Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa

wróć do pełnej listy uchwał

Uchwała KRS nr 33/2015

Sąd: Sąd Okręgowy w Katowicach
Data posiedzenia: 13 stycznia 2015 – 16 stycznia 2015
Obwieszczenie: Monitor Polski poz. poz. 396 z 2014
Pobierz uchwałę:http://krspl.home.pl/bip/files/2015-01-1...
Liczba wolnych stanowisk: 2
Liczba kandydatów: 10
Liczba obsadzonych stanowisk: 2
Liczba odrzuconych kandydatów: 8

Lista kandydatów

l.p. nazwisko i imiona wykonywany zawód decyzja
1. Bugajska-Kluczny Joanna Monika sędzia sądu okręgowego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa bardzo dobrze ocerua również kandydatury Pani sędzi Joanny Moniki Bugajskiej-Kluczny, Pana sędziego Andrzej Waldemara Latacza, Pana sędziego Krystiana Maksymiliana Markiewicza oraz Pani sędzi Doroty Wydmańskiej-Cichy jednakże w niniejszym postępowaniu konkursowym zostały one ocenione niżej niż kandydatury wnioskowanych kandydatów.Zdaniem Krajowej Rady Sądownictwa pozostali kandydaci biorący udział w tym postępowaniu nominacyjnym nie spełniają na takim poziomie kryteriów z art. 35 ust. 2 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
2. Kawaler Andrzej Józef sędzia sądu okręgowego pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA jednogłośnie pozytywnie 39 14
PRZECIW 14 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 38 0

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Andrzej Józef Kawaler ur. 12 marca 1963 r. w Wadowicach, jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Studia wyższe ukończył 7 maja 1993 r. z wynikiem dobrym, uzyskując tytuł magistra prawa. Aplikację sądową etatową odbywał od l września 1993 r. do 19 listopada 1995 r. w Sądzie Wojewódzkim w Katowicach. Egzamin sędziowski złożył we wrześniu 1995 r. z wynikiem dostatecznym. Z dniem 20 listopada 1995 r. Minister Sprawiedliwości mianował Pana Andrzeja Józef Kawalera asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Jaworznie. Postanowieniem z dnia 21 lipca 199 7 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej powołał Pana Andrzeja Józef Kawalera na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Jaworznie. Z dniem l czerwca 2001 r. Minister Sprawiedliwości przeniósł pana Andrzeja Józefa Kawalera na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Mysłowicach. Z dniem 29 maja 2007 r. Minister Sprawiedliwości przeniósł Pana Andrzeja Józef Kawalera na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Mikołowie. Z dniem l października 2007 r. powierzono Mu funkcję Przewodniczącego Wydziału IV Pracy Sądu Rejonowego w Mikołowie. Pan sędzia Andrzej Józef Kawaler w dniach 24 lutego 2004 r., l kwietnia 2004 r., 3 czerwca 2004 r., 7 grudnia 2004 r., 19 stycznia 2006 r., 23 lutego 2006 r., 22 czerwca 2006 r., 19 grudnia 2006 r., 5 kwietnia 2007 r., 23 września 2008 r., 30 października 2008 r., 25 listopada 2008 r., 16 grudnia 2008 r., 27 stycznia 2009 r., 5 marca 2009 r., 28 kwietnia 2009 r., 28 maja 2009 r" 24 września 2009 r., 29 grudnia 2009 r., ?lutego 2010 r., 7 lipca 2010 r., 22 grudnia 2011 r., 26 stycznia 2012 r., 4 lipca 2013 r.,22 września 2013 r., 15 października 2013r., 20 listopada 2013 r., 11 grudnia 2013 r., 8 stycznia 2014 r., 27 lutego 2014 r., 27 marca 2014 r., 8 kwietnia 2014 r., 15 maja 2014 r., 16 września 2014 r., 26 września 2014 r. był delegowany do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Katowicach w Wydziale IX Pracy tego Sądu. W okresie od 6 do 8 września 2010 r., od 17 do 19 października 2011 r., od 16 do 18 października 2012 r., od 13 do 15 listopada 2013 r. uczestniczył w szkoleniu dla sędziów orzekających w sprawach pracy i ubezpieczeń społecznych organizowanym przez Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach, od 25 do 26 listopada 20 l O r. uczestniczył w szkoleniu dla Przewodniczących Wydziałów Sądów Rejonowych okręgu katowickiego, a 5 października 2012 r. i 8 kwietnia 2013 r. wziął udział w szkoleniach organizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Kandydatura Pana sędziego Andrzeja Józefa Kawalera została jednogłośnie (5 głosów "za" z łączną sumą punktów poparcia 29/30) pozytywnie zaopiniowana przez Kolegium Sądu Apelacyjnego w Katowicach. Na Zgromadzeniu Przedstawicieli Sędziów Apelacji Katowickiej kandydatura Pana sędziego Andrzeja Józefa Kawalera uzyskała: 39 głosów "za", przy 14 głosach "przeciw" i 3 8 głosach "wstrzymujących się", co stanowiło piąty w kolejności najwyższy wynik głosowania z pośród wszystkich osób uczestniczących w niniejszym konkursie.Procedura wyboru kandydata na urząd sędziego ma charakter konkursowy. Krajowa Rada Sądownictwa ma za zadanie wybrać najlepszych spośród bardzo dobrych i dobrych kandydatów. Po wszechstronnym rozważeniu całokształtu okoliczności sprawy, Krajowa Rada Sądownictwa uznała, że w obecnej procedurze nominacyjnej, najlepszymi kandydatami spośród osób ubiegających się o dwa wolne stanowiska sędziowskie w Sądzie Okręgowym w Katowicach są Pan Andrzej Józef Kawaler sędzia Sądu Rejonowego w Mikołowie oraz Pan sędzia Krzysztof Mariusz Żyłka sędzia Sądu Rejonowego w Bytomiu.Orzecznictwo Opiniowanego charakteryzuj e s1ę bardzo wysokim pozwmem i dojrzałością. Z tej przyczyny wizytator wyraził pogląd, że Pan sędzia Andrzej Józef Kawaler jest w pełni przygotowany do wykonywania obowiązków sędziego Sądu Okręgowego.W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pan sędzia Andrzej Józef Kawaler oraz Pan sędzia Krzysztof Mariusz Żyłka to osoby o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Są to sędziowie sumienni i bardzo starannie wykonujący powierzone im obowiązki. Charakteryzują się znakomitą organizacją swojej pracy. Ich wyniki zarówno orzecznicze jak i ilościowe oraz jakościowe są bardzo dobre. Stabilność orzecznictwa tych kandydatów również jest na dobrym poziomie. Przedstawiani z wnioskiem kandydaci stale podnoszą swoje kwalifikacje czego wyrazem są ukończone studia podyplomowe lub uczestnictwo w szeregu szkoleń. Z uwagi na wiedzę merytoryczną, poziom orzecznictwa, doświadczenie zawodowe i przymioty charakteru tych kandydatów Krajowa Rada Sądownictwa postanowiła przedstawić właśnie te osoby Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu Sędziego Sądu Okręgowego w Katowicach. Podkreślić również należy, że praca orzecznicza tych sędziów została bardzo dobrze oceniona przez przełożonych, sędziów wizytatorów oraz sędziów, z którymi kandydaci współpracują lub współpracowali.O przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej kandydatur Pana sędziego Andrzeja Józefa Kawalera oraz Pana sędziego Krzysztofa Mariusza Żyłki z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu sędziego Sądu Okręgowego w Katowicach zadecydował całokształt wskazanych wyżej okoliczności, w szczególności uzyskane przez Kandydatów wysokie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie zawodowe, poparcie środowiska sędziowskiego, opinie przełożonych oraz rekomendacje.

Opinia wizytatora

Wizytator stwierdził, że wyniki lustracji i przedstawiona analiza orzecznictwa Pana sędziego Andrzeja Józefa Kawalera pozwalają na stwierdzenie, że Opiniowany posiada wszelkie kwalifikacje do pełnienia obowiązków sędziego Sądu Okręgowego. Niezwykle sprawnie, dogłębnie prowadzone są przez Niego postępowania dowodowe, a o wysokiej merytorycznej trafności rozstrzygnięć świadczy to, iż za okres objęty lustracją nie doszło do uchylenia żadnego zaskarżonego orzeczenia przez Sąd odwoławczy.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
3. Latacz Andrzej Waldemar sędzia sądu okręgowego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa bardzo dobrze ocerua również kandydatury Pani sędzi Joanny Moniki Bugajskiej-Kluczny, Pana sędziego Andrzej Waldemara Latacza, Pana sędziego Krystiana Maksymiliana Markiewicza oraz Pani sędzi Doroty Wydmańskiej-Cichy jednakże w niniejszym postępowaniu konkursowym zostały one ocenione niżej niż kandydatury wnioskowanych kandydatów.Zdaniem Krajowej Rady Sądownictwa pozostali kandydaci biorący udział w tym postępowaniu nominacyjnym nie spełniają na takim poziomie kryteriów z art. 35 ust. 2 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
4. Łabno Beata Krystyna sędzia sądu okręgowego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 5
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 9

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Zdaniem Krajowej Rady Sądownictwa pozostali kandydaci biorący udział w tym postępowaniu nominacyjnym nie spełniają na takim poziomie kryteriów z art. 35 ust. 2 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
5. Markiewicz Krystian Maksymilian sędzia sądu okręgowego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 1
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 12

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa bardzo dobrze ocerua również kandydatury Pani sędzi Joanny Moniki Bugajskiej-Kluczny, Pana sędziego Andrzej Waldemara Latacza, Pana sędziego Krystiana Maksymiliana Markiewicza oraz Pani sędzi Doroty Wydmańskiej-Cichy jednakże w niniejszym postępowaniu konkursowym zostały one ocenione niżej niż kandydatury wnioskowanych kandydatów.Zdaniem Krajowej Rady Sądownictwa pozostali kandydaci biorący udział w tym postępowaniu nominacyjnym nie spełniają na takim poziomie kryteriów z art. 35 ust. 2 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
6. Siemińska-Sielska Agnieszka Marta sędzia sądu okręgowego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Zdaniem Krajowej Rady Sądownictwa pozostali kandydaci biorący udział w tym postępowaniu nominacyjnym nie spełniają na takim poziomie kryteriów z art. 35 ust. 2 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
7. Służałek Elżbieta sędzia sądu okręgowego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Zdaniem Krajowej Rady Sądownictwa pozostali kandydaci biorący udział w tym postępowaniu nominacyjnym nie spełniają na takim poziomie kryteriów z art. 35 ust. 2 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
8. Stasikowski Rafał sędzia sądu okręgowego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Zdaniem Krajowej Rady Sądownictwa pozostali kandydaci biorący udział w tym postępowaniu nominacyjnym nie spełniają na takim poziomie kryteriów z art. 35 ust. 2 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
9. Wydmańska-Cichy Dorota sędzia sądu okręgowego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa bardzo dobrze ocerua również kandydatury Pani sędzi Joanny Moniki Bugajskiej-Kluczny, Pana sędziego Andrzej Waldemara Latacza, Pana sędziego Krystiana Maksymiliana Markiewicza oraz Pani sędzi Doroty Wydmańskiej-Cichy jednakże w niniejszym postępowaniu konkursowym zostały one ocenione niżej niż kandydatury wnioskowanych kandydatów.Zdaniem Krajowej Rady Sądownictwa pozostali kandydaci biorący udział w tym postępowaniu nominacyjnym nie spełniają na takim poziomie kryteriów z art. 35 ust. 2 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
10. Żyłka Krzysztof Mariusz sędzia sądu okręgowego pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA jednogłośnie, pozytywnie 86 13
PRZECIW 4 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 4 1

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Krzysztof Mariusz Żyłka urodził 15 maja 1970 roku w Katowicach. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, który ukończył z wynikiem dobrym i uzyskał w dniu 4 lipca 1995 roku tytuł magistra prawa. W okresie studiów od l grudnia 1994r. do 31 sierpnia 1995 roku zatrudniony był w Polskim Banku Inwestycyjnym S.A. Oddział w Katowicach Aplikację sądową etatową w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Katowicach odbył w latach 1995- 199 7, ukończył ją złożonym w dniach l, 2 i 16 września 199 7 roku egzaminem sędziowskim, z wynikiem ogólnym -dobrym. Minister Sprawiedliwości mianował Pana Krzysztofa Mariusza Żyłkę z dniem 20 listopada 1997 roku asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach w Wydziale III Rodzinnym i Nieletnich, powierzając mu pełnienie czynności sędziowskich w tym sądzie na okres dwóch lat. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 stycznia 1999 roku przeniesiony został z dniem l lutego 1999 roku na stanowisko asesora sądowego w Sądzie Rejonowym w Bytomiu w Wydziale I Cywilnym z powierzeniem pełnienia czynności sędziowskich w tym sądzie. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 września 1999 roku Pan Asesor Krzysztof Mariusz Żyłka został powołany z dniem 22 października 1999 roku do pełnienia urzędu na stanowisku Sędziego Sądu Rejonowego w Bytomiu, gdzie orzekał w I Wydziale Cywilnym do dnia 14 maja 2013 r., pełniąc funkcję Zastępcy Przewodniczącego Wydziału w okresie od 25 października 1999 roku do 30 czerwca 2004 roku, a następnie od l lipca 2004 roku nieprzerwanie do 14 maja 2013 r. - funkcję Przewodniczącego Wydziału. Równolegle, w latach 2005, 2006 i w latach kolejnych od 2010 - 2013 roku, na podstawie art. 77§ 8 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, delegowany był do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Katowicach, w IV Wydziale Odwoławczym na łącznie 30 sesjach odwoławczych, wyznaczonych: w roku 2005: w dniu 21 grudnia; w roku 2006: w dniu 18 lipca; w roku 2010: w dniach: 23 listopada, 16 grudnia; w roku 2011: w dniach: 11 stycznia, 3 lutego, l marca, 12 kwietnia, 24 maja, 9 czerwca, 25 sierpnia, 6 września, 4 października, 8 listopada, 15 grudnia, w roku 2012: w dniach : 31 stycznia, 16 lutego, 6 marca, 29 maja, 28 czerwca, 17 lipca, 27 września, 23 października, 22 listopada, 6 grudnia; w roku 2013: w dniach : 24 stycznia, 26 lutego, 14 marca, 23 kwietnia, 9 maja. Z dniem 15 maja 2013r. Pan S SR Krzysztof Żyłka decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 maja 2013 r. delegowany został na okres do 14 listopada 2013 r. do orzekania w I Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego w Katowicach. Kolejne decyzje Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2013 r. oraz z dnia 5 maja 2014 r. obejmowały odpowiednio okres delegacji: od 15 listopada 2013 r. do 14 maja 2014 r. i od 15 maja do 14 listopada 2014 r. Pan Sędzia Krzysztof Żyłka w roku 2013 ukończył Studia podyplomowe z zakresu Prawa Cywilnego - organizowane przez Instytut Nauk Prawnych PAN we współpracy z K S SiP. Nieustannie pogłębia swoją wiedzę biorąc udział w szkoleniach organizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury oraz przez Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach. I tak: w dniu 14 -16 czerwca 2010 r. uczestniczył w szkoleniu dla sędziów cywilistów, zorganizowanym przez Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach. W dniach 25-26 listopada 2010 r. uczestniczył w organizowanym przez Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach szkoleniu dla przewodniczących wydziałów sądów rejonowych okręgu katowickiego, a następnie w dniach 7 do 9 grudnia 2011 r. w szkoleniu dla sędziów okręgu katowickiego orzekających w sprawach cywilnych. W dniach 13 do 15 czerwca 2012r. uczestniczył w zorganizowanym przez Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach szkoleniu dla sędziów orzekających w sprawach cywilnych. W dniu 8 kwietnia 2013r. brał udział w szkoleniu nt. " Elektroniczny Nadzór Administracyjny" zorganizowanym przez K S SiP. Pan SSR Krzysztof Żyłka jest także członkiem Komisji Rewizyjnej Społecznego Towarzystwa Edukacyjnego w Katowicach.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Kandydatura Pana sędziego Krzysztofa Mariusza Żyłki została jednogłośnie (5 głosów "za" z łączną sumą punktów poparcia 28/30) pozytywnie zaopiniowana przez Kolegiurn Sądu Apelacyjnego w Katowicach. Na Zgromadzeniu Przedstawicieli Sędziów Apelacji Katowickiej kandydatura Pana sędziego Krzysztofa Mariusza Żyłki uzyskała: 86 głosów "za", przy 4 głosach "przeciw" i 4 głosach "wstrzymujących się", co stanowiło najwyższy wynik głosowania z pośród wszystkich osób uczestniczących w niniejszym konkursie.Procedura wyboru kandydata na urząd sędziego ma charakter konkursowy. Krajowa Rada Sądownictwa ma za zadanie wybrać najlepszych spośród bardzo dobrych i dobrych kandydatów. Po wszechstronnym rozważeniu całokształtu okoliczności sprawy, Krajowa Rada Sądownictwa uznała, że w obecnej procedurze nominacyjnej, najlepszymi kandydatami spośród osób ubiegających się o dwa wolne stanowiska sędziowskie w Sądzie Okręgowym w Katowicach są Pan Andrzej Józef Kawaler sędzia Sądu Rejonowego w Mikołowie oraz Pan sędzia Krzysztof Mariusz Żyłka sędzia Sądu Rejonowego w Bytomiu.W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pan sędzia Andrzej Józef Kawaler oraz Pan sędzia Krzysztof Mariusz Żyłka to osoby o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Są to sędziowie sumienni i bardzo starannie wykonujący powierzone im obowiązki. Charakteryzują się znakomitą organizacją swojej pracy. Ich wyniki zarówno orzecznicze jak i ilościowe oraz jakościowe są bardzo dobre. Stabilność orzecznictwa tych kandydatów również jest na dobrym poziomie. Przedstawiani z wnioskiem kandydaci stale podnoszą swoje kwalifikacje czego wyrazem są ukończone studia podyplomowe lub uczestnictwo w szeregu szkoleń. Z uwagi na wiedzę merytoryczną, poziom orzecznictwa, doświadczenie zawodowe i przymioty charakteru tych kandydatów Krajowa Rada Sądownictwa postanowiła przedstawić właśnie te osoby Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu Sędziego Sądu Okręgowego w Katowicach. Podkreślić również należy, że praca orzecznicza tych sędziów została bardzo dobrze oceniona przez przełożonych, sędziów wizytatorów oraz sędziów, z którymi kandydaci współpracują lub współpracowali.O przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej kandydatur Pana sędziego Andrzeja Józefa Kawalera oraz Pana sędziego Krzysztofa Mariusza Żyłki z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu sędziego Sądu Okręgowego w Katowicach zadecydował całokształt wskazanych wyżej okoliczności, w szczególności uzyskane przez Kandydatów wysokie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie zawodowe, poparcie środowiska sędziowskiego, opinie przełożonych oraz rekomendacje.

Opinia wizytatora

Wizytator stwierdził, że przeprowadzona ocena kwalifikacji Pana sędziego Krzysztofa Mariusza Żyłki pozwala na stwierdzenie, że Opiniowany spełnia wszelkie wymagania, jakim powinien sprostać sędzia sądu okręgowego. Wobec Opiniowanego nie stwierdzono kary dyscyplinamej ani wytknięcia oczywistej obrazy przepisów w trybie art. 40 § l ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz uchybień w zakresie sprawności postępowania i zwrócenia na nie uwagi w trybie art. 3 7 § 4 wymienionej U stawy. Nie stwierdzono przewlekłości postępowania w następstwie skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, jak również nie stwierdzono uchybienia, o jakim mowa w art., 65 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym. W ocenie wizytatora Pan Sędzia wzorowo wypełniał zwiększone obowiązki sędziego sądu rejonowego orzekającego w trudnych i skomplikowanych sprawach cywilnych procesowych, nieprocesowych oraz poprzez wzorowe wypełnianie obowiązków przewodniczącego wydziału w trudnym jego okresie, związanym z istotnymi brakami kadrowymi orzeczników. Umiejętnie łączył i godził te obowiązki w okresie objętym oceną, z orzekaniem na wyznaczonych 20 sesjach odwoławczych w IV Wydziale Cywilnym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Katowicach, co świadczy o jego niezwykłej pracowitości, ale i też o umiejętności właściwego organizowania czasu pracy. W ostatnim okresie na delegacji w I Wydziale Cywilnym w Sądzie Okręgowym w Katowicach ogromna wiedza i niezwykła pracowitość Opiniowanego w połączeniu z doświadczeniem życiowym, pozwoliły przywrócić właściwy tryb postępowania w wielu sprawach pozostających bez biegu. Podsumowując wizytator stwierdził, że wyniki przeprowadzonej lustracji, analiza orzecznictwa, bardzo dobra wydajność i stabilność orzecznictwa Opiniowanego wskazują na świetne opanowanie warsztatu pracy sędziego. Pan Sędzia spełnia wszystkie kryteria stawiane osobom, które mają wykonywać pracę na stanowisku sędziego, posiadając kompletny zakres kompetencji, umiejętności, predyspozycji i postaw. Posiadana wiedza i umiejętność zastosowania jej w praktyce, zdobyte dotychczas, duże doświadczenie zawodowe w okresie ponad 15 lat, licząc od powołania na stanowisko sędziego (wcześniej 2 lata na stanowisku asesora) pracowitość i zaangażowanie znalazły uznanie także w opiniach przełożonych i w połączeniu z pożądanymi cechami osobowościowymi - dają pełną gwarancję rzetelnego wypełniania obowiązków Sędziego Sądu Okręgowego.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów