Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa

wróć do pełnej listy uchwał

Uchwała KRS nr 899/2015

Sąd: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data posiedzenia: 27 lipca 2015 – 28 lipca 2015
Obwieszczenie: Monitor Polski poz. 839 z 2014
Pobierz uchwałę:http://krspl.home.pl/bip/files/2015-07-2...
Liczba wolnych stanowisk: 1
Liczba kandydatów: 27
Liczba obsadzonych stanowisk: 1
Liczba odrzuconych kandydatów: 24

Lista kandydatów

l.p. nazwisko i imiona wykonywany zawód decyzja
1. Biegański Józef sędzia SR negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 12
2. Cichy Piotr Witold naczelnik urzędu skarbowego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 7
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 6
3. Dobkowska Bogusława członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 6
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 7
4. Dykier Justyna radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 4
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 9
5. Gajewski Dominik Jan doktor habilitowany nauk prawnych negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 5
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 8
6. Gałuszyńska Ewa Stanisława radca prawny, członek SKO negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 4
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 9
7. Głuszczak - Płóciennik Barbara Anna członek SKO negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 6
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 7
8. Janeczko Tomasz Edward adwokat negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 4
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 9
9. Jankowska Karina Renata kandydatura wycofana
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA
PRZECIW
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE
10. Jasiński Michał Włodzimierz członek SKO negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 6
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 7
11. Koźmiński Tomasz sędzia SR negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 3
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 10
12. Królak Hanna radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 3
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 10
13. Kryńska - Mozolewska Małgorzata Ewa sędzia SR negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 2
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 11
14. Machcińska Beata radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13
15. Majak Aleksandra kierownik samodzielnego referatu w izbie skarbowej negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 6
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 7
16. Nita Adam Witold radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 4
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 9
17. Nowak Magdalena Dorota członek SKO negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 6
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 7
18. Piebiak Łukasz Konrad sędzia SR negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 8
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 5
19. Podsiedzik- Malec Dorota Maria radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 6
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 7
20. Rząsa Grzegorz radca prawny pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 9 72 13
PRZECIW 1 27 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 0

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Grzegorz Rząsa w 2001 r. ukończył wyższe studia prawnicze, uzyskując tytuł magistra prawa z ogólną oceną bardzo dobrą. Dyplom ukończenia studiów otrzymał z wyróżnieniem (praca magisterska pt. "Odpowiedzialność władzy publicznej za niezgodne z prawem decyzje administracyjne"). Po odbyciu aplikacji sądowej we wrześniu 2004 r. złożył egzamin sędziowski z łącznym wynikiem bardzo dobrym. W 2011 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy "Nieważność postępowania sądowoadministracyjnego jako podstawa skargi kasacyjnej". Pan Grzegorz Rząsa dobrze posługuje się językiem niemieckim i posiada uprawnienia samodzielnego księgowego. Od l października 200 l r. do 30 września 2005 r. kandydat pracował w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Zespole Prawa Cywilnego Gospodarki Nieruchomościami na stanowiskach: referenta prawnego, radcy, starszego radcy, pełniącego obowiązki zastępcy dyrektora oraz zastępcy dyrektora tego Zespołu. W ramach powierzonych obowiązków sporządzał m.in. projekty pism procesowych z zakresu postępowania sądowoadministracyjnego opiniował projekty takich pism sporządzane przez współpracowników. Od 2001 r. do maja 2004 r. współpracował z międzynarodową agencją reklamową, doradzając w przedmiocie umów i opinii prawnych z zakresu prawa konkurencji, prawa podatkowego i prawa administracyjnego. W okresie od l października 200 5 r. do 15 września 2006 r. był zatrudniony na stanowisku asesora sądowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie. Powierzone obowiązki wykonywał w I Wydziale Cywilnym tego Sądu. Kandydat sam zrezygnował z zajmowanego stanowiska i w 2006 r. został wpisany na listę radców prawnych. Od listopada 2006 r. wykonuje zawód radcy prawnego - początkowo w spółce komandytowej a od l maja 2008 r. do chwili obecnej w formie indywidualnej kancelarii. Jako radca prawny stale występuje w charakterze pełnomocnika w postępowaniach spornych przed Urzędem Patentowym RP (w sprawach dotyczących ważności patentów i znaków towarowych) oraz w postępowaniach sądowoadministracyjnych (w sprawach z zakresu własności przemysłowej). W ramach wykonywanego zawodu współpracuje także z Sądem Rejonowym w Piasecznie, zajmując się m.in. sprawami z wniosków o udostępnienie informacji publicznej. W latach 2012-2013 Pan Grzegorz Rząsa prowadził zajęcia dydaktyczne z zakresu prawa administracyjnego dla aplikantów przygotowujących się do egzaminu zawodowego. W ramach działalności społecznej współpracował z organizacjami pozarządowymi np. jako juror w Konstytucyjnym Turnieju Sądowym (w latach 2013 i 2014). Jest autorem licznych publikacji (monografii, komentarzy i artykułów naukowych) m.m. z zakresu prawa administracyjnego i sądowo administracyjnego, a także glos. Praca i kwalifikacje Pana Grzegorza Rząsy zostały ocenione jako bardzo dobre a jego kandydatura jako wyróżniająca przez sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego Izabelę Głowacką-Klimas. Pani sędzia podkreśliła, że kariera zawodowa i naukowa kandydata pozostaje w ścisłym związku ze stosowaniem i analizowaniem prawa administracyjnego od czasu ukończenia przez niego studiów. Wyróżniła fakt zdobycia przez niego praktyki orzeczniczej i zaznaczyła, że jego praca na stanowisku asesora sądowego była oceniana bardzo wysoko a orzecznictwo było stabilne. Kandydatura Pana Grzegorza Rząsy została zaopiniowana jako wyróżniająca przez Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Wyróżniające opinie o kandydacie przedstawili także: prof. dr hab. Aleksandra Wiktorowska, dr hab. Jan Paweł Tamo - prof. nadzw. Uniwersytetu Łódzkiego i sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, sędzia Adrianna Szewczyk-Kubat Prezes Sądu Rejonowego w Piasecznie, Dariusz Chaciński Dyrektor Zespołu Prawa Cywilnego i Gospodarki Nieruchomościami w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich (opinia z 2006 r.) oraz sędzia Joanna Zielińska Przewodnicząca I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Warszawy -Mokotowa w Warszawie (opinia z 2006 r.).

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pan Grzegorz Rząsa uzyskał oceny bardzo dobre na dyplomie wyższych studiów prawniczych (dyplom z wyróżnieniem) oraz z egzaminu sędziowskiego, uzyskał stopień doktora nauk prawnych i posiada uprawnienia samodzielnego księgowego; ma doświadczenie w pracy na stanowisku asesora sądowego i w wykonywaniu zawodu radcy prawnego, a także jako dydaktyk; jest autorem licznych publikacji naukowych i głos; jego kwalifikacje zostały ocenione przez wizytatora jako bardzo dobre, a środowisko sędziowskie udzieliło mu najwyższego poparcia.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
21. Słowiński Władysław radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 4
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 9
22. Ścieszka Iwona asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 3
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 10
23. Teresiak Radosław Piotr doradca podatkowy negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 5
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 8
24. Wiśniewska - Hałka Kamila Elżbieta radca prawny, członek SKO negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 5
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 8
25. Zień Paweł radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 6
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 7
26. Zwolenik Bożena Barbara kandydatura wycofana
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA
PRZECIW
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE
27. Żak Aneta Magdalena referendarz sądowy negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 3
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 10