Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa

wróć do pełnej listy uchwał

Uchwała KRS nr 32/2015

Sąd: Sąd Okręgowy w Katowicach
Data posiedzenia: 13 stycznia 2015 – 16 stycznia 2015
Obwieszczenie: Monitor Polski poz. poz. 371 z 2014
Pobierz uchwałę:http://krspl.home.pl/bip/files/2015-01-1...
Liczba wolnych stanowisk: 1
Liczba kandydatów: 5
Liczba obsadzonych stanowisk: 1
Liczba odrzuconych kandydatów: 4

Lista kandydatów

l.p. nazwisko i imiona wykonywany zawód decyzja
1. Czapla Jarema Walerian sędzia sądu okręgowego pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA jednogłośnie pozytywnie 80 14
PRZECIW 10 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 9 0

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan sędzia Jarema Czapla urodził się w dniu 27 września 1970 roku w Katowicach. Studia ukończył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 19 lipca 1994 r. z wynikiem bardzo dobrym, uzyskując tytuł magistra prawa. Od 29 sierpnia 1994 r. odbywał aplikację sądową w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Katowicach i w dniach 2, 3 i 11 września 1996 r. zdał egzamin sędziowski z wynikiem ogólnym dobrym. Od 29 października 1996 r. pełnił obowiązki asesora w Sądzie Rejonowym w Pszczynie. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 1998 r. mianowany został sędzią Sądu Rejonowego w Pszczynie, gdzie do 31 grudnia 1998 r. orzekał w sprawach karnych. Od l stycznia 1999 r. przeniesiony został do Sądu Rejonowego w Katowicach, gdzie orzekał w Wydziale III Karnym i XIV Grodzkim Karnym Gako Przewodniczący Wydziału). W sprawach gospodarczych orzekał: od l stycznia 1999 r. do 3 1 lipca 2011 r. w Wydziale X Gospodarczym UpadłościowoNaprawczym, od l marca 2003 r. do 31 lipca 2007 r. w Wydziale VIII Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pełniąc funkcję Przewodniczącego Wydziału. od l grudnia 2007 r. w Wydziale VI Gospodarczym Sądu Rejonowego w KatowicachWschód w Katowicach. Od 30 kwietnia 2007 r. do 3 1 marca 2011 r. Pan Sędzia pełnił funkcję Wiceprezesa Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, a od l kwietnia 2011 r. do 14 listopada 2014 r. pełnił funkcję Prezesa tego Sądu. Od 15 listopada 2013 r. Pan Sędzia orzeka w ramach stałej delegacji w Wydziale XIX Gospodarczo-Odwoławczym Sądu Okręgowego w Katowicach. Pan Sędzia w latach 2011- 2013 brał udział w szkoleniach dla sędziów orzekających w sprawach gospodarczych oraz sędziów funkcyjnych. Ponadto Pan Sędzia ukończył: studia podyplomowe SGH w Warszawie "Ekonomia i prawo gospodarce dla sędziów" (2010 r.); studia podyplomowe Uniwersytetu Śląskiego "Prawo Unii Europejskiej (2006r.); kurs dokształcający SGH w Warszawie "Zarządzanie zasobami ludzkimi i organizacji pracy w wymiarze sprawiedliwości'".

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Zespół podejmując decyzje dotyczącą rekomendacji kandydatury Pana sędziego Jaremy Czapli stwierdził, że Kandydat jest osobą sumienną, pracowitą i zdyscyplinowaną. Jednocześnie osiąga dobre wyniki zarówno w zakresie sprawności postępowania jak i terminowości sporządzania pisemnych uzasadnień wyroków. Zespół zwrócił również uwagę na bardzo dobrą stabilność orzecznictwa Pana Sędziego. Zespół miał również na uwadze, że Kandydat stale pogłębia swoją wiedzę, czego wyrazem są ukończone studia podyplomowe oraz uczestnictwo w szkoleniach. Ponadto Pan sędzia Jarema Czapla uzyskał bardzo dobrą ocenę kwalifikacji sporządzoną przez sędziego wizytatora. Kandydatura Pana sędziego Jaremy Czapli uzyskała bardzo wysokie poparcie środowiska sędziowskiego. Kolegium Sądu Apelacyjnego w Katowicach jednogłośnie (5 głosów "za" z łączną sumą punktów poparcia 28/30) pozytywnie zaopiniowało kandydaturę Pana sędziego Jaremy Czapli. Na Zgromadzeniu Przedstawicieli Sędziów Apelacji Katowickiej Kandydat otrzymał następujące poparcie: 80 głosów "za", przy l O głosach "przeciw" i 9 głosach "wstrzymujących się"). Członkowie Zespołu mając na uwadze całokształt zgromadzonych w sprawie materiałów oraz przebieg i efekty pracy Pana sędziego Jaremy Czapli postanowili zarekomendować Radzie tę kandydaturę.Po wszechstronnym rozważeniu całoksztahu okoliczności sprawy, Krajowa Rada Sądownictwa uznała, że w obecnej procedurze nominacyjnej, najlepszym Kandydatem spośród osób ubiegających się o jedno wolne stanowisko sędziowskie w Sądzie Okręgowym w Katowicach jest Pan Jarema Czapla sędzia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach.W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pan Jarema Czapla to sędzia o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Pan Sędzia doskonale łączy pracę orzeczniczą z pracą W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pan Jarema Czapla to sędzia o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Pan Sędzia doskonale łączy pracę orzeczniczą z pracą administracyjną. Jego wyniki statystyczne są bardzo dobre. Na szczególne podkreślenie zasługuje bardzo dobra organizacja pracy tego Kandydata. Zdaniem Krajowej Rady Sądownictwa Pan sędzia Jarema Czapla jest Kandydatem sumiennym i bardzo starannie wykonującym powierzone obowiązki. Stabilność orzecznictwa Pana Sędziego również jest na dobrym poziomie. Przedstawiany z wnioskiem Kandydat stale podnosi swoje kwalifikacje czego wyrazem są ukończone studia podyplomowe oraz uczestnictwo w szeregu szkoleń. Z uwagi na wiedzę merytoryczną, poziom orzecznictwa, doświadczenie zawodowe i przymioty charakteru tego Kandydata Krajowa Rada Sądownictwa postanowiła przedstawić tę kandydaturę Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu Sędziego Sądu Okręgowego w Katowicach. Podkreślić również należy, że praca orzecznicza tego Kandydata została bardzo dobrze oceniona przez sędziego wizytatora oraz przez sędziów z którymi Kandydat współpracuje lub współpracował.Kandydatura Pana sędziego Jaremy Czapli uzyskała jednogłośnie pozytywną opinię Kolegium Sądu Apelacyjnego w Katowicach z najwyższą łączną sumą punktów poparcia. Na posiedzeniu Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Katowickiej Pan sędzia Jarema Czapla uzyskał najwyższe poparcie spośród wszystkich kandydatów uczestniczących w niniejszym postępowaniu konkursowym. Żaden z pozostałych uczestników niniejszego postępowania konkursowego nie uzyskał zbliżonego poparcia środowiska sędziowskiego w odniesieniu do kandydatury Pana sędziego Jaremy Czapli. Wyniki głosowania Pana sędziego Jaremy Czapli zostały omówione powyżej.O przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej kandydatury Pana sędziego Jaremy Czapli z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu sędziego Sądu Okręgowego w Katowicach zadecydował całoksztah wskazanych wyżej okoliczności, w szczególności uzyskane przez Kandydata wysokie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie zawodowe, poparcie środowiska sędziowskiego, opinie przełożonych oraz rekomendacje.

Opinia wizytatora

Wizytator stwierdził, że przeprowadzona analiza pracy i orzecznictwa Pana sędziego Jaremy Czapli pozwala na uznanie, że Opiniowany spełnia wymagania dla kandydata na sędziego Sądu Okręgowego. Opiniowany orzeka w sprawach dotyczących roszczeń z szerokiego katalogu stosunków zobowiązaniowych, bezpodstawnego wzbogacenia, czynów niedozwolonych, odpowiedzialności na podstawie art. 299 k.s.h. a więc w sprawach, które należą także do kognicji sądu okręgowego a ponadto posiada duże doświadczenie dotyczące orzecznictwa rejestrowego. Orzecznictwo Opiniowanego cechuje bardzo dobry poziom merytoryczny zarówno w sferze materialno-prawnej jak i procesowej, co znajduje wyraz w bardzo dobrej stabilności orzecznictwa. Zarówno poziom orzeczeń jak i uzasadnień jest bardzo wysoki. Bardzo dobra jest także sprawność postępowania co świadczy o dobrym przygotowaniu rozpraw i właściwym prowadzeniu postępowania dowodowego. Na dobry poziom orzecznictwa z pewnością ma wpływ doświadczenie w orzecznictwie w sprawach odwoławczych. Zarówno dotychczasowe, duże doświadczenie zawodowe, rzetelna wiedza i fakt rozpoznawania spraw o bardzo różnej problematyce pozwala na uznanie, że Opiniowany sprosta obowiązkom na stanowisku sędziego sądu okręgowego. Mając ponadto na uwadze, że Pan sędzia Jarema Czapla jest osobą pracowitą, sumienną, wykonującą swoje obowiązki orzecznicze terminowo, o wysokiej kulturze osobistej wizytator wyraził pogląd, że Opiniowany spełnia wszystkie wymogi aby ubiegać się o stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Katowicach.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
2. Kowalski Sylwester Andrzej sędzia sądu okręgowego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Zdaniem Krajowej Rady Sądownictwa pozostali kandydaci biorący udział w tym postępowaniu nominacyjnym nie spełniają na takim poziomie kryteriów z art. 3 5 ust. 2 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
3. Łabno Beata Krystyna sędzia sądu okręgowego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 5
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 9

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Zdaniem Krajowej Rady Sądownictwa pozostali kandydaci biorący udział w tym postępowaniu nominacyjnym nie spełniają na takim poziomie kryteriów z art. 3 5 ust. 2 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
4. Świerdza Lidia sędzia sądu okręgowego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Zdaniem Krajowej Rady Sądownictwa pozostali kandydaci biorący udział w tym postępowaniu nominacyjnym nie spełniają na takim poziomie kryteriów z art. 3 5 ust. 2 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
5. Zienkiewicz Dorota Teresa sędzia sądu okręgowego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Zdaniem Krajowej Rady Sądownictwa pozostali kandydaci biorący udział w tym postępowaniu nominacyjnym nie spełniają na takim poziomie kryteriów z art. 3 5 ust. 2 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów