Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa

wróć do pełnej listy uchwał

Uchwała KRS nr 874/2019

Sąd: Sąd Okręgowy w Katowicach
Data posiedzenia: 1 października 2019 – 4 października 2019
Obwieszczenie: Monitor Polski poz. 762 z 2018
Pobierz uchwałę:http://krspl.home.pl/bip/files/2019-10-0...
Liczba wolnych stanowisk: 3
Liczba kandydatów: 2
Liczba obsadzonych stanowisk: 2
Liczba odrzuconych kandydatów: 0

Lista kandydatów

l.p. nazwisko i imiona wykonywany zawód decyzja
1. Janik Katarzyna pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 6 8
PRZECIW 0 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 5

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Katarzyna Janik urodziła się 26 listopada 1979 r. w Olkuszu. W 2004 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie z oceną dobrą, uzyskując tytuł magistra. W okresie od 1 października 2004 r. do 30 września 2007 r. odbyła aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego w Katowicach, a egzamin sędziowski złożyła 27 września 2007 r. z oceną dostateczną. Od 1 września 2005 r. do 14 lutego 2011 r. była zatrudniona w Sądzie Okręgowym w Katowicach na stanowisku asystenta sędziego. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 3 lutego 2011 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Bytomiu, gdzie orzekała w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich. W okresie od 23 lutego 2018 r. do 26 sierpnia 2018 r. pełniła funkcję sędziego wizytującego zakłady dla nieletnich, szpitale psychiatryczne i domy pomocy społecznej położone na terenie działania Sądu Rejonowego w Bytomiu. Z dniem 27 sierpnia 2018 r. została delegowana na czas nieokreślony do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Katowicach, w XVIII Wydziale Cywilnym Rodzinnym, z prawem przewodniczenia w sprawach rozpoznawanych przez ten Sąd w pierwszej instancji. Pani sędzia Katarzyna Janik pogłębia swoją wiedzę i doskonali umiejętności, uczestnicząc w licznych szkoleniach zawodowych organizowanych m.in. przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Osoby przedstawione do powołania posiadają dużą wiedzę, popartą odpowiednim doświadczeniem zawodowym, zdobytym podczas wieloletniego orzekania w sądzie rejonowym i sądzie okręgowym, jak również pełnienia przez kandydatki różnych funkcji w wymiarze sprawiedliwości. Wysokie kwalifikacje merytoryczne Pani Katarzyny Janik i Pani Agnieszki Lubartowicz znajdują również odzwierciedlenie w pozytywnej ocenie ich pracy. Wybrane kandydatki brały udział w różnych formach doskonalenia zawodowego - warsztatach i szkoleniach zawodowych, w tym zorganizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury. W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa, Pani Katarzyna Janik i Pani Agnieszka Lubartowicz posiadają kwalifikacje merytoryczne oraz długoletnie doświadczenie zawodowe, a także wszechstronną, stale pogłębianą wiedzę prawniczą, którą umiejętnie wykorzystują w praktyce zawodowej, dające rękojmię należytego wykonywania obowiązków orzeczniczych na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Katowicach.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacji Pani Katarzyny Janik sporządziła Pani Anna Ceglarek-Wnuk - sędzia wizytator ds. rodzinnych i nieletnich Sądu Okręgowego w Katowicach, która wskazała, że wyniki lustracji, w tym analiza orzecznictwa, ilościowe wyniki pracy kandydatki i staż pracy świadczą o jej przygotowaniu do pełnienia funkcji sędziego sądu okręgowego. Sędzia wizytator wskazała, że w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 30 września 2018 r. kandydatka sporządziła łącznie 112 uzasadnień. Uzasadnienia zawierają elementy wymagane przez art. 328 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego, zawierają ustalenia stanu faktycznego, ocenę dowodów oraz podstawę prawną rozstrzygnięcia. Pani sędzia w okresie objętym sprawozdaniem orzekała w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego w Bytomiu, a od 27 sierpnia 2018 r. w ramach delegacji orzeka w XVIII Wydziale Cywilnym Rodzinnym Sądu Okręgowego w Katowicach. Wskaźniki tzw. „wielokrotnej”, obrazującej wyniki sprawności postępowania i stan zaległości w sprawach cywilnych rodzinnych oraz nieletnich III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w kontrolowanym okresie wynosiły: w dniu 31 grudnia 2015 r. - 3,3 (średnia okręgu 2,9); w dniu 31 grudnia 2016 r. - 3,0 (średnia okręgu 2,8); w dniu 31 grudnia 2017 r. - 3,2 (średnia okręgu 3,1); a w dniu 31 czerwca 2018 r. - 2,9 (średnia okręgu 2,7). Efektywny czas pracy kandydatki w okresie objętym lustracją - 45 miesięcy (przy uwzględnieniu urlopów i zwolnień lekarskich) wyniósł 40,6 miesiąca.

Wizytator: Anna Ceglarek-Wnuk

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
2. Lubartowicz Agnieszka pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 1 10
PRZECIW 5 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 3

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Agnieszka Lubartowicz urodziła się 25 lutego 1972 r. w Wołominie. W 1997 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach z wynikiem bardzo dobrym, uzyskując tytuł magistra. W okresie od 1 maja 1994 r. do 30 czerwca 2006 r. była zatrudniona w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach, gdzie pracę rozpoczęła na stanowisku referenta, a zakończyła - na stanowisku starszego inspektora wojewódzkiego. Odbyła pozaetatową aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego w Katowicach, którą ukończyła złożeniem egzaminu sędziowskiego 27 września 2007 r. z wynikiem dobrym plus. W okresie od 1 lipca 2006 r. do 14 grudnia 2010 r. pracowała w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach na stanowisku asystenta sędziego. Obowiązki wykonywała początkowo w II Wydziale Karnym, a następnie w III Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 7 grudnia 2010 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Bytomiu. Od 15 grudnia 2010 r. do 15 lutego 2011 r. orzekała w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich, następnie od 16 lutego 2011 r. - w dotychczasowym Wydziale z obciążeniem 0,5 etatu i z obciążeniem 0,5 etatu w Sekcji ds. Egzekucyjnych I Wydziału Cywilnego. Od 27 grudnia 2012 r. orzeka w I Wydziale Cywilnym. Z dniem 1 stycznia 2014 r. Prezes Sądu Okręgowego w Katowicach powierzył Pani Agnieszce Lubartowicz funkcję Zastępcy Przewodniczącego I Wydziału Cywilnego w Sądzie Rejonowym w Bytomiu. Od 3 sierpnia 2015 r. do 3 stycznia 2016 r. pełniła funkcję Kierownika Sekcji ds. Cywilnych Egzekucyjnych w I Wydziale Cywilnym. Pani sędzia pogłębia swoją wiedzę i doskonali umiejętności uczestnicząc w warsztatach i szkoleniach zawodowych organizowanych m.in. przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Osoby przedstawione do powołania posiadają dużą wiedzę, popartą odpowiednim doświadczeniem zawodowym, zdobytym podczas wieloletniego orzekania w sądzie rejonowym i sądzie okręgowym, jak również pełnienia przez kandydatki różnych funkcji w wymiarze sprawiedliwości. Wysokie kwalifikacje merytoryczne Pani Katarzyny Janik i Pani Agnieszki Lubartowicz znajdują również odzwierciedlenie w pozytywnej ocenie ich pracy. Wybrane kandydatki brały udział w różnych formach doskonalenia zawodowego - warsztatach i szkoleniach zawodowych, w tym zorganizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury. W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa, Pani Katarzyna Janik i Pani Agnieszka Lubartowicz posiadają kwalifikacje merytoryczne oraz długoletnie doświadczenie zawodowe, a także wszechstronną, stale pogłębianą wiedzę prawniczą, którą umiejętnie wykorzystują w praktyce zawodowej, dające rękojmię należytego wykonywania obowiązków orzeczniczych na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Katowicach.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacji Pani Agnieszki Lubartowicz sporządziła Pani Magdalena Rybicka - sędzia wizytator ds. cywilnych Sądu Okręgowego w Katowicach, która wskazała, że kandydatka spełnia niezbędne wymogi, aby ubiegać się o stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Katowicach. Podniosła, że w Sądzie Rejonowym w Bytomiu kandydatka orzeka już pełne osiem lat, zatem posiada odpowiednie doświadczenie życiowe i zawodowe oraz wymagany staż na stanowisku sędziego sądu rejonowego. Osiąga dobre wyniki w zakresie sprawności postępowania. W zdecydowanej większości spraw poddanych ocenie zauważalny jest odpowiedni stopień staranności i dbałość o terminowość dokonywanych czynności. Nie uniknęła jednak stwierdzenia przewlekłości postępowania w trzech sprawach. Uzasadnienia orzeczeń sporządzane przez kandydatkę są zazwyczaj prawidłowe, zawierają niezbędne elementy, a sposób prezentowania rozważań prawnych nie nasuwa istotnych zastrzeżeń. Uzasadnienia sporządzane są terminowo. Nie budzi zastrzeżeń prezentowana w większości spraw umiejętność wykorzystywania posiadanej wiedzy i umiejętność stosowania prawa. Kontrola akt objętych oceną kwalifikacji nie pozwala na uznanie, że nienajwyższe wyniki statystyczne kandydatki w zakresie stabilności orzecznictwa są konsekwencją szczególnie skomplikowanych stanów faktycznych rozpoznawanych spraw lub trudniejszych niż typowe problemów prawnych występujących w tych sprawach.

Wizytator: Magdalena Rybicka

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów