Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa

wróć do pełnej listy uchwał

Uchwała KRS nr 353/2018

Sąd: Sąd Rejonowy w Ostrołęce
Data posiedzenia: 18 września 2018 – 21 września 2018
Obwieszczenie: Monitor Polski poz. 261 z 2018
Pobierz uchwałę:http://krspl.home.pl/bip/files//2018-09-...
Liczba wolnych stanowisk: 1
Liczba kandydatów: 2
Liczba obsadzonych stanowisk: 1
Liczba odrzuconych kandydatów: 1

Lista kandydatów

l.p. nazwisko i imiona wykonywany zawód decyzja
1. Jerzyło Daria Adwokat pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 8 22 17
PRZECIW 0 5 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 3 0

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Daria Jerzyło urodziła się 11 lipca 1974 r. w Ostrołęce. W 1998 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, uzyskując tytuł magistra z ogólną oceną bardzo dobrą. W latach 1998-2005 pracowała początkowo jako specjalista do spraw organizacyjno-prawnych, a następnie kierownik działu zarządzania i spraw pracowniczych w Przedsiębiorstwie Budowy Elektrowni i Przemysłu „Beton - Stal Ostrołęka" sp. z o.o. w Ostrołęce. W 1999 r. ukończyła podyplomowe Studium Doradców Podatkowych w Szkole Głównej Administracji i Zarządzania w Warszawie, z wynikiem bardzo dobrym. W latach 1999-2000 była uczestniczką podyplomowych studiów na kierunku menedżer jakości w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Iwona Koźmińskiego w Warszawie i uzyskała tytuł menedżera jakości oraz uprawnienia pełnomocnika do spraw systemu zarządzania jakością. W latach 2005-2009 pracowała na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Ostrołęce. Powierzone obowiązki wykonywała w Wydziale I Cywilnym. W latach 2008-2011 pracowała jako asystent adwokata w indywidualnej Kancelarii Adwokackiej w Ostrołęce. Po odbyciu aplikacji adwokackiej w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, w czerwcu 2011 r. złożyła egzamin adwokacki z łącznym wynikiem pozytywnym. Uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej z dnia 3 sierpnia 2011 r. została wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie. Od grudnia 2011 r. wykonuje zawód adwokata w ramach indywidualnej Kancelarii Adwokackiej w Ostrołęce. Kandydatka brała udział w licznych szkoleniach zawodowych.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pomimo wysokich kwalifikacji zawodowych, Renata Wyszyńska nie spełnia łącznie kryteriów wyboru w takim stopniu, jak Daria Jerzyło, która posiada bardziej różnorodne doświadczenie zawodowe, bowiem pracowała zarówno jako asystent sędziego, jak i adwokat w indywidualnej kancelarii adwokackiej. W ramach praktyki adwokackiej prowadziła szereg spraw z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, gospodarczego, karnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Ponadto ukończyła podyplomowe Studium Doradców Podatkowych oraz podyplomowe studia na kierunku menedżer jakości. W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Daria Jerzyło jest najlepszą kandydatką w niniejszej procedurze nominacyjnej. Posiada kwalifikacje merytoryczne oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe jako adwokat, dające rękojmię należytego wykonywania obowiązków orzeczniczych na stanowisku sędziego sądu rejonowego i uzyskała wyższe poparcie Kolegium Sądu Okręgowego w Ostrołęce niż kontrkandydatka.

Opinia wizytatora

Praca i kwalifikacje zawodowe kandydatki zostały ocenione pozytywnie przez Annę Domian - sędzię Sądu Okręgowego w Ostrołęce. Sędzia stwierdziła, że z analizy przedstawionych przez kandydatkę spraw wynika, że opiniowana podejmuje wszystkie czynności terminowo, a składane przez nią wnioski dowodowe w znakomitej większości były uwzględniane przez sądy. Potrafi wyartykułować te kwestie i zagadnienia, które w kontekście podlegających rozstrzygnięciom sądów spraw jawią się jako kluczowe, ogniskujące spór oraz te, które mogą stanowić pole kompromisu. Aktywnie dąży do ugodowego zakończenia postępowań. Opiniująca podkreśliła, że pracę kandydatki na sali rozpraw miała możliwość wielokrotnie obserwować, jako członek składu orzekającego. Formułując stanowiska ustnie i pisemnie z szacunkiem traktuje sądy, przed którymi występuje, strony przeciwne i ich pełnomocników. Jest przy tym konkretna i opanowana. W znakomitej większości rozpraw reprezentuje mocodawców osobiście, sporadycznie posługuje się substytutami. Zawsze odnosi się do twierdzeń strony przeciwnej, co pozwala pozytywnie rokować, że przy ewentualnym rozstrzyganiu spraw będzie brała pod uwagę stanowiska wszystkich stron postępowania. W ocenie sędzi opiniowana, oprócz wykształcenia prawniczego, wykazała się otwartością na poszerzanie swojej wiedzy i kompetencji, o czym świadczy ukończenie Studium Doradców Podatkowych w Szkole Głównej Administracji i Zarządzania w Warszawie, podyplomowych studiów na kierunku Menedżer jakości w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz seminariów i kursów doszkalających z zakresu ochrony informacji niejawnych, prawa zamówień publicznych, zarządzania, spółek handlowych, przygotowania i zawierania umów handlowych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zawsze z odpowiednim wyprzedzeniem informowała sądy o możliwej kolizji a wnioski o zmianę terminu zawsze były uzasadniane. W ocenie opiniującej niektóre sprawy prowadzone przez kandydatkę były trudne pod względem faktycznym i prawnym, co pozwala założyć, że odnalazłaby się jako sędzia w zakresie spraw objętych kognicją sądu rejonowego. Zdaniem sędzi Darię Jerzyło należy uznać za kandydatkę spełniającą wymogi do objęcia urzędu sędziego i rokującą godne wykonywanie tego urzędu.

Wizytator: Anna Domian - sędzia Sądu Okręgowego w Ostrołęce

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
2. Wyszyńska Renata referendarz sądowy negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 5 23 0
PRZECIW 0 3 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 3 4 17

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Renata Wyszyńska urodziła s1ę 3 lutego 1980 r. w Łapach. W 2004 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, uzyskując tytuł magistra z ogólną oceną bardzo dobrą. W latach 2004-2007 była zatrudniona jako referent do spraw prawnych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku. Od kwietnia 2007 r. pracowała na stanowisku referenta do spraw prawnych początkowo w Kancelarii Adwokacko-Radcowskiej w Białymstoku, a od stycznia 2009 r. w Kancelarii Radcy Prawnego w Białymstoku. Po odbyciu pozaetatowej aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Białymstoku, we wrześniu 2008 r. złożyła egzamin sędziowski z łączną oceną dobrą plus. W latach 2009-2012 była asystentem sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku. Powierzone obowiązki wykonywała w I Wydziale Cywilnym. Następnie w latach 2012-2016 była zatrudniona w Sądzie Okręgowym w Białymstoku, początkowo jako asystent sędziego, a następnie starszy asystent sędziego. Powierzone obowiązki wykonywała w I Wydziale Cywilnym, a od l lutego 2016 r. w VII Wydziale Gospodarczym tego Sądu. Z dniem 13 czerwca 2016 r. została mianowana na stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Ostrołęce. Kandydatka brała udział w licznych szkoleniach zawodowych, zorganizowanych m.in. przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pomimo wysokich kwalifikacji zawodowych, Renata Wyszyńska nie spełnia łącznie kryteriów wyboru w takim stopniu, jak Daria Jerzyło, która posiada bardziej różnorodne doświadczenie zawodowe, bowiem pracowała zarówno jako asystent sędziego, jak i adwokat w indywidualnej kancelarii adwokackiej. W ramach praktyki adwokackiej prowadziła szereg spraw z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, gospodarczego, karnego, prawa pracy ubezpieczeń społecznych. Ponadto ukończyła podyplomowe Studium Doradców Podatkowych oraz podyplomowe studia na kierunku menedżer jakości.

Opinia wizytatora

Praca i kwalifikacje zawodowe kandydatki zostały ocenione pozytywnie przez Annę Domian - sędzię Sądu Okręgowego w Ostrołęce. Sędzia stwierdziła, że opiniowana szczegółowo wnika w materię każdej sprawy. W ocenie opiniującej z obowiązków referendarza sądowego wywiązuje się w sposób właściwy, na wysokim poziomie. Prawidłowo formułuje postanowienia i zarządzenia. W znakomitej większości kandydatka podejmuje czynności bardzo szybko. Sędzia podkreśliła, że analiza akt daje podstawę do stwierdzenia, że szybkość postępowania opiniowana znakomicie godzi z prawidłowością - w zdecydowanej większości rozstrzygnięć i podejmowanych czynności. Oprócz znajomości przepisów prawa wykazuje się też bardzo dobrą znajomością orzecznictwa i doktryny. Opiniująca podkreśliła, że do sprawowania urzędu sędziego kandydatkę predestynują również cechy charakteru osobowości - podkreślane w załączonych do zgłoszenia kandydatury opiniach takie jak: pracowitość, dobra organizacja pracy, sumienność, odpowiedzialność, zaangażowanie w pracy, umiejętność samodzielnego myślenia i podejmowania decyzji, dociekliwość i wysoka kultura osobista. Zdaniem sędzi dojrzałość zawodowa kandydatki, osiągnięta na stanowisku referendarza sądowego, stale uzupełniana wiedzą, oraz walory osobiste w pełni wskazują na jej bardzo dobre przygotowanie do awansu zawodowego. Sędzia podkreśliła, że swoją pozytywną ocenę opiera również na osobistym kontakcie z Renatą Wyszyńską, jaki miała podczas sprawowania funkcji Przewodniczącej Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Ostrołęce. W jej ocenie kandydatka wywiązuje się ze swoich obowiązków, jest zaangażowana w pracę wydziału, nawiązuje prawidłowe relacje w pracy, cechuje ją duża kultura osobista, jest opanowana i życzliwa. Wiedza oraz cechy osobowości i charakteru pozwalają pozytywnie rokować co do tego, że sprosta obowiązkom sędziego i będzie godnie sprawować ten urząd.

Wizytator: Anna Domian

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów