Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa

wróć do pełnej listy uchwał

Uchwała KRS nr 35/2015

Sąd: Sąd Okręgowy w Krakowie
Data posiedzenia: 13 stycznia 2015 – 16 stycznia 2015
Obwieszczenie: Monitor Polski poz. 256 z 2014
Pobierz uchwałę:http://krspl.home.pl/bip/files/2015-01-1...
Liczba wolnych stanowisk: 1
Liczba kandydatów: 4
Liczba obsadzonych stanowisk: 1
Liczba odrzuconych kandydatów: 3

Lista kandydatów

l.p. nazwisko i imiona wykonywany zawód decyzja
1. Hanszke Jacek Sylweriusz Sędzia SR pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA wszyscy 82 15
PRZECIW 0 10 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 0 0

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Jacek Sylweriusz Hanszke urodził się w 1 973 r. w Krakowie. Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ukończył w 1 996 r. z wynikiem bardzo dobrym. Po odbyciu aplikacji sądowej w okręgu ówczesnego Sądu Wojewódzkiego w Krakowie, złożył we wrześniu 1 998 r. egzamin sędziowski z łączną oceną bardzo dobrą. W 2009 r. ukończył Podyplomowe Studium Prawa Cywilnego organizowane przez Krajowe Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury we współpracy z Instytutem Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. W 201 0 r. Pan Jacek Sylweriusz Hanszke ukończył dwusemestralne Podyplomowe Studia Ekonomia i Prawo Gospodarcze dla Sędziów w zakresie ekonomii i prawa gospodarczego, organizowane przez kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej z oceną dobrą plus. Natomiast w 201 1 r. ukończył dwusemestralne studia podyplomowe w zakresie Prawa własności intelektualnej na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, z wynikiem bardzo dobrym. Również w 201 1 r. ukończył specjalistyczne szkolenie pt.: "Ekonomia i Finanse", prowadzone przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury w ramach projektu "Doskonalenie zawodowe pracowników wymiaru sprawiedliwości". Pan Jacek Sylweriusz Hanszke, z dniem 6 sierpnia 2001 r. został mianowany asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie i przydzielony do orzekania w IV Wydziale Gospodarczym, a od l września 2001 r. w V Wydziale Gospodarczym. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2003 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie. Od l kwietnia 2007 r. do 31 października 2008 r. delegowany był do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości, gdzie powierzono mu obowiązki głównego specjalisty w Biurze Analiz i Etatyzacji Sądownictwa Powszechnego. Po powrocie z delegacji orzekał w IV Wydziale Gospodarczym. Od 15 listopada 201 2 r. orzeka na delegacji w Sądzie Okręgowym w Krakowie w IX Wydziale Gospodarczym. Pan sędzia Jacek Hanszke w dniach 27 września- 2 października 201 0 r. uczestniczył w międzynarodowej hospitacji organizowanej przez Wyższy Sąd Krajowy w Kolonii (Oberlanddesgericht in K6ln), związanej z cykliczną wymianą sędziów obydwu państw. Ponadto, Pan sędzia uczestniczył w międzynarodowych konferencjach organizowanych przez Sąd Krajowy w Lipsku (Landgericht Leipzig) w dniach 19 - 22 września 201 1 r. (temat konferencji: "The Lenght of Court Proceedings"), a także w dniach lO- 13 czerwca 201 3 r. nt.: "Kontradyktoryjność w Procedurze Sądowej. Dowód z Opinii Biegłego.".

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pan sędzia Jacek Hanszke sprawnie prowadzi postępowania. Czynności podejmuje niezwłocznie, niejednokrotnie w dniu przydziału. Na wysoką ocenę zasługują również czynności zmierzające do zapewnienia sprawności postępowania (niezwłoczne kierowanie odezw do sądów o udzielenie pomocy sądowej, prawidłowo zredagowane odezwy do biegłych). Równie wysoko należy ocenić także poziom przygotowania do rozpraw. Lektura protokołów -jak wynika a oceny kwalifikacyjnej - w każdej ze skontrolowanych spraw daje podstawę do stwierdzenia, że Pan sędzia metodycznie i konsekwentnie wyjaśnia okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia, co jest niewątpliwie efektem bardzo dobrego przygotowania się do rozprawy. Redakcje orzeczeń i uzasadnień nie budzą najmniejszych wątpliwości, albowiem formułowane są w sposób prawidłowy. Warta podkreślenia jest także specyfika pracy orzeczniczej Pana sędziego polegająca na tym, że w znacznej ilości spraw kandydat kieruje strony do postępowania mediacyjnego. Z danych przedstawionych przez Przewodniczącego Wydziału wynika, że do dnia 24 września 201 3 r. w całym Wydziale do mediacji skierowano 17 spraw, z czego Pan sędzia skierował 8, tj.: 47 % ogółu. Zaangażowanie Pana sędziego Jacka Hanszke w korzystanie z mediacji ocenić należy bardzo wysoko. W tym miejscu warto zasygnalizować, że sprawy gospodarcze mają swoją specyfikę, a umiejętne wskazanie skłóconym stronom drogi wyjścia z trudnej sytuacji zawsze przynosi dobre efekty. Odnowienia wymaga także wysoki wskaźnik stabilności orzecznictwa Pana sędziego (wyższy niż średnia w Wydziale). Krajowa Rada Sądownictwa dokonując wyboru najlepszego w mmeJszym postępowaniu kandydata wzięła także pod uwagę, że największe poparcie środowiska sędziowskiego otrzymał Pan sędzia Jacek Sylweriusz Hanszke. Pozostali, biorący udział w postępowaniu kandydaci otrzymali mniejszą ilość głosów " za", i tak:

Opinia wizytatora

Oceny pracy i kwalifikacji merytorycznych Pana sędziego Jacka Hanszke dokonał sędzia wizytator do spraw cywilnych. Przeprowadzona analiza akt spraw dała sędziemu wizytatorowi podstawę do stwierdzenia, że kandydat dysponuje wiedzą na bardzo wysokim poziomie. Sprawność prowadzonych przez niego postępowań i organizacja pracy nie budzą żadnych zastrzeżeń. Orzecznictwo cechuje się bardzo wysokim poziomem merytorycznym, o czym świadczy wysoka stabilność oraz jakość sporządzonych uzasadnień. Sędzia wizytator podkreślił również rzetelność, pracowitość i zaangażowanie tego kandydata. Zaakcentował również wyróżniającą się w sprawach prowadzonych w IX Wydziale Gospodarczym Sądu Okręgowego w Krakowie umiejętność działań koncyliacyjnych i w efekcie doprowadzenia do rozwiązania ugodowego, zaistniałego pomiędzy stronami sporu. Doceniając organizację pracy i bardzo wysoki poziom merytoryczny orzecznictwa Pana sędziego Jacka Hanszke, sędzia wizytator uznał, że w pełni zachodzą podstawy do wystawienia temu kandydatowi oceny celującej.

Wizytator: wizytator do spraw cywilnych

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
2. Matz Sławomir Wacław radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0 wszyscy przeciw 2 4
PRZECIW 91 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 0 11

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pan radca prawny Sławomir Wacław Matz nie wykazał aby posiadał odpowiednie kwalifikacje merytoryczne i predyspozycje osobowościowe do sprawowania funkcji sędziego.

Opinia wizytatora

Kandydatura Pana radcy prawnego Sławomira Wacława Matza została oceniona negatywnie. Sędzia wizytator zwrócił uwagę na to, że przedstawione do oceny sprawy nie były skomplikowane zarówno pod względem stanu faktycznego, jak i prawnego. Czynności podejmowane przez Pana radcę prawnego obarczone były uchybieniami. Przykładem tego są wnioski o nadanie klauzuli wykonalności wyrokom Naczelnego Sądu Administracyjnego, w których zasądzone były na rzecz Skarbu Państwa koszty postępowania. Również forma składanych wniosków o nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi Naczelnego Sądu Administracyjnego sprowadzała się do jednego zdania i wskazania załączników. Poważne uwagi sędziego dotyczą także redakcji pism procesowych. Reasumując dostrzeżono, że większość pism procesowych wnoszonych przez Pana radcę prawnego obarczona jest uchybieniami merytorycznymi i stylistycznymi. Kandydatura Pana radcy prawnego Sławomira Wacława Matza oceniona została przez sędziego wizytatora jako spełniająca kryteria powołania na stanowisko sędziego sądu okręgowego jedynie w zakresie warunków formalnych, określonych przepisami art. 61 § l pkt l - 4 w zw. z art. 63 § 2 pkt l i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych. Przeprowadzona ocena wykazała, że Pan radca prawny nie posiada odpowiednich kwalifikacji i predyspozycji do pełnienia funkcji sędziego. Potwierdzeniem tej oceny jest ilość i rodzaj uchybień w jego pracy.

Wizytator: sędzia wizytator

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
3. Zawierzyńska-Wach Barbara Renata Sędzia SR negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA wszyscy 47 0
PRZECIW 0 46 2
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 0 13

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Wyniki osiągnięte w dotychczasowej pracy Pani sędzi Barbary Renaty Zawierzyńskiej-Wach nie są tak dobre jak w przypadku Pana sędziego Jacka Sławomira Hanszke. Ponadto, Pan sędzia zapoznał się z metodyką pracy sędziego w Sądzie Okręgowym w Krakowie, do którego pretenduje i co jest niewątpliwie istotne z punktu widzenia tego postępowania- osiąga tam bardzo dobre wyniki orzecznicze i sprawdza się jako sędzia. Kandydaturę Pani sędzi Barbary Renaty Zawierzyńskiej-Wach w tym postępowaniu, Krajowa Rada Sądownictwa oceniła jako dobrą, jednakże przy łącznym zastosowaniu wszystkich kryteriów, ustępującą wobec wybranego przez Radę kandydata.

Opinie wizytatorów

Z kolei Pani Barbara Renata Zawierzyńska-Wach została oceniona przez sędziego wizytatora jako pracowity i rzetelnie wypełniający swe obowiązki sędzia. Jednak w efektywnym czasie pracy, pomiędzy danymi statystycznymi dotyczącymi kandydatki a średnią wydziału występują różnice na niekorzyść kandydatki w zakresie liczby spraw wyznaczonych. Różnica zapewne wynika z ilości spraw z rep. "ONe" w referacie Pani sędzi w porównaniu z innymi referatami bo dane dotyczące ilości spraw w referacie kandydatki nie wskazują, aby sprawy tej kategorii toczyły się nadmiernie długo (na koniec III kwartału 201 3 r. było ich zaledwie 5 jako toczących się ponad 6 miesięcy). Natomiast wyraźnie podkreślić należy, że zdecydowanie więcej Pani sędzia wyznacza spraw z rep. "OC" bo średnio w miesiącu 35,6 przy średniej dla wydziału wynoszącej 30,5. Zdecydowanie mniej w badanym okresie Pani sędzia załatwiła spraw z rep. "ONe" bo średnio w miesiącu 72,1 podczas gdy średnia w wydziale wyniosła 94,7. Wyniki postępowania apelacyjnego za lata 201 0 -201 3 kształtują się również na dobrym poziomie, choć nieco odbiegają od wyników w wydziale, w szczególności w zakresie oddalonych apelacji. Zbliżony do średniej wydziału w badanym okresie był wskaźnik zaskarżalności orzeczeń: dla Pani sędzi wyniósł 9,1 %a dla wydziału 8,4 %. Na podkreślenie zasługuje, że w okresie objętym oceną Pani sędzia sporządziła 265 uzasadnień z czego 248 w terminie, a zaledwie w 17 sprawach w terminie do jednego miesiąca, przy czym we wszystkich tych przypadkach przekroczenie terminu zostało usprawiedliwione.

Wizytator: sędzia wizytator

Natomiast z uzupełniającej opinii o pracy Pani sędzi Barbary Renaty Zawierzyńskiej- Wach (za okres od października 201 3 r. do końca czerwca 2014 r.) wynika, że wyniki pracy Pani sędzi są lepsze statystycznie niż w poprzednim okresie czasu pracy. W konkluzji oceny sędzia wizytator wyraziła pogląd, że wnioski zawarte w poprzedniej ocenie zachowują w pełni swą aktualność.

Wizytator: pani sędzia wizytator

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
4. Żukowski Wojciech sędzia SR negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 15