Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa

wróć do pełnej listy uchwał

Uchwała KRS nr 872/2019

Sąd: Sąd Okręgowy w Gliwicach
Data posiedzenia: 1 października 2019 – 4 października 2019
Obwieszczenie: Monitor Polski poz. 845 z 2018
Pobierz uchwałę:http://krspl.home.pl/bip/files/2019-10-0...
Liczba wolnych stanowisk: 1
Liczba kandydatów: 1
Liczba obsadzonych stanowisk: 1
Liczba odrzuconych kandydatów: 0

Lista kandydatów

l.p. nazwisko i imiona wykonywany zawód decyzja
1. Żak Jolanta Halina pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 3 17
PRZECIW 1 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 2 0

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Jolanta Halina Żak urodziła się 8 lutego 1977 r. w Mysłowicach. W 2001 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach z oceną bardzo dobrą, uzyskując tytuł magistra. W latach 2003—2004 była zatrudniona na stanowisku kierownika biura regionalnego w OBER-HAUS Nieruchomości Sp. z o.o. Od 1 kwietnia do 15 sierpnia 2004 r. pracowała na stanowisku referenta stażysty pełniącego obowiązki asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Gliwicach. Po odbyciu początkowo pozaetatowej, a następnie etatowej aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Gliwicach, w 2005 r. złożyła egzamin sędziowski z łącznym wynikiem dobrym. Od 14 listopada 2005 r. do 2 kwietnia 2006 r. była zatrudniona na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Gliwicach. Z dniem 3 kwietnia 2006 r. została mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach. Powierzone obowiązki orzecznicze wykonywała w V Wydziale Rodzinnym i Nieletnich. W latach 2006-2008, w 2010 r. oraz w latach 2014-2016 pełniła czynności sędziego wizytującego zakłady dla nieletnich i zakłady leczenia osób z zaburzeniami psychicznymi, przy czym w związku ze złożeniem rezygnacji z pełnienia tej funkcji została odwołana z dniem 29 lutego 2016 r. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2009 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Gliwicach. Orzekała w V Wydziale Rodzinnym i Nieletnich, przy czym w latach 2016-2017 pełniła funkcję Przewodniczącej tego Wydziału. W 2013 r. ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa cywilnego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Z dniem 22 grudnia 2017 r. została powołana do pełnienia funkcji Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach, na okres sześciu lat. Od 22 grudnia 2017 r. została delegowana do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Gliwicach, na czas pełnienia funkcji Wiceprezesa tego Sądu. Z dniem 1 stycznia 2018 r. została przydzielona do pracy w IV Wydziale Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego w Gliwicach. Brała udział w licznych szkoleniach zawodowych.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Przy podejmowaniu decyzji Krajowa Rada Sądownictwa kierowała się oceną kwalifikacyjną oraz doświadczeniem zawodowym kandydatki. Osoba przedstawiona do powołania posiada rozległą wiedzę, popartą dużym doświadczeniem zawodowym. Wysokie kwalifikacje merytoryczne Pani Jolanty Haliny Żak znajdują odzwierciedlenie w ocenie jej pracy. W każdym postępowaniu nominacyjnym Rada dokonuje oceny kandydatów na podstawie załączonych materiałów, ocenianych indywidualnie. Rada nie mogła zatem pominąć, że treść wniosków płynących z oceny kwalifikacji Pani Jolanty Haliny Żak świadczy 0 jej dużej wiedzy, profesjonalizmie i rzetelności. Pani Jolanta Halina Żak nie tylko zdobyła doświadczenie zawodowe na stanowisku asystenta sędziego, asesora sądowego, sędziego sądu rejonowego, ale również pełniła czynności sędziego wizytującego zakłady dla nieletnich 1 zakłady leczenia osób z zaburzeniami psychicznymi oraz funkcję Przewodniczącej V Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, a także orzekała w ramach delegacji w sądzie okręgowym. Brała udział w licznych szkoleniach zawodowych. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu prawa cywilnego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Krajowa Rada Sądownictwa wzięła również pod uwagę oceny, uzyskane przez Panią Jolantę Halinę Żak, na dyplomie ukończenia wyższych studiów prawniczych - ocena bardzo dobra oraz z egzaminu sędziowskiego - wynik ogólny dobry.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacji Pani Jolanty Haliny Żak sporządził Pan Mieczysław Brzdąk - sędzia wizytator do spraw cywilnych Sądu Apelacyjnego w Katowicach, który uznał, że Pani sędzia posiada kwalifikacje do pełnienia urzędu sędziego sądu okręgowego. Sędzia wizytator podkreślił, że z zestawień zaprezentowanych w ocenie liczba załatwień Pani sędzi, a więc jej wydajność w 2016 r. i 2017 r. była nieco wyższa od średniej osiągniętej w V Wydziale Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego w Gliwicach w 2016 r. oraz porównywalna do średniej uzyskanej w 2017 r. Podkreślił, że wyniki lustracji, przedstawiona analiza orzecznictwa opiniowanej, odpowiednie doświadczenie zawodowe oraz wymagany staż pracy i posiadana wiedza pozwalają na pozytywną ocenę Pani Jolanty Haliny Żak.

Wizytator: Mieczysław Brzdąk

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów