Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa

wróć do pełnej listy uchwał

Uchwała KRS nr 12/2021

Sąd: Sąd Okręgowy we Wrocławiu
Data posiedzenia: 12 stycznia 2021 –
Obwieszczenie: Monitor Polski poz. 801 z 2020 r.
Pobierz uchwałę:https://bip.krs.pl/628/index.php?c=getfi...
Liczba wolnych stanowisk: 1
Liczba kandydatów: 4
Liczba obsadzonych stanowisk: 1
Liczba odrzuconych kandydatów: 0

Lista kandydatów

l.p. nazwisko i imiona wykonywany zawód decyzja
1. Gluza Radosław Marcin sędzia Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej kandydatura wycofana
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA
PRZECIW
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE
2. Liżyńska Katarzyna Anna sędzia Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej kandydatura wycofana
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA
PRZECIW
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE
3. Minkisiewicz Maja Maria sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu kandydatura wycofana
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA
PRZECIW
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE
4. Statkiewicz Anna Elżbieta sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 14 3
PRZECIW 0 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 0

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Anna Elżbieta Statkiewicz urodziła się w 1968 r. w Prudniku. W 1992 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego z oceną bardzo dobrą, uzyskując tytuł magistra. Od 28 lipca 1992 r. do 31 sierpnia 1993 r. pracowała w Strzelińskich Fabrykach Mebli na stanowisku referenta ds. prawnych. Po odbyciu etatowej aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego we Wrocławiu, w dniu 21 września 1994 r. złożyła egzamin sędziowski z oceną dobrą. Z dniem 21 listopada 1994 r. została mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Trzebnicy, gdzie pełniła czynności sędziowskie w Wydziale Karnym. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 1996 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Trzebnicy. Z dniem 1 listopada 1997 r. została przeniesiona do orzekania w Wydziale Karnym Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu. Od 1 lipca 2002 r. do 31 grudnia 2006 r. pełniła funkcję Przewodniczącego VII Wydziału Grodzkiego tego Sądu, a następnie od 1 stycznia do 31 maja 2007 r. funkcję Zastępcy Przewodniczącego VI Wydziału Grodzkiego. Od 1 czerwca 2007 r. do 30 czerwca 2017 r. orzekała w II Wydziale Karnym Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu, a od 1 lipca 2017 r. orzeka w V Wydziale Karnym tego Sądu. W latach 2009-2017 wielokrotnie orzekała na jednodniowych delegacjach w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu w IV Wydziale Odwoławczym. Od 1 czerwca 2019 r. orzeka w ramach delegacji w V Wydziale Penitencjarnym i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

O przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Pani Anny Elżbiety Statkiewicz zadecydował całokształt okoliczności sprawy, a w szczególności wieloletnie, różnorodne doświadczenie zawodowe i życiowe, zdobyte przez nią podczas pracy orzeczniczej w różnych wydziałach sądu rejonowego, jak również podczas orzekania na delegacji w sądzie okręgowym, a ponadto pełnienie funkcji kierowniczych w wymiarze sprawiedliwości, bardzo dobra ocena kwalifikacji zawodowych i jednogłośne poparcie Kolegium Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacji Pani Anny Elżbiety Statkiewicz sporządził Pan Krzysztof Nowicki - sędzia wizytator ds. karnych Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Stwierdził, że ilościowe wyniki pracy uzyskane przez kandydatkę należy uznać za bardzo dobre, uwzględniając fakt, że w okresie podlegającym lustracji orzekała w pełnym wymiarze w V Wydziale Karnym Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu, kończąc jednocześnie sprawy z II Wydziału Karnego tego Sądu. Następnie orzekała w pełnym wymiarze w V Wydziale Penitencjarnym i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych Sądu Okręgowego we Wrocławiu, kończąc jednocześnie sprawy z Wydziałów II i V Karnego Sądu Rejonowego 3 dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu. Wyniki ilościowe uzyskane przez kandydatkę są wyższe niż średnia osiągnięta w tych wydziałach i w kraju. Sędzia wizytator wskazał, że bardzo wysoko należy również ocenić wyniki jakościowe kandydatki. Wskaźnik procentowy spraw przez nią rozpoznanych, w których wyroki utrzymano w mocy wyniósł 68,8% w II Wydziale Karnym Sądu Rejonowego dla Wrocławia -Śródmieścia we Wrocławiu, 86,67% w V Wydziale Karnym Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu oraz 86,47% w V Wydziale Penitencjarnym i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Analiza spraw rozpoznanych przez kandydatkę wskazuje na bardzo dobrą znajomość zarówno przepisów prawa materialnego, jak i prawa procesowego. Pani sędzia ma bardzo dobrze zorganizowany warsztat pracy, który pozwala jej na osiąganie bardzo dobrych wyników zarówno ilościowych, jak i jakościowych. Na skutek systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych osiągnęła wysoki poziom wiedzy prawniczej, niezbędny do orzekania w sądzie okręgowym. Sędzia wizytator wskazał także na sprawność organizacyjną kandydatki wynikającą z kilkuletniego doświadczenia na stanowisku najpierw Przewodniczącej wydziału, a później jego Zastępcy. Kandydatkę cechuje wysoki poziom kultury osobistej. W pracy wykazała się sumiennością, rzetelnością i starannością w wykonywaniu powierzonych jej obowiązków

Wizytator: Krzysztof Nowicki

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów