Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa

wróć do pełnej listy uchwał

Uchwała KRS nr 352/2018

Sąd: Sąd Rejonowy w Żarach
Data posiedzenia: 18 września 2018 – 21 września 2018
Obwieszczenie: Monitor Polski poz. 261 z 2018
Pobierz uchwałę:http://krspl.home.pl/bip/files//2018-09-...
Liczba wolnych stanowisk: 2
Liczba kandydatów: 5
Liczba obsadzonych stanowisk: 2
Liczba odrzuconych kandydatów: 2

Lista kandydatów

l.p. nazwisko i imiona wykonywany zawód decyzja
1. Domagała Dariusz Prokurator negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 8 49 5
PRZECIW 1 6 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 2 13

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Dariusz Domagała urodził się 29 czerwca 1976 r. w Zielonej Górze. Od 19 sierpnia 1996 r. do 30 czerwca 2000 r. studiował w Wyższej Szkole Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu uzyskując stopień podchorążego. Od l lipca 2000 r. do 31 stycznia 2002 r. pracował w 4 Zielonogórskim Pułku Przeciwlotniczym w Czerwieńsku jako oficer. Od l lutego 2002 r. do 13 czerwca 2012 r. pracował w Żandarmerii Wojskowej w Żaganiu, kolejno jako oficer dochodzeniowo-śledczy, oficer operacyjno-rozpoznawczy, szef sekcji, szef wydziału i zastępca komendanta Oddziału Żandarmerii Wojskowej. Obecnie jest podpułkownikiem rezerwy. W 2003 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego z oceną bardzo dobrą, uzyskując tytuł magistra. W 2004 r. ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa kamego gospodarczego zorganizowane przez Uniwersytet Wrocławski z oceną bardzo dobrą. W latach 2004-2007 odbywał pozaetatową aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego w Zielonej Górze. We wrześniu 2007 r. złożył egzamin sędziowski z oceną dobrą. Decyzją z 28 maja 2012 r. Prokurator Generalny mianował go z dniem l czerwca 2012 r. asesorem Prokuratury Rejonowej w Żarach. Decyzją z 16 czerwca 2015 r. Prokurator Generalny powołał Dariusza Domagałę z dniem 23 czerwca 2015 r. na stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Żarach.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacji Dariusza Domagały sporządził wizytator do spraw z zakresu wykonywania orzeczeń w sprawach karnych i wykroczeniowych Mieczysław Wicijewski - sędzia Sądu Okręgowego w Zielonej Górze w stanie spoczynku. Z oceny tej wynika, że w świetle przedstawionych przez opiniowanego dokumentów, dodatkowo uzyskanych informacji, a także na podstawie analizy akt spraw, w których opiniowany prowadził lub nadzorował postępowanie przygotowawcze, sporządził akt oskarżenia lub środki zaskarżenia, albo występował przed sądem lub składał pisma procesowe, sędzia wizytator stwierdził, że opiniowany wykazuje bardzo dobrą biegłość w stosowaniu prawa. Jest samodzielny, zaangażowany w pracę i nie ma problemów z podejmowaniem decyzji. Ma łatwość i umiejętność przekazywania swoich argumentów w formie pisemnej, a sporządzane przez niego pisma procesowe, w postaci postanowień i apelacji są na wysokim poziomie, zawierają staranne uzasadnienia zarówno pod względem faktycznym, jak i prawnym, przy czym ich forma pod względem językowym jest nienaganna. Kandydat wykazał się dobrą znajomością orzecznictwa Sądu Najwyższego literatury prawniczeJ, które wykorzystywał w sporządzanych pismach procesowych. Jest obowiązkowy, zdyscyplinowany, systematyczny i pracowity. Zdaniem sędziego wizytatora spełnia ustawowe wymogi uprawniające go do ubiegania się o urząd sędziego sądu rejonowego i do jego kandydatury na to stanowisko należy odnieść się pozytywnie.

Wizytator: Mieczysław Wicijewski- sędzia SO w Zielonej Górze w stanie spoczynku

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
2. Konysz Anna Maria Asystent negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 2 12 0
PRZECIW 5 41 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 2 3 18

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Anna Maria Konysz urodziła się l O lipca 1979 r. w Żarach. W 2004 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z oceną bardzo dobrą, uzyskując tytuł magistra. Od 14 czerwca 2004 r. do 30 września 2007 r. była zatrudniona na stanowisku referenta prawnego, a następnie starszego specjalisty w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu. W latach 2007-2010 odbyła aplikację sądową etatową w okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu. W marcu 2011 r. złożyła egzamin sędziowski z oceną dobrą. Od l O maja 2011 r. do 31 maja 2011 r. była zatrudniona w Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu na stanowisku p.o. asystenta sędziego w wymiarze 1/2 etatu. Od l czerwca 2011 r. do 30 kwietnia 2018 r. pracowała w I Wydziale Cywilnym Sądu Apelacyjnego w Poznaniu kolejno na stanowisku asystenta sędziego i starszego asystenta sędziego (od 15 grudnia 2015 r.). Od l maja 2018 r. jest zatrudniona na stanowisku referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej, a swoje obowiązki wykonuje w V Wydziale Ksiąg Wieczystych.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacji Anny Marii Konysz sporządził wizytator do spraw cywilnych i gospodarczych Arkadiusz Opala - sędzia Sądu Okręgowego w Zielonej Górze. Z oceny tej wynika, że opiniowana wykazuje biegłość w stosowaniu prawa oraz znajomość orzecznictwa Sądu Najwyższego i literatury prawniczej. Sposób formułowanych orzeczeń w sprawach cywilnych nie budzi zastrzeżeń. Przedstawione wyżej ustalenia pozwoliły sędziemu wizytatorowi na stwierdzenie, że zarówno cechy osobiste, jak i dotychczasowa rzetelna praca, dają podstawy do przyjęcia, że Anna Maria Konysz jest należycie przygotowana do sprawowania funkcji sędziego i zasługuje na powołanie na stanowisko sędziego sądu rejonowego.

Wizytator: Arkadiusz Opala- sędzia SO w Zielonej Górze

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
3. Miszczuk-Rzeźniczak Małgorzata Prokurator pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 9 46 18
PRZECIW 0 10 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 3 0

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Małgorzata Miszczuk-Rzeźniczak urodziła się 3 października 1975 r. w Żaganiu. W 1999 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z wynikiem dobrym, uzyskując tytuł magistra. Od 1 lipca 1995 r. do 31 grudnia 1995 r. pracowała w Biurze Prawnym Jurysta sp. z o.o. z siedziba w Żarach na stanowisku referenta administracyjnego, a od 20 grudnia 1996 r. do 23 czerwca 1997 r. na stanowisku pracownika biurowego. Od 4 lipca 1998 r. do 31 stycznia 2002 r. była zatrudniona w Biurze Usługowo-Handlowym sp. z o.o. z siedzibą w Żarach na stanowisku referenta prawnego. Aplikację prokuratorską pozaetatową (październik 2000 r. styczeń 2002 r), a następnie etatową (luty 2002 r. marzec 2003 r.) odbyła w latach 2000-2003 w okręgu Prokuratury Okręgowej w Płocku. W kwietniu 2003 r. złożyła egzamin prokuratorski z oceną dobrą. Z dniem 10 września 2003 r. Prokurator Generalny (decyzją z 28 sierpnia 2003 r.) mianował Małgorzatę Miszczuk-Rzeźniczak asesorem Prokuratury Rejonowej w Żarach. Decyzją z 26 sierpnia 2005 r. Prokurator Generalny powołał Małgorzatę Miszczuk-Rzeźniczak, z dniem 10 września 2005 r., na stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Żarach. Na tym stanowisku pracuje do chwili obecnej z tym, że od 1 listopada 2006 r. do kwietnia 2011 r. pełniła funkcję Zastępcy Prokuratora Rejonowego w Żarach. Decyzją Prokuratora Okręgowego w Zielonej Górze od 2 stycznia 2007 r. do 1 marca 2007 r. została delegowana do wykonywania czynności służbowych w Prokuraturze Okręgowej w Zielonej Górze w Wydziale Postępowania Przygotowawczego.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Małgorzata Miszczuk-Rzeźniczak i Tomasz Tadeusz Szafraniec przedstawiani Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie na wolne stanowiska sędziowskie w ramach niniejszego postępowania nominacyjnego, posiadają bardzo dobre przygotowanie zawodowe zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, co zostało potwierdzone ocenami kwalifikacji. Dotychczasowa droga zawodowa wskazuje, ze zdobyli szeroką wiedze i doświadczenie. Ponadto kandydaci ci podnoszą kwalifikacje w ramach realizacji procesu doskonalenia zawodowego.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacji Małgorzaty Miszczuk-Rzeźniczak sporządził wizytator do spraw z zakresu wykonywania orzeczeń w sprawach karnych i wykroczeniowych Mieczysław Wicijewski - sędzia Sądu Okręgowego w Zielonej Górze w stanic spoczynku. Z oceny tej wynika, ze w świetle przedstawionych dokumentów, dodatkowo uzyskanych informacji, a także na podstawie analizy akt spraw, w których opiniowana prowadziła lub nadzorowała postępowanie przygotowawcze, sporządziła akry oskarżenia lub środki zaskarżenia, albo występowała przed sądem lub składała pisma procesowe, stwierdzić należy. Ze Małgorzata Miszczuk-Rzeźniczak wykazuje bardzo dobrą biegłość i umiejętność w stosowaniu prawa. Jest samodzielna i zaangażowana, podejmuje prawidłowe decyzje. Ma umiejętność przekazywania swoich argumentów w formie pisemnej, a sporządzane przez nią pisma procesowe, w postaci postanowień czy apelacji są na więcej niż dobrym poziomic, zawierają staranne uzasadnienia zarówno pod względem faktycznym jak i prawnym. Także forma tych pism pod względem językowym jest nienaganna. Opiniowana wykazała się znajomością orzecznictwa Sądu Najwyższego i literatury prawniczej, którą wykorzystywała w sporządzanych pismach procesowych. Jest obowiązkowa, zdyscyplinowana, systematyczna i pracowita. Na wykonywanie czynności zawodowych poświecą wiele czasu, przez zaangażowanie w liczne przesłuchania, które sprzyjają wyjaśnieniu istoty sprawy. Zdaniem sędziego wizytatora Małgorzata Miszczuk-Rzeźniczak spełnia ustawowe wymogi uprawniające ją do ubiegania się o urząd sędziego sądu rejonowego i do jej kandydatury na to stanowisko należy odnieść się pozytywnie.

Wizytator: Mieczysław Wicijewski - SSO w Zielonej Górze

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
4. Szafraniec Tomasz Tadeusz Referendarz pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0 3 10
PRZECIW 8 48 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 1 3 7

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Tomasz Tadeusz Szafraniec urodził się 2 lipca 1980 r. w Rudzie Śląskiej. W 2004 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego z wynikiem dobrym plus, uzyskując tytuł magistra. W latach 2004-2007 odbył aplikację sądową pozaetatową w okręgu Sądu Okręgowego w Katowicach. We wrześniu 2007 r. złożył egzamin sędziowski z wynikiem ogólnym dobrym plus. Od I września 2004 r. do 30 listopada 2007 r. pracował w Rejonowym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Katowicach na stanowisku asystenta radcy prawnego. Od 1 grudnia 2007 r. do 21 listopada 2008 r. pracował na stanowisku asystenta sędziego w X Wydziale Wykonywania Orzeczeń Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach. Od 15 kwietnia 2009 r. do 25 listopada 2010 r. wykonywał zawód adwokata w jednoosobowej kancelarii adwokackiej. W 2010 r. ukończył dwusemestralne studia podyplomowe w zakresie: „Psychologia Menedżerska" zorganizowane przez Akademię Ekonomiczną im. Karola Adamieckiego w Katowicach z wynikiem dobrym. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z 20 grudnia 2010 r. został mianowany referendarzem sądowym w Sądzie Rejonowym w Międzyrzeczu, w którym wykonywał czynności w I Wydziale Cywilnym i V Wydziale Ksiąg Wieczystych. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dniem 1 marca 2018 r. został przeniesiony, na własny wniosek, na stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, w którym obowiązki wykonuje w IX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Małgorzata Miszczuk-Rzeźniczak i Tomasz Tadeusz Szafraniec przedstawiani Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie na wolne stanowiska sędziowskie w ramach niniejszego postępowania nominacyjnego, posiadają bardzo dobre przygotowanie zawodowe zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, co zostało potwierdzone ocenami kwalifikacji. Dotychczasowa droga zawodowa wskazuje, że zdobyli szeroką wiedze i doświadczenie. Ponadto kandydaci ci podnoszą kwalifikacje w ramach realizacji procesu doskonalenia zawodowego.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacji Tomasza Tadeusza Szafrańca sporządził wizytator do spraw cywilnych i gospodarczych Arkadiusz Opala - sędzia Sądu Okręgowego w Zielonej Górze. Z oceny tej wynika, że sędzia wizytator wysoko ocenił pracę opiniowanego, jako referendarza sądowego, który jego zdaniem sprawnie, a nawet bardzo sprawnie załatwiał od strony formalnej (merytoryczna ocena bardzo ograniczona) wnioski, które wpływają do V Wydziału Ksiąg Wieczystych i I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Międzyrzeczu. Zdaniem sędziego wizytatora Tomasz Tadeusz Szafraniec jest osobą pracowitą, sumienną i obowiązkową, wykonującą powierzone mu obowiązki szybko i dobrze. Potrafi organizować sobie pracę, ponadto jest samodzielny. Wykazuje się dużą znajomością przepisów prawa cywilnego, w szczególności dotyczących problematyki cywilnej, wieczystoksięgowej, a także orzecznictwa z tego zakresu. Od I marca 2018 r. zdobywa wiedzę i kwalifikacje w zakresie prawa handlowego, rozpoczynając orzekanie w DC Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu. W stosunku do przełożonych, pracowników i interesantów jest miły. grzeczny i taktowny. Jest osobą o wysokiej kulturze osobistej. Przedstawione powyżej ustalenia pozwoliły sędziemu wizytatorowi na stwierdzenie, że zarówno cechy osobiste opiniowanego, jak i dotychczasowa rzetelna praca, wiedza i umiejętności dają podstawy do przyjęcia, że jest on należycie przygotowany do pracy sędziego i w pełni zasługuje na powołanie na stanowisko sędziego sądu rejonowego.

Wizytator: Arkadiusz Opala - sędzia Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
5. Wroczyński Leszek adwokat kandydatura wycofana
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA
PRZECIW
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE