Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa

wróć do pełnej listy uchwał

Uchwała KRS nr 452/2018

Sąd: Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim
Data posiedzenia: 16 października 2018 – 19 października 2018
Obwieszczenie: Monitor Polski poz. 256 z 2018
Pobierz uchwałę:https://adm.courtwatch.pl/wp-content/blo...
Liczba wolnych stanowisk: 1
Liczba kandydatów: 5
Liczba obsadzonych stanowisk: 1
Liczba odrzuconych kandydatów: 4

Lista kandydatów

l.p. nazwisko i imiona wykonywany zawód decyzja
1. Charatynowicz Monika Maria Adwokat negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 7 34 0
PRZECIW 0 11 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 19

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Monika Maria Charatynowicz urodziła się 25 marca 1979 r. w Węgrowie. W 2003 r. ukończyła z oceną bardzo dobrą wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Po odbyciu etatowej aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Siedlcach, we wrześniu 2007 r. złożyła egzamin sędziowski z oceną dobrą. Od l października 2007 r. do 28 lutego 2010 r. była zatrudniona w Sądzie Okręgowym w Siedlcach na stanowisku asystenta sędziego. Uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z dnia 19 marca 2008 r. została wpisana na listę adwokatów Izby Warszawskiej. W dniu 28 maja 2008 r. złożyła ślubowanie i uzyskała prawo wykonywania zawodu. Nie podjęła praktyki zawodowej. Nadal pozostawała bowiem zatrudniona w Sądzie Okręgowym w Siedlcach. W dniu 4 stycznia 20 l O r. złożyła wniosek o przeniesienie siedziby zawodowej na obszar właściwości Okręgowej Rady Adwokackiej w Siedlcach. Uchwałą tej Rady z dnia 23 lutego 2010 r. została wpisana na listę adwokatów Izby Siedleckiej. Od 17 marca 20 l O r. prowadzi działalność zawodową w formie indywidualnej kancelarii adwokackiej w Siedlcach. Pełni funkcję członka Sądu Dyscyplinamego Izby Adwokackiej w Siedlcach.

Opinie wizytatorów

Pani sędzia Joanna Kraśnik-Mazurek oceniła pracę kandydatki jako bardzo dobrą, podkreślając, że wniosku tego nie podważają incydentalne i możliwe do wyeliminowania uchybienia. Zwróciła uwagę na niebudzący zastrzeżeń sposób reprezentowania przez kandydatkę mocodawców i prawidłowe sporządzanie przez nią pism procesowych.

Wizytator: Joanna Kraśnik-Mazurek

Pani sędzia Mariola Krajewska-Sińczuk wyraziła przekonanie, że wiedza prawnicza kandydatki z zakresu prawa kamego jest na poziomie wymaganym na stanowisku sędziego sądu rejonowego a posiadane przez nią doświadczenie i przymioty osobiste uzasadniają wniosek, że będzie godnie sprawować urząd na stanowisku sędziego sądu rejonowego.

Wizytator: Mariola Krajewska-Sińczuk

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
2. Ciszewski Michał Adwokat negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 4 17 0
PRZECIW 3 27 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 19

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Michał Ciszewski urodził się 22 stycznia 1984 r. w W ęgrowie. W 7008 r. ukończył z oceną bardzo dobrą wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Po odbyciu aplikacji adwokackiej w obszarze właściwości Okręgowej Rady Adwokackiej w Siedlcach, w sierpniu 2012 r. złożył egzamin adwokacki z wynikiem pozytywnym. Uchwałą tej Rady z dnia 9 października 2012 r. został wpisany na listę adwokatów Izby Siedleckiej. W dniu 8 listopada 2012 r. złożył ślubowanie i uzyskał prawo wykonywania zawodu. Od 10 grudnia 2012 r. prowadzi praktykę zawodową w formie indywidualnej kancelarii adwokackiej w Węgrowie. Od 2016 r. pełni funkcję Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Siedlcach.

Opinie wizytatorów

Pani sędzia Mariola Krajewska-Sińczuk oceniła, że kandydat posiada dobrą, wymaganą na stanowisku sędziego sądu rejonowego, znajomość przepisów prawa karnego materialnego i procesowego. Zaznaczyła, że uchybienia stwierdzone podczas analizy prowadzonych przez niego spraw nie miały rażącego charakteru i w rezultacie zasługuje na powołanie na stanowisko sędziego sądu rejonowego.

Wizytator: Mariola Krajewska-Sińczuk

Pani sędzia Hanna Grzybek wyraziła przekonanie, że czynności podejmowane przez kandydata w większości nie budzą zastrzeżeń, pisma procesowe były sporządzane przez niego w sposób zwięzły, na ogół nie występowały w nich braki formalne, choć część została sporządzona niezbyt starannie. Zwróciła uwagę, że, w jej ocenie, Pan Michał Ciszewski nie dysponuje wiedzą i umiejętnościami wystarczającymi do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego i wskazane byłoby dalsze poszerzenie przez niego praktyki adwokackiej.

Wizytator: Hanna Grzybek

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
3. Gałązka-Szewczak Urszula Prokurator negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 7 25 5
PRZECIW 0 19 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 14

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Urszula Barbara Gałązka-Szewczak urodziła się 15 marca 1981 r. w Garwolinie. W 2005 r. ukończyła z oceną bardzo dobrą wyższe studia prawnicze na Wydziale Zamiejscowym Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Po odbyciu aplikacji prokuratorskiej w okręgu Prokuratury Okręgowej w Siedlcach, w październiku 2008 r. złożyła egzamin prokuratorski z oceną bardzo dobrą. Z dniem l lutego 2009 r. została mianowana asesorem Prokuratury Rejonowej w Garwolinie. Z dniem l kwietnia 2010 r. została przeniesiona, na własną prośbę, na stanowisko asesora Prokuratury Rejonowej w Siedlcach. Z dniem l grudnia 2011 r. została powołana przez Prokuratora Generalnego na stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Siedlcach. Do chwili obecnej pełni służbę w tej jednostce. Kandydatka podnosi kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach zawodowych. W 2017 r. ukończyła z wynikiem bardzo dobrym studia podyplomowe w zakresie zapobiegania przestępczości gospodarczej, skarbowej i przeciwko mieniu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Opinia wizytatora

Pani sędzia podkreśliła, że kandydatka posiada wiedzę teoretyczną z zakresu prawa karnego, którą umiejętnie stosuje w praktyce, dobrze opanowała techniczną stronę pracy na stanowisku prokuratora, jest sumienna i pracowita. W konkluzji sędzia wizytator wyraziła przekonanie, że Pani Urszula Barbara Gałązka-Szewczak zasługuje na powołanie na stanowisko sędziego. Pozytywną opinię o pracy kandydatki sporządził Prokurator Okręgowy w Siedlcach.

Wizytator: Mariola Krajewska-Sińczuk

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
4. Jurkiewicz Paweł Adwokat pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 7 1 16
PRZECIW 0 43 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 3

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Paweł Jurkiewicz urodził się 4 marca 1981 r. w Kocku. W 2005 r. ukończył z oceną bardzo dobrą wyższe studia prawnicze na Wydziale Zamiejscowym Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Po odbyciu aplikacji adwokackiej w obszarze właściwości Okręgowej Rady Adwokackiej w Bielsku-Białej, w czerwcu 2011 r. złożył egzamin adwokacki z wynikiem pozytywnym. Uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z dnia 3 sierpnia 2011 r. został wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie. W dniu 28 września 2011 r. złożył ślubowanie i uzyskał prawo wykonywania zawodu. Od 21 lipca 2012 r. do chwili obecnej wykonuje zawód adwokata. Prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką w Warszawie. Kandydat podnosi kwalifikacje, biorąc udział w szkoleniach organizowanych przez samorząd zawodowy.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pan Jerzy Piotr Daniluk, Pani Agnieszka Maria Jurkówska-Chocyk i Pani Agnieszka Klaudia Pawłowska posiadają wieloletnie doświadczenie orzecznicze i życiowe. Z ocen kwalifikacyjnych i służbowych wynika, że prezentują wysoki poziom wiedzy prawniczej i umiejętność stosowania jej w praktyce. Wykonują swoje czynności służbowe rzetelnie i z dużym zaangażowaniem. Ponadto Pan Jerzy Piotr Daniluk, Pani Agnieszka Maria Jurkowska-Chocyk ukończyli studia podyplomowe, zaś Pani Agnieszka Klaudia Pawłowska posiada stopień naukowy doktora nauk prawnych i jest autorką publikacji naukowych z zakresu prawa karnego.

Opinie wizytatorów

Pani sędzia Mariola Krajewska-Sińczuk podkreśliła, że kandydat prezentuje poziom wiedzy i umiejętności oraz cechy osobowościowe wymagane na stanowisku sędziego sądu rejonowego.

Wizytator: Mariola Krajewska-Sińczuk - wizytator do spraw karnych

Pani sędzia Hanna Grzybek stwierdziła, że czynności podejmowane przez kandydata były z reguły poprawne, w pismach procesowych opatrzonych jego podpisem nie występowały na ogół braki formalne, a pisma te były składane w terminie. Zwróciła jednak uwagę, że, w jej ocenie, umiejętności i dotychczasowe doświadczenie Pana Pawła Jurkiewicza w zawodzie adwokata wydają się zbyt skromne do zajmowania stanowiska sędziego sądu rejonowego i wskazane byłoby dalsze poszerzenie przez niego praktyki adwokackiej.Pan Paweł Jurkiewicz zgłosił uwagi do oceny sporządzonej przez Panią sędzię Hannę Grzybek. Podniósł, między innymi, że sędzia wizytator nie wskazała, aby którekolwiek z nieprawidłowości w toku prowadzonych przez niego postępowań, wymienionych w ocenie kwalifikacji, miało jakikolwiek realny wpływ na końcowe rozstrzygnięcie sprawy, w tym na negatywne skutki procesowa dla reprezentowanych przez niego stron. Zaznaczył, że żaden z jego dotychczasowych klientów nie składał skarg ani zastrzeżeń dotyczących jakości świadczonej przez niego pomocy prawnej. Podkreślił także, że w przedstawionym przez niego do oceny wykazie spraw cywilnych zostały ujęte sprawy zarówno z zakresu prawa rzeczowego, prawa zobowiązań, jak i spadków oraz prawa rodzinnego i opiekuńczego. Nie zgodził się zatem z wnioskiem sędzi wizytator o swoim, jakoby „niezbyt pogłębionym doświadczeniu jako adwokata” i wniósł o zmianę oceny. Pani sędzia Hanna Grzybek nie odniosła się na piśmie do uwag zgłoszonych przez kandydata.

Wizytator: Hanna Grzybek - wizytator do spraw cywilnych

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
5. Wieliczko Maciej Asystent negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 7 18 5
PRZECIW 0 26 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 13

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Maciej Wieliczko urodził się 12 lipca 1983 r. w Białymstoku. W 2007 r. ukończył z oceną bardzo dobrą wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Po odbyciu etatowej aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Białymstoku, we wrześniu 2010 r. złożył egzamin sędziowski z oceną dobrą. Z dniem 15 października 2010 r. został zatrudniony w Sądzie Rejonowym w Białymstoku na stanowisku asystenta sędziego. Powierzone obowiązki wykonywał w I Wydziale Cywilnym, VI Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz w VIII Wydziale Gospodarczym. Od l maja 2011 r. jest zatrudniony w Sądzie Okręgowym w Białymstoku, początkowo jako asystent sędziego a od l marca 2016 r. do chwili obecnej jako starszy asystent sędziego. W trakcie zatrudnienia wykonywał obowiązki służbowe w I Wydziale Cywilnym, V Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz II Wydziale Cywilnym Odwoławczym tego Sądu. Od 12 listopada 2013 r. do 11 lutego 2014 r. był delegowany do pełnienia obowiązków służbowych w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku. Kandydat podnosi kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach zawodowych. W 2011 r. ukończył studia podyplomowe z zakresu ekonomii i prawa gospodarczego dla sędziów, prowadzone przez Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie we współpracy z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury oraz Ministerstwem Rozwoju Regionalnego.

Opinia wizytatora

Praca i kwalifikacje Pana Macieja Wieliczko zostały ocenione jako bardzo dobre przez Panią sędzię Jolantę Roszuk - wizytatora do spraw cywilnych Sądu Okręgowego w Siedlcach. Pani sędzia stwierdziła, że kandydat wykazuje się dobrą znajomością przepisów prawa, orzecznictwa oraz doktryny i umiejętnie wykorzystuje tę wiedzę w praktyce. Podkreśliła, że sporządzane przez niego projekty prezentują wysoki poziom merytoryczny, a występujące uchybienia są incydentalne i możliwe do wyeliminowania. Pozytywne opinie o pracy Pana Macieja Wieliczko sporządzili sędziowie Sądu Okręgowego w Białymstoku, z którymi kandydat współpracował.

Wizytator: Jolanta Roszuk

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów