Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa

wróć do pełnej listy uchwał

Uchwała KRS nr 318/2018

Sąd: Sąd Najwyższy
Data posiedzenia: 23 sierpnia 2018 – 28 sierpnia 2018
Obwieszczenie: Monitor Polski poz. 633 z 2018
Pobierz uchwałę:https://adm.courtwatch.pl/wp-content/blo...
Liczba wolnych stanowisk: 1
Liczba kandydatów: 6
Liczba obsadzonych stanowisk: 1
Liczba odrzuconych kandydatów: 4

Lista kandydatów

l.p. nazwisko i imiona wykonywany zawód decyzja
1. Chrabski Tomasz kandydatura wycofana
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA
PRZECIW
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE
2. Gąciarek Piotr Dominik Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 11
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 7

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Piotr Dominik Gąciarek urodził się 15 marca 1974 r. w Warszawie. W 1998 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskując tytuł magistra z ogólną oceną dobrą. Po odbyciu w latach 1998-2001 początkowo pozaetatowej, a następnie etatowej aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie, w kwietniu 2001 r. złożył egzamin sędziowski z łącznym wynikiem bardzo dobrym. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dniem 1 czerwca 2001 r. został mianowany asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie. Powierzone obowiązki orzecznicze wykonywał w V Wydziale Karnym. W latach 2001-2004 był zatrudniony jako pracownik dydaktyczny w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2003 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie. Orzekał w V Wydziale Karnym. W związku z utworzeniem Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie, z dniem 1 stycznia 2006 r. został przeniesiony na stanowisko sędziego tego Sądu. Początkowo orzekał w V Wydziale Karnym, a następnie w III Wydziale Karnym. W latach 2010-2012 był delegowany do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Orzekał w VIII Wydziale Karnym. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 marca 2012 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie. Orzekał w VIII Wydziale Karnym. Od lipca 2012 r. do chwili obecnej orzeka w XII Wydziale Karnym, przy czym od kwietnia 2016 r. jest jednocześnie członkiem Kolegium Sądu Okręgowego w Warszawie. W latach 2012-2016 pełnił funkcję sędziego wizytatora do spraw karnych. Prowadził zajęcia szkoleniowe dla aplikantów adwokackich i radcowskich w Warszawie. Pozytywną opinię o pracy kandydata wystawiła Przewodnicząca XII Wydziału Karnego Sądu Okręgowego w Warszawie. Sąd Apelacyjny - Sąd Dyscyplinarny w Gdańsku wyrokiem z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie o sygn. akt ASD 8/14, uznał Piotra Dominika Gąciarka za winnego tego, że w sprawie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie o sygn. akt III K 665/09 sporządził uzasadnienie wyroku z przekroczeniem ustawowego terminu trwającym od 7 grudnia 2011 r. do 5 marca 2014 r., a w sprawie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie o sygn. akt III K 777/09 sporządził uzasadnienie wyroku z przekroczeniem ustawowego terminu, trwającym od 21 grudnia 2011 r. do 18 kwietnia 2013 r., czym dopuścił się oczywistej i rażącej obrazy przepisu prawa procesowego - art. 423 § 1 k.p.k., tj. popełnienia przewinienia służbowego, określonego w art. 107 § 1 p.u.s.p. i na podstawie art. 109 § 1 p.u.s.p. wymierzył mu karę dyscyplinarną upomnienia. Sąd Najwyższy - Sąd Dyscyplinarny wyrokiem z dnia 18 czerwca 2015 r., w sprawie o sygn. akt SNO 33/15, po rozpoznaniu sprawy Piotra Dominika Gąciarka w związku z jego odwołaniem od wyroku Sądu Apelacyjnego - Sądu Dyscyplinarnego w Gdańsku z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie o sygn. akt ASD 8/14, utrzymał zaskarżony wyrok w mocy.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Rada uwzględniła, że kandydat posiada krótszy staż pracy i nie tak różnorodne doświadczenie zawodowe, jak Wojciech Aleksander Sych. Nie posiada również doświadczenia orzeczniczego na poziomie Sądu Najwyższego. Prawomocne ukaranie karą dyscyplinarną upomnienia niewątpliwie rzutuje na ocenę przydatności kandydata do pełnienia urzędu sędziego Sądu Najwyższego, w aspekcie gwarancji rzetelnego i terminowego wykonywania obowiązków sędziowskich. Piotr Dominik Gąciarek nie wykazał, aby wyróżniał się tak wysokim poziomem wiedzy prawniczej, jaka jest wymagana do sprawowania najwyższego urzędu sędziowskiego. Nie jest również autorem publikacji naukowych.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
3. Homa Beata Prokurator negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 17

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Beata Homa urodziła się 4 czerwca 1966 r. w Gdańsku. W 1989 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, uzyskując tytuł magistra z ogólną oceną dobrą. Po odbyciu w latach 1989-1991 etatowej aplikacji prokuratorskiej w okręgu Prokuratury Wojewódzkiej w Gdańsku, we wrześniu 1991 r. złożyła egzamin prokuratorski z łącznym wynikiem dobrym. Z dniem 1 października 1991 r. została mianowana na stanowisko asesora Prokuratury Rejonowej w Gdyni. Z dniem 15 listopada 1992 r. została powołana na stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Gdyni. Od stycznia 2001 r. do lipca 2001 r. była delegowana do wykonywania czynności służbowych w Wydziale Śledczym Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Z dniem 8 lipca 2001 r. została powołana na stanowisko prokuratora Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Obowiązki pełniła w Wydziale V Śledczym. Z dniem 18 października 2004 r. została delegowana do pełnienia czynności służbowych w Wydziale II do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku. Delegacje były kolejno przedłużane do lutego 2006 r. Z dniem 1 marca 2006 r. została powołana na stanowisko prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku. W latach 2007-2009 była delegowana do Prokuratury Krajowej. Obowiązki wykonywała w Biurze do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej w Wydziale II Zamiejscowym w Gdańsku. W 2008 r. ukończyła dwusemestralne Studia Podyplomowe w zakresie Problematyki Zorganizowanej Przestępczości, Korupcji i Terroryzmu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z wynikiem bardzo dobrym. Z dniem 22 kwietnia 2016 r. została powołana na stanowisko prokuratora Prokuratury Regionalnej w Gdańsku. Obowiązki wykonuje w Wydziale I do Spraw Przestępczości Gospodarczej. Brała udział w szkoleniach zawodowych, m.in. zorganizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury oraz Prokuraturę Regionalną w Gdańsku. Pozytywną opinię o pracy kandydatki wystawił Zastępca Prokuratora Regionalnego w Gdańsku.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Kandydatka, w przeciwieństwie do Wojciecha Aleksandra Sycha, nie posiada żadnego doświadczenia orzeczniczego. Życie zawodowe związała z pełnieniem służby prokuratorskiej. Objęcie stanowiska sędziego Sądu Najwyższego nie byłoby zatem ukoronowaniem kariery orzeczniczej i, wobec braku jakiegokolwiek doświadczenia w orzekaniu w sądach niższych instancji, nie gwarantowałoby należytego wykonywania czynności sędziowskich na tak wysokim szczeblu. Beata Homa nie posiada dorobku naukowego i nie jest autorką żadnych publikacji naukowych.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
4. Kamalski Krzysztof Adwokat negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 18

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Krzysztof Kamalski urodził się 5 października 1957 r. w Krotoszynie. W 1980 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Bolesława Bieruta we Wrocławiu, uzyskując tytuł magistra z ogólną oceną bardzo dobrą. Od sierpnia 1981 r. do stycznia 1982 r. był zatrudniony na stanowisku starszego referenta do spraw samorządu w Zarządzie Regionu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Dolny Śląsk. Po odbyciu etatowej aplikacji sądowej w okręgu Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu, we wrześniu 1983 r. złożył egzamin sędziowski z łącznym wynikiem bardzo dobrym. Od grudnia 1983 r. do czerwca 1984 r. był zatrudniony na stanowisku sekretarza sądowego w Sądzie Wojewódzkim we Wrocławiu. Od czerwca 1984 r. do stycznia 1986 r. odbywał asesurę sądową w Sądzie Rejonowym w Oleśnicy. Uchwałą Rady Państwa z 16 stycznia 1986 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Oleśnicy. Orzekał w wydziale karnym. Z dniem 31 sierpnia 1989 r. zrzekł się urzędu sędziego. Od lutego 1990 r. do czerwca 1990 r. był zatrudniony w Przedsiębiorstwie Budowy Domów „Drewbud-Wałbrzych”, początkowo na stanowisku doradcy prawnego, a następnie Kierownika Biura Prawnego. Od czerwca 1990 r. wykonuje zawód adwokata, przy czym w latach 1990-1992 w Zespole Adwokackim Nr 1 w Zgorzelcu, w latach 1992-1993 w Zespole Adwokackim Nr 3 we Wrocławiu, w latach 1993-1998 w Kancelarii Adwokackiej we Wrocławiu, a od lipca 1998 r. w Kancelarii Adwokackiej w Warszawie.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Kandydat posiada wprawdzie bogate, ale znacznie krótsze i nie tak różnorodne doświadczenie orzecznicze, jak Wojciech Aleksander Sych. Orzekał, przez stosunkowo krótki okres, jedynie w sądzie rejonowym, co niewątpliwie zawęziło katalog rozpatiywanych przez niego spraw. Nie wykazał, aby, spośród adwokatów, wyróżniał się wiedzą prawniczą na tyle, aby objąć, z pominięciem niższych szczebli orzeczniczych, urząd sędziego Sądu Najwyższego. Nie jest również autorem publikacji naukowych.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
5. Skrzecz Rafał Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 17

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Rafał Skrzecz urodził się 8 listopada 1976 r. w Wyszkowie. W 2000 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, uzyskując tytuł magistra z ogólną oceną bardzo dobrą. Po odbyciu w latach 2000-2003 etatowej aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Białymstoku, w kwietniu 2003 r. złożył egzamin sędziowski z łącznym wynikiem bardzo dobrym. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dniem 5 września 2003 r. został mianowany asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie. Powierzone obowiązki orzecznicze początkowo wykonywał w VI Wydziale Grodzkim, a następnie w V Wydziale Karnym. W związku z utworzeniem Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie, z dniem 1 stycznia 2006 r. powierzono mu pełnienie czynności sędziowskich w tym Sądzie. Powierzone obowiązki orzecznicze wykonywał w: IV, V i III Wydziałach Karnych. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2007 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie. Początkowo orzekał w V Wydziale Karnym, a od 2009 r. orzeka w IV Wydziale Karnym, przy czym od 2012 r. pełni funkcję Przewodniczącego tego Wydziału. W latach 2011-2013 i w 2015 r. był wielokrotnie delegowany przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie do uzupełnienia składu orzekającego w IX Wydziale Karnym-Odwoławczym w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Od czerwca 2012 r. do lipca 2012 r. był delegowany przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie do pełnienia obowiązków w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie. W latach 2016-2018 był delegowany przez Ministra Sprawiedliwości do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Warszawie w wymiarze dwóch sesji w miesiącu. Orzekał w X Wydziale Karnym Odwoławczym. Brał udział w szkoleniu zawodowym, zorganizowanym przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Kandydat posiada krótsze i nie tak różnorodne doświadczenie orzecznicze, jak Wojciech Aleksander Sych. Orzekał jedynie w sądzie rejonowym i w ramach delegacji w sądzie okręgowym, a zatem niewątpliwie w sprawach innego rodzaju i o mniejszym ciężarze gatunkowym niż sprawy, które rozpatrywane są w sądach wyższych instancji. Rafał Skrzecz nie przedstawił informacji, z których wynikałoby, że poziom jego wiedzy prawniczej jest na tyle wyróżniający, aby uprawnionym było twierdzenie, że obejmując urząd sędziego Sądu Najwyższego, da gwarancję należytego wykonywania obowiązków orzeczniczych na najwyższym szczeblu. Kandydat nie posiada żadnego dorobku naukowego i nie jest autorem żadnych publikacji naukowych.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
6. Sych Wojciech Aleksander Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 18
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Wojciech Aleksander Sych urodził się 12 października 1963 r. w Gnieźnie. W 1987 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, uzyskując tytuł magistra z ogólną oceną dobrą. Po odbyciu w latach 1988-1990 aplikacji prokuratorskiej w okręgu Prokuratury Wojewódzkiej w Poznaniu, w październiku 1990 r. złożył egzamin prokuratorski z łącznym wynikiem dobrym. Decyzją Prokuratora Generalnego z dnia 31 października 1990 r. został mianowany na stanowisko asesora Prokuratury Rejonowej we Wrześni z dniem 1 listopada 1990 r. Z dniem 15 listopada 1991 r. został powołany na stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej we Wrześni. Od czerwca 1994 r. został powołany do pełnienia funkcji Zastępcy Prokuratora Rejonowego we Wrześni, a od listopada 1994 r. do grudnia 1994 r. został delegowany do pełnienia czynności służbowych w Prokuraturze Rejonowej w Gnieźnie. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 1995 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Poznaniu. Orzekał w V Wydziale Karnym. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 1996 r. został przeniesiony, na własną prośbę, na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Gnieźnie z dniem 15 marca 1996 r. Orzekał w II Wydziale Karnym. Prezes Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu z dniem 1 stycznia 1998 r. powierzył mu obowiązki Przewodniczącego tego Wydziału, które pełnił do 30 czerwca 1999 r. Decyzją Ministra Sprawiedliwości od 1 lipca 1999 r. został delegowany do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Poznaniu. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2001 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Poznaniu. Orzekał w III Wydziale Karnym i IV Wydziale Karnym Odwoławczym, a obecnie w V Wydziale Penitencjarnym. W 2005 r., na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt.: „Wpływ pokrzywdzonego na tok postępowania przygotowawczego w polskim procesie karnym” oraz po złożeniu wymaganych egzaminów, uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa, nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od kwietnia 2013 r. pełni funkcję wizytatora do spraw karnych. W latach 2013-2016 orzekał w ramach jednodniowych delegacji w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu. W latach 2013-2016 był również członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lipca 2017 r., na wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, został delegowany do pełnienia czynności sędziowskich w Sądzie Najwyższym od 1 września 2017 r. do 30 listopada 2017 r. Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu powierzył mu z dniem 1 maja 2018 r. funkcję Zastępcy Przewodniczącego V Wydziału Penitencjarnego tego Sądu. Z dniem 1 lipca 2018 r. Minister Sprawiedliwości powierzył mu obowiązki sędziego sądu dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu, na okres sześciu lat. Posiada bogaty dorobek naukowy. Jest autorem i współautorem licznych publikacji w zakresie m.in. postępowania karnego, w tym monografii, artykułów, glos oraz referatów, wygłaszanych na konferencjach naukowych. Brał udział w szkoleniach zawodowych, m.in. zorganizowanych przez Kraj ową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, Prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu i Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Przy podejmowaniu decyzji Krajowa Rada Sądownictwa kierowała się doświadczeniem zawodowym kandydatów. Osoba przedstawiona do powołania posiada rozległą wiedzę, popartą dużym doświadczeniem zawodowym w pionie karnym a niniejsza procedura konkursowa dotyczy wolnego etatu w Izbie Karnej. Wysokie kwalifikacje merytoryczne Wojciecha Aleksandra Sycha znajdują odzwierciedlenie w opinii Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, który bardzo dobrze ocenił pracę tego kandydata jako wykładowcy, jak również w pozytywnej opinii służbowej, wystawionej przez Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu. Krajowa Rada Sądownictwa dokonała wszechstronnej analizy kwalifikacji i doświadczenia zawodowego w odniesieniu do wszystkich kandydatów. Uwzględniając zgromadzone w sprawie materiały, a w szczególności przedstawione wyżej informacje dotyczące posiadanego przez Wojciecha Aleksandra Sycha doświadczenia zawodowego i życiowego, Rada uznała, że kandydat wyróżnia się bardzo wysokim poziomem wiedzy prawniczej w zakresie prawa karnego, popartej wieloletnim doświadczeniem orzeczniczym, zdobytym podczas orzekania w sądach powszechnych wszystkich szczebli oraz w Sądzie Najwyższym. Z powodzeniem łączy praktykę orzeczniczą z działalnością naukową i dydaktyczną. W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa, wysokie kwalifikacje merytoryczne Wojciecha Aleksandra Sycha dają rękojmię należytego wykonywania obowiązków orzeczniczych na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Karnej. W ocenie Rady, Wojciech Aleksander Sych spełnia zatem w najwyższym stopniu kryteria wyboru do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Karnej.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów