Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa

wróć do pełnej listy uchwał

Uchwała KRS nr 1169/2015

Sąd: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data posiedzenia: 3 listopada 2015 – 6 listopada 2015
Obwieszczenie: Monitor Polski poz. 44 z 2015
Pobierz uchwałę:http://krspl.home.pl/bip/files/2015-11-0...
Liczba wolnych stanowisk: 1
Liczba kandydatów: 22
Liczba obsadzonych stanowisk: 1
Liczba odrzuconych kandydatów: 19

Lista kandydatów

l.p. nazwisko i imiona wykonywany zawód decyzja
1. Barkowska Anna Karina negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 2
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 18
2. Bielecki Leszek negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 20
3. Gajewski Dominik Jan pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 6 36 13
PRZECIW 2 58 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 7

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Dominik Jan Gajewski urodził s1ę 29 grudnia 1973 r. w Chełmie. W 1998 r. ukończył z oceną dobrą wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie. Od l października 1998 r. do 30 września 2002 r. był zatrudniony na stanowisku referenta do spraw administracyjno-prawnych w Kancelarii Ekonomiczno- Prawnej Sp. z o. o. w Chełmie. W latach 1998-2002 odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie. W 2000 r. ukończył z wynikiem bardzo dobrym studia podyplomowe w zakresie finansów organizowane przez Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W 2002 r. ukończył z wynikiem bardzo dobrym studia o profilu ekonomicznym na University of Central Lancashire (Wielka Brytania). W tym samym roku zdał egzamin radcowski i uchwałą Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie z 24 czerwca 2002 r. uzyskał wpis na listę radców prawnych. Od l października 2002 r. do 19 maja 2011 r. wykonywał zawód radcy prawnego we własnej kancelarii. Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie z l O marca 2004 r. na podstawie rozprawy doktorskiej pt. "Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych przez holdingi (studium prawno-finansowe)" uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych. W okresie od 15 października 2005 r. do 15 marca 2006 r. oraz od l listopada 2006 r. do l kwietnia 2007 r. odbył staż naukowy na University of Illinois College of Low w ramach, którego prowadził dwa wykłady kursowe na temat: "Podstawy europejskiego prawa podatkowego" i "Ceny transferowe jako instrument ksztahowania polityki podatkowej". Złożył także egzamin adwokacki i uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie z 8 grudnia 2005 r. został wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Lublinie. Od l stycznia 2006 r. do 30 września 2006 r. był adiunktem w Wyższej Szkole Służby Społecznej im. ks. Franciszka Blachnickiego w Suwałkach, a od l października 2006 r. do 31 lipca 2008 r. w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu. Jednocześnie od l października 2006 r. do 30 września 2008 r. pracował w Wyższej Szkole Biznesu im bp. Jana Chrapkaw Radomiu, przy czym do 30 czerwca 2007 r. na stanowisku wykładowcy, a od l października 2007 r. jako adiunkt. W okresie od października 2008 r. do czerwca 2010 r. był wykładowcą Universite Paris Descartes (Universite Paris-V-Sorbonne) - Economie Gestion na podyplomowych studiach z zakresu międzynarodowych strategii podatkowych, w trakcie których prowadził w języku angielskim wykłady na temat "Ceny transferowe-zagadnienia podatkowe". Od l października 2008 r. do 30 września 2009 r. był wykładowcą w Wyższej Szkole Nauk Społecznych i Technicznych w Radomiu, a od l października 2009 r. do 28 lutego 2011 r. w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Od roku 2010 jest stałym współpracownikiem Katedry Prawa Administracyjnego Podatkowego Przedsiębiorstw w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 19 maja 2011 r. do 31 grudnia 2012 r. wykonywał zawód adwokata w indywidualnej kancelarii adwokackiej. Uchwałą Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie z 3 listopada 2011 r. został - na własny wniosek - skreślony z listy radców prawnych z dniem 30 września 2011 r. Uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z 31 sierpnia 2011 r. został przeniesiony na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie z dniem l września 2011 r. Od l stycznia 2013 r. nie wykonuje zawodu adwokata. W chwili obecnej, od l października 2008 r., pracuje na Wydziale Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, gdzie z dniem l października 2014 r. objął stanowisko profesora nadzwyczajnego i został powołany na Kierownika Katedry Międzynarodowego Prawa Podatkowego. Uchwałą Rady Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku z 21 marca 2014 r., po przedstawieniu rozprawy habilitacyjnej pt. "Wpływ wybranych instrumentów prawnopodatkowych na politykę optymalizacji opodatkowania holdingów międzynarodowych" uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo, specjalność prawo finansowe. Jest autorem stu ośmiu publikacji naukowych z zakresu prawa podatkowego, w tym sześciu pozycji książkowych (monografii), przy czym cztery z nich zostały wydane w języku angielskim (tłumaczenie własne). Uczestniczył także w ponad stu krajowych i międzynarodowych konferencjach tematycznych. Jest członkiem Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej z siedzibą w Białymstoku, został zgłoszony na eksperta Komisji Europejskiej do spraw podatku VAT, prowadzi liczne wykłady szkoleniowe, w tym dla sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, pracowników Ministerstwa Finansów oraz kadry kierowniczej organów skarbowych. Ponadto kandydat bardzo dobrze zna język angielski i język niemiecki.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

O przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej kandydatury Pana Dominika Jana Gajewskiego zadecydował całokształt rozpatrywanych łącznie okoliczności sprawy, w szczególności wieloletnie i różnorodne doświadczenie zawodowe wynikające z wykonywania zawodu adwokata i radcy prawnego oraz zatrudnienia na stanowiskach dydaktycznych, jego dorobek naukowy, wyróżniająca ocena kwalifikacyjna, wyróżniająca opinia Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, a także wyróżniająca ocena Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie i najwyższy wynik podczas głosowania na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Opinie wizytatorów

Pan Dominik Jan Gajewski uzyskał wyróżniającą ocenę kwalifikacji sporządzoną przez Iwonę Dąbrowską- sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, z której wynika, że od ponad 15 lat zajmuje się prawem administracyjnym i podatkowym. Główny przedmiot jego zainteresowań stanowi problematyka podatkowego prawa holdingowego, co potwierdzają jego publikacje oraz temat rozprawy habilitacyjnej. W ramach tej problematyki kandydat prowadzi badania nad prawem krajowym, europejskim i międzynarodowym. Większość jego publikacji poświęcona jest tym właśnie zagadnieniom. Poddaje w nich analizie także takie zagadnienia jak oazy podatkowe, szkodliwą konkurencję podatkową, "pranie brudnych pieniędzy", planowanie podatkowe oraz zjawisko hybrydyzacji podatkowej. W ocenie opiniującej kandydat jest prawnikiem o bardzo wysokich kwalifikacjach zawodowych (na poziomie eksperckim), które obecnie realizuje przede wszystkim w pracy naukowej, w tym zarówno jako autor specjalistycznych publikacji, wysoko cenionych przez osoby rekomendujące jego kandydaturę na stanowisko sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, jak również jako pracownik dydaktyczny, prowadzący zajęcia ze studentami z szeroko rozumianego prawa finansowego, zarówno na uczelniach krajowych, jak i zagranicznych. Legitymuje się tytułem naukowym doktora habilitowanego nauk prawnych, a jego dorobek naukowy należy uznać za znaczący. Na uwagę zasługują jego osiągnięcia naukowe, także w postaci odbytych staży i konferencji zagranicznych, jak również, wysoko oceniane przez recenzentów, publikacje w języku angielskim, w tym publikacje odnoszące się do opodatkowania dochodów osób fizycznych, osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz podatków lokalnych. Bogate doświadczenie naukowe i zawodowe kandydata jest wykorzystywane w różnych gremiach eksperckich zarówno krajowych, jak i zagranicznych (np. zespół Ekspercki ds. Lokalnego Prawa Podatkowego przy Uniwersytecie w Białymstoku, Komisja Europejska). Sędzia wizytator podkreśliła, że Pan Dominik Jan Gajewski jest nie tylko osobą o ukształtowanej sylwetce naukowej, ale także prezentuje bardzo wysoki poziom praktycznych umiejętności zawodowych, realizowanych w okresie wykonywanych w przeszłości zawodów prawniczych, tj. radcy prawnego i adwokata. W ocenie opiniującej opinie prawne sporządzone przez kandydata jako adwokata bądź radcę prawnego świadczą o bogatym spektrum problematyki prawnej, z którą miał on do czynienia w swojej pracy zawodowej. Na pierwszy plan wysuwają się zagadnienia związane z prawem podatkowym, jednakże w trakcie ich omawiania na potrzeby poszczególnych opinii autor nie unika rozwiązywania kwestii dotyczących innych gałęzi prawa administracyjnego, a także prawa gospodarczego, prawa cywilnego, prawa pracy, a nawet ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych. Treść oraz forma opinii świadczą o profesjonalizmie ich autora. Opinie te przytaczają wszystkie relewantne przepisy w sprawie i są oparte na zastosowaniu powszechnie akceptowanych i uznanych dyrektyw wykładni przepisów prawa oraz praktyk stosowania prawa. Sporządzone są w sposób jasny i zrozumiały, wykazujący dużą dbałość o przejrzystość wywodów i poprawność językową. Sędzia wizytator dodała, że rekomendacje złożone przez kandydata w niniejszym postępowaniu nominacyjnym potwierdzają wysoki stopień Jego kwalifikacji teoretycznych praktycznych, predestynujących go do wykonywania obowiązków sędziego sądu administracyjnego. Konkludując stwierdziła, że Pan Dominik Jana Gajewski posiada wyróżniające przygotowanie zawodowe, które pozwoli mu sprostać obowiązkom sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie.

Wizytator: Iwona Dąbrowska

Kandydat otrzymał bardzo dobre opinie oraz rekomendacje: Pana dr hab. Arkadiusza Berezy - Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie, Pana Stefana Babiarza - sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, Pana dr hab. Wiesława Czyżowicza oraz Pani prof. zw. dr hab. Wandy Wójtowicz. Z opinii Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie wynika, że Pan Dominik Jan Gajewski umiejętnie i skutecznie łączył pracę naukowo-dydaktyczną z czynnym wykonywaniem zawodu radcy prawnego, a jego wiedza prezentowana w sporządzanych opiniach i ekspertyzach może być szczególnie przydatna i wartościowa w ramach pracy orzeczniczej sędziego sądu administracyjnego. Autor opinii stwierdza, że kandydat jest osobą o wysokiej kulturze osobistej, sumienną, pracowitą, uczciwą oraz rzetelnie i odpowiedzialnie wykonującą swoje obowiązki zawodowe. W ocenie opiniującego predyspozycje kandydata, całoksztah jego dotychczasowej działalności, jak również poziom posiadanej wiedzy teoretycznej i praktycznej uprawnia do ubiegania się o stanowisko sędziego sądu administracyjnego, zaś jego cechy osobowościowe dają gwarancję właściwego wykonywania zawodu sędziego. Z rekomendacji Pana sędziego Stefana Babiarza wynika, że dorobek naukowy kandydata, w szczególności jego liczne publikacje z zakresu prawa podatkowego w najwyższym stopniu predysponują go do objęcia stanowiska sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Jest to bowiem sąd, w którym jego wiedza i umiejętności mogą być w należyty sposób wykorzystane. Opiniujący dodał, że sam często wykorzystywał argumentację kandydata przy sporządzaniu uzasadnień wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego. Z rekomendacji Pana dr hab. Wiesława Czyżowicza wynika, że wysoko ocenia działalność dydaktyczną kandydata, wykonywaną w ramach jego współpracy z Katedrą Prawa Administracyjnego Podatkowego Przedsiębiorstw w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W jego ocenie Pan Dominik Jan Gajewski jest osobą rzetelną, pracowitą, odpowiedzialną i sumiennie wykonującą swoje obowiązki. Z opinii Pani prof. zw. dr hab. Wandy Wójtowicz wynika, że kandydat legitymuje się dużym doświadczeniem z zakresu prawa administracyjnego i podatkowego, wynikającym ze stosowania prawa i działalności naukowej. Jej zdaniem umiejętnie i skutecznie połączył prowadzenie pracy naukowo-dydaktycznej z działalnością praktyka, posiadając gruntowną wiedzę i rzetelny warsztat. Opiniująca podkreśliła wnikliwość, odpowiedzialność, pracowitość i kulturę Pana Dominika Gajewskiego. Dodała, że całoksztah dotychczasowej działalności opiniowanego, poziom prezentowanej wiedzy oraz jego predyspozycje uprawniają go do ubiegania się o stanowisko sędziego.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
4. Gałuszyńska Ewa Stanisława negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 19
5. Grudzień-Barbachowska Dorota Anna negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 2
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 18
6. Krupa Barbara kandydatura wycofana
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA
PRZECIW
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE
7. Krzykowski Przemysław negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 2 0
PRZECIW 90 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 20

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Przemysław Krzykawski zdał w 2005 r. z oceną dobrą egzamin sędziowski, w 2006 r. uzyskał wpis na listę radców prawnych, a w 2014 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w obszarze nauk społecznych z dziedziny nauk prawnych z dyscypliny naukowej prawo w zakresie postępowania administracyjnego. Ponadto w latach 2006-2009 był pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno- Ekonomicznej, a aktualnie jest zatrudniony w Katedrze Postępowania Administracyjnego i Sądowadministracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie (od 2002 r.) oraz w Wyższej Szkole Gospodarki Buroregionalnej w Józefowie (od 2005 r. ). Od l maja 2009 r. do chwili obecnej zajmuje również stanowisko radcy prawnego w Departamencie Prawnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a od 2013 r. jest Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki Skarbu Państwa-Zakładu Doświadczalnego Biskupiec Spółka z o.o.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła powyższe okoliczności odnotowując jednocześnie, że w odróżnieniu od Pana Dominika Jana Gajewskiego wskazani wyżej kandydaci, tj. Pan Przemysław Krzykowski, Pan Artur Kuś i Pan Wojciech Sebastian Sawczuk uzyskali tylko bardzo dobre opinie Prezesa i Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie a także niższy wynik podczas głosowania na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, odpowiednio Pan Przemysław Krzykawski 2 głosy "za", przy 90 głosach "przeciw" oraz 7 głosach nieważny ch, Pan Artur Kuś 24 głosy "za", przy 67 głosach "przeciw" oraz 8 głosach nieważnych i Pan Wojciech Sebastian Sawczuk 9 głosów "za", przy 85 głosach "przeciw" oraz 5 głosach nieważnych. W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa pozostałe osoby biorące udział w konkursie, pomimo uzyskania bardzo dobrych lub dobrych ocen kwalifikacyjnych, legitymują się niższymi kwalifikacjami zawodowymi od kandydata przedstawianego z wnioskiem o powołanie.

Opinia wizytatora

Z uzyskanej przez kandydata oceny kwalifikacyjnej wynika, że jest prawnikiem o bardzo wysokich kwalifikacjach zawodowych, które realizuje przede wszystkim w pracy naukowej. Sporządzone przez niego, jako radcę prawnego, opinie prawne oraz pisma procesowe świadczą o bogatym spektrum problematyki prawnej, z którą ma do czynienia w swojej pracy zawodowej, a także o głębokiej znajomości krajowych i europejskich aktów normatywnych w tym zakresie. W ocenie sędziego wizytatora posiada bardzo dobre przygotowanie do objęcia urzędu sędziego sądu administracyjnego.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
8. Kulawik Jarosław negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 19
9. Kuś Artur negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 24 0
PRZECIW 67 2
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 18

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Artur Kuś pracował: w latach 1999-2009 w Trybunale Konstytucyjnym jako asystent sędziego, następnie na samodzielnym stanowisku do spraw orzecznictwa oraz na stanowisku głównego specjalisty do spraw orzecznictwa, w latach 2007-2013 w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu, w latach 2009-2011 w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu jako główny specjalista do spraw legislacji. Od lipca 2011 r. do końca września 2013 r. wykonywał zawód notariusza w indywidualnej kancelarii notarialnej. Ponadto od 1997 r. do chwili obecnej jest zatrudniony na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, przy czym od l października 2008 r. na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Od l października 2014 r. do chwili obecnej jest też zatrudniony, jako profesor zwyczajny, w Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 5 czerwca 2014 r. uzyskał tytuł naukowy profesora nauk prawnych.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła powyższe okoliczności odnotowując jednocześnie, że w odróżnieniu od Pana Dominika Jana Gajewskiego wskazani wyżej kandydaci, tj. Pan Przemysław Krzykowski, Pan Artur Kuś i Pan Wojciech Sebastian Sawczuk uzyskali tylko bardzo dobre opinie Prezesa i Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie a także niższy wynik podczas głosowania na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, odpowiednio Pan Przemysław Krzykawski 2 głosy "za", przy 90 głosach "przeciw" oraz 7 głosach nieważny ch, Pan Artur Kuś 24 głosy "za", przy 67 głosach "przeciw" oraz 8 głosach nieważnych i Pan Wojciech Sebastian Sawczuk 9 głosów "za", przy 85 głosach "przeciw" oraz 5 głosach nieważnych. W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa pozostałe osoby biorące udział w konkursie, pomimo uzyskania bardzo dobrych lub dobrych ocen kwalifikacyjnych, legitymują się niższymi kwalifikacjami zawodowymi od kandydata przedstawianego z wnioskiem o powołanie.

Opinia wizytatora

Z uzyskanej przez kandydata oceny kwalifikacyjnej wynika, że wyróżnia się wysokim poziomem wiedzy z zakresu administracji publicznej, prawa administracyjnego oraz innych dziedzin prawa związanych z działaniem administracji publicznej. Posiada również bogate i zróżnicowane doświadczenie zawodowe oraz cechy charakterologiczne i predyspozycje osobowościowe kwalifikujące go na stanowisko sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
10. Kwaśniewska Aleksandra Maria negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 2
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 18
11. Lisowska Ewa negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 19
12. Łukaszewicz Konrad negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 20
13. Malicka Iwona Teresa negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 19
14. Pawłowska Dorota Cecylia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 20
15. Piebiak Łukasz Konrad negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 9
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 11
16. Podsiedzik- Malec Dorota Maria negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 20
17. Rogalska Beata negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 20
18. Rotter Anna Maria kandydatura wycofana
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA
PRZECIW
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE
19. Sałek Tomasz Dominik negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 20
20. Sawczuk Wojciech Sebastian negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 9 6
PRZECIW 85 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Wojciech Sebastian Sawczuk zdał w 2006 r. z oceną dobrą plus egzamm sędziowski, w tym samym roku uzyskał wpis na listę radców prawnych, a aktualnie jest uczestnikiem seminarium doktorskiego w Katedrze Prawa Podatkowego Uniwersytetu w Białymstoku. Ponadto od stycznia 2004 r. jest zatrudniony w wydziale Informacji Sądowej Naczelnego Sądu Administracyjnego, przy czym do czerwca 2005 r. pracował na stanowisku asystenta sędziego, a od czerwca 2005 r. zajmuje stanowisko asystenta specjalisty do spraw orzecznictwa.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła powyższe okoliczności odnotowując jednocześnie, że w odróżnieniu od Pana Dominika Jana Gajewskiego wskazani wyżej kandydaci, tj. Pan Przemysław Krzykowski, Pan Artur Kuś i Pan Wojciech Sebastian Sawczuk uzyskali tylko bardzo dobre opinie Prezesa i Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie a także niższy wynik podczas głosowania na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, odpowiednio Pan Przemysław Krzykawski 2 głosy "za", przy 90 głosach "przeciw" oraz 7 głosach nieważny ch, Pan Artur Kuś 24 głosy "za", przy 67 głosach "przeciw" oraz 8 głosach nieważnych i Pan Wojciech Sebastian Sawczuk 9 głosów "za", przy 85 głosach "przeciw" oraz 5 głosach nieważnych. W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa pozostałe osoby biorące udział w konkursie, pomimo uzyskania bardzo dobrych lub dobrych ocen kwalifikacyjnych, legitymują się niższymi kwalifikacjami zawodowymi od kandydata przedstawianego z wnioskiem o powołanie.

Opinia wizytatora

Z uzyskanej przez kandydata oceny kwalifikacyjnej wynika, że posiada przygotowanie zawodowe zarówno merytoryczne, jak i praktyczne niezbędne by podjąć się obowiązków sędziego w wojewódzkim sądzie administracyjnym. Analiza zaś sporządzonych przez niego projektów uzasadnień świadczy o bogatym spektrum problematyki prawnej, z którą ma do czynienia w swojej pracy zawodowej. Kandydat stale podwyższa też swoje umiejętności zawodowe.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
21. Świerk Paweł Władysław negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 20
22. Zaborek Tomasz Grzegorz negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 19