Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa

wróć do pełnej listy uchwał

Uchwała KRS nr 350/2018

Sąd: Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Data posiedzenia: 18 września 2018 – 21 września 2018
Obwieszczenie: Monitor Polski poz. 261 z 2018
Pobierz uchwałę:http://krspl.home.pl/bip/files//2018-09-...
Liczba wolnych stanowisk: 2
Liczba kandydatów: 6
Liczba obsadzonych stanowisk: 1
Liczba odrzuconych kandydatów: 5

Lista kandydatów

l.p. nazwisko i imiona wykonywany zawód decyzja
1. Czujewicz Katarzyna Anna Referendarz negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA rekomendowana, 16 ocen wz, 5 bdb 63 0
PRZECIW 2 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13 20
2. Górska-Gawrak Natalia Joanna Radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 21 ocen db 2 0
PRZECIW 22 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 50 20
3. Joachimiak Anna Ewelina Asystent negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 2 oceny wz, 19 bdb 4 0
PRZECIW 15 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 55 20
4. Kot Magdalena Monika Radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA negatywna opinia 0 0
PRZECIW 27 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 47 20
5. Krzak-Grzemska Magdalena Anna Referendarz negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA negatywna opinia 0 0
PRZECIW 25 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 48 20
6. Markowicz Andrzej Adwokat pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 21 ocen bdb 5 20
PRZECIW 20 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 51 0

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Andrzej Markowicz urodził się 13 grudnia 1978 r. w Trzciance. W 2002 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetuim. Adama Mickiewicza w Poznaniu z wynikiem bardzo dobrym, uzyskując tytuł magistra. Po odbyciu etatowej aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu, we wrześniu 2005 r. złożył egzamin sędziowski z oceną dobrą. Uchwalą Okręgowej Rady Adwokackiej z 28 października 2005 r. został wpisany na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej, a od 24 lutego 2006 r. rozpoczął zawodową praktykę jako adwokat w indywidualnej Kancelarii Adwokackiej z siedzibą w Pile, którą prowadzi do chwili obecnej. Nadto Pan Andrzej Markowicz posługuje się językiem niemieckim w stopniu bardzo dobrym i w związku z tym, oprócz reprezentowania klientów w sprawach z różnych pionów orzeczniczych przed sądami na terenie kraju, świadczy także usługi prawne dla osób jak i przedsiębiorców niemieckojęzycznych. W 2001 r. odbył miesięczną praktykę w oddziale jednej z wiodących niemieckich kancelarii prawnych w Heidelbergu.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pan Andrzej Markowicz i Pan Jan Michał Olszanowski przedstawiani Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie na wolne stanowiska sędziowskie w ramach niniejszego postępowania nominacyjnego, posiadają bardzo dobre przygotowanie zawodowe zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, co zostało potwierdzone ocenami kwalifikacji oraz rozmową z zespołem członków Krajowej Rady Sądownictwa 17 września 2018 r. Dotychczasowa droga zawodowa wskazuje, że zdobyli, szeroką wiedzę i doświadczenie. Ponadto kandydaci podnoszą swoje kwalifikacje w ramach realizacji procesu doskonalenia zawodowego.

Opinie wizytatorów

Ocenę kwalifikacji Pana Andrzeja Markowicza w zakresie prawa karnego sporządził wizytator do spraw karnych Pan Aleksander Brzozowski - sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu. Z oceny tej wynika, że badanie akt spraw karnych dało ponownie podstawę do bardzo dobrej oceny pracy opiniowanego, który po raz kolejny kandyduje na stanowisko sędziego. W toku postępowań, w których kandydat występował w charakterze obrońcy oskarżonego był on aktywny tak podczas rozpraw (zadając pytania, składając wnioski dowodowe) jak i wnosząc środki odwoławcze od orzeczeń wpadkowych oraz kończących postępowanie w danej sprawie. Uczestniczył w rozprawach i posiedzeniach przed sądami obu instancji. Zadawane pytania jak i wnioski dowodowe były jasne, logiczne, właściwie umotywowane i były uwzględniane przez sąd prowadzący dane postępowanie. Środki odwoławcze i ich uzasadnienia odpowiadały wymogom przewidzianym w przepisach prawa. Treść zarzutów była formułowana w czytelny i jasny sposób, nie pozostawiając wątpliwości co do rodzaju, kierunku i zakresu zaskarżenia, a ich uzasadnienie w sposób precyzyjny wskazywało na intencje skarżącego oraz argumenty mające przemawiać za ich uwzględnieniem. Cytowano właściwe orzecznictwo Sądu Najwyższego i poglądy doktryny - w zależności od potrzeb. Opiniowany dochował w podejmowanych czynnościach terminów zawitych, jak i instrukcyjnych. Mając na uwadze treść rekomendacji oraz analizę akt spraw, w których kandydat brał udział jako zastępca procesowy, pod kątem badania jakości, sprawności, rzetelności i terminowości dokonywanych czynności procesowych, obejmującej kulturę osobistą oraz sposób zachowania wobec uczestników postępowania, sędzia wizytator uznał, że Pan Andrzej Markowicz daje gwarancję rzetelnego, odpowiedzialnego i sumiennego wykonywania obowiązków sędziego sądu powszechnego.

Wizytator: Aleksander Brzozowski, SSO w Poznaniu

Ocenę kwalifikacji Pana Andrzeja Markowicza w zakresie prawa cywilnego sporządził wizytator do spraw cywilnych Pan Marcin Radwan - sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu. Z oceny tej wynika, że opiniowany występował zarówno po stronie powodowej, jak i pozwanej. Sporządzane przez niego pisma były zwarte, sporządzane starannym językiem prawniczym, a ich obszerność pozostawała adekwatna do przedstawianych zagadnień, z reguły nie były dotknięte żadnymi brakami formalnymi. Od strony merytorycznej zawierały zawsze spójnie przedstawiane stanowisko strony oraz odniesienie do prezentowanych przez stronę przeciwną kwestii tak faktycznych, jak formalnych. W sytuacjach, gdy było to konieczne pisma zawierały stosowane wywody prawne, nierzadko wspierane poglądami doktryny bądź judykatury. Niektóre sprawy poddane ocenie, sędzia wizytator, określił jako trudne pod względem faktycznym i prawnym. Zwraca także uwagę, że kilka spraw zostało zakończonych ugodą, a analiza poszczególnych czynności podejmowanych w nich przez kandydata zdawała się wskazywać na to, że jego udział w wypracowaniu tak samego porozumienia, jak i treści ugody był doniosły (zagadnienie to nie było przedmiotem szczególnego zainteresowania sądów i dlatego nie odzwierciedlały tego w protokołach, do takiego wniosku prowadziła jednak analiza sekwencji zdarzeń, które poprzedzały zawarcie ugody w poszczególnych sprawach). Powyższe ustalenia pozwalają na stwierdzenie, że Pan Andrzej Markowicz spełnia wymagania do powołania na stanowisko sędziego w stopniu wyższym niż bardzo dobry. Mając na uwadze treść rekomendacji oraz analizę akt spraw, w których opiniowany występował jako zastępca procesowy, pod kątem badania jakości, sprawności, rzetelności i terminowości dokonywanych czynności procesowych i innych dokumentów sporządzonych w związku ze stosowaniem prawa, obejmującej kulturę osobistą oraz sposób zachowania wobec uczestników postępowania sędzia wizytator uznał, że Pan Andrzej Markowicz daje gwarancję rzetelnego, odpowiedzialnego i sumiennego wykonywania obowiązków sędziego sądu rejonowego.

Wizytator: Marcin Radwan - sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
7. Matysiak Mariusz Adwokat negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA negatywna opinia 0 0
PRZECIW 25 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 51 20
8. Olszanowski Jan Michał Referendarz pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA rekomendowany - 21 wz 72 20
PRZECIW 2 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 7 0

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Jan Michał Olszanowski urodził się 11 października 1983 r. w Poznaniu. W 2006 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z wynikiem bardzo dobrym, uzyskując tytuł magistra. Od 2 listopada 2004 r. do 30 czerwca 2006 r. zatrudniony był w Kancelarii Radcy Prawnego Marii Kopaczyńskiej na stanowisku asystenta radcy prawnego. W latach 2006-2009 odbył aplikację sądową pozaetatową (od października 2006 r. do kwietnia 2007 r.), a następnie etatową (od maja 2007 r. do września 2009 r.) w okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu. Od 1 stycznia 2007 r. do 11 marca 2007 r. był zatrudniony na stanowisku pełniącego obowiązki asystenta sędziego w XX Wydziale Grodzkim, a od 12 marca 2007 r. do 30 kwietnia 2007 r. w XXV Wydziale Karnym Sądu Rejonowego w Poznaniu. W 2008 r. ukończył z oceną bardzo dobrą dwusemestralne studia podyplomowe w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami zorganizowane przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. We wrześniu 2009 r. złożył egzamin sędziowski z wynikiem ogólnym dobrym plus. Od 1 do 31 października 2009 r. zatrudniony był w Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu na stanowisku asystenta sędziego. Od 1 listopada 2009 r. do 9 maja 2010 r. pracował w wymiarze 0,9 etatu w Sądzie Okręgowym w Poznaniu na stanowisku asystenta sędziego. W dniu 10 maja 2010 r. Minister Sprawiedliwości mianował Pana Jana Michała Olszanowskiego referendarzem sądowym w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Wielkopolskim, w którym wykonywał czynności w V Wydziale Ksiąg Wieczystych oraz I Wydziale Cywilnym. Z dniem 27 marca 2012 r., na swój wniosek, został przeniesiony przez Ministra Sprawiedliwości do Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, w którym wykonywał kolejno czynności w I Wydziale Cywilnym i II Wydziale Cywilnym. Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z 10 grudnia 2013 r., na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt. „Zbieg egzekucji w sądowym i administracyjnym postępowaniu administracyjnym”, Panu Janowi Michałowi Olszanowskiemu został nadany stopień doktora nauk prawnych w zakresie prawa. Prezes Sądu Apelacyjnego w Poznaniu delegował Pana Jana Michała Olszanowskiego od 15 grudnia 2013 r. do 15 grudnia 2014 r. do pełnienia obowiązków referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie. Od 1 października 2014 r. do 28 lutego 2015 r. był zatrudniony w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie na stanowisku adiunkta. W dniu 16 grudnia 2014 r. ponownie podjął czynności w II Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, w którym wykonywał obowiązki do 30 listopada 2016 r. Od 1 marca 2015 r. zatrudniony jest na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na stanowisku adiunkta. Z dniem 1 grudnia 2016 r., na swój wniosek, został przeniesiony przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu na stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, w którym obowiązki wykonuje w II Wydziale Cywilnym.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pan Andrzej Markowicz i Pan Jan Michał Olszanowski przedstawiani Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie na wolne stanowiska sędziowskie w ramach niniejszego postępowania nominacyjnego, posiadają bardzo dobre przygotowanie zawodowe zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, co zostało potwierdzone ocenami kwalifikacji oraz rozmową z zespołem członków Krajowej Rady Sądownictwa 17 września 2018 r. Dotychczasowa droga zawodowa wskazuje, że zdobyli, szeroką wiedzę i doświadczenie. Ponadto kandydaci podnoszą swoje kwalifikacje w ramach realizacji procesu doskonalenia zawodowego.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacji Pana Jana Michała Olszanowskiego sporządził wizytator do spraw cywilnych Pani Ewa Blumczyńska - sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu. Z oceny tej wynika, że analiza czynności podejmowanych przez opiniowanego dała podstawę do wniosku, że w sposób niezwykle rzetelny wywiązuje się z powierzonych obowiązków. Czynności podejmowane są niezwłocznie, a przy tym wskazują, że wnikliwie i skrupulatnie analizuje wnioski, bądź inne pisma składane do akt. Przy tym kierowane były do stron stosowne wezwania i prawidłowe pouczenia, które w przypadku działania strony bez pomocy kwalifikowanego pełnomocnika nie mogły nastręczać jakichkolwiek problemów z ich zrozumieniem i z dochowaniem terminu, czy też ewentualnym usunięciem występującego braku, bądź wykonaniem nałożonego zobowiązania. Podkreślenia wymaga skrupulatność wezwań mających na celu uzupełnienie oświadczenia o stanie majątkowym i rodzinnym wnioskujących o zwolnienie od kosztów sądowych oraz każdorazowa wnikliwa analiza pod kątem spełnienia przez wnioskujących przesłanek w tym przedmiocie. Forma rozstrzygnięć sporządzonych przez opiniowanego jest prawidłowa. Uzasadnienia orzeczeń zawierają wskazanie podstawy faktycznej rozstrzygnięcia, w tym skrupulatne przedstawienie faktów, które uznane zostały za udowodnione i dowodów z właściwym ich omówieniem. Wyjaśnienie podstawy prawnej jest również wnikliwe i zawiera przytoczenie prawidłowych podstaw prawnych rozstrzygnięcia, a w miarę potrzeby powołanie się na praktykę orzeczniczą Sądu Najwyższego i stanowisko nauki. Zaznaczyć trzeba, że przedmiot powierzanych spraw do rozpoznania był zróżnicowany. W efekcie dało to możliwość obiektywnej oceny umiejętności i poziomu merytorycznego kandydata. W konkluzji sędzia wizytator stwierdziła, że ocena kwalifikacji Pana Jana Michała Olszanowskiego do powołania na stanowisko sędziego sądu rejonowego jest celująca.

Wizytator: Ewa Blumczyńska - sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
9. Woźniak Bartosz Przemysław Referendarz negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 1 wz, 17 bdb i 1 db 4 0
PRZECIW 12 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 58 20