Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa

wróć do pełnej listy uchwał

Uchwała KRS nr 368/2018

Sąd: Sąd Rejonowy w Grójcu
Data posiedzenia: 18 września 2018 – 21 września 2018
Obwieszczenie: Monitor Polski poz. 256 z 2018
Pobierz uchwałę:http://krspl.home.pl/bip/files//2018-09-...
Liczba wolnych stanowisk: 1
Liczba kandydatów: 5
Liczba obsadzonych stanowisk: 1
Liczba odrzuconych kandydatów: 4

Lista kandydatów

l.p. nazwisko i imiona wykonywany zawód decyzja
1. Chodyra Agnieszka Monika Referendarz negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0 22 0
PRZECIW 8 33 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 18
2. Gaj Aleksandra Anna Radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 1 15 0
PRZECIW 7 38 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 18
3. Kwiatkowski Tomasz Radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0 1 3
PRZECIW 8 51 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14
4. Sachanowicz-Dusińska Magdalena Asystent pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 7 27 11
PRZECIW 1 25 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 7

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Magdalena Sachanowicz-Dusińska urodziła się 13 października 1981 r. w Warszawie. W 2004 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, uzyskując tytuł magistra z ogólną oceną bardzo dobrą. W latach 2006-2007 odbyła staż na stanowisku pracownika administracyjno-biurowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu. Od 18 czerwca 2007 r. do 30 czerwca 2007 r. była zatrudniona na stanowisku starszego referenta w Drugim Urzędzie Skarbowym w Radomiu, w wymiarze A etatu. Od 1 lipca 2007 r. do 30 września 2007 r. pracowała jako referent stażysta p.o. asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Radomiu. W 2007 r. ukończyła dwusemestralne studia podyplomowe w zakresie przywództwa i negocjacji w Instytucie Nauk Humanistycznych Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, z wynikiem bardzo dobrym. W latach 2007-2009 była zatrudniona na stanowisku stażysty p.o. asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Szydłowcu, w wymiarze Vi etatu. W latach 2008-2010 odbywała dzienne studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 2009 r. ukończyła szkolenie dla urzędników sądowych, zakończone złożeniem egzaminu z wynikiem bardzo dobrym. Od września 2009 r. pracuje w Sądzie Rejonowym w Radomiu, początkowo jako asystent sędziego, a od kwietnia 2018 r. jako starszy asystent sędziego. Obowiązki wykonywała początkowo w VIII Wydziale Grodzkim, następnie w VIII Wydziale Karnym, a od lipca 2018 r. wykonuje w II Wydziale Karnym. W październiku 2017 r. złożyła egzamin sędziowski w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury z łącznym wynikiem dobrym.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Osoba przedstawiona do powołania posiada rozległą wiedze, popartą dużym doświadczeniem zawodowym. Wysokie kwalifikacje merytoryczne Magdaleny Sachanowicz-Dusińskiej znajdują odzwierciedlenie w pozytywnej ocenie kwalifikacyjnej oraz w bardzo dobrej opinii służbowej Przewodniczącej VIII Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Radomiu, która stwierdziła, że kandydatka jest osobą odpowiedzialną i skrupulatną. Doskonale współpracuje z sędziami, wyróżnia się wysokimi kompetencjami komunikacyjnymi. Powierzone jej obowiązki wykonuje bardzo sumiennie. Wykazuje się ogromną wiedzą i dużą efektywnością a sporządzane przez nią projekty uzasadnień są na bardzo wysokim poziomie. W ocenie Przewodniczącej Magdalena Sachanowicz-Dusińska jest pracownikiem wyjątkowym i przygotowanym do współpracy w każdej dziedzinie prawa, nie tylko w zakresie prawa karnego. Kandydatka przez trzy semestry studiowała na międzywydziałowych studiach filozoficzno-historycznych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - filii w Radomiu. Brała udział w szkoleniach zawodowych, m.in. zorganizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.

Opinia wizytatora

Praca i kwalifikacje zawodowe kandydatki zostały ocenione pozytywnie przez Dariusza Pietruszkę - sędziego wizytatora do spraw karnych Sądu Okręgowego w Radomiu. Sędzia wizytator podniósł, że na podstawie analizy sporządzonych projektów uzasadnień wyroków i postanowień w różnych kategoriach spraw, rozpoznanych w postępowaniu przed Sądem Rejonowym w Radomiu, stwierdzić można, że opiniowana wykazała się umiejętnościami w tym zakresie. Posiada niezbędną wiedzę z zakresu przepisów prawa karnego materialnego i procedury. Sporządzone przez nią projekty orzeczeń znajdowały akceptację sędziów referentów. Ich redakcja jest staranna i dokładna. Uzasadnienia postanowień i wyroków są sporządzone w sposób zgodny z obowiązującymi standardami, spełniają wymogi ustawowe. Są pisane jasnym, prawidłowym stylem, zawierają trafne wywody w zakresie logicznego rozumowania, odnoszą się do realiów dowodowych rozpoznawanych spraw, są przekonujące w zakresie prawniczego rozumowania. W dotychczasowej pracy nie odnotowano skarg na kulturę urzędowania, jak i skarg na zachowanie Magdaleny Sachanowicz-Dusińskiej poza pracą. Jest osobą taktowną i rozważną. Do takiej oceny uprawniają opinia przełożonej i dotychczasowa ocena pracy. Opiniowana przejawia zainteresowanie zawodem sędziego, wiąże z wykonywaniem tego zawodu swoją przyszłość. Jest kandydatką z wystarczającym doświadczeniem zawodowym, posiada należyte przygotowanie teoretyczne. Na przestrzeni ostatnich lat współpracowała aż z ponad dziesięcioma sędziami. Cechy osobowościowe i wiedza prawnicza, trafność argumentacji, umiejętność logicznego rozumowania oraz szybkiego i trafnego podejmowania decyzji, opanowanie technik i pracy sędziego uzasadniają pogląd, że Magdalena Sachanowicz-Dusińska posiada predyspozycje do wykonywania zawodu sędziego i jest dobrą kandydatką do objęcia urzędu sędziego.

Wizytator: Dariusz Pietruszka - sędzia wizytator do spraw karnych Sądu Okręgowego w Radomiu

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
5. Skass Ewa Magdalena Asystent negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 8 28 4
PRZECIW 0 26 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14