Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa

wróć do pełnej listy uchwał

Uchwała KRS nr 456/2018

Sąd: Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Data posiedzenia: 16 października 2018 – 19 października 2018
Obwieszczenie: Monitor Polski poz. 323 z 2018
Pobierz uchwałę:https://adm.courtwatch.pl/wp-content/blo...
Liczba wolnych stanowisk: 2
Liczba kandydatów: 5
Liczba obsadzonych stanowisk: 2
Liczba odrzuconych kandydatów: 3

Lista kandydatów

l.p. nazwisko i imiona wykonywany zawód decyzja
1. Blumczyńska Ewa Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA wzorowa 44 1
PRZECIW 23 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13 14
2. Chojnacki Tomasz Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA bdb 19 0
PRZECIW 34 3
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 28 13
3. Goldbeck-Malesińska Małgorzata Barbara Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA wzorowa/bdb 59 16
PRZECIW 10 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 11 0

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Małgorzata Barbara Goldbeck-Malesińska urodziła się 27 września 1964 r. w Poznaniu. W 1988 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z wynikiem bardzo dobrym, uzyskując tytuł magistra. W latach 1990-1992 odbyła aplikację sądową w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu. We wrześniu 1992 r. złożyła egzamin sędziowski z wynikiem ogólnym dobrym. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z 10 listopada 1992 r. została mianowana z dniem 16 listopada 1992 r. asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Poznaniu. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z 14 czerwca 1994 r. powołał Panią Małgorzatę Barbarę Goldbeck-Malesińską na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Poznaniu. Minister Sprawiedliwości decyzją z 9 lutego 2000 r. delegował Panią sędzię od 15 lutego 2000 r. do 11 marca 2002 r. do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Poznaniu, w IX Wydziale Gospodarczym. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 28 stycznia 2002 r. powołał Panią Małgorzatę Barbarę Goldbeck-Malesińską do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Poznaniu. Minister Sprawiedliwości decyzją z 17 października 2003 r. delegował kandydatkę od 1 listopada 2003 r. do 29 lutego 2004 r. do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu w wymiarze jednej sesji w miesiącu. Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu powierzył Pani sędzi z dniem 15 czerwca 2005 r. pełnienie obowiązków Przewodniczącej X Wydziału Gospodarczego Sądu Okręgowego w Poznaniu, a 15 czerwca 2006 r. powierzył jej tę funkcję, którą sprawowała do 31 sierpnia 2006 r. Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu decyzją z 7 września 2006 r. powierzył Pani sędzi funkcję Przewodniczącej Wydziału IX Gospodarczego Sądu Okręgowego w Poznaniu, którą sprawuje ona do chwili obecnej. Pani sędzia orzekała także na jednodniowych delegacjach w I Wydziale Cywilnym Sądu Apelacyjnego w Poznaniu.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pani Małgorzata Barbara Goldbeck-Malesińska i Pan Maciej Rozpędowski przedstawiani Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie na wolne stanowiska sędziowskie w ramach niniejszego postępowania nominacyjnego, posiadają bardzo dobre przygotowanie zawodowe zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, co zostało potwierdzone ocenami kwalifikacji. Dotychczasowa droga zawodowa obojga kandydatów wskazuje, że zdobyli oni szeroką wiedzę i doświadczenie. Oboje utrzymują statystyki orzecznicze na bardzo wysokim poziomie, a także podnoszą kwalifikacje w ramach realizacji procesu doskonalenia zawodowego.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacji Pani Małgorzaty Barbary Goldbeck-Malesińskiej sporządził wizytator do spraw cywilnych i notarialnych Pan Karol Ratajczak - sędzia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu. Z oceny tej wynika, że opiniowana posiada bardzo dobrą znajomość zarówno przepisów prawa materialnego, procesowego jak i orzecznictwa. Sposób prowadzenia spraw i osiągnięte wyniki w pracy orzeczniczej pozwalają przyjąć, że posiadaną wiedzę potrafi stosować w praktyce. W związku z powyższym sędzia wizytator wyraził pozytywną opinię o przydatności Pani Małgorzaty Barbary Goldbeck-Malesińskiej do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Apelacyjnego w Poznaniu.

Wizytator: Karol Ratajczak - sędzia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
4. Pohl Renata Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA wzorowa 75 4
PRZECIW 5 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 4 11
5. Rozpędowski Maciej Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA wzorowa 78 15
PRZECIW 2 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 5 1

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Maciej Rozpędowski urodził się 15 kwietnia 1964 r. w Poznaniu. W 1989 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z wynikiem bardzo dobrym, uzyskując tytuł magistra. W latach 1989-1991 odbył aplikację sądową w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu. We wrześniu 1991 r. złożył egzamin sędziowski z wynikiem ogólnym bardzo dobrym. Z dniem 12 listopada 1991 r. został mianowany asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Chodzieży. W latach 1993-1997 pełnił funkcję Przewodniczącego Wydziału Cywilnego tego Sądu. Postanowieniem z dnia 22 czerwca 1993 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej powołał Pana Macieja Rozpędowskiego do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Chodzieży. Minister Sprawiedliwości z dniem 1 listopada 1997 r. delegował kandydata do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Wojewódzkim w Poznaniu, w którym orzekał w I Wydziale Cywilnym. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 1999 r. został powołany na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Poznaniu, w którym orzekał w II Wydziale Cywilnym Odwoławczym. W okresie od października 2003 r. do stycznia 2004 r. był delegowany do orzekania w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu w pełnym wymiarze czasu pracy, a od lutego 2004 r. do kwietnia 2005 r. w wymiarze jednej sesji w miesiącu, natomiast w późniejszym okresie orzekał w tym sądzie na podstawie jednodniowych delegacji. Od kwietnia 2005 r. do października 2017 r. pełnił funkcję wizytatora do spraw cywilnych Sądu Okręgowego w Poznaniu. Minister Sprawiedliwości decyzją z 30 października 2017 r. delegował kandydata do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu od 1 listopada 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r., a decyzją z 27 kwietnia 2018 r. delegacja została przedłużona na okres od 1 maja 2018 r. do 31 października 2018 r.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pani Małgorzata Barbara Goldbeck-Malesińska i Pan Maciej Rozpędowski przedstawiani Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie na wolne stanowiska sędziowskie w ramach niniejszego postępowania nominacyjnego, posiadają bardzo dobre przygotowanie zawodowe zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, co zostało potwierdzone ocenami kwalifikacji. Dotychczasowa droga zawodowa obojga kandydatów wskazuje, że zdobyli oni szeroką wiedzę i doświadczenie. Oboje utrzymują statystyki orzecznicze na bardzo wysokim poziomie, a także podnoszą kwalifikacje w ramach realizacji procesu doskonalenia zawodowego.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacji Pana Macieja Rozpędowskiego sporządziła wizytator do spraw cywilnych Pani Bogusława Żuber - sędzia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu. Z oceny tej wynika, że opiniowanego cechuje bardzo duża efektywność pracy w zakresie załatwionych spraw, przewyższająca obowiązek wynikający z podziału czynności, w ramach którego pełniąc funkcję wizytatora do spraw cywilnych był zobowiązany do orzekania w mniejszym zakresie niż pozostali sędziowie. Zdaniem sędziego wizytatora zaakcentować należy wzorową terminowość sporządzanych uzasadnień i ich wysoki poziom merytoryczny, wskazujący na wyjątkowo rzetelne traktowanie swoich obowiązków. Kandydat doskonali swoje umiejętności zawodowe, przez uczestnictwo w szkoleniach zawodowych i ukończenie w 2010 r. z wynikiem bardzo dobrym studiów podyplomowych z zakresu prawa europejskiego zorganizowanych przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk we współpracy z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury. Wysokie kwalifikacje zawodowe opiniowanego potwierdzają także sędziowie I Wydziału Cywilnego Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, którzy uczestniczyli z Panem sędzią w posiedzeniach, do których był on zawsze wszechstronnie przygotowany. Przedstawiając powyższe ustalenia sędzia wizytator stwierdził, że Pan Maciej Rozpędowski w pełni odpowiada wymogom stawianym na stanowisku sędziego sądu apelacyjnego.

Wizytator: Bogusława Żuber - sędzia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów