Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa

wróć do pełnej listy uchwał

Uchwała KRS nr 350/2019

Sąd: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data posiedzenia: 19 marca 2019 – 22 marca 2019
Obwieszczenie: Monitor Polski poz. 571 z 2018
Pobierz uchwałę:http://krspl.home.pl/bip/files/2019-03-1...
Liczba wolnych stanowisk: 3
Liczba kandydatów: 27
Liczba obsadzonych stanowisk: 3
Liczba odrzuconych kandydatów: 23

Lista kandydatów

l.p. nazwisko i imiona wykonywany zawód decyzja
1. Beczek Nina Teresa starszy asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA ocena bardzo dobra 22 1
PRZECIW 75 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 8 15

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Nina Teresa Beczek urodziła się 4 lutego 1970 r. w Rykach. Od 1 października 1990 r. do 31 lipca 1998 r. pracowała w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Pragi w Warszawie kolejno na stanowiskach: protokolanta, kierownika sekcji, starszego sekretarza sądowego i kierownika wydziału, a następnie od 1 sierpnia 1998 r. do grudnia 2003 r. w Naczelnym Sądzie Administracyjnym na stanowisku starszego sekretarza sądowego. Z dniem 1 stycznia 2004 r. podjęła pracę w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie, gdzie początkowo była zatrudniona na stanowisku starszego sekretarza sądowego, a od 1 czerwca 2007 r. asystenta sędziego, kolejno w I Wydziale i IV Wydziale tego Sądu. W 2006 r. ukończyła wyższe studia prawnicze w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie z oceną bardzo dobrą, uzyskując tytuł magistra. Od 1 października 2006 r. do 23 czerwca 2010 r. odbyła i ukończyła studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w zakresie nauk prawnych. W latach 2007-2010 prowadziła - na podstawie umowy o dzieło - zajęcia dydaktyczne z przedmiotów prawniczych między innymi: we Wszechnicy Polskiej Szkole Wyższej TWP, Wyższej Szkole Administracyjno-Społecznej i Wyższej Szkole Informatyki, Zarządzania i Administracji. Od 14 stycznia 2009 r. do 29 kwietnia 2010 r. odbywała szkolenie dla asystentów sędziów zorganizowane przez Naczelny Sąd Administracyjny i zdała egzamin końcowy z ogólną oceną dostateczną. W 2012 r. ukończyła roczne seminarium zatytułowane „Stosowanie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w polskim porządku prawnym”. Z dniem 1 listopada 2013 r. została awansowana na stanowisko starszego asystenta sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie i kontynuowała orzekanie w IV Wydziale. W 2016 r. ukończyła dwusemestralne studia podyplomowe w zakresie Legislacji w praktyce z wynikiem bardzo dobrym.

Opinia wizytatora

Praca i kwalifikacje zawodowe kandydatki zostały ocenione bardzo dobrze przez Panią Anetę Lemiesz - sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Wskazała ona, że kandydatka posiada stosowną wiedzę i umiejętności praktycznego stosowania prawa potrzebne do pełnienia obowiązków sędziego. Cieszy się ponadto znakomitą opinią u przełożonych oraz sędziów, z którymi współpracowała w IV Wydziale Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Podkreślali oni jej niezwykłą pracowitość, rozległą wiedzę w zakresie prawa materialnego i procesowego, stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych, skrupulatność i zorganizowanie, świetnie przygotowane projekty uzasadnień orzeczeń, które świadczą o doskonałej umiejętności dokonywania wykładni przepisów prawa i bardzo trafną argumentacją prawniczą oraz gotowość do rozwiązywania skomplikowanych problemów prawnych.

Wizytator: Aneta Lemiesz

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
2. Cichy Piotr Witold Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bełchatowie negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA ocena dobra 0 1
PRZECIW 97 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 8 15

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Piotr Witold Cichy urodził się 20 listopada 1972 r. w Łodzi. W 1997 r. ukończył z wynikiem dostatecznym plus studia wyższe na kierunku administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, uzyskując tytuł magistra. W 2002 r. ukończył z wynikiem dostatecznym plus studia uzupełniające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego na kierunku prawo, uzyskując tytuł magistra. Od 1 lipca 1996 r. do 31 maja 1997 r. pracował na stanowisku księgowego w biurze rachunkowym. Od 2 czerwca 1997 r. pozostaje w zatrudnieniu w jednostkach administracyjnych podległych Ministrowi Finansów, w tym kolejno: od 2 czerwca 1997 r. do 31 stycznia 2003 r. na stanowiskach od starszego referenta do komisarza skarbowego w Urzędzie Skarbowym Łódź-Widzew, od 1 lutego 2003 r. do 13 grudnia 2012 r. na stanowisku zastępcy naczelnika urzędu skarbowego w Urzędzie Skarbowym w Bełchatowie, od 14 grudnia 2012 r. do 31 marca 2015 r. na stanowisku naczelnika urzędu skarbowego w Izbie Skarbowej w Łodzi (obecnie Izbie Administracji Skarbowej w Łodzi) z miejscem świadczenia pracy w Urzędzie Skarbowym w Bełchatowie, a od 1 kwietnia 2015 r. na stanowisku naczelnika urzędu skarbowego w Urzędzie Skarbowym w Bełchatowie. W 2000 r. ukończył studia podyplomowe w zakresie prawa podatkowego, a w 2005 r. ukończył studia podyplomowe w zakresie prawa podatkowego Unii Europejskiej. Natomiast w 2014 r. ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania służbami podatkowymi. Prowadził szkolenia z egzekucji administracyjnej w Izbie Skarbowej w Łodzi. Był uczestnikiem wielu szkoleń zawodowych. W 2015 r. odbył kurs doszkalający w ramach Studium prawa sądowego dla aplikantów radcowskich na Uczelni Łazarskiego.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacji Pana Piotra Witolda Cichego sporządziła Pani Izabela Głowacka-Klimas - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Stwierdziła ona, że zasługuje on na ocenę bardzo dobrą, a jego kwalifikacje stanowią o przydatności do pełnienia obowiązków sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego. Podkreśliła, że opiniowany właściwie stosuje przepisy prawa procesowego, jak i materialnego. Jest osobą posiadającą bardzo dobre przygotowanie teoretyczne z zakresu prawa podatkowego, powiązane z doświadczeniem w jego stosowaniu.

Wizytator: Izabela Głowacka-Klimas

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
3. Czarkowski Dariusz Grzegorz radca prawny pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA ocena dobra 1 9
PRZECIW 96 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 8 7

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Dariusz Grzegorz Czarkowski urodził się 21 kwietnia 1979 r. w Łodzi. W 2003 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Łódzkim z oceną dobrą, uzyskując tytuł magistra. W latach 2003-2004 pracował w Banku Przemysłowo-Handlowym PBK SA na podstawie umowy zlecenia. Następnie, w latach 2004-2008 był zatrudniony kolejno w dwóch kancelariach prawnych na stanowiskach asystenta adwokata i asystenta radcy prawnego. Po odbyciu aplikacji radcowskiej w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi i w Warszawie złożył w 2008 r. z wynikiem pozytywnym egzamin radcowski. Z dniem 26 maja 2008 r. uzyskał wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. W okresie od października 2008 r. do września 2009 r. współpracował w charakterze radcy prawnego na podstawie umowy zlecenia z Kancelarią Radcy Prawnego Lege Artis z siedzibą w Łodzi. Następnie był zatrudniony na stanowisku radcy prawnego: od 1 października 2008 r. do 31 marca 2015 r. w Urzędzie Skarbowym Warszawa-Wawer w Warszawie, od 15 września 2009 r. do 22 stycznia 2013 r. w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego, od 26 kwietnia 2010 r. do 25 kwietnia 2011 r. w Ministerstwie Finansów w Departamencie Prawnym, od 12 lipca 2010 r. do 31 marca 2015 r. w Urzędzie Skarbowym w Wołominie, od 10 maja 2011 r. do 31 marca 2015 r. w Urzędzie Skarbowym Warszawa-Mokotów, a od 3 stycznia 2013 r. do 31 marca 2015 r. w Urzędzie Skarbowym Warszawa-Ursynów. Od 3 stycznia 2013 r. pracuje w Izbie Administracji Skarbowej w Warszawie, początkowo na stanowisku radcy prawnego, a z dniem 1 czerwca 2017 r. został awansowany na stanowisko kierownika Drugiego Działu Obsługi Prawnej Izby Administracji Skarbowej w Warszawie. Ponadto, od maja 2012 r. zapewnia obsługę prawną w charakterze radcy prawnego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu Sp. z o.o., a od 13 grudnia 2016 r. jest członkiem zespołu prawnego w Izbie Gospodarczej „Wodociągi Polskie” z siedzibą w Bydgoszczy. Brał udział w szeregu szkoleniach zawodowych oraz prowadził szkolenia dla pracowników administracji skarbowej.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pan Dariusz Grzegorz Czarkowski od października 2008 r. pracuje w administracji skarbowej i jest w ocenie Krajowej Rady Sądownictwa wysokiej klasy specjalistą oraz praktykiem w dziedzinie prawa podatkowego. Posiada bardzo dobre opinie odnośnie do poziomu jego pracy. Nie bez znaczenia dla wyboru jego kandydatury było również: podnoszenie przez niego kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo oraz prowadzenie szkoleń z dziedziny prawa podatkowego, działalność publikacyjna, gdyż jest autorem publikacji na temat: „Konstytucyjne prawo do sądu w świetle zmiany art. 3 § 2 pkt 4 ustawy Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi” (Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego nr 1/2017) oraz przygotowywanie przez niego pracy doktorskiej zatytułowanej „Zasady podziału władzy i prawa do sądu, a model merytorycznych uprawnień orzeczniczych wojewódzkich sądów Administracyjnych” pod kierunkiem prof. dr. hab. Krzysztofa Szkotnickiego.

Opinia wizytatora

Praca i kwalifikacje zawodowe kandydata zostały ocenione przez Panią Joannę Skibę - sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Wyraziła ona pogląd, że kandydat odpowiada przewidzianym w art. 6 § 1 pkt 1-7 p.u.s.a. formalnym kryteriom mianowania na stanowisko sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego, ponadto spełnia kryterium wykonywania przez 8 lat (w sumie 10 lat) zawodu radcy prawnego. Z przedstawionych do oceny materiałów wynika, że przygotowane przez niego projekty pism procesowych i środków zaskarżenia dotyczą szeregu zagadnień prawnych, przede wszystkim szeroko pojętego prawa podatkowego. Prezentowane przez opiniowanego stanowiska oraz ich argumentacja dowodzą, że posiada on ugruntowaną wiedzę przede wszystkim z zakresu prawa podatkowego w szerokim znaczeniu. Podkreśliła również umiejętność Pana Dariusza Grzegorza Czerkawskiego do stosowania tych przepisów w ich wzajemnym powiązaniu oraz wieloletnią i różnorodną praktykę zawodową, bardzo dobry warsztat radcy prawnego i aktywność pozazawodową. Wskazała, że podnosi on również kwalifikacje biorąc udział w szkoleniach zawodowych, jest w trakcie przygotowania pracy doktorskiej zatytułowanej: „Zasada podziału władzy i prawa do sądu, a model merytorycznych uprawnień orzeczniczych wojewódzkich sadów administracyjnych”. Prowadzi również działalność publikacyjną. Pani sędzia Joanna Skiba oceniła kandydaturę Pana Dariusza Grzegorza Czarkowskiego na stanowisko sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie jako bardzo dobrą.

Wizytator: Joanna Skiba

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
4. Czubat Dominika radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA ocena pozytywna 2 1
PRZECIW 95 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 8 15

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Dominika Czubat urodziła się 7 maja 1977 r. w Nowej Sarzynie. W 2002 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Rzeszowskim z oceną bardzo dobrą, uzyskując tytuł magistra. Po odbyciu aplikacji radcowskiej, w 2014 r. złożyła egzamin radcowski z wynikiem pozytywnym. Od 14 listopada 2005 r. do 13 maja 2006 r. była zatrudniona w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie, na stanowisku referendarza. Od 6 lutego 2007 r. pracuje w Ministerstwie Finansów, kolejno w: Departamencie Służby Celnej, Departamencie Podatku Akcyzowego i Ekologicznego, Departamencie Podatku Akcyzowego i Gier, Departamencie Gospodarki Narodowej i Departamencie Wspierania Polityk Gospodarczych, aktualnie na stanowisku radcy ministra. Doskonali kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w różnych szkoleniach.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacji Pani Dominiki Czubat sporządziła Pani Jolanta Augustyniak-Pęczkowska - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, która stwierdziła, że zdobyte przez kandydatkę doświadczenie w zakresie stosowania prawa administracyjnego oraz poziom jej wiedzy jest bardzo dobry. Posiadane przez nią kwalifikacje stanowią o przydatności do pełnienia obowiązków sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego. Jest bardzo dobrym kandydatem do pełnienia tego urzędu najlepiej przygotowany do pracy w wydziałach podatkowych lub zajmujących się sprawami dotyczącymi gier hazardowych.

Wizytator: Jolanta Augustyniak-Pęczkowska

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
5. Czuryk Małgorzata Joanna adwokat, radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA ocena dobra 7 3
PRZECIW 91 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 7 13

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Małgorzata Joanna Czuryk urodziła się 13 kwietnia 1977 r. w Przemyślu. W 2001 r. ukończyła wyższe studia na kierunku Prawo kanoniczne, na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie, z oceną bardzo dobrą, uzyskując tytuł magistra. W 2002 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na tym Uniwersytecie z oceną bardzo dobrą, uzyskując tytuł magistra. Uchwałą Rady Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie z dnia 13 marca 2007 r. uzyskała, na podstawie przeprowadzonej rozprawy doktorskiej: „Podstawy działalności charytatywnej Kościoła w prawie kanonicznym i w prawie polskim”, stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa. Uchwałą Rady tego Wydziału z dnia 24 czerwca 2014 r., na podstawie dorobku naukowego oraz przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pt. „Ochrona prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi i filozoficznymi w systemach edukacji publicznej państw członkowskich Unii Europejskiej”, uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa. W 2009 r., po odbyciu aplikacji sądowej w okręgu Sadu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie złożyła egzamin sędziowski z oceną dostateczną plus. W dniu 21 maja 2014 r. została wpisana na listę adwokatów niewykonujących zawodu prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie W dniu 25 października 2016 r. została wpisana ponadto na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Pracę zawodową rozpoczęła w 2003 r. jako specjalista ds. public relations w Prywatnej Wyższej Szkole Businessu i Administracji w Warszawie, w której w okresie 2007-2008 była docentem, a w 2014 r. - profesorem nadzwyczajnym. W latach 2004-2005 była pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie. Od 2007 r. do 2011 r. była adiunktem w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie, zaś w latach 2008-2009 - wykładowcą w Szkole Wyższej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. W 2009 r. była asystentem sędziego w Sądzie Rejonowym w Warszawie w Wydziale Cywilnym, a w 2010 r. asystentem sędziego w Sądzie Okręgowym w Warszawie w Wydziale Ubezpieczeń Społecznych. W 2012 r. była adiunktem na Politechnice Warszawskiej w Warszawie. W latach 2009-2015 była adiunktem w Akademii Obrony Narodowej (AON) w Warszawie. Od 2011 r. do 2013 r. pełniła obowiązki Szefa Katedry Prawa i Administracji, a w latach 2013-2014 - Dyrektora Instytutu Prawa i Administracji AON. Od maja 2015 r. pełni funkcję kierownika Katedry Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, gdzie jest profesorem nadzwyczajnym. W latach 2011-2014 była współpracownikiem w kancelarii adwokatów i radców prawnych w Warszawie. Od 2015 r. do 2016 r. prowadziła działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Adwokacka Małgorzata Czuryk. Od 2016 r. pracuje w Narodowym Instytucie Audiowizualnym w Warszawie (od czerwca 2017 r. - Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny), początkowo jako specjalista ds. prawnych, a następnie radca prawny. Jest autorką i współautorką monografii i licznych artykułów. Brała udział w konferencjach naukowych, również międzynarodowych. Prowadzi zajęcia z dziedziny nauk prawnych w zakresie prawa administracyjnego, europejskiego prawa administracyjnego, prawa Unii Europejskiej, prawa urzędniczego, prawa pracy. Jest wykładowcą w Krajowej Szkole Administracji Publicznej w Warszawie, członkiem Rady Naukowej półrocznika Instytutu Administracji Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego zatytułowanego: „Internetowy Przegląd Nauk o Administracji” oraz kwartalnika Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AON „Bezpieczeństwo i Administracja”. Doskonali swoje kwalifikacje i umiejętności uczestnicząc w różnych szkoleniach zawodowych.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacji Pani Małgorzaty Joanny Czuryk sporządziła Pani Agnieszka Łąpieś-Rosińska - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, która stwierdziła, że posiadane przez kandydatkę kwalifikacje stanowią o przydatności do pełnienia obowiązków sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego i zasługuje ona na ocenę wyróżniającą. Jak podkreślono, wykazuje ona bardzo wysoki poziom aktywności zawodowej w dziedzinie nauk prawnych. W sferze dorobku z zakresu prawa administracyjnego posiada najwięcej publikacji, w tym artykułów i rozdziałów w monografiach. Posiada znaczny wkład w rozwój dziedziny prawa administracyjnego.

Wizytator: Agnieszka Łąpieś-Rosińska

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
6. Deska Mateusz Grzegorz radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA ocena dobra 7 1
PRZECIW 91 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 7 15

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Mateusz Grzegorz Deska urodził się 14 lipca 1977 r. w Grójcu. W 2001 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim z oceną bardzo dobrą, uzyskując tytuł magistra. Od 1 stycznia 2002 r. do 31 maja 2004 r. był zatrudniony na stanowisku specjalisty w Departamencie Prawnym Ministerstwa Środowiska. Po odbyciu aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie, w 2005 r. złożył egzamin sędziowski z łącznym wynikiem dobrym. Z dniem 16 grudnia 2005 r. został wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Od 15 listopada 2005 r. do 31 maja 2007 r. był zatrudniony w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, kolejno na stanowiskach: specjalisty w Sekretariacie Rady Legislacyjnej, specjalisty oraz radcy prawnego w Departamencie Prawnym, radcy prawnego w Departamencie Organizacyjno-Prawnym oraz radcy prawnego w Departamencie Prawnym. Od 1 czerwca 2007 r. jest zatrudniony na stanowisku radcy prawnego w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym od 15 kwietnia 2016 r. do 31 maja 2018 r. był Kierownikiem Wydziału Prawnego. Od 24 marca 2008 r. czynności radcowskie wykonuje również w ramach indywidualnej kancelarii radcy prawnego. Ukończył wiele różnorodnych szkoleń zawodowych.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacji Pana Mateusza Grzegorza Deski sporządziła Pani Magdalena Durzyńska - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, która uznała, że posiada on ugruntowaną wiedzę przede wszystkim w dziedzinie prawa administracyjnego, podatkowego i cywilnego. Posiada umiejętność praktycznego stosowania prawa. Dotychczasowy przebieg kariery zawodowej Pana Mateusza Grzegorza Deski daje podstawę do twierdzenia, że posiadane przez niego kwalifikacje stanowią o przydatności do pełnienia obowiązków sędziego sądu administracyjnego. Konkludując, sędzia stwierdziła, że w jej przekonaniu jest on bardzo dobrym kandydatem do pełnienia tego urzędu.

Wizytator: Magdalena Durzyńska

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
7. Gołębiewski Piotr Jakub radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA ocena bardzo dobra 6 2
PRZECIW 90 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 9 14

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Piotr Jakub Gołębiewski urodził się 24 lutego 1982 r. w Warszawie. W 2006 r. ukończył z wynikiem bardzo dobrym studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek politologia w zakresie nauk politycznych, uzyskując tytuł magistra. Od 20 września 2006 r. pozostaje w zatrudnieniu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w tym od 1 grudnia 2009 r. jest urzędnikiem mianowanym służby cywilnej. Aktualnie pracuje na stanowisku głównego specjalisty w Departamencie Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego. W 2008 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim z oceną bardzo dobrą, uzyskując tytuł magistra. W 2018 r. przystąpił do egzaminu radcowskiego i uzyskał wynik pozytywny. W dniu 25 czerwca 2018 r. został wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Zawodu radcy prawnego nie wykonuje. Był uczestnikiem szeregu konferencji i szkoleń, w tym z zakresu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego, a ponadto jest autorem artykułów z dziedziny prawa i współautorem jednej glosy. Prowadził szkolenia dla pracowników urzędów pracy.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacji Pana Piotra Jakuba Gołębiewskiego sporządziła Pani Agnieszka Wójcik - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, która stwierdziła, że kandydat zasługuje na ocenę dobrą plus. Posiada on stosowną wiedzę, niezbędne wykształcenie i przygotowanie praktyczne do pełnienia obowiązków sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zaznaczono, że co prawda spektrum spraw, z którymi zetknął się Pan Piotr Jakub Gołębiewski zawęża się do jednorodnej tematyki, jednakże mając na uwadze pozytywne opinie jego przełożonych, wysunięto tezę o posiadaniu przez niego przygotowania merytorycznego do wykonywania zawodu sędziego. Analiza dokumentów przedłożonych przez kandydata potwierdza również znajomość procedury administracyjnej i sądowoadministracyjnej.

Wizytator: Agnieszka Wójcik

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
8. Grzelak-Bach Katarzyna starszy legislator w Rządowym Centrum Legislacji negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA ocena dobra 9 1
PRZECIW 89 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 7 15

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Katarzyna Grzelak-Bach urodziła się 20 grudnia 1981 r. w Ciechanowie. W 2006 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie z oceną bardzo dobrą, uzyskując tytuł magistra. W 2006 r. odbyła ponadto kurs „Prawa i Wolności Człowieka” dla wykładowców i działaczy w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, uzyskując rekomendację Fundacji do popularyzowania wiedzy o prawach i wolnościach człowieka. Od 1 stycznia do sierpnia 2007 r. była zatrudniona w Naczelnym Sądzie Administracyjnym na stanowisku sekretarza sądowego. Od 13 września do 4 listopada 2007 r. pracowała w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na stanowisku asystenta politycznego sekretarza stanu. Od 5 listopada 2007 r. do 30 września 2015 r. była zatrudniona w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie kolejno na stanowiskach referenta stażysty oraz asystenta sędziego. Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 marca 2015 r. uzyskała, na podstawie przeprowadzonej rozprawy doktorskiej: „Urzeczywistnianie prawa do rzetelnego procesu w praktyce sądownictwa administracyjnego”, tytuł naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa - prawa międzynarodowego publicznego. W dniu 22 września 2015 r. została wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Od 1 października 2015 r. jest zatrudniona w Rządowym Centrum Legislacji w Departamencie Prawnym i Postępowań przed Trybunałem Konstytucyjnym na stanowisku starszego legislatora. Od dnia 6 października 2016 r. pozostaje również zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Była uczestnikiem wielu szkoleń i konferencji, w tym organizowanych przez Naczelny Sąd Administracyjny, w tym w 2010 r. ukończyła szkolenie zorganizowane dla asystentów sędziego i zdała egzamin końcowy z oceną dostateczną plus. Brała udział w grantach badawczych jako wykonawca. Praktykę dydaktyczną zdobyła w ramach studiów doktoranckich prowadząc ćwiczenia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Prowadziła szkolenia z zakresu tworzenia i interpretacji aktów prawnych oraz procedury sądowoadministracyjnej. Jest autorką szeregu artykułów i publikacji.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacji Pani Katarzyny Grzelak-Bach sporządziła Pani Joanna Skiba - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, która stwierdziła, że posiadane przez opiniowaną kwalifikacje stanowią o przydatności do pełnienia obowiązków sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego i zasługuje ona na ocenę bardzo dobrą minus. Podkreślono, że kandydatka legitymuje się zaledwie 10-letnim, czyli minimalnym okresem określonym w ustawie uprawniającym do ubiegania się o stanowisko sędziego, nie posiada też różnorodnego doświadczenia zawodowego w zakresie stosowania prawa administracyjnego. Ponadto zajmowane stanowiska służbowe nie były związane z podejmowaniem decyzji we własnym imieniu, a przede wszystkim taki właśnie charakter ma praca na stanowisku sędziego. Nie złożyła też egzaminu zawodowego.

Wizytator: Joanna Skiba

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
9. Grzymska-Truksa Adrianna Elżbieta radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA ocena dobra 1 1
PRZECIW 96 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 8 15

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Adrianna Elżbieta Grzymska-Truksa urodziła się 14 kwietnia 1969 r. w Warszawie. W 1994 r. ukończyła kurs księgowości podmiotów gospodarczych organizowany przez First Business College w Warszawie. W 1996 r. ukończyła z wynikiem dobrym Studium Doradców Prawno-Podatkowo-Finansowych organizowane przez Zrzeszenie Prawników Polskich Zarząd Wojewódzki w Warszawie. Od czerwca 1998 r. pozostaje w zatrudnieniu w organach administracji skarbowej. Od czerwca 1998 r. do kwietnia 1999 r. była zatrudniona na stanowisku referenta w Dziale Podatku Dochodowego od Osób Prawnych w Urzędzie Skarbowym Warszawa-Mokotów, a od maja 1999 r. pracuje w Izbie Skarbowej w Warszawie (aktualne: Izbie Administracji Skarbowej w Warszawie). Pozostaje w zatrudnieniu na stanowisku starszego eksperta skarbowego w Pierwszym Dziale Spraw Wierzycielskich. W 2001 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim z oceną bardzo dobrą, uzyskując tytuł magistra. Po odbyciu aplikacji radcowskiej, w 2016 r. złożyła egzamin radcowski z wynikiem pozytywnym i uzyskała wpis na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Uczestniczy w cyklicznych szkoleniach i konferencjach organizowanych przez samorząd radcowski w Warszawie. W roku akademickim 2003/2004 prowadziła ćwiczenia z prawa finansowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W roku akademickim 2004/2005 prowadziła wykłady z materialnego i proceduralnego prawa podatkowego w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa w Warszawie. W latach 2005-2012 prowadziła zajęcia m.in. z materialnego i proceduralnego prawa podatkowego, postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego w Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie. Była wykładowcą w Centrum Kształcenia Kadr Skarbowości. Od 2006 r. pozostaje stałym współpracownikiem „Serwisu Administracyjno-Samorządowego” w zakresie problematyki finansów publicznych i finansów samorządu terytorialnego. Jest autorką szeregu publikacji z zakresu finansów publicznych. Brała udział w licznych konferencjach naukowych. Jest członkiem Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes” z siedzibą w Rzeszowie i aktualnie pełni funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. Posiada certyfikat trenera podatkowego wydany przez Ministerstwo Finansów.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacji Pani Adrianny Elżbiety Grzymskiej-Truksy sporządził Pan Włodzimierz Kowalczyk - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który podkreślił, że posiada ona rozległą wiedzę z zakresu prawa administracyjnego, szczególnie w odniesieniu do prawa podatkowego. Posiadany zasób wiedzy prawniczej oraz cechy osobiste predestynują ją do pełnienia urzędu sędziego. Reasumując, sędzia stwierdził, że Pani Adrianna Elżbieta Grzymska-Truksa jest bardzo dobrą kandydatką na stanowisko sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Wizytator: Włodzimierz Kowalczyk

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
10. Kaligowska Lucyna Małgorzata starszy referendarz sądowy negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA ocena wyróżniająca 51 3
PRZECIW 47 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 7 13

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Lucyna Małgorzata Kaligowska urodziła się 7 czerwca 1976 r. w Grudziądzu. W 2000 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z oceną bardzo dobrą, uzyskując tytuł magistra. W latach 2002-2003 ukończyła Studium Prawa Europejskiego na tej uczelni. Od 20 października 2000 r. do 31 lipca 2004 r. była zatrudniona w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Bydgoszczy, na stanowiskach inspektora i oskarżyciela skarbowego. Od 1 sierpnia 2004 r. do 14 listopada 2004 r. była zatrudniona w Ministerstwie Finansów na stanowisku specjalisty. Od 15 listopada 2004 r. kandydatka pracuje w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie, początkowo do 19 grudnia 2005 r. była zatrudniona w charakterze asystenta sędziego, następnie z dniem 20 grudnia 2005 r. została mianowana na stanowisko referendarza sądowego tym Sądzie, a z dniem 1 kwietnia 2016 r. na stanowisko starszego referendarza sądowego. Swoje obowiązki wykonuje w III Wydziale Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Doskonali kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w różnych szkoleniach.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacji Pani Lucyny Małgorzaty Kaligowskiej sporządziła Pani Izabela Głowacka-Klimas - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, która stwierdziła, że zakres jej wiedzy jest szeroki i ugruntowany, co przejawia się sporządzaniem projektów uzasadnień o zróżnicowanej tematyce. Analiza spraw, w których rozstrzygnięciu uczestniczyła kandydatka świadczy o jej profesjonalizmie. Język prawniczy, jakim się posługuje, jest prawidłowy a przy tym czytelny i zrozumiały. Kandydatka sprawnie posługuje się przepisami prawnymi, sięgając w miarę potrzeby do orzecznictwa i doktryny. Pani starszy referendarz ma bardzo wysoką stabilność orzeczniczą na poziomie około 91% w ostatnim okresie statystycznym. Jako asystent sędziego Pani Lucyna Małgorzata Kaligowska w sposób prawidłowy planuje oraz realizuje swoją pracę, co pozwala jej pogodzić obowiązki związane ze współpracą z sędzią oraz pracą referendarza sądowego. W ocenie sędzi opiniującej kandydatka posiada bardzo dobre przygotowanie merytoryczne i praktyczne do objęcia stanowiska sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie. Ze wszystkich przedłożonych przez nią opinii wynika, że daje ona rękojmię należytego wykonywania obowiązków sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego. Pani Lucyna Małgorzata Kaligowska posiada takie cechy charakteru jak serdeczność, nienaganne zachowanie, umiejętność pracy w zespole, jest osobą skrupulatną i dobrze zorganizowaną oraz terminową. Pani Lucyna Małgorzata Kaligowska zasługuje w ocenie Pani sędzi Izabeli Głowackiej-Klimas na ocenę wyróżniającą.

Wizytator: Izabela Głowacka-Klimas

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
11. Kalinowska Anna radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA ocena dobra 1 1
PRZECIW 95 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 9 15

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Anna Kalinowska urodziła się 24 stycznia 1977 r. w Węgrowie. W 2001 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim z oceną dobrą, uzyskując tytuł magistra. W latach 2002-2015 pracowała w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na stanowisku referenta prawnego w Biurze Prawnym Departamentu Prawno-Legislacyjnego, następnie specjalisty w Departamencie Prawno-Legislacyjnym i radcy prawnego. Od 16 listopada 2015 r. jest zatrudniona w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, obecnie na stanowisku radcy prawnego. W 2007 r. złożyła egzamin radcowski z wynikiem pozytywnym i w dniu 5 września 2007 r. uzyskała wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. W okresie od kwietnia 2008 r. do kwietnia 2017 r. pracowała w niepełnym wymiarze czasu pracy w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Mazowieckim Oddziale Regionalnym jako radca prawny. W latach 2006-2010, w oparciu o umowy zlecenia, współpracowała z Zakładem Obsługi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie porad prawnych. Brała udział w szkoleniach zawodowych.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacji Pani Anny Kalinowskiej sporządziła Joanna Skiba - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Wskazała, że, biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenie kandydatki w zakresie stosowania prawa administracyjnego, poziom jej wiedzy w tym obszarze jest bardzo dobry. Podkreśliła jednakże, że jej doświadczenie zawodowe nie jest różnorodne, a tym samym spectrum spraw, którymi się zajmowała był zawężony do dziedziny prawa materialnego, która leżała w kompetencji Ministerstw, w których pracowała. Podsumowując, sędzia oceniająca stwierdziła, że dotychczasowy przebieg pracy zawodowej kandydatki, wynikający z przedstawionych dokumentów pozwala na stwierdzenie, że posiadane przez nią kwalifikacje stanowią o przydatności do pełnienia obowiązków sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego. Kandydaturę oceniła jako bardzo dobrą minus.

Wizytator: Joanna Skiba

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
12. Matusiak Ireneusz Stanisław radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA ocena wyróżniająca 35 1
PRZECIW 64 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 6 15

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Ireneusz Stanisław Matusiak urodził się 1 maja 1963 r. w Warszawie. W 1987 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z oceną bardzo dobrą, uzyskując tytuł magistra. W latach 1987-1989 odbył etatową aplikację sądową w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Warszawie, natomiast w 1989 r. złożył egzamin sędziowski z łączną oceną bardzo dobrą. Z dniem 1 listopada 1989 r. Minister Sprawiedliwości mianował kandydata na stanowisko asesora sądowego w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Warszawie. Asesurę sądową odbywał w okresie 1 listopada 1989 r. do 9 października 1991 r. w Sądach Rejonowych dla m.st Warszawy i dla Warszawy-Pragi w Warszawie. Nominacje sędziowską, na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego dla Warszawy-Pragi uzyskał postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 1991 r. Był sędzią Sądów Rejonowych dla Warszawy-Pragi i Warszawy-Mokotowa w Warszawie w okresie od 10 października 1991 r. do 31 lipca 1995 r. Od 1 maja 1993 r. do 31 lipca 1995 r. pełnił funkcję Przewodniczącego III Wydziału Karnego w Sadzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa. Z dniem 31 lipca 1995 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odwołał Pana Ireneusza Stanisława Matusiaka ze stanowiska sędziego Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa. Uchwałą Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych z 4 września 1995 r. został wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Zawód radcy prawnego wykonuje do dnia dzisiejszego. W latach 1995-2000 wykonywał go w ramach umowy o pracę z Kancelarią TGC Sp. z o.o. Od 2000 r. prowadzi własną działalność gospodarczą w ramach Kancelarii Radcy Prawnego Ireneusz Matusiak. W 2000 r. ukończył studia podyplomowe w zakresie prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego. Po ukończeniu studiów doktoranckich, na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej zatytułowanej: „Gra komputerowa, jako przedmiot prawa autorskiego”, uchwałą Rady Naukowej Instytutu Prawa Cywilnego Uniwersytetu Warszawskiego z 26 listopada 2012 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych w zakresie prawa. Za powyższą pracę doktorską Ireneusz Stanisław Matusiak otrzymał nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w XI edycji konkursu z zakresu własności intelektualnej, za najlepszą pracę doktorską w dziedzinie własności intelektualnej. W okresie od 2010-2013 współpracował z Kancelarią Prawniczą TGC Ordowska s.k. w Warszawie, jako radca prawny w dziale Postępowań Sądowych oraz zajmował stanowisko Dyrektora Działu Własności Intelektualnej. Od kwietnia 2013 r. do września 2016 r. współpracował z Kancelarią Prawniczą Kochański Zięba i Partnerzy s.j. w Warszawie, początkowo jako starszy prawnik, a od sierpnia 2013 r. jako partner I stopnia i radca prawny w Dziale Postępowań Sądowych. Doskonali kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w różnych szkoleniach, seminariach i konferencjach naukowych.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacji Pana Ireneusza Stanisława Matusiaka sporządziła Pani Agnieszka Wójcik - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, która stwierdziła, że kandydat spełnia warunki formalne do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego. W jej ocenie posiada również bardzo dobre przygotowanie teoretyczne i praktyczne do objęcia tego stanowiska. Z akt wynika, że na bieżąco pogłębia swoją wiedzę w zakresie procedury sądowej w tym zarówno prawa administracyjnego materialnego, jak i procedury administracyjnej oraz sądowoadministracyjnej. Miał też styczność z różnymi dziedzinami prawa. We wszystkich obszarach prawa, którymi się zajmował wykazuje posiadaną wiedzę prawniczą. Sposób merytorycznego ujęcia podejmowanej tematyki w przygotowanych opiniach, pismach procesowych przygotowawczych, środkach zaskarżenia oceniła wyróżniająco. Zwróciła uwagę na jego publikacje dowodzące pogłębionej wiedzy w wielu tematach - znana jest mu również metodyka pracy sędziego. Z analizy ocenionych akt wynika również, w ocenie opiniującej, że powierzone mu obowiązki pełnomocnika wykonuje rzetelnie, terminowo. Stara się uczestniczyć we wszystkich rozprawach. W sposób bardzo odpowiedzialny podchodzi do ekonomiki postępowania, przedkładając pisma w terminach procesowych, czy też zakreślonych przez Sąd. Świadczy to o bardzo dużym profesjonalizmie kandydata. Analiza spraw i materiałów dołączonych do karty zgłoszenia na wolne stanowisko sędziowskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie, bogata i zróżnicowana dotychczasowa kariera zawodowa Pana Ireneusza Stanisława Matysiaka pozwala wystawić mu, w opinii Pani sędzi Agnieszki Wójcik, ocenę wyróżniającą.

Wizytator: Agnieszka Wójcik

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
13. Naraziński Marek adwokat negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA ocena pozytywna 2 1
PRZECIW 97 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 6 15

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Marek Adam Naraziński urodził się 11 marca 1974 r. w Łodzi. W 2001 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Łódzkim z oceną dostateczną, uzyskując tytuł magistra. W latach 2003-2004 pracował w Urzędzie Skarbowym Łódź-Śródmieście w Wieloosobowym Stanowisku ds. Karnych Skarbowych oraz w Dziale Podatków Pośrednich. Następnie w latach 2005-2006 pracował w Urzędzie Skarbowym Łódź-Bałuty w Wieloosobowym Stanowisku ds. Karnych Skarbowych. W latach 2007-2010 był zatrudniony w Ministerstwie Sprawiedliwości w Departamencie Organizacyjnym. Od kwietnia 2010 r. do marca 2018 r. pracował w Ministerstwie Finansów na stanowisku głównego specjalisty kolejno w: Departamencie Służby Celnej, w Departamencie Rozwoju Rynku Finansowego, w Biurze Logistyki oraz w Departamencie Prawnym. W 2013 r. złożył z wynikiem pozytywnym egzamin adwokacki i z dniem 8 maja 2013 r. został wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Od marca 2018 r. wykonuje zawód adwokata w ramach indywidualnej kancelarii adwokackiej.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacji Pana Marka Adama Narazińskiego sporządziła Jolanta Augustyniak-Pęczkowska - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Stwierdziła, że kandydat nie wykazał posiadania wysokich kwalifikacji zawodowych, a zatem nie spełnia wymogów formalnych, o których mowa w art. 6 § 1 pkt 2, pkt 6 i pkt 7 p.u.s.p. Nie negując predyspozycji kandydata do pełnienia funkcji sędziego sądu administracyjnego, sędzia oceniająca stwierdziła, że pomimo jasnych kryteriów stawianych przez prawo nie dołączył on do zgłoszenia niezbędnej dokumentacji. W konsekwencji uznała, że zasługuje on na ocenę dostateczną.

Wizytator: Jolanta Augustyniak-Pęczkowska

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
14. Nasiłowska Anna Iwona starszy referendarz sądowy negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA ocena wyróżniająca 52 1
PRZECIW 50 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 3 15

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Anna Iwona Nasiłowska urodziła się 9 kwietnia 1974 r. w Grójcu. W 1998 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z oceną bardzo dobrą, uzyskując tytuł magistra. Od 20 października 1998 r. do 21 stycznia 2000 r. była zatrudniona na stanowisku inspektora w Ministerstwie Skarbu Państwa, w Departamencie Ewidencji i Gospodarki Mieniem Skarbu Państwa, gdzie zajmowała się nadzorem wykonywania zobowiązań umownych przyjętych przez strony umów reprywatyzacyjnych. W 2000 r. ukończyła studia podyplomowe z zakresu finansów i opodatkowania przedsiębiorstw z oceną dobrą. W okresie od 24 stycznia 2000 r. do 30 kwietnia 2004 r. pracowała na stanowisku komisarza skarbowego w Izbie Skarbowej w Warszawie, w Wydziale podatku dochodowego od osób prawnych, gdzie prowadziła postępowania odwoławcze od rozstrzygnięć organów podatkowych i skarbowych I instancji wraz z opracowaniem projektów decyzji i postanowień oraz rozpoznawaniem wniosków podatników o interpretację przepisów prawa podatkowego. W latach 2002-2003 odbyła kurs na samodzielnego księgowego organizowany przez Fundację Rozwoju Rachunkowości w Polsce i zdała go z wynikiem bardzo dobrym. Od 1 maja 2004 r. do 31 lipca 2004 r. była asystentką w Ernst & Young Spółce z o.o. z siedzibą w Warszawie. Od 10 września 2004 r. do 31 lipca 2005 r. zajmowała stanowisko asystenta sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie, w III Wydziale. W dniu 1 sierpnia 2005 r. została mianowana na stanowisko referendarza sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie (w okresie od 1 sierpnia 2005 r. do 31 stycznia 2011 r. pracowała w III Wydziale tego Sądu, a od 1 lutego 2011 r. w V Wydziale). W 2007 r. ukończyła studia podyplomowe w zakresie prawa podatkowego Unii Europejskiej. Uchwałą Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie z 20 maja 2015 r. kandydatka została wpisana na listę radców prawnych tej Izby. Z dniem 1 grudnia 2015 r. została mianowana na stanowisko starszego referendarza sądowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Orzeka w Y Wydziale. Jest autorką szeregu publikacji z dziedziny prawa administracyjnego.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacji Pani Anny Iwony Nasiłowskiej sporządziła Pani Jolanta Augustyniak-Pęczkowska - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Stwierdziła ona, że kandydatka posiada obszerną wiedzę i bogate doświadczenie zdobyte podczas długoletniej pracy. Jest również przygotowana merytoryczne do rozstrzygania spraw o charakterze administracyjnym. Jej dotychczasowa praca zawodowa wskazuje na zainteresowanie prawem podatkowym. Konsekwentnie rozwija swą wiedzę teoretyczną (ukończyła studia podyplomowe, zdała egzamin radcowski) oraz w praktyczną. Pani Anna Iwona Nasiłowska od września 2004 r. pracuje w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie. Przeszła szczeble kariery zawodowej od inspektora, komisarza skarbowego do asystenta sędziego i starszego referendarza sądowego. Kandydatka jest sumienna, terminowa i decyzyjna, których to cech wymaga stanowisko, o które się ubiega. Pracowała w różnych wydziałach wojewódzkiego sądu administracyjnego, w których miała do czynienia ze sprawami dotyczącymi: podatków, akcyzy, uchodźców, pomocy unijnej, kombatantów i dopłat. Pani Anna Iwona Nasiłowska posiada zatem zarówno wymagany przez ustawodawcę wysoki poziom wiedzy, wykształcenie i przygotowanie praktyczne do pełnienia obowiązków sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W ocenie sędzi opiniującej zasługuje na ocenę bardzo dobrą.

Wizytator: Jolanta Augustyniak-Pęczkowska

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
15. Nędzarek Andrzej Rafał asystent ds. orzecznictwa w NSA negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA ocena dobra 3 1
PRZECIW 95 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 7 14

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Andrzej Rafał Nędzarek urodził się 23 września 1973 r. w Milanówku. W 1998 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z oceną dobrą, uzyskując tytuł magistra. Od 1 września 2000 r. do 31 sierpnia 2003 r. był zatrudniony na stanowisku starszego inspektora w Wydziale Architektury i Zagospodarowania Przestrzennego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. W 2001 r. kandydat ukończył kurs przygotowawczy do Służby Cywilnej. Od 1 stycznia 2004 r. do 1 maja 2004 r. był zatrudniony na stanowisku starszego inspektora w Departamencie Orzecznictwa Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Następnie od 1 września 2004 r. do 30 marca 2014 r. zajmował kolejno stanowiska asystenta i starszego asystenta sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego. W latach 2007-2008 odbył szkolenie dla asystentów sędziego organizowane przez Naczelny Sąd Administracyjny zakończone egzaminem, który złożył na ocenę dobrą plus. Na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej „Organizacja społeczna w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym" oraz po złożeniu wymaganych egzaminów uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa - postępowania administracyjnego nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 6 września 2013 r. Od 1 kwietnia 2014 r. jest asystentem specjalistą ds. orzecznictwa w Biurze Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jest autorem szeregu publikacji z dziedziny prawa administracyjnego oraz prowadził wykłady z dziedziny prawa administracyjnego w Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Brał również udział w roli referenta w konferencji zorganizowanej w Warszawie w dniu 18 listopada 2016 r. przez Sąd Najwyższy pt. „Argumentacja konstytucyjna w orzecznictwie sądowym".

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacji Pana Andrzeja Rafała Nędzarka sporządziła Pani dr Magdalena Durzyńska - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Podkreśliła ona, że wysokie kwalifikacje merytoryczne oraz konsekwencja w planowaniu rozwoju zawodowego związanego z sądownictwem administracyjnym i prawem administracyjnym pozwalają przyjąć, że kandydat jest przygotowany tak pod względem teoretycznym, jak i praktycznym, do sprawowania urzędu sędziego sądu administracyjnego, a jego cechy osobiste dają rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu sędziego. Jest osobą kompetentną, stale podnoszącą kwalifikacje zawodowe i aktywnie biorącą udział w publikacjach naukowych. W ocenie sędzi opiniującej, Pan Andrzej Rafał Nędzarek jest bardzo dobrym kandydatem na wolne stanowisko sędziowskie w wojewódzkim sądzie administracyjnym.

Wizytator: Magdalena Durzyńska

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
16. Pawłowska Dorota Cecylia radca prawny pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA ocena bardzo dobra 10 14
PRZECIW 87 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 8 2

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Dorota Cecylia Pawłowska urodziła się 18 sierpnia 1972 r. w Łodzi. W 1997 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Łódzkim z oceną dobrą, uzyskując tytuł magistra. W latach 1997-2002 była zatrudniona w Urzędzie Miasta Łodzi w Oddziale Nadzoru i Polityki Właścicielskiej Wydziału Gospodarowania Majątkiem. W latach 2002-2004 pracowała w Wydziale Prawnym w Urzędzie do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. W 2004 r. złożyła egzamin radcowski z wynikiem pozytywnym i w dniu 24 września 2004 r. uzyskała wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Od 25 października 2004 r. wykonuje zawód radcy prawnego. W latach 2004-2006 świadczyła pomoc prawną w formie indywidualnej kancelarii radcy prawnego. Od grudnia 2006 r. pozostaje zatrudniona na stanowisku radcy prawnego w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, w Departamencie Prawnym, w którym od lipca 2010 r. jest Naczelnikiem II Wydziału Obsługi Prawnej. Uczestniczyła w różnorodnych szkoleniach zawodowych. Ukończyła w 2006 r. podyplomowe studium dotyczące projektów finansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, w 2007 r. studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami finansowanymi ze środków Unii Europejskiej, a w 2018 r. studia podyplomowe z zakresu Prawa nowoczesnych technologii.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pani Dorota Cecylia Pawłowska od 2004 r. wykonuje zawód radcy prawnego, a od grudnia 2006 r. jest zatrudniona w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej. Wcześniej pracowała w Urzędzie do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Posiada zatem różnorodne doświadczenie zawodowe w stosowaniu przepisów prawa administracyjnego. Aktywnie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w wielu szkoleniach i kończąc studia podyplomowe. Jest wyspecjalizowanym prawnikiem, który przedstawił do oceny w większości sprawy z zakresu Prawa telekomunikacyjnego. Jej kwalifikacje zawodowe zostały ocenione bardzo dobrze w ocenie kwalifikacji.

Opinia wizytatora

Praca i kwalifikacje zawodowe kandydatki zostały ocenione przez Panią Anetę Lemiesz - sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Pani sędzia stwierdziła, że Pani Dorota Cecylia Pawłowska posiada bardzo dobre przygotowanie merytoryczne i praktyczne do objęcia stanowiska sędziego sądu administracyjnego. Podkreślono, że specjalizuje się ona w sprawach telekomunikacyjnych, aczkolwiek wykazała się szerszą znajomością problematyki w innych sprawach administracyjnych, co z pewnością ułatwi kandydatce szybkie wdrożenie się w obowiązki sędziego. Reasumując, sędzia opiniująca stwierdziła, że po uwzględnieniu ukończonej przez kandydatkę aplikacji radcowskiej oraz odbytych studiów podyplomowych, spełnieniu wymogów formalnych, przebiegu praktyki zawodowej i rekomendujących ją opinii, zasługuje ona na ocenę bardzo dobrą.

Wizytator: Aneta Lemiesz

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
17. Podgórska-Sułecka Monika Helena kandydatura wycofana
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA
PRZECIW
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE
18. Rychter Renata Alicja radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA ocena dobra 21 1
PRZECIW 76 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 8 15

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Renata Alicja Rychter urodziła się 12 maja 1979 r. w Blachowni. W 2003 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z oceną bardzo dobrą, uzyskując tytuł magistra. Od 1 marca 2002 r. do 10 czerwca 2003 r. pracowała w TDJ Nauczanie Języków Obcych Kunat Tomasz w Pińczowie na stanowisku tłumacza. Od 1 do 8 lipca 2003 r. była zatrudniona w UniMax S.A. z siedzibą w Kielcach w charakterze specjalisty do spraw administracji. W latach 2003-2006 była zatrudniona w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Kielcach na stanowisku Naczelnika Wydziału Prawnego. W latach 2003-2011 współpracowała na podstawie umowy cywilnoprawnej z Wyższą Szkołą Administracji Publicznej w Kielcach, gdzie prowadziła zajęcia z prawa gospodarczego i gospodarczego publicznego. W latach 2006-2007 była zatrudniona w Najwyższej Izbie Kontroli - Delegatura w Kielcach, na stanowisku inspektora kontroli państwowej. Od 1 sierpnia 2007 r. zatrudniona jest w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego w Warszawie. Pracę wykonywała między innymi na stanowiskach: Dyrektora Biura Prawnego i Orzecznictwa oraz Dyrektora Generalnego, a obecnie radcy prawnego. W latach 2009-2016 współpracowała z Wydawnictwem Wolters Kluwer S.A. w Warszawie na podstawie umów cywilnoprawnych. Pani Renata Alicja Rychter została mianowana z dniem 1 grudnia 2009 r. na urzędnika służby cywilnej. Ponadto, w latach 2009-2010 odbyła dwusemestralną aplikację legislacyjną w Rządowym Centrum Legislacji i ukończyła ją z wynikiem bardzo dobrym. W 2011 r. ukończyła studia doktoranckie i na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej oraz po złożeniu wymaganych egzaminów uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z 22 stycznia 2013 r. Od 1 października 2012 r. do 28 lutego 2017 r. prowadziła zajęcia z dziedziny prawa administracyjnego, postępowania sądowoadministracyjnego i postępowania egzekucyjnego w administracji początkowo na podstawie umowy cywilnoprawnej, później zaś jako adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Pani Renata Alicja Rychter została wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie uchwałą Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie z dnia 4 września 2013 r. Kandydatka doskonali kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w licznych szkoleniach, seminariach, konferencjach i kursach. Jest również autorką szeregu publikacji z dziedziny prawa przewozowego. Od 1 listopada 2014 r. na podstawie umowy cywilnoprawnej prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych organizowanych przez Akademię Finansów i Biznesu „Vistula" w Warszawie.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacji Pani Renaty Alicji Rychter sporządziła Pani Honorata Łopianowska - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Wskazała ona, że kandydatka w prowadzonych sprawach sporządzała i podpisywała odpowiedzi na skargi złożone w sprawach dotyczących właściwości Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, głównie nałożenia kar pieniężnych, zasadniczo za naruszenie obowiązków lub warunków wykonywania przewozu drogowego, za wykonywanie przejazdu pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia, za naruszenie obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych, sporadycznie za niezwrócenie licencji. Sprawy nie należały do skomplikowanych i precedensowych, dotyczyły powtarzalnych zagadnień. W przeważającej większości Sąd podzielał stanowisko organu. Analiza akt spraw wskazała ponadto, że w ramach roli pełnomocnika organu kandydatka nie korzystała z możliwości osobistego zaprezentowania stanowiska organu - w niemal wszystkich opiniowanych sprawach pełnomocnik organu - Pani Renata Alicja Rychter nie stawiała się na wyznaczone w celu rozpoznania spraw rozprawy, w jednostkowych zaś stawiała się inna osoba. Pani sędzia Honorata Łopianowska podkreśliła, że z większości akt spraw sądowoadministracyjnych poddanych badaniu wynika, że aktywność procesowa kandydatki ograniczała się do sporządzenia (podpisania) odpowiedzi na skargę. Treść odpowiedzi na skargi wskazuje na znajomość materii, której pisma te dotyczą. Zostały sporządzone w sposób staranny, zwięzły, a przy tym przedstawiający najistotniejsze okoliczności faktyczne danej sprawy oraz związaną z nimi podstawę prawną (zazwyczaj materialnoprawną) zaskarżonego rozstrzygnięcia w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej lub rozstrzygnięcia procesowego związanego zazwyczaj z decyzją organu pierwszej instancji nakładającą karę pieniężną z tytułu naruszenia przepisów ustaw: o transporcie drogowym, o ruchu drogowym lub ustawy o drogach publicznych, a także ustawy o przewozie materiałów niebezpiecznych. Sporządzone opinie prawne koncentrują się na zagadnieniach związanych ze specjalnością zawodową kandydatki - dotyczą działalności Głównego Inspektora Transportu Drogowego i zakresu jego działania. Opinie sporządzone zostały w sposób przemyślany, poddający analizie obowiązujące regulacje i nawiązujący do aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych. Sędzia opiniująca podkreśliła, że ze zgromadzonych dokumentów i opiniowanych spraw, a także załączonych do wniosku rekomendacji i opinii wynika, że Pani Renata Alicja Rychter jest osobą posiadającą odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, niezbędne do pracy na stanowisku sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego. Pani sędzia Honorata Łopianowska oceniła kandydaturę Pani Renaty Alicji Rychter na wolne stanowisko sędziowskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie jako bardzo dobrą.

Wizytator: Honorata Łopianowska

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
19. Sienkiewicz Tomasz radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA ocena pozytywna 2 2
PRZECIW 95 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 8 14

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Tomasz Sienkiewicz urodził się 25 września 1975 r. w Biłgoraju. W 1999 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z oceną dobrą, uzyskując tytuł magistra. Pracę zawodową rozpoczął 2 stycznia 1996 r. na stanowisku sekretarza w Kancelarii Prawniczej Lexpol, w której był zatrudniony do 30 września 1996 r. Od 1 października 1998 r. do 31 grudnia 2000 r. pracował jako przedstawiciel handlowy, specjalista ds. ubezpieczeń w Z.U. Garda Life S.A. Z kolei od 1 września 2001 r. do 30 kwietnia 2004 r. zatrudniony był w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w Biurze Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych na stanowisku specjalisty. W 2004 r., po dobyciu studiów doktoranckich, na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej oraz po złożeniu wymaganych egzaminów uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Od 1 lutego 2004 r. do 5 marca 2005 r. pracował na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Wyższej Warszawskiej, w której pełnił również funkcję koordynatora kierunku "administracja". Zajmował tam stanowisko adiunkta, prodziekana, a następnie dziekana wydziału. W latach 2004-2005 prowadził także działalność szkoleniową skierowaną głównie do pracowników samorządowych zajmujących się rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, prowadzoną przez Krajową Izbę Gospodarczo-Rehabilitacyjną Warszawie, Centrum Szkolenia Służb Społecznych w Warszawie, a także w ramach pracy w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Od 1 marca 2004 r. do 28 lutego 2013 r. był zatrudniony w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Kielcach, na stanowiskach naukowo-dydaktycznych (profesor, docent, adiunkt). W okresie od 1 grudnia 2008 r. do 30 września 2010 r. pracował również w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Biurze Administracji i Inwestycji na stanowisku Wicedyrektora. Od 1 października 2005 r. do chwili obecnej jest zatrudniony w Wydziale Zamiejscowym Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Tomaszowie Lubelskim, w Katedrze Prawa Administracyjnego. Ponadto, od 1 października 2006 r. do dnia dzisiejszego zajmuje stanowisko adiunkta, (obecnie w Katedrze Prawa Administracyjnego), na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Dotychczas był promotorem ponad 77 prac magisterskich na kierunku prawo. Od 1 października 2017 r. jest opiekunem naukowym seminarium doktoranckiego "Prawo administracyjne”. W 2010 r. złożył egzamin radcowski z wynikiem pozytywnym i na podstawie uchwały Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie został wpisany na listę radców prawnych tej Izby. Od 9 maja 2011 r. zatrudniony jest w wymiarze połowy etatu na stanowisku radcy prawnego w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Lublinie, przy czym od 1 sierpnia 2016 r. przebywa na urlopie bezpłatnym. Z dniem 1 grudnia 2014 r. został mianowany urzędnikiem służby cywilnej. Na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej zatytułowanej „Pozwolenie w ochronie zabytków” uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa - prawo administracyjne nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 20 czerwca 2015 r. Obecnie pracuje nad projektem zatytułowanym "Prawne formy działania wojewódzkiego konserwatora zabytków", finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Doskonali kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach naukowych.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacji Pana Tomasza Sienkiewicza sporządziła Pani Agnieszka Wójcik - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, która stwierdziła, że kandydat spełnia warunki formalne do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego. Posiada bardzo dobre przygotowanie nie tylko teoretyczne, ale również praktyczne (z racji zatrudnienia w organach administracji publicznej) do objęcia stanowiska sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Na bieżąco pogłębia swoją wiedzę w zakresie prawa administracyjnego materialnego, jak i procedury administracyjnej. Znana jest mu również procedura sądowoadministracyjna. We wszystkich obszarach prawa, którymi się zajmował wykazuje się posiadaną wiedzą prawniczą. Sposób merytorycznego ujęcia podejmowanej tematyki w monografiach, publikacjach, przygotowanych przez kandydata opiniach, projektach aktów prawnych Pani sędzia oceniła wysoko. Szczególną uwagę zwróciła na publikacje dowodzące pogłębionej wiedzy w wielu tematach związanych z prawem administracyjnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa ochrony zabytków i osób niepełnosprawnych. Podkreśliła, że kandydat obok pracy naukowo-dydaktycznej jest również praktykiem - wykonuje zawód radcy prawnego, był również zatrudniony na stanowisku Wicedyrektora w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz specjalisty w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Pani sędzia Agnieszka Wójcik podkreśliła, że analiza recenzji publikacji, opinii i innych materiałów dołączonych do karty zgłoszenia na wolne stanowisko sędziowskie, bogata i zróżnicowana dotychczasowa kariera zawodowa kandydata pozwala ocenić kandydaturę dr hab. Tomasza Sienkiewicza na ocenę bardzo dobrą.

Wizytator: Agnieszka Wójcik

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
20. Skrzyniarz Jacek Paweł radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA ocena pozytywna 3 1
PRZECIW 96 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 6 14

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Jacek Paweł Skrzyniarz urodził się 4 lutego 1971 r. w Świdwinie. W 1998 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim z oceną dobrą, uzyskując tytuł magistra. Od 1 maja 1999 r. do 30 września 2013 r. był zatrudniony w Izbie Skarbowej w Warszawie kolejno na stanowiskach: starszego referenta, inspektora, starszego inspektora w Wydziale Podatku Dochodowego od Osób Fizycznych oraz w Wydziale Podatku od Towarów i Usług. W 2014 r. złożył egzamin radcowski z wynikiem pozytywnym. Uchwałą Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie z 11 lutego 2015 r. uzyskał wpis na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Uczestniczył w szkoleniach zawodowych organizowanych przez Krajową Radę Radców Prawnych. Aktualnie, od listopada 2017 r., na podstawie umowy zlecenia, pracuje na stanowisku dyrektora w hotelu.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacji Pana Jacka Pawła Skrzyniarza sporządził Włodzimierz Kowalczyk - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, stwierdzając, że posiadany przez kandydata staż pracy w organie podatkowym może świadczyć o zdobytym doświadczeniu i znajomości praktycznego stosowania prawa. Zaakcentowano jego duży udział w szkoleniach. W konkluzji oceny kwalifikacji przyjęto, że wykształcenie, przebieg pracy zawodowej i doświadczenie kandydata wynikające z przedstawionych dokumentów, uzasadniają podtrzymanie oceny dostatecznej wystawionej Panu Jackowi Pawłowi Skrzyniarzowi przez sędziego Panią Martę Kołtun-Kulik w dniu 29 września 2017 r. Zmiana stanu faktycznego, szczególnie w zakresie odbytych szkoleń w niewystarczający sposób wpływa, zdaniem Pana sędziego Włodzimierza Kowalczyka, na możliwość zaproponowania innej oceny kandydata.

Wizytator: Włodzimierz Kowalczyk

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
21. Trochym Łukasz radca prawny pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA ocena dobra 5 13
PRZECIW 92 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 8 3

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Łukasz Trochym urodził się 18 lipca 1983 r. w Łukowie. W 2007 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z oceną dobrą plus, uzyskując tytuł magistra. Od 16 maja 2008 r. do 15 września 2013 r. był zatrudniony w Komendzie Głównej Policji, na stanowiskach: referendarza w Wydziale Postępowań Administracyjnych i starszego specjalisty w Wydziale Legislacji. Po odbyciu aplikacji radcowskiej, w 2013 r. złożył egzamin radcowski z wynikiem pozytywnym i uzyskał wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Od 16 września 2013 r. do 31 grudnia 2017 r. był zatrudniony w Urzędzie Transportu Kolejowego na stanowisku radcy prawnego. Od 1 stycznia 2018 r. jest naczelnikiem Wydziału Obsługi Prawnej i Sądowej w Departamencie Obsługi Prawnej tego Urzędu. Przedstawił pozytywne oceny okresowe członka korpusu służby cywilnej oraz sprawozdania z wizytacji przeprowadzonych przez Okręgowy Zespół Wizytatorów przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, w których stwierdzono, że „wykonuje zawód radcy prawnego z dużą starannością wynikającą z wiedzy prawniczej oraz zasad etyki radcy prawnego. Cechuje się samodzielnością, wiedzą merytoryczną oraz samodzielnie rozwiązuje problemy”. Uczestniczył w szkoleniach zawodowych organizowanych m.in. przez Krajową Radę Radców Prawnych i Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie oraz Krajową Szkołę Administracji Publicznej. Był uczestnikiem konferencji z zakresu tematyki prawniczej. Ukończył podyplomowy kurs zawodowy dla prawników z zakresu prawa procesowego oraz umów.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pan Łukasz Trochym posiada różnorodne na tle innych kandydatów doświadczenie zawodowe w zakresie stosowania przepisów prawa administracyjnego, które zdobył zarówno w pracy na stanowisku referendarza w Wydziale Postępowań Administracyjnych oraz starszego specjalisty w Wydziale Legislacji Komendy Głównej Policji, jak i w Urzędzie Transportu Kolejowego na stanowiskach radcy prawnego i naczelnika Wydziału Obsługi Prawnej i Sądowej w Departamencie Obsługi Prawnej. Podwyższa swoje kwalifikacje zawodowe w ramach uczestnictwa w szkoleniach branżowych, a jego predyspozycje zostały dobrze ocenione w ocenie kwalifikacji. Krajowa Rada Sądownictwa zapoznała się z uwagami do oceny kwalifikacji złożonymi przez Pana Łukasza Trochyma i podzieliła zawartą w uwagach argumentację odnośnie do zakresu tematycznego jego pracy, w tym obszemości materii prawa administracyjnego, z którą miał kontakt w ramach pracy w Komendzie Głównej Policji i w Urzędzie Transportu Kolejowego.

Opinia wizytatora

Praca i kwalifikacje zawodowe kandydata zostały ocenione przez Panią Anetę Lemiesz - sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Wyraziła ona pogląd, że doświadczenie w zakresie stosowania lub tworzenia prawa administracyjnego Pana Łukasza Trochyma jest jednorodne. Poddane analizie dokumenty świadczą o ograniczonym zakresie problematyki prawnej, z jaką kandydat miał do czynienia, tj. kwestii uregulowanych przepisami ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych. Nie zgłoszono zastrzeżeń co do jakości, rzetelności i terminowości dokonywanych czynności w badanych sprawach. Podsumowując sędzia opiniująca stwierdziła, że wykształcenie, przebieg pracy zawodowej, doświadczenie kandydata wynikające z przedstawionych dokumentów pozwala na stwierdzenie, że posiadane przez niego kwalifikacje stanowią o przydatności do pełnienia obowiązków sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego. Wobec powyższego kandydaturę oceniła jako dobrą.

Wizytator: Aneta Lemiesz

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
22. Wiktorowski Wojciech Marcin radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA ocena bardzo dobra 65 3
PRZECIW 35 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 5 13

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Wojciech Marcin Wiktorowski urodził się 10 lipca 1976 r. w Lublinie. W 2000 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z oceną bardzo dobrą, uzyskując tytuł magistra. Od marca 2001 r. do czerwca 2001 r. pracował na podstawie umowy zlecenia w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Od 1 lipca 2001 r. do 17 sierpnia 2002 r. był zatrudniony w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Departamencie Zezwoleń i Koncesji na stanowisku starszego specjalisty. Od 2 września 2002 r. do 31 sierpnia 2003 r. pracował w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie - również na stanowisku starszego specjalisty. Następnie od 1 lutego 2004 r. do 31 lipca 2005 r. pracował w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie na stanowisku asystenta sędziego, a z dniem 1 sierpnia 2005 r. został mianowany na stanowisko referendarza sądowego tego Sądu, na którym pracował do 31 grudnia 2014 r. W 2007 r. ukończył dwusemestralne podyplomowe studium służby zagranicznej. Uchwałą Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2014 r. został wpisany na listę radców prawnych tej Izby. Od 1 stycznia 2015 r. do chwili obecnej wykonuje zawód radcy prawnego w ramach indywidualnej kancelarii radcy prawnego.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacji Pana Wojciecha Marcina Wiktorowskiego sporządziła Pani Agnieszka Łąpieś-Rosińska - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, która stwierdziła, że kandydat posiada przygotowanie teoretyczne i praktyczne do objęcia stanowiska sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Jest osobą bardzo dobrze wykształconą prawniczo. Jego niewątpliwym atutem jest doświadczenie, jakie zdobył podczas pracy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym na stanowisku asystenta sędziego, a następnie na stanowisku referendarza sądowego. Sporządzane przez kandydata projekty uzasadnień orzeczeń stanowią odzwierciedlenie posiadanej wiedzy prawniczej. Są merytoryczne, odnoszą się do stawianych w skargach i skargach kasacyjnych zarzutów. Obecnie Pan Wojciech Marcin Wiktorowski wykonuje zawód radcy prawnego, zajmując się nie tylko prawem administracyjnym, ale również cywilnym, co wpływa niewątpliwie na rozwijanie kwalifikacji zawodowych. O przygotowaniu kandydata do objęcia urzędu sędziego świadczą opinie sędziów współpracujących z Panem Wojciechem Marcinem Wiktorowskim. Z przedłożonych opinii wynika, że jego wiedza merytoryczna, zdolności organizacyjne i pracowitość oceniane były bardzo wysoko. Podkreślano, że kandydat prezentuje rzadką zdolność wychwytywania problemów prawnych, przejrzystość formułowania własnych sądów i opinii oraz zdolność rozważania zagadnień prawnych w wielu płaszczyznach. Posiada dużą kulturę wypowiedzi. Jest kreatywnym pracownikiem. Wskazywano również na cechy osobiste kandydata tj. rzetelność, odpowiedzialność, wnikliwość, pracowitość i skromność, które stanowią ważny czynnik w pracy sędziowskiej. Dotychczasowy przebieg pracy zawodowej kandydata wynikający z przedstawionych dokumentów pozwala, zdaniem Pani sędzi Agnieszki Łąpieś-Rosińskiej na stwierdzenie, że posiadane przez Pana Wojciecha Marcina Wiktorowskiego kwalifikacje stanowią o przydatności do pełnienia obowiązków sędziego wojewódzkiego sądu Administracyjnego. Jego kandydaturę Pani sędzia oceniła jako wyróżniającą.

Wizytator: Agnieszka Łąpieś-Rosińska

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
23. Wiliński Dariusz Marcin radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA ocena bardzo dobra 8 1
PRZECIW 89 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 8 15

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Dariusz Marcin Wiliński urodził się 28 marca 1973 r. w Warszawie. W 1998 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim z oceną dobrą, uzyskując tytuł magistra. W latach 1998-2002 odbywał aplikację radcowską. Egzamin radcowski złożył w czerwcu 2002 r. z ogólnym wynikiem dostatecznym plus. Uchwałą Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie z dnia 26 czerwca 2002 r. został wpisany na listę radców prawnych tej Izby. Od 1997 r. pozostaje w zatrudnieniu w Spółdzielni Mieszkaniowej „Wola”, początkowo jako referent, a od 2002 r. na stanowisku radcy prawnego. W okresie od 1 lipca 2002 r. do 31 marca 2003 r. był zatrudniony w Spółce Alanex-Bau jako radca prawny. Od 5 maja 2003 r. do 31 marca 2008 r. był radcą prawnym w Sądzie Okręgowym w Warszawie, a od 1 maja 2005 r. do 31 grudnia 2006 r. również w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie. Od 1 czerwca 2015 r. jest zatrudniony w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie jako radca prawny. Od 1 stycznia 2004 r. zawód radcy prawnego wykonuje również w formie indywidualnej kancelarii radcy prawnego. W latach 2009-2010 prowadził wykłady w ramach szkolenia aplikantów radcowskich z przedmiotu Prawo spółdzielcze i mieszkaniowe.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacji Pana Dariusza Marcina Wilińskiego sporządziła Pani Izabela Głowacka-Klimas - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, która po dokonaniu analizy wybranych losowo akt spraw, w których kandydat brał udział, stwierdziła, że właściwie stosuje on przepisy prawa procesowego i materialnego. Posiada umiejętność zwięzłego i konkretnego sporządzania pisemnych motywów zawartych w przedstawionych do oceny opracowaniach. Sporządzane przez Pana Dariusza Marcina Wilińskiego skargi kasacyjne są czytelne, przesłanki wnioskowania logiczne, co pozwala na trafne formułowanie wniosków na temat problematyki występującej w poszczególnych sprawach, atutem analizowanych pism procesowych jest ich skondensowana treść. Podsumowując sędzia opiniująca stwierdziła, że dotychczasowy przebieg pracy zawodowej kandydata wynikający z przedstawionych dokumentów pozwala na stwierdzenie, że posiadane przez Pana Dariusza Marcina Wilińskiego kwalifikacje stanowią o przydatności do pełnienia obowiązków sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego. W związku z tym kandydaturę oceniła jako bardzo dobrą.

Wizytator: Izabela Głowacka-Klimas

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
24. Wirkowska Aneta Agnieszka starszy referendarz sądowy negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA ocena wyróżniająca 63 3
PRZECIW 37 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 5 13

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Aneta Agnieszka Wirkowska urodziła się 15 stycznia 1975 r. w Ełku. W 2000 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku z oceną bardzo dobrą, uzyskując tytuł magistra. Od 17 lipca 2000 r. do 30 września 2002 r. pracowała na stanowisku asystenta sędziego w Wydziale II Naczelnego Sądu Administracyjnego. Od 1 października 2002 r. do 31 lipca 2005 r. była asystentem sędziego p.o. specjalisty w Biurze Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. W latach 2004-2005 ukończyła Studium Prawa Europejskiego w Warszawie na kierunku Administracja Publiczna. Następnie od 1 sierpnia 2005 r. do 30 listopada 2015 r. pracowała jako referendarz sądowy w Wydziale I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Z dniem 1 grudnia 2015 r. została mianowana starszym referendarzem sądowym w Wydziale I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacji Pani Anety Agnieszki Wirkowskiej sporządziła Pani Agnieszka Łąpieś-Rosińska - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, która stwierdziła, że kandydatka posiada przygotowanie teoretyczne i praktyczne do objęcia stanowiska sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Jej niewątpliwym atutem jest doświadczenie jakie zdobyła podczas pracy w Naczelnym Sądzie Administracyjnym i zdobywa w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie na stanowisku starszego referendarza sądowego. Sporządzane przez kandydatkę projekty uzasadnień orzeczeń stanowią odzwierciedlenie posiadanej wiedzy prawniczej. Są merytoryczne, odnoszą się do stawianych w skargach zarzutów. Sporządzane przez nią projekty uzasadnień i orzeczeń charakteryzują się logicznością wniosków i poprawnością wywodów prawnych. O przygotowaniu kandydatki do objęcia urzędu sędziego świadczą opinie sędziów współpracujących z Panią Anetą Agnieszką Wirkowską. Opiniujący sędziowie stwierdzili, że wszystkie czynności referendarza sądowego i asystenta sędziego wykonuje sprawnie, z dużą wnikliwością i dokładnością, a także terminowo. Jest osobą bardzo pracowitą i odpowiedzialną. Skrupulatnie i solidnie wykonuje powierzone jej zadania, jest osobą odpowiedzialną, wnikliwą i oddaną pracy. Podkreślano cechy osobowościowe, które również predysponują ją do ubiegania się o powołanie na stanowisko sędziego. Dotychczasowy przebieg pracy zawodowej kandydatki, wynikający z przedstawionych dokumentów pozwala na stwierdzenie, że posiadane przez Panią Anetę Wirkowską kwalifikacje stanowią o przydatności do pełnienia obowiązków sędziego wojewódzkiego sądu Administracyjnego. Pani sędzia Pani Agnieszka Łąpieś-Rosińska oceniła jej kandydaturę jako bardzo dobrą.

Wizytator: Agnieszka Łąpieś-Rosińska

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
25. Zaborek Tomasz Grzegorz główny specjalista kontroli państwowej w Najwyższej Izbie Kontroli negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA ocena dobra 8 1
PRZECIW 89 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 8 15

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Tomasz Grzegorz Zaborek urodził się 11 sierpnia 1973 r. w Radomiu. W 1997 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie z oceną dobrą, uzyskując tytuł magistra. Od stycznia do marca 1998 r. pracował w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie w Wydziale Spraw Obywatelskich. W 1999 r. ukończył z wynikiem bardzo dobrym aplikację administracyjną. W latach 1998-2010 był zatrudniony w organach administracji podatkowej, kolejno: od 1998 r. do 2006 r. w Izbie Skarbowej w Lublinie, od 2006 r. do 2007 r. w Urzędzie Skarbowym Warszawa-Ursynów, od lutego do października 2007 r. w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Warszawie oraz od listopada 2007 r. do lipca 2010 r. w Ministerstwie Finansów na stanowisku radcy ministra. Na podstawie rozprawy doktorskiej zatytułowanej: „Relacje pomiędzy interesem publicznym a interesem jednostki w ustawie Ordynacja podatkowa” oraz po złożeniu wymaganych egzaminów uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z dnia 25 września 2007 r. Od 1 sierpnia 2010 r. jest zatrudniony w Najwyższej Izbie Kontroli na stanowisku głównego specjalisty kontroli państwowej w Departamencie Prawnym i Orzecznictwa Kontrolnego, w tym od 1 lutego 2013 r. pozostaje pracownikiem mianowanym. W 2012 r., po ukończeniu aplikacji kontrolerskiej w Najwyższej Izbie Kontroli, złożył egzamin kontrolerski z wynikiem dobrym. Od 2008 r. jest ponadto nauczycielem akademickim na stanowisku adiunkta na Wydziale Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie. W okresie od października 2010 r. do czerwca 2011 r. oraz od października 2011 r. do czerwca 2012 r. pracował w Wyższej Szkole Nauk Społecznych i Technicznych w Radomiu na stanowisku wykładowcy. Był uczestnikiem dużej liczby szkoleń zawodowych. Jest autorem licznych publikacji. Prowadził szkolenia dla pracowników urzędów miast i gmin oraz pracowników urzędów skarbowych.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacji Pana Tomasza Grzegorza Zaborka sporządził Włodzimierz Kowalczyk - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, stwierdzając, że przedstawione do oceny materiały świadczą o bogatym spectrum problematyki prawnej, z którą kandydat miał do czynienia w swojej pracy zawodowej. Posiada on znajomość procedury administracyjnej i prawa administracyjnego materialnego, ale także prawa cywilnego i gospodarczego, a ponadto przygotowanie merytoryczne do rozstrzygania spraw o charakterze administracyjnym. Podsumowując sędzia opiniujący przyjął, że Pan Tomasz Grzegorz Zaborek jest bardzo dobrym kandydatem na stanowisko sędziego w Wojewódzkim Sadzie Administracyjnym w Warszawie.

Wizytator: Włodzimierz Kowalczyk

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
26. Zajączkowski Artur Jan zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA ocena dobra 11 6
PRZECIW 88 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 6 10

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Artur Jan Zajączkowski urodził się 8 kwietnia 1972 r. w Łodzi. W 1999 r. ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Łódzkim z oceną dostateczną plus, uzyskując tytuł magistra. Pracę zawodową rozpoczął w październiku 1993 r. w Izbie Skarbowej w Łodzi. Pozostając w zatrudnieniu w organach administracji podatkowej, w latach 1998-2001 był kierownikiem oddziału w Wydziale Podatków Pośrednich Izby Skarbowej w Łodzi, a w latach 2001-2006 zajmował stanowisko Zastępcy Naczelnika w Pierwszym Urzędzie Skarbowym Łódź-Bałuty. W 2001 r. ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa podatkowego Unii Europejskiej. Od marca 2006 r. jest Wicedyrektorem Izby Skarbowej w Łodzi, aktualnie: Izby Administracji Skarbowej w Łodzi, któremu podlegają m.in.: Wydział Podatków Pośrednich, Oddział Egzekucji Administracyjnej i Spraw Ogólnopodatkowych. W marcu 2017 r. został powołany na członka Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego. Był uczestnikiem szeregu konferencji i szkoleń o tematyce podatkowej. Jest współautorem opracowania: „Nowa Ordynacja podatkowa: z prac Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego”.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacji Pana Artura Jana Zajączkowskiego sporządziła Pani Magdalena Durzyńska - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, która stwierdziła, że dotychczasowy przebieg kariery zawodowej daje podstawę do twierdzenia, że posiadane przez kandydata kwalifikacje stanowią o przydatności do pełnienia obowiązków sędziego sądu administracyjnego. Pani sędzia zwróciła uwagę na bardzo wysoki poziom merytoryczny decyzji wydawanych przez organ nadzorowany przez Pana Artura Jana Zajączkowskiego. Podkreśliła przy tym, że w przypadku opiniowanego nie tyle jest to wiedza teoretyczna, lecz sprawdzona w praktyce i pozytywnie zweryfikowana przez sądownictwo administracyjne doskonała i realna znajomość materii, w jakiej na etapie zawodowym od lat się porusza. W konkluzji Pani sędzia zawarła przekonanie, że jest on bardzo dobrym kandydatem do pełnienia urzędu sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie pod warunkiem skierowania go do orzekania w wydziale stricte podatkowym.

Wizytator: Magdalena Durzyńska

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
27. Zubilewicz Monika Ewelina radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA ocena dobra 3 1
PRZECIW 94 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 8 14

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Monika Ewelina Zubilewicz urodziła się 8 kwietnia 1983 r. w Skarżysku-Kamiennej. W 2007 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z oceną dobrą, uzyskując tytuł magistra. Od 15 października 2007 r. pracuje w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Departamencie Prawno-Legislacyjnym, kolejno na stanowiskach: referenta prawnego, specjalisty i radcy prawnego. W 2013 r. złożyła egzamin radcowski z wynikiem pozytywnym i w dniu 6 czerwca 2013 r. uzyskała wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Z przedstawionego sprawozdania Okręgowego Zespołu Wizytatorów przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie wynika pozytywna opinia o pracy zawodowej kandydatki. Z dniem 6 czerwca 2016 r. została powołana w skład Międzyresortowej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy ministrze właściwym do spraw finansów publicznych. Prowadziła szkolenia w zakresie Kodeksu postępowania administracyjnego, dyscypliny finansów publicznych i prawnych aspektów windykacji. Brała udział w różnorodnych formach szkolenia zawodowego, w szczególności organizowanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacji Pani Moniki Eweliny Zubilewicz sporządziła Honorata Łopianowska - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Wyraziła ona pogląd, że kandydatka jest osobą posiadającą odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, niezbędne do pracy na stanowisku sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego. Przedstawiony do oceny materiał wskazuje na wysoką znajomość zagadnień objętych zakresem funkcjonowania resortu, w którym zatrudniona jest kandydatka. Biorąc pod uwagę wykazane kwalifikacje, doświadczenie oraz osiągnięcia zawodowe oceniono tę kandydaturę jako dobrą.

Wizytator: Honorata Łopianowska

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów