Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa

wróć do pełnej listy uchwał

Uchwała KRS nr 360/2018

Sąd: Sąd Rejonowy w Łukowie
Data posiedzenia: 18 września 2018 – 21 września 2018
Obwieszczenie: Monitor Polski poz. 256 z 2018
Pobierz uchwałę:http://krspl.home.pl/bip/files//2018-09-...
Liczba wolnych stanowisk: 1
Liczba kandydatów: 3
Liczba obsadzonych stanowisk: 1
Liczba odrzuconych kandydatów: 2

Lista kandydatów

l.p. nazwisko i imiona wykonywany zawód decyzja
1. Mazurkiewicz-Grzegorczyk Agnieszka Barbara starszy asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA pozytywnie 56 0
PRZECIW 8 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 1 18

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Agnieszka Barbara Mazurkiewicz-Grzegorczyk urodziła się 16 kwietnia 1981 r. w Katowicach. W 2005 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, uzyskując tytuł magistra z wynikiem bardzo dobrym. Od l kwietnia 2006 r. do 30 września 2006 r. była zatrudniona na stanowisku referenta prawnego w Miejskim Ośrodku Pornocy Społecznej w Tychach. Po odbyciu w latach 2006-2009 aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej złożyła we wrześniu 2009 r., egzamin sędziowski z oceną dobrą. Od 8 grudnia 2009 r. do 31 grudnia 2013 r. pracowała na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Puławach, w którym wykonywała obowiązki w III Wydziale Rodzinnym i Nieletni ch, przy czym od l sierpnia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. pracowała w tym Sądzie w wymiarze � etatu. Od l sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2015 r. była zatrudniona na stanowisku asystenta sędziego, a od l września 2015 r. do 31 marca 2017 r. na stanowisku starszego asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie, w którym obowiązki wykonywała w IX Wydziale Karnym. Od l kwietnia 2017 r. pracuje na stanowisku starszego asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Lublinie, w którym obowiązki wykonuje w VI Wydziale Penitencjarnym i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych.

Opinie wizytatorów

W zakresie pracy w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego w Puławach ocenę kwalifikacji Agnieszki Barbary Mazurkiewicz-Grzegorczyk sporządziła Jolanta Popik-Ognik - wizytator do spraw rodzinnych i nieletnich Sądu Okręgowego w Lublinie. Z oceny tej wynika, że kandydatka opanowała warsztat pracy asystenta sędziego na bardzo wysokim poziomie, co przyczynia się do zwiększenia wydajności jej pracy. Sporządzane przez nią projekty dotyczyły różnorodnych decyzji i czynności. Ma bardzo wysoki poziom wiedzy i wysokie zaangażowanie w pracę oraz wzorowo wykonuje powierzone jej obowiązki. Jest osobą komunikatywną, zorganizowaną i opanowaną, cechuje ją wysoka kultura osobista.

Wizytator: Jolanta Popik- Ognik

W zakresie pracy w IX Wydziale Karnym Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie i w VI Wydziale Penitencjarnym i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych Sądu Okręgowego w Lublinie ocenę kwalifikacji sporządził Jarosław Dąbrowski - wizytator do spraw karnych Sądu Okręgowego w Lublinie. Opiniujący stwierdził, że kandydatka posiada wysoki poziom wiedzy i praktyczną umiejętność jej wykorzystania. Sporządzane przez nią projekty zawierają stosowną wyczerpującą argumentację odnośnie materii danej sprawy, w tym oceny prawnej - wskazują one na bardzo dobrą znajomość przepisów prawa materialnego, jak też procesowego i dodatkowo świadczą o umiejętności wykorzystania dotychczasowego dorobku orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych. Konkludując opiniujący stwierdził, że wysoki poziom wiedzy prawniczej, znakomita organizacja pracy, umiejętność podejmowania decyzji i logicznej argumentacji oraz obrony prezentowanego stanowiska, a także niezależność poglądów i niezbędna asertywność, stanowią o zasadności przedstawienia jej kandydatury z wnioskiem o powołanie na stanowisko sędziowskie.

Wizytator: Jarosław Dąbrowski

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
2. Niczyporuk-Król Anna Asystent pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA pozytywna ocena 43 17
PRZECIW 19 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 3 1

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Anna Niczyporuk-Król urodziła się 17 lutego 1977 r. w Łukowie. W 2001 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, uzyskując tytuł magistra z wynikiem bardzo dobrym, przy czym w roku akademickim 2000/2001 odbyła roczny pozaetatowy staż w Zakładzie Prawa Karnego i Kryminologii tej Uczelni. Od 2 stycznia 2002 r. do 9 maja 2003 r. była zatrudniona w prywatnym przedsiębiorstwie na stanowisku pracownika biurowego. Od 1 grudnia 2003 r. do 30 września 2006 r. pracowała w kancelarii adwokackiej w Łukowie na stanowisku asystenta prawnego. Po odbyciu w latach 2006-2009 aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie złożyła, we wrześniu 2009 r.. egzamin sędziowski z oceną dobrą. Od 1 października 2009 r. do 30 listopada 2009 r. ponownie pracowała w kancelarii adwokackiej w Łukowie na stanowisku asystenta prawnego. Od 1 grudnia 2009 r. pracuje na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Łukowie wykonując, do 31 maja 2017 r.. obowiązki w Sekcji Wykonywania Orzeczeń II Wydziału Karnego, a od 1 czerwca 2017 r. w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

O przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o powołanie Anny Niczyporuk-Król do pełnienia urzędu na wolne stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Lukowie zadecydował całokształt okoliczności sprawy, a w szczególności oceniane łącznie: uzyskana ocena kwalifikacyjna, doświadczenie zdobyte podczas pracy, między innymi na stanowisku asystenta sędziego, jak i asystenta w kancelarii prawnej oraz stały wysoki poziom wykonywanej pracy. Pozytywna opinia Kolegiurn Sądu Okręgowego w Lublinie i poparcie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie, w tym kontekście było zasadnym potwierdzeniem pozytywnych opinii w tym zakresie.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacji Anny Niczyporuk-Król sporządziła Jolanta Popik-Ognik - wizytator do spraw rodzinnych i nieletnich Sądu Okręgowego w Lublinie. Z oceny tej wynika, że kandydatka posiada dużą, stale pogłębianą, wiedzę w zakresie prawa karnego materialnego, procesowego i wykonawczego, a także prawa cywilnego i rodzinnego, którą umiejętnie wykorzystuje i stosuje w codziennej praktyce. Czynności asystenta sędziego wykonuje z ogromnym zaangażowaniem, przy czym w wysokim stopniu opanowała warsztat prawniczy i posiada zdolność podejmowania samodzielnych, trafnych decyzji. Sporządzane przez kandydatkę projekty świadczą o dobrym przygotowaniu merytorycznym i umiejętnościach praktycznych. Cechuje ją wysoka kultura osobista, ma odpowiedni stosunek do sędziów, pracowników i innych asystentów. W konkluzji opiniująca stwierdziła, że Anna Niczyporuk-Król jest osobą posiadającą bardzo dobre predyspozycje do pracy na stanowisku sędziego.

Wizytator: Jolanta Popik-Ognik -wizytator do spraw rodzinnych i nieletnich Sądu Okręgowego w Lublinie

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
3. Sławicki Piotr Referendarz negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA pozytywna ocena 41 2
PRZECIW 18 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 6 15

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Piotr S la wieki urodził się l grudnia 1986 r. w Białymstoku. W 20 l O r. ukończył z wyróżnieniem wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, uzyskując tytuł magistra z wynikiem bardzo dobrym. Również od 2010 r. jest zatrudniony w tej jednostce - początkowo na stanowisku asystenta a od l października 2016 r. adiunkta. W 2012 r. ukończył dwusemestralne studia podyplomowe, organizowane przez Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, w zakresie mediacji i negocjacji prawniczych z wynikiem bardzo dobrym i posiada certyfikat mediatora do spraw karnych. Po odbyciu w latach 2012-2016 aplikacji sędziowskiej uzyskując 103,9107 punktu złożył egzamm sędziowski w sierpniu 2014 r. z wynikiem celującym uzyskując 308,5 punktu. Z dniem l października 2014 r. Prezes Sądu Apelacyjnego w Lublinie mianował Piotra Sławiekiego referendarzem sądowym w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie, w którym wykonywał obowiązki na przemian w VIII Wydziale Cywilnym i w X Wydziale Ksiąg Wieczystych, przy czym dodatkowo od l października 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. był delegowany do pełnienia obowiązków referendarza sądowego w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lubartowie. Uchwałą Rady Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z 23 września 2014 r., na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem "Negocjacje jako sposób zawarcia umowy cywilnoprawnej" oraz po złożeniu wymaganych egzaminów, uzyskał stopień naukowy 5doktora nauk prawnych w zakresie prawa. Kandydat jest autorem kilkunastu publikacji naukowych, w tym dotyczących mediacji, odsetek za opóźnienie i postępowania upominawczego po skierowaniu sprawy z elektronicznego postępowania upominawczego.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacji Piotra Sławiekiego sporządziła Maria Stelska - sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie. Z oceny tej wynika, że kandydat spełnia wszelkie merytoryczne kryteria przydatności na stanowisko sędziego sądu rejonowego. Opiniowany wykazał się dobrą techniką pracy, znajomością metodyki dokonywanych czynności procesowych, a także w sposób właściwy opanował wymogi procedury i umiejętność jej stosowania. Sporządza zwięzłe, spójne i przejrzyste uzasadnienia, które nie zawierają powtórzeń. Powierzone obowiązki wykonuje terminowo, jednocześnie wyróżniając się, na tle wydziału, trafnością wydawanych rozstrzygnięć.

Wizytator: Maria Stelska- sędzia SO w Lublinie

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów