Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa

wróć do pełnej listy uchwał

Uchwała KRS nr 318/2018

Sąd: Najwyższy Izba Dyscyplinarna
Data posiedzenia: 23 sierpnia 2018 – 28 sierpnia 2018
Obwieszczenie: Monitor Polski poz. 633 z 2018
Pobierz uchwałę:https://adm.courtwatch.pl/wp-content/blo...
Liczba wolnych stanowisk: 1
Liczba kandydatów: 5
Liczba obsadzonych stanowisk: 1
Liczba odrzuconych kandydatów: 4

Lista kandydatów

l.p. nazwisko i imiona wykonywany zawód decyzja
1. Gąciarek Piotr Dominik Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 11
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 7
2. Homa Beata Prokurator negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 17
3. Kamalski Krzysztof Adwokat negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 18
4. Skrzecz Rafał Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 17
5. Sych Wojciech Aleksander Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 18
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Wojciech Aleksander Sych urodził się 12 października 1963 r. w Gnieźnie. W 1987 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, uzyskując tytuł magistra z ogólną oceną dobrą. Po odbyciu w latach 1988-1990 aplikacji prokuratorskiej w okręgu Prokuratury Wojewódzkiej w Poznaniu, w październiku 1990 r. złożył egzamin prokuratorski z łącznym wynikiem dobrym. Decyzją Prokuratora Generalnego z dnia 31 października 1990 r. został mianowany na stanowisko asesora Prokuratury Rejonowej we Wrześni z dniem 1 listopada 1990 r. Z dniem 15 listopada 1991 r. został powołany na stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej we Wrześni. Od czerwca 1994 r. został powołany do pełnienia funkcji Zastępcy Prokuratora Rejonowego we Wrześni, a od listopada 1994 r. do grudnia 1994 r. został delegowany do pełnienia czynności służbowych w Prokuraturze Rejonowej w Gnieźnie. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 1995 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Poznaniu. Orzekał w V Wydziale Karnym. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 1996 r. został przeniesiony, na własną prośbę, na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Gnieźnie z dniem 15 marca 1996 r. Orzekał w II Wydziale Karnym. Prezes Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu z dniem 1 stycznia 1998 r. powierzył mu obowiązki Przewodniczącego tego Wydziału, które pełnił do 30 czerwca 1999 r. Decyzją Ministra Sprawiedliwości od 1 lipca 1999 r. został delegowany do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Poznaniu. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2001 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Poznaniu. Orzekał w III Wydziale Karnym i IV Wydziale Karnym Odwoławczym, a obecnie w V Wydziale Penitencjarnym. W 2005 r., na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt.: „Wpływ pokrzywdzonego na tok postępowania przygotowawczego w polskim procesie karnym” oraz po złożeniu wymaganych egzaminów, uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa, nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od kwietnia 2013 r. pełni funkcję wizytatora do spraw karnych. W latach 2013-2016 orzekał w ramach jednodniowych delegacji w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu. W latach 2013-2016 był również członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lipca 2017 r., na wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, został delegowany do pełnienia czynności sędziowskich w Sądzie Najwyższym od 1 września 2017 r. do 30 listopada 2017 r. Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu powierzył mu z dniem 1 maja 2018 r. funkcję Zastępcy Przewodniczącego V Wydziału Penitencjarnego tego Sądu. Z dniem 1 lipca 2018 r. Minister Sprawiedliwości powierzył mu obowiązki sędziego sądu dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu, na okres sześciu lat. Posiada bogaty dorobek naukowy. Jest autorem i współautorem licznych publikacji w zakresie m.in. postępowania karnego, w tym monografii, artykułów, glos oraz referatów, wygłaszanych na konferencjach naukowych. Brał udział w szkoleniach zawodowych, m.in. zorganizowanych przez Kraj ową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, Prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu i Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Przy podejmowaniu decyzji Krajowa Rada Sądownictwa kierowała się doświadczeniem zawodowym kandydatów. Osoba przedstawiona do powołania posiada rozległą wiedzę, popartą dużym doświadczeniem zawodowym w pionie karnym a niniejsza procedura konkursowa dotyczy wolnego etatu w Izbie Karnej. Wysokie kwalifikacje merytoryczne Wojciecha Aleksandra Sycha znajdują odzwierciedlenie w opinii Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, który bardzo dobrze ocenił pracę tego kandydata jako wykładowcy, jak również w pozytywnej opinii służbowej, wystawionej przez Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów