Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa

wróć do pełnej listy uchwał

Uchwała KRS nr 319/2016

Sąd: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
Data posiedzenia: 26 kwietnia 2016 – 26 kwietnia 2016
Obwieszczenie: Monitor Polski poz. 1094 z 2015
Pobierz uchwałę:http://krspl.home.pl/bip/files//2016-04-...
Liczba wolnych stanowisk: 1
Liczba kandydatów: 9
Liczba obsadzonych stanowisk: 1
Liczba odrzuconych kandydatów: 8

Lista kandydatów

l.p. nazwisko i imiona wykonywany zawód decyzja
1. Brzuzy Andrzej radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0 1 0
PRZECIW 4 14 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 1 14

Uzasadnienie wyboru przez KRS

niniejsza procedura konkursowa dotyczy tylko jednego wolnego stanowiska sędziowskiego, zatem Rada mogła dokonać wyboru tylko jednej osoby.Oceny na dyplomach ukończenia wyższych studiów prawniczych oraz z egzaminów zawodowych nie były kryterium decydującym o wyborze najlepszego kandydata w niniejszej procedurze konkursowej.

Opinia wizytatora

pozytywnie odnośnie do Pana Andrzeja Brzuzy

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
2. Górska Katarzyna Małgorzata radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 2 13 0
PRZECIW 0 0 3
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 2 3 11

Uzasadnienie wyboru przez KRS

niniejsza procedura konkursowa dotyczy tylko jednego wolnego stanowiska sędziowskiego, zatem Rada mogła dokonać wyboru tylko jednej osoby.Oceny na dyplomach ukończenia wyższych studiów prawniczych oraz z egzaminów zawodowych nie były kryterium decydującym o wyborze najlepszego kandydata w niniejszej procedurze konkursowej.

Opinia wizytatora

bardzo dobrze w odniesieniu do Pani Katarzyny Małgorzaty Górskiej,

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
3. Grzybek Beata Elwira Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 4 14 3
PRZECIW 0 0 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 2 11

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Beata Elwira Grzybek, na której kandydaturę zwrócił uwagę zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa, także posiada wysokie kwalifikacje i duże doświadczenie zawodowe. Kontrkandydatka urodziła się w 1968 r. w Olsztynie. W 1992 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, uzyskując tytuł magistra prawa z ogólną oceną dobrą. Po odbyciu aplikacji sądowej w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Olsztynie we wrześniu 1995 r. złożyła egzamin sędziowski z łącznym wynikiem bardzo dobrym. Z dniem l O października 1995 r. została mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Ostródzie. Z dniem l lipca 1996 r. na swoją prośbę została przeniesiona przez Ministra Sprawiedliwości na stanowisko asesora sądowego w Sądzie Rejonowym w Biskupcu. W okresie od l marca 1997 r. do 31 października 1997 r. pełniła funkcję Przewodniczącej I Wydziału Cywilnego tego Sądu. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 1997 r. została powołana na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Biskupcu. Z dniem l listopada 1997 r. na swoją prośbę została przeniesiona przez Ministra Sprawiedliwości na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie. W okresie od 14 stycznia 2004 r. do 30 marca 2005 r. pełniła funkcję Przewodniczącej I Wydziału Cywilnego tego Sądu. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 2005 r. została powołana na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Olsztynie. Obowiązki orzecznicze wykonuje w I Wydziale Cywilnym. Decyzjami z 17 grudnia 2013 r. i 27 listopada 2015 r. Minister Sprawiedliwości delegował kandydatkę do pełnienia obowiązków sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Olsztynie, początkowo na okres od l stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r., a następnie na okres od l grudnia 2015 r. do 31 maja 2016 r., w wymiarze jednej sesji w miesiącu.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Praca i kwalifikacje Pani Beaty Elwiry Grzybek zostały ocenione dobrze przez sędziego wizytatora Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie.

Opinia wizytatora

Praca i kwalifikacje Pani Beaty Elwiry Grzybek zostały ocenione dobrze przez sędziego wizytatora Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
4. Krzykowski Przemysław radca prawny pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA jednogłośnie pozytywnie 5 8
PRZECIW 6 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 5 5

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Przemysław Krzykawski urodził się 27 października 1976 r. w Olsztynie. W 2000 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, uzyskując tytuł magistra prawa z ogólną oceną dobrą. W 200 l r. ukończył wyższe studia magisterskie na kierunku politologia i nauki społeczne w zakresie specjalności politologicznej na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uzyskując tytuł magistra z ogólną oceną bardzo dobrą. Od 2002 r. do chwili obecnej jest zatrudniony w charakterze pracownika naukowo -dydaktycznego w Katedrze Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, kolejno na stanowiskach: asystenta, adiunkta, a od marca 2015 r. do chwili obecnej profesora nadzwyczajnego. Po odbyciu aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Olsztynie we wrześniu 2005 r. złożył egzamin sędziowski z łącznym wynikiem dobrym. W 2005 r. na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem: "Urzędowe interpretacje prawa podatkowego" oraz po złożeniu wymaganych egzaminów uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa, nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 2005-2014 był pracownikiem naukowo -dydaktycznym w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie, a w latach 2006-2009 pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno 4 -Ekonomicznej. Uchwałą Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie z 5 lipca 2006 r. został wpisany na listę radców prawnych. Od 2009 r. do chwili obecnej pracuje w charakterze radcy prawnego w Departamencie Prawnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W latach 2013-2015 pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Skarbu Państwa - Zakład Doświadczalny Biskupiec sp. z o.o. W 2014 r., po przeprowadzonym przewodzie habilitacyjnym, na podstawie przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem: "Podział środków unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych w orzecznictwie sądów administracyjnych w latach 2008-2011 " , otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego w obszarze nauk społecznych z dziedziny nauk prawnych z dyscypliny naukowej prawo w zakresie postępowania administracyjnego, nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

O przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej kandydatury Pana Przemysława Krzykowskiego zadecydował całoksztah okoliczności sprawy, a w szczególności posiadane przez niego duże i różnorodne doświadczenie zawodowe, bardzo dobra ocena kwalifikacyjna oraz wyróżniające opinie i rekomendacje, a także najwyższe poparcie Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie i poparcie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, wyrażone w ilości przyznanych punktów. Pan Przemysław Krzykawski wyróżnia się wysokim poziomem wiedzy w dziedzinie administracji publicznej oraz prawa administracyjnego i innych dziedzin prawa związanych z działaniem organów administracji publicznej. Ponadto niniejsza procedura konkursowa dotyczy tylko jednego wolnego stanowiska sędziowskiego, zatem Rada mogła dokonać wyboru tylko jednej osoby. Zakres zainteresowań naukowych Pana Przemysława Krzykowskiego wpisuje się w zakres właściwości Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie to zarówno co do szeroko pojętego prawa administracyjnego, jak i w szczególności prawa podatkowego, i w związku z tym, w ocenie Rady, jego wiedza naukowa będzie przydatna na stanowisku sędziego tego Sądu.

Opinia wizytatora

Praca i kwalifikacje zawodowe kandydata zostały ocenione bardzo dobrze przez Pana Włodzimierza Witolda Kędzierskiego- sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku. Sędzia wizytator podkreślił wielopłaszczyznowość zainteresowań kandydata, jego imponujący dorobek naukowy oraz pozytywne opinie zarówno jego pracy naukowej, jak i pracy zawodowej w charakterze radcy prawnego. Zwrócił uwagę, że szczególnym zainteresowaniem kandydata jest postępowanie administracyjne. Pan Przemysław Krzykawski w swojej działalności naukowej zajął się problematyką pozostającą dotychczas poza większym zainteresowaniem nauki, a to problematyką podziału środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W kręgu zainteresowań Pana Przemysława Krzykowskiego pozostaje także prawo podatkowe. Jako radca prawny zajmuje się w szczególności zagadnieniami dotyczącymi zarządzania i wdrażania funduszy unijnych. Ze sporządzonych przez kandydata opinii prawnych i pism procesowych wynika, że swobodnie porusza się również w innych dziedzinach prawa. Sporządzane przez niego opinie prawne są pełne i staranne. Stanowiska wyrażone w pismach procesowych jego autorstwa są zaś poparte dobrą argumentacją i znajdują umocowanie w przepisach prawa. Terminowo dokonuje czynności, do których zobligowany jest jako radca prawny występujący w charakterze pełnomocnika procesowego. W ocenie sędziego wizytatora wysokie kwalifikacje teoretyczne i umiejętności praktyczne Pana Przemysława Krzykowskiego dają podstawę do stwierdzenia, że jest bardzo dobrym kandydatem na stanowisko sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie.

Wizytator: Włodzimierz Witold Kędzierski

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
5. Kuch Joanna radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 1 5 0
PRZECIW 1 5 2
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 2 6 12

Uzasadnienie wyboru przez KRS

niniejsza procedura konkursowa dotyczy tylko jednego wolnego stanowiska sędziowskiego, zatem Rada mogła dokonać wyboru tylko jednej osoby.Oceny na dyplomach ukończenia wyższych studiów prawniczych oraz z egzaminów zawodowych nie były kryterium decydującym o wyborze najlepszego kandydata w niniejszej procedurze konkursowej.

Opinia wizytatora

pozytywnie odnośnie Pani Joanny Kuch

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
6. Lis-Staranowicz Dorota Beata Prodziekan negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 2 5 0
PRZECIW 1 4 3
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 1 7 11

Uzasadnienie wyboru przez KRS

niniejsza procedura konkursowa dotyczy tylko jednego wolnego stanowiska sędziowskiego, zatem Rada mogła dokonać wyboru tylko jednej osoby.Oceny na dyplomach ukończenia wyższych studiów prawniczych oraz z egzaminów zawodowych nie były kryterium decydującym o wyborze najlepszego kandydata w niniejszej procedurze konkursowej.

Opinia wizytatora

pozytywnie odnośnie Pani Doroty Beaty Lis-Staranowicz

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
7. Ośko Edward adwokat negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0 5 0
PRZECIW 3 7 5
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 1 4 9

Uzasadnienie wyboru przez KRS

niniejsza procedura konkursowa dotyczy tylko jednego wolnego stanowiska sędziowskiego, zatem Rada mogła dokonać wyboru tylko jednej osoby.Oceny na dyplomach ukończenia wyższych studiów prawniczych oraz z egzaminów zawodowych nie były kryterium decydującym o wyborze najlepszego kandydata w niniejszej procedurze konkursowej.

Opinia wizytatora

dobrze odnośnie do Pana Edwarda Ośko

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
8. Radaszkiewicz Dorota Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 3 10 0
PRZECIW 0 1 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 1 5 14

Uzasadnienie wyboru przez KRS

niniejsza procedura konkursowa dotyczy tylko jednego wolnego stanowiska sędziowskiego, zatem Rada mogła dokonać wyboru tylko jednej osoby.Oceny na dyplomach ukończenia wyższych studiów prawniczych oraz z egzaminów zawodowych nie były kryterium decydującym o wyborze najlepszego kandydata w niniejszej procedurze konkursowej.

Opinia wizytatora

bardzo dobrze w odniesieniu do Pani Doroty Radaszkiewicz

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
9. Wysocka-Brzozowska Katarzyna radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 2 7 0
PRZECIW 0 1 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 2 8 13

Uzasadnienie wyboru przez KRS

niniejsza procedura konkursowa dotyczy tylko jednego wolnego stanowiska sędziowskiego, zatem Rada mogła dokonać wyboru tylko jednej osoby.Oceny na dyplomach ukończenia wyższych studiów prawniczych oraz z egzaminów zawodowych nie były kryterium decydującym o wyborze najlepszego kandydata w niniejszej procedurze konkursowej.

Opinia wizytatora

bardzo dobrze w odniesieniu do Pani Katarzyny Wysockiej-Brzozowskiej.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów