycznych objętych kontrolą pozostaje na wysokim poziomie. Opiniująca zaznaczyła, że nie stwierdziła uchybień, które mogłyby wpłynąć w sposób istotny na ocenę końcową przebiegu pracy Pani Jolanty Piątek. Terminowość sporządzania uzasadnień jest na bardzo wysokim, wręcz wzorcowym poziomie. Kandydatka podnosi kwalifikacje zawodowe przez uczestniczenie w szkoleniach oraz dokształcając się samodzielnie. W konkluzji opiniująca wskazała, że kwalifikacje zawodowe i osobowe klasyfikują Panią Jolantę Piątek do pełnienia obowiązków sędziego sądu okręgowego.

Wizytator: Monika Langowska - sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
40. Piotrowska Agnieszka Zofia Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 2 44 15
PRZECIW 2 34 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 2 3

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Agnieszka Zofia Piotrowska urodziła się 12 lipca 1977 r. w Bydgoszczy. W 2001 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, uzyskując tytuł magistra z ogólną oceną bardzo dobrą. Po odbyciu, w latach 2001-2004, aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Elblągu, we wrześniu 2004 r. złożyła egzamin sędziowski z wynikiem dobrym. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dniem 15 listopada 2004 r. została mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Elblągu. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2008 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Elblągu. Orzekała w I Wydziale Cywilnym tego Sądu. Z dniem 16 listopada 2009 r. została przeniesiona na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, w którym orzeka w I Wydziale Cywilnym. Od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. pełniła funkcję Zastępcy Przewodniczącego I Wydziału Cywilnego tego Sądu. Kandydatka uczestniczyła w szkoleniach zawodowych.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie zawodowe i kwalifikacje zawodowe Pani Anety Bownik, Pana Krzysztofa Braciszewicza, Pana Marcina Wojciecha Cichosza, Pani Beaty Marii Czabotar-Magulskiej, Pana Michała Damiana Dampca, Pani Jarosławy Renata Dei, Pani Urszuli Dopieralskiej, Pani Barbary Dunst, Pani Adrianny Anny Gołuńskiej-Łupiny, Pani Marzeny Barbary Grabdy, Pani Marii Julity Hartuny, Pani Moniki Jobskiej, Pana Mariusza Jana Kądziery, Pani Joanny Kocent-Mazurek, Pani Agnieszki Katarzyny Kokoszczyńskiej, Pani Agaty Ireny Krakówki, Pani Małgorzaty Licbarskiej, Pana Jarosława Łukowskiego, Pana Piotra Markiewicza, Pana Jarosława Romana Matuszczaka, Pani Jolanty Nowak, Pana Piotra Artura Pancera, Pani Izabeli Marii Piastowskiej, Pani Renaty Danuty Połuch, Pani Małgorzaty Przybylskiej-Lewandowskiej, Pana Artura Santora, Pana Adama Macieja Skórzewskiego, Pani Aleksandry Edyty Sobiech, Pani Anety SzałkiewiczŁosiak, Pana Macieja Piotra Turka, Pani Sylwii Uznańskiej, Pani Beaty Winnickiej-Pyrgiel, Pana Wojciecha Włosińskiego, Pani Patrycji Mai Wróbel i uznała, że kandydaci ci nie wypełniają w chwili obecnej, ocenianych łącznie, kryteriów wymienionych w art. 35 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, w stopniu wyższym niż kandydaci przedstawieni Prezydentowi RP z wnioskiem o powołanie w niniejszej procedurze nominacyjnej.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacji Pani Agnieszki Zofii Piotrowskiej sporządziła Pani Magdalena Kiedrowicz-Kopeć - sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku, która stwierdziła, że sprawność, efektywność, organizacja pracy oraz wydajność pracy kandydatki w świetle danych statystycznych pozostawała w okresie objętym przedmiotową oceną na dobrym poziomie. Zdaniem opiniującej kompetencje zawodowe kandydatki w zakresie metodyki pracy, kultury i organizacji pracy oraz poszanowania stron nie budzą żadnych zastrzeżeń. W toku kontroli nie stwierdzono istotnych uchybień w prowadzeniu spraw. Zarówno wyroki, jak i pozostałe orzeczenia mają właściwą i bardzo staranną formę, co świadczy o opanowaniu metodyki pracy sędziego na bardzo wysokim poziomie. Bardzo dobrą jakością charakteryzują się sporządzane przez opiniowaną uzasadnienia orzeczeń. Terminowość sporządzenia uzasadnień wyroków nie budzi zastrzeżeń. Opiniująca podkreśliła, że uzasadnienia orzeczeń zapadłych w Sądzie Rejonowym w Gdańsku z reguły sporządzane były w terminie ustawowym, mimo bardzo dużej liczby sporządzonych uzasadnień Opiniowana legitymuje się znaczącym stażem pracy sędziego (blisko czternastoletni okres orzekania), szeroką, ciągle rozwijaną wiedzą prawniczą i dużym doświadczeniem praktycznym. W ocenie opiniującej orzecznictwo kandydatki poddane kontroli instancyjnej pozostaje na dobrym poziomie. W konkluzji sędzia wizytator stwierdziła, że przeprowadzona analiza pozwala na ocenę kwalifikacji Pani Agnieszki Zofii Piotrowskiej i sformułowanie pozytywnej prognozy odpowiedniego wykonywania obowiązków sędziego Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Wizytator: Magdalena Kiedrowicz-Kopeć - sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
41. Połuch Renata Danuta Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 4 61 0
PRZECIW 0 18 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 1 18
42. Przybylska-Lewandowska Małgorzata Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 2 54 2
PRZECIW 2 24 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 2 16
43. Santór Artur Adwokat negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0 0 0
PRZECIW 4 77 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 3 18
44. Skórzewska Justyna Ewa Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 4 66 15
PRZECIW 0 12 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 2 3

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Justyna Ewa Skórzewska urodziła się 31 marca 1976 r. w Grudziądzu. W 1999 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, uzyskując tytuł magistra z ogólną oceną bardzo dobrą. Po odbyciu aplikacji sądowej, w latach 1999-2002, w okręgu Sądu Okręgowego w Gdańsku, w kwietniu 2002 r. złożyła egzamin sędziowski z wynikiem bardzo dobrym. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dniem 1 lipca 2002 r. została mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Gdańsku, a po zniesieniu tego Sądu odwołano z dniem 30 czerwca 2005 r. powierzenie jej pełnienia czynności sędziowskich w Sądzie Rejonowym w Gdańsku i powierzono pełnienie czynności sędziowskich w Sądzie Rejonowym Gdańsk- Południe w Gdańsku. Powierzone obowiązki pełniła w VIII Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego w Gdańsku oraz w VI Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2006 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku. Orzekała w VI Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Od 9 czerwca 2011 r. do 31 marca 2018 r. pełniła funkcję Kierownika Sekcji do spraw Ubezpieczeń Społecznych w VI Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku. Decyzją Ministra Sprawiedliwości została delegowana do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku od 1 kwietnia 2018 r. do 30 września 2018 r. Orzekała w VII Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych tego Sądu. Kandydatka uczestniczyła w licznych szkoleniach zawodowych.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie zawodowe i kwalifikacje zawodowe Pani Anety Bownik, Pana Krzysztofa Braciszewicza, Pana Marcina Wojciecha Cichosza, Pani Beaty Marii Czabotar-Magulskiej, Pana Michała Damiana Dampca, Pani Jarosławy Renata Dei, Pani Urszuli Dopieralskiej, Pani Barbary Dunst, Pani Adrianny Anny Gołuńskiej-Łupiny, Pani Marzeny Barbary Grabdy, Pani Marii Julity Hartuny, Pani Moniki Jobskiej, Pana Mariusza Jana Kądziery, Pani Joanny Kocent-Mazurek, Pani Agnieszki Katarzyny Kokoszczyńskiej, Pani Agaty Ireny Krakówki, Pani Małgorzaty Licbarskiej, Pana Jarosława Łukowskiego, Pana Piotra Markiewicza, Pana Jarosława Romana Matuszczaka, Pani Jolanty Nowak, Pana Piotra Artura Pancera, Pani Izabeli Marii Piastowskiej, Pani Renaty Danuty Połuch, Pani Małgorzaty Przybylskiej-Lewandowskiej, Pana Artura Santora, Pana Adama Macieja Skórzewskiego, Pani Aleksandry Edyty Sobiech, Pani Anety SzałkiewiczŁosiak, Pana Macieja Piotra Turka, Pani Sylwii Uznańskiej, Pani Beaty Winnickiej-Pyrgiel, Pana Wojciecha Włosińskiego, Pani Patrycji Mai Wróbel i uznała, że kandydaci ci nie wypełniają w chwili obecnej, ocenianych łącznie, kryteriów wymienionych w art. 35 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, w stopniu wyższym niż kandydaci przedstawieni Prezydentowi RP z wnioskiem o powołanie w niniejszej procedurze nominacyjnej.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacji Pani Justyny Ewy Skórzewskiej sporządził Pan Wojciech Midziak - sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku, który stwierdził, że sprawność, efektywność, organizacja pracy oraz wydajność pracy kandydatki pozostawały w okresie objętym oceną na bardzo dobrym poziomie. Opiniujący zaznaczył, że rodzaj i stopień zawiłości spraw przydzielonych opiniowanej do referatu nie odbiegały od średniej w sekcji. W toku kontroli nie stwierdzono żadnych uchybień w prowadzeniu spraw. Zarówno wyroki, jak i pozostałe orzeczenia i zarządzenia miały właściwą formę i treść, co świadczy o opanowaniu metodyki pracy sędziego na bardzo wysokim poziomie. W ocenie opiniującego również sporządzane przez kandydatkę uzasadnienia wyroków charakteryzowały się bardzo dobrą jakością. Wszystkie uzasadnienia wyroków w analizowanym okresie były sporządzane w terminach ustawowych. Sędzia wizytator wskazał również na długi staż pracy sędziowskiej opiniowanej (dwanaście lat), szeroką i ciągle rozwijaną wiedzą prawniczą oraz duże doświadczenie praktyczne zarówno jako orzecznik, jak i na stanowisku kierownika sekcji do spraw ubezpieczeń społecznych (prawie siedem lat). Orzecznictwo opiniowanej poddane kontroli instancyjnej pozostaje na bardzo wysokim poziomie a w analizowanym okresie żadne z orzeczeń nie zostało uchylone do ponownego rozpoznania przez sąd drugiej instancji, a jedynie w dwóch sprawach doszło do merytorycznej zmiany orzeczeń. W konkluzji opiniujący stwierdził, że przeprowadzona analiza pozwala na bardzo dobrą ocenę kwalifikacji Pani Justyny Ewy Skórzewskiej i sformułowanie pozytywnej prognozy odpowiedniego wykonywania przez nią obowiązków sędziego Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Wizytator: Wojciech Midziak - sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
45. Skórzewski Adam Maciej Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 4 60 1
PRZECIW 0 18 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 2 16
46. Sobiech Aleksandra Edyta Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0 55 0
PRZECIW 3 21 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 1 4 18
47. Sporek Filip Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 4 57 17
PRZECIW 0 21 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 2 1

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Filip Sporek urodził się 23 lipca 1979 r. w Braniewie. W 2003 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, uzyskując tytuł magistra z oceną bardzo dobrą. Po odbyciu w latach 2003-2006 aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Elblągu, we wrześniu 2006 r. złożył egzamin sędziowski z oceną dobrą plus. W latach 2005-2006 pracował w Kancelarii Adwokackiej Mariana Helta w Gdańsku. Od 16 października 2006 r. do 12 marca 2007 r. był zatrudniony w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku na stanowisku asystenta sędziego. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dniem 13 marca 2007 r. został mianowany asesorem sądowym i powierzono mu pełnienie czynności sędziowskich w Sądzie Rejonowym w Elblągu, w którym orzekał w I Wydziale Cywilnym. Na podstawie decyzji Ministra Sprawiedliwości od 12 listopada 2007 r. pełnił czynności sędziowskie jako asesor Sądu Rejonowego Gdańsk- Południe w Gdańsku, w którym orzekał w IX Wydziale Cywilnym. W 2008 r. ukończył z wynikiem bardzo dobrym studia podyplomowe „Ekonomia i prawo gospodarcze dla sędziów” w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 kwietnia 2009 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku. Orzekał nadal w IX Wydziale Cywilnym tego Sądu. Od 20 lipca 2010 r. do 9 lutego 2011 r. pełnił obowiązki Przewodniczącego IX Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku, a od 16 lutego 2011 r. do 30 kwietnia 2018 r. pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego tego Wydziału. Kandydat orzekał w ramach delegacji jednodniowych w III Wydziale Cywilnym Odwoławczym oraz XVI Wydziale Cywilnym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Gdańsku. Na podstawie decyzji Ministra Sprawiedliwości od 1 maja 2018 r. do 31 października 2018 r. został delegowany do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku. Podjął obowiązki orzecznicze w IX Wydziale Gospodarczym tego Sądu. Kandydat jest autorem bądź współautorem trzech publikacji oraz trzech glos do orzeczeń Sądu Najwyższego. Podnosi kwalifikacje przez uczestnictwo w szkoleniach organizowanych między innymi przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie zawodowe i kwalifikacje zawodowe Pani Anety Bownik, Pana Krzysztofa Braciszewicza, Pana Marcina Wojciecha Cichosza, Pani Beaty Marii Czabotar-Magulskiej, Pana Michała Damiana Dampca, Pani Jarosławy Renata Dei, Pani Urszuli Dopieralskiej, Pani Barbary Dunst, Pani Adrianny Anny Gołuńskiej-Łupiny, Pani Marzeny Barbary Grabdy, Pani Marii Julity Hartuny, Pani Moniki Jobskiej, Pana Mariusza Jana Kądziery, Pani Joanny Kocent-Mazurek, Pani Agnieszki Katarzyny Kokoszczyńskiej, Pani Agaty Ireny Krakówki, Pani Małgorzaty Licbarskiej, Pana Jarosława Łukowskiego, Pana Piotra Markiewicza, Pana Jarosława Romana Matuszczaka, Pani Jolanty Nowak, Pana Piotra Artura Pancera, Pani Izabeli Marii Piastowskiej, Pani Renaty Danuty Połuch, Pani Małgorzaty Przybylskiej-Lewandowskiej, Pana Artura Santora, Pana Adama Macieja Skórzewskiego, Pani Aleksandry Edyty Sobiech, Pani Anety SzałkiewiczŁosiak, Pana Macieja Piotra Turka, Pani Sylwii Uznańskiej, Pani Beaty Winnickiej-Pyrgiel, Pana Wojciecha Włosińskiego, Pani Patrycji Mai Wróbel i uznała, że kandydaci ci nie wypełniają w chwili obecnej, ocenianych łącznie, kryteriów wymienionych w art. 35 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, w stopniu wyższym niż kandydaci przedstawieni Prezydentowi RP z wnioskiem o powołanie w niniejszej procedurze nominacyjnej.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacji Pana Filipa Sporka sporządziła Pani Anita Różalska - sędzia Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku delegowana do orzekania w Sądzie Okręgowym w Gdańsku, która stwierdziła, że sprawność, efektywność, organizacja pracy oraz wydajność pracy kandydata pozostawała w okresie objętym oceną na bardzo wysokim poziomie. Opiniująca zwróciła uwagę, że na wyróżnienie zasługuje terminowość sporządzania przez kandydata uzasadnień wyroków, bowiem w okresie objętym oceną wszystkie uzasadnienia zostały sporządzone w ustawowym terminie. Orzecznictwo opiniowanego poddane kontroli instancyjnej pozostaje na dobrym poziomie. Podkreślenia zdaniem sędzi wizytator wymaga, że tylko w dwóch sprawach zostało uchylone orzeczenie, a w niewielkiej liczbie spraw orzeczenie zmieniono. Zasadniczo sąd odwoławczy podzielał ustalenia faktyczne dokonywane przez sąd pierwszej instancji, co miało pozytywny wpływ na szybkość postępowania apelacyjnego i możliwość wydania wyroku reformatoryjnego. W konkluzji opiniująca stwierdziła, że przeprowadzona lustracja pracy pozwala na bardzo dobrą ocenę kwalifikacji Pana Filipa Sporka i sformułowanie pozytywnej prognozy odpowiedniego wykonywania przez niego obowiązków sędziego Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Wizytator: Anita Różalska - sędzia Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
48. Szałkiewicz-łosiak Aneta Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 3 46 1
PRZECIW 0 31 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 1 3 17
49. Szlendak-Karwowska Zofia Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 4 62 16
PRZECIW 0 18 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 0 2

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Zofia Szlendak-Karwowska urodziła się 30 kwietnia 1962 r. w Cedrach Wielkich. Od 20 października 1986 r. do 28 lutego 1987 r. była zatrudniona w Sądzie Rejonowym w Gdańsku na stanowisku referenta. W 1988 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, uzyskując tytuł magistra z oceną dobrą. Po odbyciu aplikacji sądowej w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku, we wrześniu 1991 r. złożyła egzamin sędziowski z oceną dostateczną. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dniem 20 marca 1992 r. została mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Gdańsku, w którym orzekała w II Wydziale Cywilnym. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 1994 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Gdańsku. Orzekała w X Wydziale Ksiąg Wieczystych tego Sądu. Decyzją Ministra Sprawiedliwości, wobec zniesienia Sądu Rejonowego w Gdańsku, z dniem 1 lipca 2005 r. została przeniesiona na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku. Orzekała kolejno w X Wydziale Grodzkim i w V Wydziale Gospodarczym, a obecnie pełni obowiązki w IX Wydziale Cywilnym tego Sądu. Na podstawie decyzji Ministra Sprawiedliwości od 1 grudnia 2017 r. do 30 listopada 2018 r. została delegowana do pełnienia obowiązków sędziego w IX Wydziale Gospodarczym Sądu Okręgowego w Gdańsku. Kandydatka podnosi kwalifikacje przez uczestnictwo w szkoleniach organizowanych między innymi przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie zawodowe i kwalifikacje zawodowe Pani Anety Bownik, Pana Krzysztofa Braciszewicza, Pana Marcina Wojciecha Cichosza, Pani Beaty Marii Czabotar-Magulskiej, Pana Michała Damiana Dampca, Pani Jarosławy Renata Dei, Pani Urszuli Dopieralskiej, Pani Barbary Dunst, Pani Adrianny Anny Gołuńskiej-Łupiny, Pani Marzeny Barbary Grabdy, Pani Marii Julity Hartuny, Pani Moniki Jobskiej, Pana Mariusza Jana Kądziery, Pani Joanny Kocent-Mazurek, Pani Agnieszki Katarzyny Kokoszczyńskiej, Pani Agaty Ireny Krakówki, Pani Małgorzaty Licbarskiej, Pana Jarosława Łukowskiego, Pana Piotra Markiewicza, Pana Jarosława Romana Matuszczaka, Pani Jolanty Nowak, Pana Piotra Artura Pancera, Pani Izabeli Marii Piastowskiej, Pani Renaty Danuty Połuch, Pani Małgorzaty Przybylskiej-Lewandowskiej, Pana Artura Santora, Pana Adama Macieja Skórzewskiego, Pani Aleksandry Edyty Sobiech, Pani Anety SzałkiewiczŁosiak, Pana Macieja Piotra Turka, Pani Sylwii Uznańskiej, Pani Beaty Winnickiej-Pyrgiel, Pana Wojciecha Włosińskiego, Pani Patrycji Mai Wróbel i uznała, że kandydaci ci nie wypełniają w chwili obecnej, ocenianych łącznie, kryteriów wymienionych w art. 35 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, w stopniu wyższym niż kandydaci przedstawieni Prezydentowi RP z wnioskiem o powołanie w niniejszej procedurze nominacyjnej.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacji Pani Zofii Szlendak-Karwowskiej sporządził Pan Mirosław Tułodziecki - sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku, który stwierdził, że sprawność, efektywność, organizacja pracy oraz wydajność pracy kandydatki pozostawała w okresie objętym oceną na bardzo dobrym poziomie. Bardzo dobrą jakością charakteryzują się sporządzane przez opiniowaną uzasadnienia orzeczeń. Legitymuje się ona znaczącym stażem pracy sędziego, szeroką, ciągle rozwijaną wiedzą prawniczą i dużym doświadczeniem praktycznym. Orzecznictwo kandydatki poddane kontroli instancyjnej pozostaje na bardzo dobrym poziomie. Sędzia wizytator podkreślił, że w ocenianym okresie tylko w kilku sprawach zostało uchylone orzeczenie, również w niewielkiej liczbie spraw orzeczenia zmieniono. W konkluzji opiniujący stwierdził, że przeprowadzona analiza pozwala na bardzo dobrą ocenę kwalifikacji Pani Zofii Szlendak-Karwowskiej i sformułowanie pozytywnej prognozy odpowiedniego wykonywania przez nią obowiązków sędziego Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Wizytator: Mirosław Tułodziecki - sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
50. Sznura Michal Krzysztof Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 2 46 16
PRZECIW 2 32 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 2 2

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Michał Krzysztof Sznura urodził się 9 sierpnia 1975 r. w Gdyni. W 1999 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, uzyskując tytuł magistra z oceną dobrą. Po odbyciu w latach 2000-2003 aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Gdańsku, w kwietniu 2003 r. złożył egzamin sędziowski z oceną dobrą. Od 4 lutego 2002 r. do 16 maja 2003 r. był zatrudniony w J.J. Darboven Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Rumii na stanowisku prawnika. Od 19 maja 2003 r. do 30 czerwca 2004 r. pracował w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku na stanowisku asystenta sędziego. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dniem 1 lipca 2004 r. został mianowany asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Gdańsku, w którym orzekał w III Wydziale Karnym. Na podstawie decyzji Ministra Sprawiedliwości, wobec zniesienia Sądu Rejonowego w Gdańsku, od 1 lipca 2005 r. pełnił czynności sędziowskie jako asesor Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku. Orzekał w kolejno w X Wydziale Grodzkim i w I Wydziale Cywilnym tego Sądu. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2008 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku. Orzeka w I Wydziale Cywilnym tego Sądu. Od 8 września 2010 r. do 31 maja 2016 r. pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, a od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. pełnił funkcję Przewodniczącego tego Wydziału. Na podstawie decyzji Ministra Sprawiedliwości od 1 maja 2018 r. do 31 października 2018 r. został delegowany do pełnienia obowiązków sędziego w XV Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego w Gdańsku. Kandydat podnosi kwalifikacje przez uczestnictwo w szkoleniach organizowanych między innymi przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie zawodowe i kwalifikacje zawodowe Pani Anety Bownik, Pana Krzysztofa Braciszewicza, Pana Marcina Wojciecha Cichosza, Pani Beaty Marii Czabotar-Magulskiej, Pana Michała Damiana Dampca, Pani Jarosławy Renata Dei, Pani Urszuli Dopieralskiej, Pani Barbary Dunst, Pani Adrianny Anny Gołuńskiej-Łupiny, Pani Marzeny Barbary Grabdy, Pani Marii Julity Hartuny, Pani Moniki Jobskiej, Pana Mariusza Jana Kądziery, Pani Joanny Kocent-Mazurek, Pani Agnieszki Katarzyny Kokoszczyńskiej, Pani Agaty Ireny Krakówki, Pani Małgorzaty Licbarskiej, Pana Jarosława Łukowskiego, Pana Piotra Markiewicza, Pana Jarosława Romana Matuszczaka, Pani Jolanty Nowak, Pana Piotra Artura Pancera, Pani Izabeli Marii Piastowskiej, Pani Renaty Danuty Połuch, Pani Małgorzaty Przybylskiej-Lewandowskiej, Pana Artura Santora, Pana Adama Macieja Skórzewskiego, Pani Aleksandry Edyty Sobiech, Pani Anety SzałkiewiczŁosiak, Pana Macieja Piotra Turka, Pani Sylwii Uznańskiej, Pani Beaty Winnickiej-Pyrgiel, Pana Wojciecha Włosińskiego, Pani Patrycji Mai Wróbel i uznała, że kandydaci ci nie wypełniają w chwili obecnej, ocenianych łącznie, kryteriów wymienionych w art. 35 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, w stopniu wyższym niż kandydaci przedstawieni Prezydentowi RP z wnioskiem o powołanie w niniejszej procedurze nominacyjnej.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacji Pana Michała Krzysztofa Sznury sporządziła Pani Małgorzata Chrzanowska - sędzia wizytator do spraw cywilnych Sądu Okręgowego w Gdańsku, która stwierdziła, że sprawność, efektywność, organizacja pracy oraz wydajność pracy kandydata pozostawała w okresie objętym oceną na bardzo wysokim poziomie i nie budzi zastrzeżeń. Opiniowany podejmuje czynności niezwłocznie, a w żadnej z rozpoznawanych przez niego spraw nie została uwzględniona skarga na przewlekłość postępowania. Jest sędzią z kilkunastoletnim doświadczeniem orzeczniczym i ma doskonale opanowany warsztat pracy. Terminowość sporządzania przez kandydata uzasadnień wyroków nie budzi zastrzeżeń, a jego orzecznictwo poddane kontroli instancyjnej pozostaje na dobrym poziomie. W konkluzji sędzia wizytator stwierdziła, że przeprowadzona analiza pozwala na bardzo dobrą ocenę kwalifikacji Pana Michała Krzysztofa Sznury i sformułowanie pozytywnej prognozy odpowiedniego wykonywania przez niego obowiązków sędziego Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Wizytator: Małgorzata Chrzanowska - sędzia wizytator do spraw cywilnych Sądu Okręgowego w Gdańsku

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
51. Turek Maciej Piotr Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 3 31 0
PRZECIW 0 46 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 1 3 18
52. Uznańska Sylwia Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0 35 0
PRZECIW 2 43 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 2 2 18
53. Wasilewska Monika Anna Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 1 46 16
PRZECIW 2 30 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 1 4 2

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Monika Anna Wasilewska urodziła się 27 kwietnia 1974 r. w Gdańsku. W 1997 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, uzyskując tytuł magistra z oceną dobrą. Po odbyciu w latach 1997-1999 aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Gdańsku, we wrześniu 1999 r. złożyła egzamin sędziowski z oceną dostateczną. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dniem 1 listopada 2000 r. została mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Gdyni, w którym orzekała kolejno w VI Wydziale Gospodarczym i w XI Wydziale Grodzkim Wykroczeniowym. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2003 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Gdyni. W 2006 r. ukończyła z wynikiem pozytywnym studia podyplomowe w zakresie prawa europejskiego dla sędziów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W 2008 r. ukończyła z wynikiem bardzo dobrym studia podyplomowe „Ekonomia i prawa gospodarcze dla sędziów” w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dniem 1 marca 2008 r. została - na własny wniosek - przeniesiona na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku. Orzekała początkowo w I Wydziale Cywilnym, a obecnie pełni obowiązki w IV Wydziale Gospodarczym tego Sądu. Od 1 lipca 2015 r. pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego IV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku. Kandydatka orzekała w ramach delegacji jednodniowych w XII Wydziale Gospodarczym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Gdańsku. Ponadto podnosi kwalifikacje przez uczestnictwo w szkoleniach organizowanych między innymi przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie zawodowe i kwalifikacje zawodowe Pani Anety Bownik, Pana Krzysztofa Braciszewicza, Pana Marcina Wojciecha Cichosza, Pani Beaty Marii Czabotar-Magulskiej, Pana Michała Damiana Dampca, Pani Jarosławy Renata Dei, Pani Urszuli Dopieralskiej, Pani Barbary Dunst, Pani Adrianny Anny Gołuńskiej-Łupiny, Pani Marzeny Barbary Grabdy, Pani Marii Julity Hartuny, Pani Moniki Jobskiej, Pana Mariusza Jana Kądziery, Pani Joanny Kocent-Mazurek, Pani Agnieszki Katarzyny Kokoszczyńskiej, Pani Agaty Ireny Krakówki, Pani Małgorzaty Licbarskiej, Pana Jarosława Łukowskiego, Pana Piotra Markiewicza, Pana Jarosława Romana Matuszczaka, Pani Jolanty Nowak, Pana Piotra Artura Pancera, Pani Izabeli Marii Piastowskiej, Pani Renaty Danuty Połuch, Pani Małgorzaty Przybylskiej-Lewandowskiej, Pana Artura Santora, Pana Adama Macieja Skórzewskiego, Pani Aleksandry Edyty Sobiech, Pani Anety SzałkiewiczŁosiak, Pana Macieja Piotra Turka, Pani Sylwii Uznańskiej, Pani Beaty Winnickiej-Pyrgiel, Pana Wojciecha Włosińskiego, Pani Patrycji Mai Wróbel i uznała, że kandydaci ci nie wypełniają w chwili obecnej, ocenianych łącznie, kryteriów wymienionych w art. 35 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, w stopniu wyższym niż kandydaci przedstawieni Prezydentowi RP z wnioskiem o powołanie w niniejszej procedurze nominacyjnej.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacji Pani Moniki Anny Wasilewskiej sporządził Pan Marek Grodziński - sędzia wizytator do spraw gospodarczych Sądu Okręgowego w Gdańsku, który stwierdził, że sprawność, efektywność, organizacja pracy oraz wydajność pracy kandydatki pozostawała w okresie objętym oceną na dobrym poziomie. Bardzo dobrą jakością charakteryzują się sporządzane przez opiniowaną uzasadnienia orzeczeń. Legitymuje się ona także znaczącym stażem pracy sędziego, szeroką, stale rozwijaną wiedzą prawniczą i dużym doświadczeniem praktycznym. Orzecznictwo kandydatki poddane kontroli instancyjnej pozostaje na dobrym poziomie. Opiniujący podkreślił, że wskaźniki statystyczne dotyczące postępowania apelacyjnego Pani Moniki Anny Wasilewskiej są wyraźnie lepsze od średnich statystycznych sędziego w wydziale. W konkluzji stwierdził, że przeprowadzona analiza pozwala na dobrą ocenę kwalifikacji kandydatki i sformułowanie pozytywnej prognozy odpowiedniego wykonywania przez nią obowiązków sędziego Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Wizytator: Marek Grodziński - sędzia wizytator do spraw gospodarczych Sądu Okręgowego w Gdańsku

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
54. Wcisło-Szczygieł Magdalena Maria Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 4 62 16
PRZECIW 0 16 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 2 1

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Magdalena Maria Wcisło-Szczygieł urodziła się 11 października 1971 r. w Gdyni. W 1995 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, uzyskując tytuł magistra z oceną dobrą. Po odbyciu w latach 1995-1997 aplikacji sądowej w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku, we wrześniu 1997 r. złożyła egzamin sędziowski z oceną dobrą. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dniem 10 października 1997 r. została mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Wejherowie. Orzekała w II Wydziale Karnym na stałych Rokach Sądowych w Pucku. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dniem 1 października 1998 r. została - na własny wniosek - przeniesiona na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Gdyni, w którym orzekała w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 stycznia 2000 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Gdyni. Orzekała nadal w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich tego Sądu. Z dniem 1 czerwca 2002 r. została powołana do pełnienia funkcji sędziego wizytatora zakładów dla nieletnich i zakładów leczenia osób z zaburzeniami psychicznymi. W 2008 r. ukończyła podyplomowe studium prawa rodzinnego dla sędziów sądów powszechnych organizowane przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. W 2009 r. ukończyła z wynikiem dobrym studia podyplomowe w zakresie systemu ochrony praw człowieka w Polsce na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od 1 stycznia 2012 r. do 27 marca 2014 r. pełniła funkcję Zastępcy Przewodniczącego III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Gdyni, a od 28 marca 2014 r. do 30 czerwca 2016 r. pełniła funkcję Przewodniczącej tego Wydziału. Na podstawie decyzji Ministra Sprawiedliwości od 1 lipca 2016 r. została delegowana do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku, przy czym od 1 lipca 2018 r. jest to delegacja na czas nieokreślony. Orzeka w II Wydziale Cywilnym Rodzinnym tego Sądu. Kandydatka podnosi kwalifikacje poprzez uczestnictwo w szkoleniach organizowanych między innymi przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie zawodowe i kwalifikacje zawodowe Pani Anety Bownik, Pana Krzysztofa Braciszewicza, Pana Marcina Wojciecha Cichosza, Pani Beaty Marii Czabotar-Magulskiej, Pana Michała Damiana Dampca, Pani Jarosławy Renata Dei, Pani Urszuli Dopieralskiej, Pani Barbary Dunst, Pani Adrianny Anny Gołuńskiej-Łupiny, Pani Marzeny Barbary Grabdy, Pani Marii Julity Hartuny, Pani Moniki Jobskiej, Pana Mariusza Jana Kądziery, Pani Joanny Kocent-Mazurek, Pani Agnieszki Katarzyny Kokoszczyńskiej, Pani Agaty Ireny Krakówki, Pani Małgorzaty Licbarskiej, Pana Jarosława Łukowskiego, Pana Piotra Markiewicza, Pana Jarosława Romana Matuszczaka, Pani Jolanty Nowak, Pana Piotra Artura Pancera, Pani Izabeli Marii Piastowskiej, Pani Renaty Danuty Połuch, Pani Małgorzaty Przybylskiej-Lewandowskiej, Pana Artura Santora, Pana Adama Macieja Skórzewskiego, Pani Aleksandry Edyty Sobiech, Pani Anety SzałkiewiczŁosiak, Pana Macieja Piotra Turka, Pani Sylwii Uznańskiej, Pani Beaty Winnickiej-Pyrgiel, Pana Wojciecha Włosińskiego, Pani Patrycji Mai Wróbel i uznała, że kandydaci ci nie wypełniają w chwili obecnej, ocenianych łącznie, kryteriów wymienionych w art. 35 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, w stopniu wyższym niż kandydaci przedstawieni Prezydentowi RP z wnioskiem o powołanie w niniejszej procedurze nominacyjnej.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacji Pani Magdaleny Marii Wcisło-Szczygieł sporządziła Pani Monika Langowska - sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku, która stwierdziła, że ocena pracy kandydatki pozostaje na dobrym poziomie. Opiniowana jest sędzią o długoletnim stażu pracy i od początku swojej działalności zawodowej zajmuje się problematyką rodzinną. Posiada bogatą wiedzę z zakresu prawa rodzinnego materialnego i procesowego. W konkluzji sędzia wizytator stwierdziła, że kwalifikacje zawodowe i osobowe klasyfikują Panią Magdalenę Marię Wcisło-Szczygieł do pełnienia obowiązków sędziego sądu okręgowego.

Wizytator: Monika Langowska - sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku,

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
55. Willma Angelika Magdalena Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 4 47 17
PRZECIW 0 30 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 3 1

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Angelika Magdalena Willma urodziła się 1 lipca 1975 r. w Gdyni. W 1999 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, uzyskując tytuł magistra z oceną bardzo dobrą. Po odbyciu w latach 1999-2002 aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Gdańsku, w kwietniu 2002 r. złożyła egzamin sędziowski z oceną dobrą. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dniem 5 maja 2003 r. została mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Gdyni, w którym orzekała w II Wydziale Karnym. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2006 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Gdyni. Orzeka w IX Wydziale Karnym tego Sądu. Od 1 marca 2012 r. do 30 kwietnia 2013 r. pełniła funkcję Zastępcy Przewodniczącego IX Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Gdyni. Na podstawie decyzji Ministra Sprawiedliwości od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2019 r. została delegowana do pełnienia obowiązków sędziego Sądu Okręgowego w Gdańsku w XIV Wydziale Karnym. Kandydatka podnosi kwalifikacje poprzez uczestnictwo w szkoleniach organizowanych między innymi przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie zawodowe i kwalifikacje zawodowe Pani Anety Bownik, Pana Krzysztofa Braciszewicza, Pana Marcina Wojciecha Cichosza, Pani Beaty Marii Czabotar-Magulskiej, Pana Michała Damiana Dampca, Pani Jarosławy Renata Dei, Pani Urszuli Dopieralskiej, Pani Barbary Dunst, Pani Adrianny Anny Gołuńskiej-Łupiny, Pani Marzeny Barbary Grabdy, Pani Marii Julity Hartuny, Pani Moniki Jobskiej, Pana Mariusza Jana Kądziery, Pani Joanny Kocent-Mazurek, Pani Agnieszki Katarzyny Kokoszczyńskiej, Pani Agaty Ireny Krakówki, Pani Małgorzaty Licbarskiej, Pana Jarosława Łukowskiego, Pana Piotra Markiewicza, Pana Jarosława Romana Matuszczaka, Pani Jolanty Nowak, Pana Piotra Artura Pancera, Pani Izabeli Marii Piastowskiej, Pani Renaty Danuty Połuch, Pani Małgorzaty Przybylskiej-Lewandowskiej, Pana Artura Santora, Pana Adama Macieja Skórzewskiego, Pani Aleksandry Edyty Sobiech, Pani Anety SzałkiewiczŁosiak, Pana Macieja Piotra Turka, Pani Sylwii Uznańskiej, Pani Beaty Winnickiej-Pyrgiel, Pana Wojciecha Włosińskiego, Pani Patrycji Mai Wróbel i uznała, że kandydaci ci nie wypełniają w chwili obecnej, ocenianych łącznie, kryteriów wymienionych w art. 35 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, w stopniu wyższym niż kandydaci przedstawieni Prezydentowi RP z wnioskiem o powołanie w niniejszej procedurze nominacyjnej.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacji Pani Angeliki Magdaleny Willmy sporządził Pan Janusz Zimny - sędzia wizytator do spraw karnych Sądu Okręgowego w Gdańsku, który stwierdził, że badanie pracy i orzecznictwa kandydatki uzasadnia bardzo dobrą ich ocenę. Opiniowana orzekając w IX Wydziale Karnym Sądu Rejonowego w Gdyni oraz na delegacji w XIV Wydziale Karnym Sądu Okręgowego w Gdańsku, wykazała się bardzo dużą pracowitością, sumiennością, dokładnością i zaangażowaniem, a także odpowiedzialnością za referat powierzonych spraw. Kandydatka podchodzi do spraw bardzo wnikliwie, szczegółowo wyjaśniając dane zagadnienie. Powoduje to wydłużenie się czasu trwania rozpoznania danej sprawy jednak stabilność orzecznictwa opiniowanej świadczy, że takie podejście służy wymiarowi sprawiedliwości nie powodując konieczności uchylenia do ponownego rozpoznania danej sprawy celem wyjaśnienia pewnych okoliczności. Pani Angelika Magdalena Willma wykazuje się bardzo dobrą znajomością przepisów prawa procesowego i materialnego, a także umiejętnością stosowania ich w praktyce orzeczniczej. W konkluzji opiniujący stwierdził, że powyższe oraz cechy charakteru kandydatki, a także bardzo pozytywna opinia Przewodniczącego XIV Wydziału Karnego Sądu Okręgowego w Gdańsku i bardzo dobra opinia Prezesa Sądu Rejonowego w Gdyni - pozwalają uznać, że Pani Angelika Magdalena Willma będzie bardzo dobrze wypełniała obowiązki sędziego sądu okręgowego w wypadku powołania jej na to stanowisko.

Wizytator: Janusz Zimny - sędzia wizytator do spraw karnych Sądu Okręgowego w Gdańsku,

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
56. Winnicka-Pyrgiel Beata Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0 36 0
PRZECIW 2 41 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 2 3 18
57. Włosiński Wojciech Adwokat negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0 21 0
PRZECIW 4 58 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 1 18
58. Wojnicka-Blicharz Joanna Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 4 51 10
PRZECIW 0 28 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 1 8

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Joanna Wojnicka-Blicharz urodziła się 20 sierpnia 1976 r. w Gdyni. Od 4 września 1998 r. do 31 stycznia 1999 r. odbyła staż w biurze posła Parlamentu Europejskiego w Brukseli. W 2000 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, uzyskując tytuł magistra z oceną bardzo dobrą. Po odbyciu w latach 2000-2003 aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Gdańsku, w kwietniu 2003 r. złożyła egzamin sędziowski z oceną dobrą. Od 13 maja 2003 r. do 16 maja 2004 r. pracowała jako asystent sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dniem 17 maja 2004 r. została mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Elblągu, w którym orzekała kolejno w: IV Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, X Wydziale Grodzkim, I Wydziale Cywilnym. W 2006 r. ukończyła z wynikiem pozytywnym studia podyplomowe w zakresie prawa europejskiego dla sędziów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2008 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Elblągu. Orzekała w I Wydziale Cywilnym tego Sądu. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dniem 1 stycznia 2009 r. została - na własny wniosek - przeniesiona na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Gdyni. Orzekała kolejno w VII Wydziale Cywilnym i VI Wydziale Gospodarczym, a obecnie pełni obowiązki w IV Wydziale Pracy tego Sądu. W 2010 r. ukończyła z wynikiem bardzo dobrym studia podyplomowe w zakresie prawa europejskiego dla sędziów sądów powszechnych organizowane przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. W 2011 r. ukończyła z wynikiem bardzo dobrym studia podyplomowe w zakresie prawa własności intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2012 r. ukończyła z wynikiem bardzo dobrym studia podyplomowe w zakresie ekonomii i prawa gospodarczego na Wydziale Zarządzania oraz Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2014 r. ukończyła z wynikiem bardzo dobrym studia podyplomowe w zakresie prawa konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Z dniem 1 listopada 2015 r. powierzono jej pełnienie funkcji Zastępcy Przewodniczącego IV Wydziału Pracy Sądu Rejonowego w Gdyni. W 2017 r. odbyła staż specjalistyczny dla sędziów prawa pracy w Sądzie w Rovigo (Włochy), a w 2018 r. miała zaplanowany staż specjalistyczny dla sędziów z prawa pracy w Sądzie Pracy w Barcelonie (Hiszpania). Kandydatka podnosi kwalifikacje przez uczestnictwo w szkoleniach organizowanych między innymi przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie zawodowe i kwalifikacje zawodowe Pani Anety Bownik, Pana Krzysztofa Braciszewicza, Pana Marcina Wojciecha Cichosza, Pani Beaty Marii Czabotar-Magulskiej, Pana Michała Damiana Dampca, Pani Jarosławy Renata Dei, Pani Urszuli Dopieralskiej, Pani Barbary Dunst, Pani Adrianny Anny Gołuńskiej-Łupiny, Pani Marzeny Barbary Grabdy, Pani Marii Julity Hartuny, Pani Moniki Jobskiej, Pana Mariusza Jana Kądziery, Pani Joanny Kocent-Mazurek, Pani Agnieszki Katarzyny Kokoszczyńskiej, Pani Agaty Ireny Krakówki, Pani Małgorzaty Licbarskiej, Pana Jarosława Łukowskiego, Pana Piotra Markiewicza, Pana Jarosława Romana Matuszczaka, Pani Jolanty Nowak, Pana Piotra Artura Pancera, Pani Izabeli Marii Piastowskiej, Pani Renaty Danuty Połuch, Pani Małgorzaty Przybylskiej-Lewandowskiej, Pana Artura Santora, Pana Adama Macieja Skórzewskiego, Pani Aleksandry Edyty Sobiech, Pani Anety SzałkiewiczŁosiak, Pana Macieja Piotra Turka, Pani Sylwii Uznańskiej, Pani Beaty Winnickiej-Pyrgiel, Pana Wojciecha Włosińskiego, Pani Patrycji Mai Wróbel i uznała, że kandydaci ci nie wypełniają w chwili obecnej, ocenianych łącznie, kryteriów wymienionych w art. 35 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, w stopniu wyższym niż kandydaci przedstawieni Prezydentowi RP z wnioskiem o powołanie w niniejszej procedurze nominacyjnej.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacji Pani Joanny Wojnickiej-Blicharz sporządziła Pani Katarzyna Brzozowska - sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku, która stwierdziła, że sprawność, efektywność, organizacja pracy oraz wydajność pracy kandydatki pozostawała w okresie objętym oceną na wysokim poziomie. Podkreślenia wymaga, że opiniowana dąży do koncentracji materiału dowodowego, co może wpływać na mniejszą średnią liczbę spraw wyznaczanych na rozprawy, jednakże zdecydowanie zwiększa efektywność i szybkość postępowania. Liczba załatwionych spraw pozostaje na dobrym poziomie. Kandydatka ma rozległą i ugruntowaną wiedzę z zakresu prawa materialnego i procesowego, co jest szczególnie widoczne przy dokonywaniu wykładni obowiązujących przepisów. Wykazuje bardzo dobrą znajomość judykatury, czego wyrazem są częste, trafne odwołania do orzeczeń Sądu Najwyższego lub sądów apelacyjnych, dotyczących kwestii będących przedmiotem rozstrzygnięcia. Zna także poglądy wyrażane w doktrynie. W konkluzji sędzia wizytator stwierdziła, że przeprowadzona analiza daje podstawy do bardzo dobrej oceny kwalifikacji Pani Joanny Wojnickiej-Blicharz i stwierdzenia, że jest ona bardzo dobrze przygotowana do wykonywania obowiązków sędziego sądu okręgowego.

Wizytator: Katarzyna Brzozowska - sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
59. Wojtaszko Andrzej Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 4 71 17
PRZECIW 0 8 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 1 1

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Andrzej Wojtaszko urodził się 19 lipca 1974 r. w Elblągu. W 1998 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, uzyskując tytuł magistra z oceną bardzo dobrą. Po odbyciu w latach 1998-2001 aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Elblągu, w kwietniu 2001 r. złożył egzamin sędziowski z oceną dobrą. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dniem 16 lipca 2001 r. został mianowany asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Braniewie, w którym orzekał w II Wydziale Karnym i w VI Wydziale Grodzkim. Od 8 września 2003 r. pełnił obowiązki Przewodniczącego VI Wydziału Grodzkiego Sądu Rejonowego w Braniewie. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2003 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Braniewie. Orzekał nadal w VI Wydziale Grodzkim tego Sądu, pełniąc od 1 stycznia 2004 r. obowiązki Przewodniczącego Wydziału. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dniem 1 maja 2005 r. został - na własny wniosek - przeniesiony na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Gdańsku, w którym orzekał w VIII Wydziale Grodzkim. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dniem 1 lipca 2005 r., wobec zniesienia Sądu Rejonowego w Gdańsku, został przeniesiony na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku, w którym podjął obowiązki orzecznicze w II Wydziale Karnym. Od 1 listopada 2008 r. do 31 maja 2009 r. pełnił funkcję Kierownika Sekcji do rozpatrywania spraw o przestępstwa gospodarcze w II Wydziale Karnym Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku. Kandydat orzekał w ramach delegacji jednodniowych w VI Wydziale Karnym Sądu Okręgowego w Elblągu. Na podstawie decyzji Ministra Sprawiedliwości od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2019 r. został delegowany do pełnienia obowiązków sędziego w XIV Wydziale Karnym Sądu Okręgowego w Gdańsku. Kandydat podnosi kwalifikacje przez uczestnictwo w szkoleniach organizowanych między innymi przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie zawodowe i kwalifikacje zawodowe Pani Anety Bownik, Pana Krzysztofa Braciszewicza, Pana Marcina Wojciecha Cichosza, Pani Beaty Marii Czabotar-Magulskiej, Pana Michała Damiana Dampca, Pani Jarosławy Renata Dei, Pani Urszuli Dopieralskiej, Pani Barbary Dunst, Pani Adrianny Anny Gołuńskiej-Łupiny, Pani Marzeny Barbary Grabdy, Pani Marii Julity Hartuny, Pani Moniki Jobskiej, Pana Mariusza Jana Kądziery, Pani Joanny Kocent-Mazurek, Pani Agnieszki Katarzyny Kokoszczyńskiej, Pani Agaty Ireny Krakówki, Pani Małgorzaty Licbarskiej, Pana Jarosława Łukowskiego, Pana Piotra Markiewicza, Pana Jarosława Romana Matuszczaka, Pani Jolanty Nowak, Pana Piotra Artura Pancera, Pani Izabeli Marii Piastowskiej, Pani Renaty Danuty Połuch, Pani Małgorzaty Przybylskiej-Lewandowskiej, Pana Artura Santora, Pana Adama Macieja Skórzewskiego, Pani Aleksandry Edyty Sobiech, Pani Anety SzałkiewiczŁosiak, Pana Macieja Piotra Turka, Pani Sylwii Uznańskiej, Pani Beaty Winnickiej-Pyrgiel, Pana Wojciecha Włosińskiego, Pani Patrycji Mai Wróbel i uznała, że kandydaci ci nie wypełniają w chwili obecnej, ocenianych łącznie, kryteriów wymienionych w art. 35 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, w stopniu wyższym niż kandydaci przedstawieni Prezydentowi RP z wnioskiem o powołanie w niniejszej procedurze nominacyjnej.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacji Pana Andrzeja Wojtaszko sporządziła Pani Ewa Koperska-Kuc - sędzia wizytator do spraw karnych Sądu Okręgowego w Gdańsku, która stwierdziła, że badanie pracy i orzecznictwa kandydata uzasadnia bardzo dobrą ich ocenę. Zarówno w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku, w którym do niedawna orzekał, jak i w Sądzie Okręgowym w Gdańsku wykazał się dużym zaangażowaniem i wysokim poczuciem odpowiedzialności w wykonywaniu obowiązków, pracowitością, dbałością o bieg spraw, terminowością podejmowanych decyzji, rzetelnością i sumiennością oraz bardzo dobrą organizacją pracy sędziego. Pan Andrzej Wojtaszko posiada bardzo dobrą znajomość przepisów prawa karnego procesowego i materialnego oraz umiejętność stosowania ich w praktyce orzeczniczej. Wykazuje również szeroką znajomość orzecznictwa sądowego i poglądów doktryny. Liczbowe wyniki jego pracy zasługują na bardzo dobrą ocenę, zaś o wysokim poziomie wiedzy merytorycznej, doświadczeniu zawodowymi umiejętnościach opiniowanego świadczą bardzo dobre wyniki w zakresie stabilności orzecznictwa. W konkluzji sędzia wizytator stwierdziła, że posiadana oraz ugruntowana wiedza prawnicza kandydata prawidłowo wykorzystywana w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości, świadczy o jego wysokich kwalifikacjach zawodowych, co w powiązaniu z jego cechami charakteru oraz nienaganną postawą zarówno w służbie, jak i poza służbą dowodzi, że Pan Andrzej Wojtaszko w pełni spełnia wymagania stawiane kandydatom ubiegającym się o stanowisko sędziego sądu okręgowego i daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków w przypadku powołania go na to stanowisko.

Wizytator: Ewa Koperska-Kuc - sędzia wizytator do spraw karnych Sądu Okręgowego w Gdańsku

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
60. Zioła Łukasz Dominik Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 4 61 15
PRZECIW 0 18 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 1 3

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Łukasz Dominik Zioła urodził się 11 sierpnia 1978 r. w Gdyni. W 2002 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, uzyskując tytuł magistra z oceną bardzo dobrą. Również w 2002 r. ukończył studium prawa angielskiego i europejskiego na Uniwersytecie w Cambridge. Od 6 maja 2003 r. do 15 lipca 2007 r. był zatrudniony w Sądzie Rejonowym w Gdyni na stanowisku asystenta sędziego. Po odbyciu w latach 2003-2006 aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Gdańsku, we wrześniu 2006 r. złożył egzamin sędziowski z oceną dobrą. Od 16 lipca 2007 r. pracował w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku na stanowisku asystenta sędziego. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dniem 1 maja 2008 r. został mianowany referendarzem sądowym w Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim, w którym orzekał w V Wydziale Ksiąg Wieczystych. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lutego 2010 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Gdyni. Podjął obowiązki orzecznicze w VII Wydziale Cywilnym tego Sądu. Kandydat orzekał w ramach delegacji jednodniowych w III Wydziale Cywilnym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Gdańsku. Na podstawie decyzji Ministra Sprawiedliwości od 1 września 2017 r. do 28 lutego 2019 r. został delegowany do pełnienia obowiązków sędziego kolejno w XV Wydziale Cywilnym i w III Wydziale Cywilnym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Gdańsku. Z dniem 3 września 2018 r. powierzono mu pełnienie funkcji Rzecznika Prasowego Sądu Okręgowego w Gdańsku w zakresie pionu cywilnego. Kandydat podnosi kwalifikacje poprzez uczestnictwo w szkoleniach organizowanych między innymi przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie zawodowe i kwalifikacje zawodowe Pani Anety Bownik, Pana Krzysztofa Braciszewicza, Pana Marcina Wojciecha Cichosza, Pani Beaty Marii Czabotar-Magulskiej, Pana Michała Damiana Dampca, Pani Jarosławy Renata Dei, Pani Urszuli Dopieralskiej, Pani Barbary Dunst, Pani Adrianny Anny Gołuńskiej-Łupiny, Pani Marzeny Barbary Grabdy, Pani Marii Julity Hartuny, Pani Moniki Jobskiej, Pana Mariusza Jana Kądziery, Pani Joanny Kocent-Mazurek, Pani Agnieszki Katarzyny Kokoszczyńskiej, Pani Agaty Ireny Krakówki, Pani Małgorzaty Licbarskiej, Pana Jarosława Łukowskiego, Pana Piotra Markiewicza, Pana Jarosława Romana Matuszczaka, Pani Jolanty Nowak, Pana Piotra Artura Pancera, Pani Izabeli Marii Piastowskiej, Pani Renaty Danuty Połuch, Pani Małgorzaty Przybylskiej-Lewandowskiej, Pana Artura Santora, Pana Adama Macieja Skórzewskiego, Pani Aleksandry Edyty Sobiech, Pani Anety SzałkiewiczŁosiak, Pana Macieja Piotra Turka, Pani Sylwii Uznańskiej, Pani Beaty Winnickiej-Pyrgiel, Pana Wojciecha Włosińskiego, Pani Patrycji Mai Wróbel i uznała, że kandydaci ci nie wypełniają w chwili obecnej, ocenianych łącznie, kryteriów wymienionych w art. 35 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, w stopniu wyższym niż kandydaci przedstawieni Prezydentowi RP z wnioskiem o powołanie w niniejszej procedurze nominacyjnej.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacji Pana Łukasza Dominika Zioły sporządziła Pani Magdalena Chrzanowska - sędzia wizytator do spraw cywilnych Sądu Okręgowego w Gdańsku, która stwierdziła, że sprawność, efektywność, organizacja pracy oraz wydajność pracy kandydata w okresie objętym oceną pozostawała na bardzo wysokim poziomie i nie budzi żadnych zastrzeżeń. Opiniowany jest sędzią z doświadczeniem orzeczniczym we wszystkich kategoriach spraw cywilnych (procesowych, nieprocesowych, egzekucyjnych). Posiada gruntowną znajomość przepisów, orzecznictwa, poglądów doktryny. Terminowość sporządzania uzasadnień wyroków nie budzi żadnych zastrzeżeń - jest wzorowa. Orzecznictwo kandydata poddane kontroli instancyjnej pozostaje na bardzo wysokim poziomie. Opiniująca podkreśliła, że orzekał on w sprawach o wysokim stopniu skomplikowania, a pomimo to w okresie trzech lat objętych badaniem jedynie w trzech sprawach Sąd Okręgowy w Gdańsku uchylił wydane przez niego orzeczenia i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. W konkluzji sędzia wizytator stwierdziła, że Pan Łukasz Dominik Zioła jest bardzo dobrym kandydatem do objęcia stanowiska sędziego sądu okręgowego. Posiada wszystkie cechy dobrego sędziego: jest pracowity, sumienny, rzetelny, ma bardzo dużą wiedzę prawniczą i bardzo dobrze opanowany warsztat pracy, a przy tym jest osobą skromną, opanowaną, kulturalną i koleżeńską. Powyższe pozwala na bardzo dobrą ocenę jego kwalifikacji i sformułowanie pozytywnej prognozy odpowiedniego wykonywania przez niego obowiązków sędziego Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Wizytator: Magdalena Chrzanowska - sędzia wizytator do spraw cywilnych Sądu Okręgowego w Gdańsku,

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów