Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa

wróć do pełnej listy uchwał

Uchwała KRS nr 528/2018

Sąd: Naczelny Sąd Administracyjny
Data posiedzenia: 6 listopada 2018 – 9 listopada 2018
Obwieszczenie: Monitor Polski poz. 985 z 2018
Pobierz uchwałę:http://krspl.home.pl/bip/files/2018-11-2...
Liczba wolnych stanowisk: 1
Liczba kandydatów: 2
Liczba obsadzonych stanowisk: 1
Liczba odrzuconych kandydatów: 1

Lista kandydatów

l.p. nazwisko i imiona wykonywany zawód decyzja
1. Banasik Przemysław Sławomir Sędzia, pracownik naukowy negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0 1 1
PRZECIW 9 49 2
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 2 16 15
2. Grzelak Małgorzata Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 3 18 13
PRZECIW 7 34 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 1 16 5

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Małgorzata Grzelak urodziła się 21 września 1964 r. w Sieradzu. W 1993 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego z oceną dobrą, uzyskując tytuł magistra. Po odbyciu aplikacji sądowej w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Sieradzu, w 1996 r. złożyła egzamin sędziowski z łącznym wynikiem dobrym. Z dniem 1 lipca 1997 r. została mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Wołominie. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 1998 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Wołominie. Orzekała w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich tego Sądu. Z dniem 31 stycznia 2005 r. zrzekła się urzędu sędziego z uwagi na ubieganie się o mianowanie na stanowisko asesora Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Z dniem 1 lutego 2005 r. została mianowana asesorem sądowym w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie. Czynności orzecznicze wykonywała w VI Wydziale tego Sądu. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2007 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie. Kontynuowała orzekanie w VI Wydziale tego Sądu. Od 1 stycznia 2015 r. do 31 sierpnia 2016 r. oraz od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r. była delegowana do orzekania w Izbie Gospodarczej Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Kandydatka przedstawiona do powołania na wolne stanowisko sędziowskie posiada wieloletnie i zróżnicowane doświadczenie w pracy orzeczniczej, które zdobyła na stanowisku asesora sądowego, sędziego sądu rejonowego, sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego oraz w ramach delegacji do orzekania w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Jej kwalifikacje zawodowe zostały ocenione wysoko przez Panią Joannę Sieńczyło-Chlabicz - sędziego Izby Gospodarczej Naczelnego Sądu Administracyjnego. Krajowa Rada Sądownictwa w pełni podzieliła stanowisko zespołu członków Rady z dnia 7 listopada 2018 r. i uwzględniła, że Pani Małgorzata Grzelak uzyskała niższe od Pana Piotra Kraczowskiego poparcie Kolegium (3 głosy „za”, 7 głosów „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”), a także Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego (18 głosów „za”, 34 głosy „przeciw”, 16 głosów „wstrzymujących się”). Pan Piotr Kraczowski nie spełnia jednak wskazanego w art. 7 § 1 p.u.s.a. wymogu pozostawania co najmniej przez dziesięć lat na stanowisku sędziego. Krajowa Rada Sądownictwa, podobnie jak Zespół, nie doszukała się jednocześnie podstaw do uznania, że zachodzi wyjątkowy przypadek w rozumieniu art. 7 § 2 w zw. z art. 6 § 3 p.u.s.a., przemawiający za przedstawieniem Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej kandydata na stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego, który nie spełnia ustawowej przesłanki do zajmowania tego stanowiska. Uzyskanie wyróżniającej oceny kwalifikacji, czy wysokiego poparcia środowiska sędziowskiego nie stanowi samoistnej przesłanki do uznania, że zachodzi wyjątkowy przypadek w rozumieniu ustawy. Wszechstronne badanie materiałów sprawy, jak i autoprezentacja kandydata na posiedzeniu zespołu w dniu 7 listopada 2018 r. nie przemówiły za zastosowaniem odstępstwa od generalnej zasady, jaką jest wymóg odpowiedniego stażu pracy na stanowisku sędziego, co podyktowane jest przede wszystkim rangą Naczelnego Sądu Administracyjnego w krajowym systemie sądownictwa. Zgodnie z art. 7 § 2 w zw. z art. 6 § 2 p.u.s.a. wymaganie dotyczące dziesięcioletniego stażu na stanowisku sędziego, prokuratora, prezesa, wiceprezesa, lub radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej albo wykonywania przez ten okres czasu zawodu adwokata, radcy prawnego lub notariusza nie dotyczą osób z tytułem naukowym profesora lub ze stopniem naukowym doktora habilitowanego nauk prawnych. Pan Piotr Kraczowski nie legitymuje się jednak ani tytułem naukowym profesora, ani nie posiada stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych.

Opinia wizytatora

Praca i kwalifikacje zawodowe kandydatki zostały ocenione przez Panią Joannę Sieńczyło- Chlabicz - sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego. Podkreśliła ona między innymi, że Pani sędzia Małgorzata Grzelak niezwłocznie podejmuje czynności w sprawach przydzielonych do jej referatu oraz, że nie stwierdziła nieuzasadnionego zawieszenia postępowania w badanych sprawach. Pisemne uzasadnienia orzeczeń podejmowanych na rozprawach są wyczerpujące, w szczególności w zakresie analizy stanu faktyczno-prawnego i wypowiedzenia się co do stanowiska objętego zaskarżonym aktem i zarzutów skargi. Wysoko oceniono również pracę kandydatki w ramach delegacji do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Reasumując, Pani sędzia Joanna Sieńczyło-Chlabicz uznała, że kwalifikacje zawodowe oraz pozytywne cechy osobowości Pani sędzi Małgorzaty Grzelak uzasadniają przedstawienie jej kandydatury na stanowisko sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego przyznał kandydaturze Pani sędzi Małgorzacie Grzelak ocenę bardzo dobrą.

Wizytator: Joanna Sieńczyło- Chlabicz - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
3. Kraczowski Piotr Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 9 60 4
PRZECIW 0 6 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 1 2 13