Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa

wróć do pełnej listy uchwał

Uchwała KRS nr 28/2015

Sąd: Sąd Okręgowy w Gliwicach
Data posiedzenia: 13 stycznia 2015 – 16 stycznia 2015
Obwieszczenie: Monitor Polski poz. poz. 250 z 2014
Pobierz uchwałę:http://krspl.home.pl/bip/files/2015-01-1...
Liczba wolnych stanowisk: 1
Liczba kandydatów: 3
Liczba obsadzonych stanowisk: 1
Liczba odrzuconych kandydatów: 2

Lista kandydatów

l.p. nazwisko i imiona wykonywany zawód decyzja
1. Drabina Wojciech Tadeusz sędzia sądu okręgowego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 4 4 0
PRZECIW 55 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 37 14

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W ocenie Zespołu pozostałe kandydatury biorące udział w konkursie nie są bardziej wyróżniające się od rekomendowanej kandydatki.W ocenie Rady pozostałe osoby biorące udział w konkursie nie posiadają wyższych kwalifikacji zawodowych od kandydatki przedstawianej z wnioskiem o powołanie, w szczególności w ocenie kwalifikacyjnej odnoszącej się do pracy Pana sędziego Wojciecha Michała Zięby zwrócono uwagę na uchybienia dotyczące sprawności procedowania w niektórych spośród rozpoznawanych spraw oraz zakwestionowano sposób sporządzania uzasadnień orzeczeń.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
2. Pachla Edyta Agnieszka sędzia sądu okręgowego pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA jednogłośnie pozytywnie 78 14
PRZECIW 8 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 11 0

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani sędzia Edyta Agnieszka Pachla urodziła się 26 kwietnia 1972 r. W 1997 r. ukończyła wyższe studia prawnicze z oceną dobrą. W 2001 r. złożyła egzamin sędziowski również z oceną dobrą. W okresie od 3 czerwca 2002 r. do 22 czerwca 2006 r. pracowała na stanowisku asesora sądowego w II Wydziale Karnym Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim. Od 23 czerwca 2006 r. do chwili obecnej pełni urząd sędziego Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim, wykonując czynności orzecznicze w II Wydziale Karnym. Obecnie orzeka na stałej delegacji w pełnym wymiarze czasu pracy w V Wydziale Karnym Sądu Okręgowego w Gliwicach.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa stwierdził, że Pani sędzia Edyta Agnieszka Pachla ukończyła wyższe studia prawnicze oraz złożyła egzamin sędziowski z ocenami dobrymi. Ponadto posiada wieloletnie doświadczenie orzecznicze, utrzymuje wysoką stabilność orzecznictwa oraz została bardzo dobrze oceniona przez sędziego wizytatora w sporządzonej ocenie kwalifikacyjnej. Kandydatka uzyskała również wysokie poparcie środowiska sędziowskiego.Po wszechstronnym rozważeniu całoksztahu okoliczności sprawy Krajowa Rada Sądownictwa uznała, że kandydatura Pani sędzi Edyty Agnieszki Pachli zostanie przedstawiona Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Gliwicach.Zdaniem Krajowej Rady Sądownictwa kandydatka przedstawiana z wnioskiem o powołanie posiada duże i różnorodne doświadczenie zawodowe, które zdobyła wykonując czynności orzecznicze jako asesor sądowy i sędzia w II Wydziale Karnym Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim. Orzeka także w pełnym wymiarze czasu na stałej delegacji w V Wydziale Karnym Sądu Okręgowego w Gliwicach. Jej orzecznictwo cechuje się wysokim poziomem merytorycznym oraz wysoką stabilnością. Została Ona bardzo dobrze oceniona przez sędziego wizytatora, który stwierdził, że jest należycie przygotowana do pełnienia urzędu sędziego sądu okręgowego.

Opinia wizytatora

Kandydatka uzyskała bardzo dobrą ocenę kwalifikacyjną. Zdaniem sędziego wizytatora staż orzeczniczy, przygotowanie merytoryczne oraz posiadane doświadczenie zawodowe i życiowe uzasadniają przekonanie, że jest Ona należycie przygotowana do wykonywania obowiązków na stanowisku sędziego sądu okręgowego. Potwierdza to również wysoka stabilność Jej orzecznictwa. Uzasadnienia orzeczeń sporządza na wysokim poziomie merytorycznym, wnikliwie i starannie. Kandydatka posiada doświadczenie zawodowe związane z rozpoznawaniem różnorodnych spraw, także o skomplikowanym stanie faktycznym 1 prawnym. Obowiązki zawodowe wykonuje sumiennie i z dużym zaangażowaniem.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
3. Zięba Wojciech Michał sędzia sądu okręgowego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA jednogłośnie, pozytywnie 63 0
PRZECIW 7 2
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 27 12

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W ocenie Zespołu pozostałe kandydatury biorące udział w konkursie nie są bardziej wyróżniające się od rekomendowanej kandydatki.W ocenie Rady pozostałe osoby biorące udział w konkursie nie posiadają wyższych kwalifikacji zawodowych od kandydatki przedstawianej z wnioskiem o powołanie, w szczególności w ocenie kwalifikacyjnej odnoszącej się do pracy Pana sędziego Wojciecha Michała Zięby zwrócono uwagę na uchybienia dotyczące sprawności procedowania w niektórych spośród rozpoznawanych spraw oraz zakwestionowano sposób sporządzania uzasadnień orzeczeń.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów