Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa

wróć do pełnej listy uchwał

Uchwała KRS nr 871/2019

Sąd: Sąd Apelacyjny w Katowicach
Data posiedzenia: 1 października 2019 – 4 października 2019
Obwieszczenie: Monitor Polski poz. 845 z 2018
Pobierz uchwałę:http://krspl.home.pl/bip/files/2019-10-0...
Liczba wolnych stanowisk: 1
Liczba kandydatów: 2
Liczba obsadzonych stanowisk: 1
Liczba odrzuconych kandydatów: 0

Lista kandydatów

l.p. nazwisko i imiona wykonywany zawód decyzja
1. Banaś-Paluch Joanna Jadwiga kandydatura wycoafna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA
PRZECIW
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE
2. Polko Jolanta Agnieszka pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 6 13
PRZECIW 0 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 4

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Jolanta Agnieszka Polko urodziła się 17 stycznia 1972 r. w Świętochłowicach. W 1995 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach z oceną bardzo dobrą, uzyskując tytuł magistra. Po odbyciu etatowej aplikacji sądowej w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Katowicach, w 1997 r. złożyła egzamin sędziowski z łącznym wynikiem dobrym. Z dniem 20 listopada 1997 r. została mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Katowicach. Powierzone obowiązki orzecznicze wykonywała w I Wydziale Cywilnym. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 1999 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Katowicach. Orzekała w XIII Wydziale Cywilno-Kamym, pełniąc jednocześnie funkcję Zastępcy Przewodniczącego tego Wydziału. Z dniem 15 października 2001 r. powierzono jej obowiązki Przewodniczącej XV Wydziału Grodzkiego Sądu Rejonowego w Katowicach z siedzibą w Siemianowicach, które pełniła do 31 grudnia 2003 r. Z dniem 1 stycznia 2004 r. Prezes Sądu Okręgowego w Katowicach powierzył jej funkcję Przewodniczącej Zamiejscowego XXII Wydziału Cywilnego w Sądzie Rejonowym w Katowicach. Funkcję tę pełniła do 15 grudnia 2005 r. Z dniem 1 stycznia 2006 r. została powołana na stanowisko Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Katowicach. W 2006 r. ukończyła studia podyplomowe w zakresie prawa Unii Europejskiej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, z wynikiem bardzo dobrym, oraz w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, z wynikiem celującym. W związku ze zniesieniem Sądu Rejonowego w Katowicach i utworzeniem Sądu Rejonowego Katowice -Wschód oraz Katowice-Zachód w Katowicach, z dniem 1 kwietnia 2007 r. została przeniesiona na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach. Z dniem 4 kwietnia 2007 r. została powołana do pełnienia funkcji Wiceprezesa tego Sądu, na okres czterech lat. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2011 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Katowicach. Orzeka w I Wydziale Cywilnym, przy czym w dniu 21 marca 2014 r. powierzono jej funkcję Przewodniczącej tego Wydziału, którą pełni do chwili obecnej. W latach 2014-2019 orzekała, w ramach jednorazowych delegacji, w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach. Brała udział w szkoleniach zawodowych, m.in. zorganizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Przy podejmowaniu decyzji Krajowa Rada Sądownictwa kierowała się oceną kwalifikacyjną oraz doświadczeniem zawodowym kandydatki. Osoba przedstawiona do powołania posiada rozległą wiedzę, popartą dużym doświadczeniem zawodowym. Wysokie kwalifikacje merytoryczne Pani Jolanty Agnieszki Polko znajdują odzwierciedlenie w pozytywnej ocenie jej pracy. W każdym postępowaniu nominacyjnym Rada dokonuje oceny kandydatów na podstawie załączonych materiałów, ocenianych indywidualnie. Rada nie mogła zatem pominąć, że treść wniosków płynących z oceny kwalifikacji Pani Jolanty Agnieszki Polko świadczy o jej dużej wiedzy, profesjonalizmie i rzetelności. Pani Jolanta Agnieszka Polko nie tylko zdobyła doświadczenie zawodowe na stanowisku asesora sądowego, sędziego sądu rejonowego i okręgowego, ale również pełniąc funkcje Zastępcy Przewodniczącego XIII Wydziału Cywilno-Kamego, Przewodniczącej: XV Wydziału Grodzkiego, Zamiejscowego XXII Wydziału Cywilnego oraz I Wydziału Cywilnego, Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Katowicach oraz Katowice-Zachód w Katowicach. Ponadto orzekała również, w ramach jednorazowych delegacji, w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie prawa Unii Europejskiej oraz w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, jak również stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, uczestnicząc w licznych szkoleniach zawodowych. Krajowa Rada Sądownictwa wzięła również pod uwagę oceny, uzyskane przez Panią Jolantę Agnieszkę Polko, na dyplomie ukończenia wyższych studiów prawniczych - ocena bardzo dobra oraz z egzaminu sędziowskiego - wynik ogólny dobry.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacji Pani Jolanty Agnieszki Polko sporządził Pan Mieczysław Brzdąk - sędzia wizytator do spraw cywilnych Sądu Apelacyjnego w Katowicach, który kwalifikacje Pani sędzi ocenił pozytywnie. W ocenie sędziego wizytatora wyniki lustracji, przedstawiona analiza orzecznictwa kandydatki, odpowiednie doświadczenie zawodowe i życiowe oraz wymagany staż pracy pozwalają na uznanie, że Pani sędzia będzie należycie i odpowiedzialnie pełniła obowiązki sędziego sądu apelacyjnego. Zdaniem sędziego wizytatora właściwe przygotowanie rozpraw, efektywne wykorzystanie czasu przeznaczonego na rozprawy, a także doświadczenie zawodowe i posiadana wiedza składają się na dobrą sprawność prowadzonych przez nią postępowań. Opiniujący podkreślił również, że od 1 stycznia 2016 r. do 30 września 2018 r. Pani sędzia sporządziła łącznie 82 uzasadnienia - wszystkie zostały sporządzone w terminie i prezentują wysoki poziom. Ich treść wskazuje na rozległą znajomość przepisów prawa, orzecznictwa i poglądów doktryny, co opiniowana wykorzystuje w pisemnych motywach swoich rozstrzygnięć. Reasumując, sędzia wizytator stwierdził, że trafne orzecznictwo, dobra wydajność, a także pracowitość i odpowiedzialność oraz zaangażowanie w pracy, dają gwarancję właściwego wykonywania przez Panią Jolantę Agnieszkę Polko obowiązków sędziego sądu apelacyjnego.

Wizytator: Mieczysław Brzdąk

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów