Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa

wróć do pełnej listy uchwał

Uchwała KRS nr 61/2015

Sąd: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
Data posiedzenia: 12 stycznia 2015 –
Obwieszczenie: Monitor Polski poz. 578 z 2014
Pobierz uchwałę:http://krspl.home.pl/bip/files/2015-01-1...
Liczba wolnych stanowisk: 1
Liczba kandydatów: 1
Liczba obsadzonych stanowisk: 1
Liczba odrzuconych kandydatów: 0

Lista kandydatów

l.p. nazwisko i imiona wykonywany zawód decyzja
1. Korczak-Głowacz Anna Marta Sędzia SR pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 6 39 13
PRZECIW 0 12 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 27 0

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Anna Marta Korczak-Głowacz urodziła się w dniu 13 lipca 1982 r. Studia prawnicze odbyła na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Tytuł magistra prawa uzyskała w 2006 r. z wynikiem bardzo dobrym, uzyskując nadto wyróżnienie "Medal za chlubne studia". Aplikację sądową etatową odbyła w okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi w okresie od l października 2006 r. do 30 września 2009 r. We wrześniu 2009 r. złożyła egzamin sędziowski z łączna oceną bardzo dobry. Od l października 2009r. do chwili obecnej jest zatrudniona w Sądzie Okręgowym w Łodzi, w III Wydziale Cywilnym Odwoławczym na stanowisku asystenta sędziego w pełnym wymiarze czasu pracy. Pani Anna Korczak - Głowacz posiada znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym potwierdzoną certyfikatem CAE.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwałę o przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej kandydatury Pani Anny Marty Korczak - Głowacz z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego dla Łodzi - Widzewa w Łodzi, podzielając przedstawioną przez Zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa rekomendację kandydatki na pierwszym miejscu do objęcia stanowiska oraz uznając argumentację Zespołu członków Rady, że pozostali kandydaci zgłoszeni na wolne stanowisko sędziowskie spełniali w mniejszym stopniu brane łącznie, kryteria wyboru, jakimi są: doświadczenie zawodowe, uzyskane oceny kwalifikacyjne i poparcie środowiska sędziowskiego. Uwzględniono przy tym warunki powołania na stanowisko sędziego sądu rejonowego określone w art. 61 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz kryteria ustalania kolejności kandydatów wyrażone w art. 35 ust. 2 pkt l i 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa.

Opinia wizytatora

Zespół miał na uwadze, przede wszystkim to, że kandydatka uzyskała bardzo dobrą opinię kwalifikacyjną, sporządzoną przez sędziego wizytatora do spraw cywilnych Sądu Okręgowego w Łodzi Martę Witoszyńską. Sędzia wizytator rekomendowała jej kandydaturę jako wyróżniającą. Z tej opinii wnika, że oceniane projekty są sporządzane na wysokim poziomie merytorycznym i świadczą o profesjonalizmie kandydatki.

Wizytator: Marta Witoszyńska

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów