Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa

wróć do pełnej listy uchwał

Uchwała KRS nr 531/2018

Sąd: Naczelny Sąd Administracyjny
Data posiedzenia: 6 listopada 2018 – 9 listopada 2018
Obwieszczenie: Monitor Polski poz. 14 z 2018
Pobierz uchwałę:http://krspl.home.pl/bip/files/2018-11-0...
Liczba wolnych stanowisk: 2
Liczba kandydatów: 5
Liczba obsadzonych stanowisk: 2
Liczba odrzuconych kandydatów: 3

Lista kandydatów

l.p. nazwisko i imiona wykonywany zawód decyzja
1. Blewązka Arkadiusz Sebastian Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 5 37 0
PRZECIW 4 24 4
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 2 7 13
2. Gdesz Mirosław Piotr Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 6 37 7
PRZECIW 4 23 2
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 1 8 8
3. Kręcichwost-Durchowska Ewa Elżbieta Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 7 33 0
PRZECIW 3 24 3
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 1 11 14
4. Stasikowski Rafał Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 1 0 12
PRZECIW 9 58 3
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 1 10 2

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Rafał Stasikowski urodził się 18 czerwca 1975 r. w Koziegłowach. W 1999 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, uzyskując tytuł magistra z ogólną oceną bardzo dobrą. W latach 2000-2001 pracował na stanowisku Zastępcy Dyrektora Oddziału w Śląskim Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Po odbyciu aplikacji sądowej w latach 2000-2003, początkowo pozaetatowej, a następnie etatowej w okręgu Sądu Okręgowego w Katowicach, w kwietniu 2003 r. złożył egzamin sędziowski z łącznym wynikiem dobrym. Po odbyciu czteroletnich studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, w 2003 r., uchwałą Rady tego Wydziału, na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt.: „Granice samorządności gminnej w Republice Federalnej Niemiec i Rzeczypospolitej Polskiej”, uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa administracyjnego. Z dniem 21 lipca 2003 r. został mianowany asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Katowicach. Powierzone obowiązki orzecznicze wykonywał początkowo w VII Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, a następnie w XXI Wydziale Pracy. Z dniem 1 kwietnia 2007 r., w związku ze zniesieniem Sądu Rejonowego w Katowicach, powierzono mu pełnienie czynności sędziowskich w Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach. Obowiązki orzecznicze wykonywał w VI Wydziale Pracy. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2007 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach. Orzekał w Wydziałach: VIII Grodzkim, X Wykonywania Orzeczeń, II Cywilnym a od maja 2012 r. w VII Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. W 2007 r. starał się nieskutecznie o stanowisko asesora w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach. W 2014 r. ukończył dwusemestralne studia podyplomowe w zakresie retoryki i kreowania wizerunku dla prawników na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, z wynikiem bardzo dobrym. Decyzją Ministra Sprawiedliwości został delegowany od 15 listopada 2017 r. do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Katowicach. Orzeka w ramach stałej delegacji w IX Wydziale Pracy. Od listopada 2017 r. pełni funkcję Prezesa tego Sądu.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pan Rafał Stasikowski posiada długoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie dotychczasowego orzekania w wydziale pracy i ubezpieczeń społecznych, a wiedza z zakresu prawa administracyjnego potwierdzona jest uzyskaniem stopnia naukowego doktora nauk prawnych (tytuł pracy doktorskiej: „Granice samorządności gminnej w Republice Federalnej Niemiec i Rzeczypospolitej Polskiej”).

Opinia wizytatora

Praca kandydata na stanowisku sędziego sądu powszechnego w wydziale pracy i ubezpieczeń społecznych i kwalifikacje zawodowe związane z wykonywaniem tej funkcji zostały ocenione jako dobre przez opiniującego sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego. Kandydat otrzymał również dobrą ocenę Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
5. Wincenciak Mirosław Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 5 45 12
PRZECIW 5 11 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 1 12 5

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Mirosław Wincenciak urodził się 21 kwietnia 1970 r. w Białymstoku. W latach 1994-1998 był radnym, a w latach 1995-1998 był Przewodniczącym Rady Miejskiej w Łapach. W 1995 r. ukończył studia wyższe magisterskie w zakresie historii na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warszawskiego - Filia w Białymstoku, z wynikiem bardzo dobrym. Jego wiedza historyczna została określona przez opiniującego sędziego NSA w ocenie kwalifikacyjnej na „poziomie erudycyjnym”. W 1996 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego - Filia w Białymstoku, uzyskując tytuł magistra z ogólną oceną dobrą. Po odbyciu aplikacji prokuratorskiej w okręgu Prokuratury Wojewódzkiego w Łomży, w listopadzie 1998 r. złożył egzamin prokuratorski z łącznym wynikiem bardzo dobrym. W latach 1998-2009 był początkowo pozaetatowym, a od sierpnia 2000 r. etatowym członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku. Ukończył również aplikację radcowską z wynikiem bardzo dobrym. W latach 2004-2009 był wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku i wykonywał zawód radcy prawnego. W 2006 r„ uchwałą Rady Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt.: „Sankcje administracyjne i ich stosowanie”, uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa. Od stycznia 2007 r. jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Zajęcia prowadzone są także w języku hiszpańskim. Współpracuje z ośrodkami naukowymi w Pampelunie i Grenadzie. Prowadził także szkolenia pozauniwersyteckie, m.in. dla aplikantów aplikacji radcowskiej w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w: Białymstoku (w latach 2010-2011); Białymstoku i Warszawie (2012 r.); Białymstoku, Warszawie i Gdańsku (2013 r.), a także dla pracowników Rządowego Centrum Legislacyjnego. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2009 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku. Orzekał w Wydziale II. Przez okres dwóch lat pełnił obowiązki Naczelnika Wydziału I w Biurze Orzecznictwa. Orzeka na delegacji w Izbie Ogólnoadministracyjnej Naczelnego Sądu Administracyjnego, przy czym od stycznia do grudnia 2012 r. oraz od stycznia 2014 r. do czerwca 2017 r. w wymiarze jednej sesji w miesiącu, następnie w wymiarze dwóch sesji w miesiącu, a od stycznia 2018 r. w ramach stałej delegacji w pełnym wymiarze.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pan Mirosław Wincenciak - jako jedyny w tym konkursie - ukończył dwa kierunki studiów (historię i prawo), posiada stopień naukowy doktora, od stycznia 2012 r. orzeka w Naczelnym Sądzie Administracyjnym w ramach delegacji. Pełnił w tym Sądzie funkcję Naczelnika Wydziału I w Biurze Orzecznictwa przez okres dwóch lat, a w ramach tej działalności nadzorował m.in. poprawność legislacyjną uchwał kolegiów wojewódzkich sądów administracyjnych. Prowadzi od 2007 r. działalność naukowo-dydaktyczną, którą z powodzeniem łączy z obowiązkami orzeczniczymi.

Opinia wizytatora

Kwalifikacje zawodowe Pana sędziego Mirosława Wincenciaka zostały ocenione jako bardzo dobre przez opiniującego sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego. Kandydat otrzymał również wyróżniającą ocenę Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego. Z ocen okresowych, przedstawionych w aktach osobowych kandydata, wynika niebudzące żadnych zastrzeżeń przygotowanie spraw do rozstrzygania, ponadprzeciętna wydajność pracy, absolutna terminowość w sporządzaniu uzasadnień, wysoka stabilność orzecznictwa. Odnotowano nadto doskonalenie się zawodowe Pana sędziego poprzez udział w konferencjach naukowych, w tym jako przedstawiciela wojewódzkiego sądu administracyjnego. Z oceny kwalifikacyjnej kandydata wynika, że ma on rozległą, interdyscyplinarną wiedzę z różnych dziedzin prawa administracyjnego, a łączenie orzekania z aktywną pracą naukowo-dydaktyczną nie stanowi przeszkody w jakości żadnej z nich. Zaznacza się, że wieloletnie doświadczenie w orzekaniu w Naczelnym Sądzie Administracyjnym pozwala uznać, że opiniowany jest bardzo dobrym kandydatem na stanowisko sędziego tego Sądu. W ramach działalności publicystycznej kandydat wskazał ponad 30 publikacji naukowych i komentarzy z zakresu prawa administracyjnego. Prace kandydata powoływane są w uzasadnieniach sądów i trybunałów, np. monografia „Sankcje w prawie administracyjnym i procedura ich wymierzania” (publ. przez wyd. Wolters Kluwer). Kandydat przedstawił nadto rekomendacje trzech sędziów NSA - Pani sędzi Marii Wiśniewskiej, Pana sędziego Artura Mudreckiego i Pani sędzi Elżbiety Trykoszko, w których potwierdza się jednoznacznie wysokie predyspozycje kandydata zarówno pod względem wiedzy, umiejętności, jak i osobowościowe. Kandydat reprezentował Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, rozpoznającym pytanie prawne tego Sądu. Kandydat ponad 10 lat pracował w instytucjach publicznych na stanowiskach związanych ze stosowaniem prawa, a ponad 2 lata na stanowisku związanym z tworzeniem prawa miejscowego. Był radnym rady miejskiej w latach 1994-1998 i pełnił funkcję przewodniczącego tej rady. Nie bez znaczenia dla oceny przydatności kandydata w rozpatrywanym konkursie jest fakt wykonywania przez niego funkcji orzecznika w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Białymstoku w latach 1998-2009.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów