Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa

wróć do pełnej listy uchwał

Uchwała KRS nr 23/2021

Sąd: Sąd Rejonowy w Brzozowie
Data posiedzenia: 1 kwietnia 2021 –
Obwieszczenie: Monitor Polski poz. 689 z 26 lipca 2021 r.
Pobierz uchwałę:https://bip.krs.pl/index.php?c=getfile&i...
Liczba wolnych stanowisk: 1
Liczba kandydatów: 1
Liczba obsadzonych stanowisk: 1
Liczba odrzuconych kandydatów: 0

Lista kandydatów

l.p. nazwisko i imiona wykonywany zawód decyzja
1. Skowron Rafał Marek asesor sądowy w Sądzie Rejonowym w Brzozowie pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 7 16
PRZECIW 0 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 0

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Rafał M arek Skowron urodził się 22 października 1985 r. w Rzeszowie. W 2009 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Rzeszowskim z oceną bardzo dobrą, uzyskując tytuł magistra. Ukończył aplikację ogólną, którą odbywał od 30 listopada 2009 r. do 30 listopada 2010 r. w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, uzyskując łącznie 43,3 punktu. Od 28 lutego 2011 r. do 30 czerwca 2015 r odbywał aplikację sędziowską w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. We wrześniu 2013 r. złożył egzamin sędziowski z wynikiem celującym, uzyskując 293,5 punktu. Od 1 października 2011 r. do 28 lutego 2014 r. był zatrudniony w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Przemyślu na stanowisku nauczyciela akademickiego - asystenta w Katedrze Prawa Karnego. Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z 19 listopada 2014 r., na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: „Wpływ sądu na kontradyktoryjność postępowania jurysdykcyjnego przed sądem pierwszej instancji w polskim procesie karnym”, uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych - dyscyplina prawo. Z dniem 21 września 2017 r. został mianowany przez Ministra Sprawiedliwości asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Brzozowie. Uchwałą nr 1055/2017 z 17 listopada 2017 r. Krajowa Rada Sądownictwa uchyliła uchwałę Rady nr 519/2017 z 30 października 2017 r. wyrażającą sprzeciw wobec pełnienia obowiązków sędziego przez Pana Rafała Marka Skowrona - asesora sądowego w Sądzie Rejonowym w Brzozowie i od tej daty powierzono mu pełnienie obowiązków sędziego (art.lOói § 8 p.u.s.p. w obowiązującym wówczas brzmieniu). Pełni obowiązki orzecznicze w I Wydziale Cywilnym oraz w II Wydziale Karnym tego Sądu. Kandydat jest autorem lub współautorem jedenastu publikacji. Podnosi kwalifikacje zawodowe przez uczestnictwo w szkoleniach.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

O przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o powołanie Pana Rafała Marka Skowrona na stanowisko sędziego zadecydował całokształt okoliczności sprawy, w szczególności ocenione łącznie: ocena kwalifikacji, doświadczenie zawodowe, ocena bardzo dobra na dyplomie ukończenia wyższych studiów prawniczych, ocena celująca z egzaminu sędziowskiego oraz jednogłośnie pozytywna opinia Kolegium Sądu Okręgowego w Krośnie.

Opinie wizytatorów

Ocenę kwalifikacji Pana Rafała Marka Skowrona sporządził Pan Krzysztof Żołnierczuk - sędzia wizytator do spraw cywilnych i komorniczych Sądu Okręgowego w Rzeszowie. Opiniujący stwierdził, że analiza danych statystycznych dotyczących kandydata, akt spraw sądowych, jak i treści pozostałych dokumentów dostępnych na etapie sporządzania oceny kwalifikacji prowadzi do ostatecznego wniosku, że opiniowany spełnia wymogi formalne i merytoryczne do przedstawienia jego kandydatury na stanowisko sędziego sądu rejonowego. Odnosząc się do kwestii przymiotów osobistych kandydata, poczynione na etapie oceny ustalenia pozwalają na zdecydowanie pozytywną ocenę procesu jego doskonalenia zawodowego, jak i kultury urzędowania, obejmującej kulturę osobistą i kulturę organizacji pracy oraz poszanowania praw stron lub uczestników postępowania przy rozpoznawaniu spraw lub wykonywaniu innych powierzonych zadań. Dokonany przegląd akt sądowych pochodzących z referatu kandydata pozwala na pozytywny ogląd terminowości dokonywanych w sprawie czynności procesowych, podejmowanych bez zbędnej zwłoki, dbałość o treść i formę orzeczeń i zarządzeń, precyzję wypowiedzi, jak i ich umocowanie w treści obowiązujących przepisów ustawy, a także terminowość sporządzania uzasadnień orzeczeń czy umiejętność posługiwania się komunikatywnym językiem w opisie stanu faktycznego spraw czy rozważań prawnych odnośnie podstaw prawnych rozstrzygnięć. Na formułowanie krytycznych wniosków nie pozwala również analiza danych statystycznych dotyczących osoby kandydata. Dodatkowo za wnioskiem końcowym wyrażonym w tej części oceny przemawia wysoki poziom wiedzy kandydata, jak i uzasadniony wynikami analizy dokonanej na podstawie akt spraw wniosek o jego zaangażowaniu w pracę, sumienności i rzetelności przy wykonywaniu obowiązków.

Wizytator: Krzysztof Żołnierczuk

Ocenę kwalifikacji Pana Rafała Marka Skowrona sporządził także Pan Artur Pelc - sędzia wizytator do spraw wykonania orzeczeń w sprawach karnych Sądu Okręgowego w Rzeszowie, który stwierdził, że analiza akt prowadzi do wniosku, że kandydat posiada znaczną wiedzę prawniczą, którą wykorzystuje prowadząc postępowania zarówno w sprawach karnych, jak i w sprawach o wykroczenia. Trafnie podejmuje decyzje procesowe, w których powołuje trafną podstawę prawną. Jego zarządzenia o wyznaczeniu rozprawy oraz protokoły prowadzonych spraw są staranne i czytelne, a także dokładnie odzwierciedlają przebieg przeprowadzanych czynności procesowych. W referacie kandydata nie stwierdzono przewlekłości postępowania, nie odnotowano również skarg administracyjnych zarówno w Sądzie Rejonowym w Brzozowie, jak i w Sądzie Okręgowym w Krośnie.

Wizytator: Artur Pelc

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów