Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa

wróć do pełnej listy uchwał

Uchwała KRS nr 52/2015

Sąd: Sąd Rejonowy w Kielcach
Data posiedzenia: 13 stycznia 2015 – 16 stycznia 2015
Obwieszczenie: Monitor Polski poz. 713 z 2014
Pobierz uchwałę:http://krspl.home.pl/bip/files/2015-01-1...
Liczba wolnych stanowisk: 1
Liczba kandydatów: 22
Liczba obsadzonych stanowisk: 1
Liczba odrzuconych kandydatów: 21

Lista kandydatów

l.p. nazwisko i imiona wykonywany zawód decyzja
1. Antychowicz-Gabryś Anetta Edyta asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 4
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 10
2. Baran Anna Alina asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14
3. Baran Wioletta asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13
4. Bińkowska Magdalena asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14
5. Bracichowicz Aneta Mariola asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13
6. Domagała Edyta Elżbieta asystent sędziego pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 9 57 14
PRZECIW 0 22 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 19 0

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Edyta Elżbieta Domagała urodziła s1ę l O marca 1973 r. w Kielcach. W 1998 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach z ogólną oceną dostateczną plus. Od l września 1994 r. do 2 kwietnia 2003 r. zatrudniona była w Sądzie Rejonowym w Kielcach, na stanowiskach pomocnika sekretarza sądowego, sekretarza sądowego i starszego sekretarza sądowego. W latach 2000-2001 w trakcie aplikacji sędziowskiej orzekała w Kolegium do Spraw Wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Kielcach. Po odbyciu aplikacji sądowej, w kwietniu i maju 2002 r. złożyła egzamin sędziowski, uzyskując ocenę dostateczną. Z dniem 3 kwietnia 2003 r. rozpoczęła pracę w IX Wydziale Karnym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Kielcach na stanowisku asystenta sędziego, gdzie pracuje do chwili obecnej. Brała udział w licznych szkoleniach organizowanych przez krajowe Centrum Szkolenia Kadr Prokuratury i Sądów Powszechnych, Departament Szkolenia Ustawicznego i Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, a także organizowanych przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie oraz Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa mając na uwadze bardzo dobrą ocenę kwalifikacji Pani Edyty Elżbiety Domagały sporządzoną przez sędziego wizytatora oraz jej kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Kielcach (IX Wydział Kamy Odwoławczy) poprzedzone zatrudnieniem w Sądzie Rejonowym w Kielcach podzieliła stanowisko członków Zespołu i uznała, że kandydatura ta jest najlepsza spośród zgłoszonych. Rada uwzględniła również, że kandydatka uzyskała jednogłośnie pozytywną opinię Kolegium Sądu Okręgowego w Kielcach i zdecydowanie najwyższe poparcie podczas głosowania na Zgromadzeniu Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Kielcach. Wobec powyższego Krajowa Rada Sądownictwa uznała, że bardzo dobrze oceniana przez sędziego wizytatora dotychczasowa wieloletnia praca Pani Edyty Elżbiety Domagały w sądzie oraz zdecydowanie najwyższe poparcie środowiska sędziowskiego przemawiają za pozytywną oceną jej kandydatury mimo, że uzyskała jedynie ocenę dostateczną plus ze studiów oraz ocenę dostateczną z egzaminu sędziowskiego. Krajowa Rada Sądownictwa stwierdziła tym samym, że osoby, które nie zostały przedstawione Prezydentowi Rzeczypospolitej z wnioskiem o powołanie na stanowisko sędziego w Sądzie Rejonowym w Kielcach nie były, w ramach tego postępowania kwalifikacyjnego, lepszymi kandydatami niż Pani Edyta Elżbieta Domagała.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacyjną sporządził sędzia wizytator Marek Stempniak. Opiniujący stwierdził, że Pani Edyta Elżbieta Domagała posiada niezwykle bogate doświadczenie zawodowe w zakresie pracy polegającej na organizowaniu i projektowaniu decyzji procesowych w sądzie powszechnym. Od wielu lat cieszy się zaufaniem sędziów sądu okręgowego, a jej praca jest przez nich bardzo wysoko oceniana. Także i w okresie objętym oceną opinia ta się nie zmieniła, skoro w zgodnych ocenach sędziów współpracujących z kandydatką i w ocenie przewodniczącego Wydziału, daje ona pełną gwarancję właściwego i należytego wykonywania zawodu sędziego, zaś obserwacja jej pracy i zaangażowania prowadzi do wniosku, że zasługuje na powołanie na to stanowisko. Oceny te nie mogą dziwić, jeżeli zważyć, iż od dłuższego czasu samodzielnie przygotowuje projekty konkretnych, złożonych pod względem prawnym i faktycznym rozstrzygnięć, które co do zasady w całości są akceptowane przez sędziów. Jej wysoki poziom merytoryczny wynika nie tylko z ocen sędziów, ale i okoliczności, że prawidłowość projektowanych przez nią uzasadnień wyroków była niejednokrotnie pozytywnie weryfikowana przez Sąd Najwyższy, w związku z rozpoznanymi skargami kasacyjnymi. W okresie pracy opiniowana dała się zatem poznać jako osoba o szerokiej wiedzy z zakresu prawa kamego materialnego oraz procesowego i wielokrotnie wykazywała przy tym umiejętność stosowania prawa w praktyce, także przy wykorzystaniu orzecznictwa sądowego i poglądów doktryny. Sędzia wizytator wskazał, że dla potrzeb niniejszej oceny przeanalizował projekty orzeczeń i ich uzasadnień sporządzone przez kandydatkę pod kierunkiem trzech sędziów orzekających w sprawach karnych. Analiza zbadanych projektów wskazuje, że są one kompletne, sporządzane sumiennie, przy trafnym wykorzystaniu posiadanej wiedzy. Pisane są językiem jasnym, zrozumiałym, stylistycznie nienagannym. Argumentacja każdego stanowiska przedstawiana jest w sposób logiczny i jednoznaczny. Kandydatka zna literaturę prawniczą i judykaturę, którymi posiłkuje się w przypadkach tego wymagających. Sędzia wizytator wskazał, że nie budzi wątpliwości kultura osobista opmwwanej oraz jej stosunek do sędziów i pozostałych pracowników, o czym miał on okazję przekonać się osobiście. Wykazuje ona samodzielność w organizowaniu pracy oraz dbałość o terminowe wykonanie powierzonych jej zadań. W świetle powyższych danych, także dotyczących wydajności i jakości pracy, sędzia wizytator ocenił, że Pani Edyta Elżbieta Domagała jest wyjątkowo dobrze przygotowana do wykonywania samodzielnej służby na stanowisku sędziego sądu rejonowego i spełnia wszelkie wymogi konieczne do ubiegania się o to stanowisko. Podkreślił, że o jej niekwestionowanym profesjonalizmie świadczy jedenastoletni okres pracy, w którym stale wykazuje przydatność do zawodu sędziego, co sprawia, że to właśnie, a nie zaszłości w postaci oceny z egzaminu sędziowskiego sprzed dwunastu lat, jawi się jako najbardziej miarodajne kryterium kandydata, który swoim szerokim doświadczeniem i wiedzą daje gwarancję należytego wykonywania zawodu sędziego w każdym wydziale orzeczniczym.

Wizytator: Marek Stempniak

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
7. Fonfara Robert Marcin referendarz sądowy negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14
8. Kowalska Joanna Aneta asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14
9. Łucak Iwona Dorota asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13
10. Masternak Piotr Adam referendarz sądowy negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14
11. Matura-Rek Agnieszka Krystyna referendarz sądowy negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14
12. Mosur- Sobaś Justyna Katarzyna asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14
13. Owczarek Anna Izabela asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14
14. Posłowska Ewa Małgorzata referendarz sądowy negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14
15. Puchalska Elżbieta Teresa asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 2
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 12
16. Rosiak- Doroz Renata referendarz sądowy negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14
17. Stępień Łukasz Tomasz referendarz sądowy negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14
18. Suchenia Izabela Małgorzata asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 3
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 11
19. Szyc Anna Magdalena asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14
20. Tkacz-Kowalik Anna asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14
21. Wieczorek Monika Maria asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14
22. Zając Agnieszka asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14