Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa

wróć do pełnej listy uchwał

Uchwała KRS nr 768/2016

Sąd: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data posiedzenia: 15 listopada 2016 – 18 listopada 2016
Obwieszczenie: Monitor Polski poz. 221 z 2016
Pobierz uchwałę:http://krspl.home.pl/bip/files/2016-11-1...
Liczba wolnych stanowisk: 2
Liczba kandydatów: 12
Liczba obsadzonych stanowisk: 2
Liczba odrzuconych kandydatów: 7

Lista kandydatów

l.p. nazwisko i imiona wykonywany zawód decyzja
1. Berk Maciej Ludwik radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0 1 0
PRZECIW 8 81 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 0 16
2. Czyszkowski Paweł Stanisław adwokat kandydatura wycofana
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA
PRZECIW
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE
3. Grudzień-Barbachowska Dorota Anna radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0 8 0
PRZECIW 8 76 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 0 16
4. Jurczuk Piotr Michał radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0 4 0
PRZECIW 8 78 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 0 16
5. Sieńko Małgorzata Maria starszy radca negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0 1 0
PRZECIW 8 81 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 0 16
6. Skłodowska Marta radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0 1 0
PRZECIW 8 81 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 0 16
7. Skwara Cezary Rafael sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie kandydatura wycofana
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA
PRZECIW
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE
8. Smołucha Jadwiga Ewa sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 8 65 13
PRZECIW 0 17 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 0 3

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Jadwiga Ewa Smolucha urodziła się 24 grudnia 1970 r. w Tarnowie. W 1995 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, uzyskując tytuł magistra prawa z ogólną oceną dobrą. Po ukończeniu studiów, w okresie od września 1995 r. do marca 1996 r., była zatrudniona w spółce Konstrukcja Budowa Kooperacja Sp. z o.o. w Tamowie na stanowisku referenta prawnego. Następnie, od kwietnia 1996 r. do marca 2000 r. była zatrudniona w Zakładach Azotowych w Tamowie-Mościcach S.A. w Tamowie na stanowisku samodzielnego referenta do spraw prawa finansowego. Po odbyciu w latach 1995 -1997 aplikacji sądowej w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Tarnowie, w październiku 1997 r. złożyła egzamin sędziowski z łącznym wynikiem dobrym. Od kwietnia 2000 r. do maja 2000 r. pracowała w Sądzie Okręgowym w Warszawie na stanowisku starszego inspektora sądowego. Obowiązki wykonywała w XIV Wydziale Ubezpieczeń Społecznych. Z dniem 15 maja 2000 r. została mianowana referendarzem sądowym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie. Powierzone obowiązki wykonywała w XVI Wydziale Gospodarczym Rejestrowym. Z dniem 28 grudnia 2000 r. została mianowana asesorem sądowym w tym Sądzie. Obowiązki orzecznicze wykonywała nadal w XVI Wydziale Gospodarczym Rejestrowym, a następnie w: XX Wydziale Krajowego Rejestru Sądowego, XIII Wydziale Gospodarczym oraz w XV Wydziale Gospodarczym, w którym powierzono jej pełnienie obowiązków przewodniczącej. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2003 r. została powołana na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie. Od listopada 2003 r. pełniła funkcję przewodniczącej XV Wydziału Gospodarczego tego Sądu. W 2004 r. ukończyła studia podyplomowe w zakresie prawa europejskiego dla sędziów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z wynikiem bardzo dobrym. Z dniem l stycznia 2006 r., wobec zniesienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, została przeniesiona do nowoutworzonego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie. Obowiązki orzecznicze wykonywała w IX Wydziale Gospodarczym, w którym powierzono jej pełnienie obowiązków przewodniczącej a od kwietnia 2006 r. pełniła funkcję przewodniczącej tego Wydziału. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 kwietnia 2006 r. została delegowana z dniem 4 maja 2006 r. do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Obowiązki orzecznicze wykonywała w XX Wydziale Gospodarczym. W 2008 r. ukończyła studia podyplomowe w zakresie ekonomii i prawa gospodarczego w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie z wynikiem celującym. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2008 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie, w którym orzeka do chwili obecnej. W 2011 r. ukończyła studia podyplomowe w zakresie prawa własności intelektualnej na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie z wynikiem dobrym plus. Również w 2011 r. Pani sędzi powierzono funkcję wizytatora do spraw gospodarczych. Obowiązki związane z pełnieniem tej funkcji wykonywała w XIX Wydziale Wizytacyjnym Sądu Okręgowego w Warszawie, a obowiązki orzecznicze w XX Wydziale Gospodarczym tego Sądu w wymiarze dwóch sesji w miesiącu. Ponadto, od 2011 r. na podstawie delegacji, udzielanych przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie, orzeka w tym Sądzie średnio raz na kwartał. Od 2012 r. dodatkowo orzekała w XX Wydziale Gospodarczym w wymiarze jednej sesji w miesiącu oraz w XXII Wydziale Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych, również w wymiarze jednej sesji w miesiącu. W 2013 r. ukończyła studia podyplomowe w zakresie retoryki i kreowania wizerunku dla prawników na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z wynikiem dobrym. Od września 2014 r. dodatkowo orzeka w XXII Wydziale Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych w wymiarze dwóch sesji w miesiącu. Również w 2014 r. ukończyła studia podyplomowe w zakresie prawa konstytucyjnego dla sędziów orzekających w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, rodzinnego oraz pracy i ubezpieczeń społecznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego z wynikiem bardzo dobrym.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

O przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej kandydatur Pani Jadwigi Ewy Smoluchy oraz Pana Radosława Piotra Teresiaka zadecydował całokształt okoliczności sprawy, a w szczególności posiadane przez nich duże i różnorodne doświadczenie zawodowe, wyróżniające oceny kwalifikacyjne oraz wyróżniające oceny Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, a także najwyższe poparcie Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie i Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Osoby przedstawione z wnioskiem o powołanie prezentują wysoki poziom wiedzy w dziedzinie administracji publicznej oraz prawa administracyjnego i innych dziedzin prawa związanych z działaniem organów administracji publicznej.

Opinia wizytatora

W ocenie sędzi wizytator kandydatka posiada bardzo wysokie kwalifikacje. Dysponuje dużą wiedzą prawniczą w dziedzinie szeroko rozumianego prawa gospodarczego, prawa znaków towarowych i wzorów użytkowych, a także prawa procesowego, którą potrafi odpowiednio stosować w praktyce. Sporządzane przez nią uzasadnienia cechuje przejrzystość a zawarta w nich argumentacja jest poparta wykładnią przepisów i właściwym orzecznictwem. Sędzia wizytator oceniła także bardzo wysoko sprawność prowadzonych przez opiniowaną postępowań, uznając pracę Pani sędzi w referacie za wzorową.

Wizytator: Krystyna Madalińska-Urbaniak

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
9. Świercz Monika adwokat negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 3 28 0
PRZECIW 5 54 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 0 16
10. Świercz Monika adwokat negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 3 28 0
PRZECIW 5 54 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 0 16
11. Teresiak Radosław Piotr doradca podatkowy pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 8 67 13
PRZECIW 0 16 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 0 3

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Radosław Piotr Teresiak urodził s1ę 27 lipca 1974 r. w Żyrardowie. W 1999 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, uzyskując tytuł magistra prawa z ogólną oceną dobrą. W latach 1999-2000 pracował jako specjalista w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Warszawie. W latach 2000-201 O był zatrudniony w Ministerstwie Finansów, kolejno jako: referendarz, inspektor kontroli skarbowej, naczelnik Wydziału Prawnego w Departamencie Kontroli Skarbowej, zastępca dyrektora Departamentu Kontroli Skarbowej oraz rzecznik dyscyplinarny. W 200 l r. ukończył studia podyplomowe w zakresie prawa podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego z wynikiem dobrym. W latach 2002-2006 odbył studia doktoranckie w zakresie nauk ekonomicznych w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Z dniem 15 kwietnia 2004 r. został powołany przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej na inspektora kontroli skarbowej czwartego stopnia w Departamencie Kontroli Skarbowej Ministerstwa Finansów. W dniu 22 września 2005 r. złożył z wynikiem pozytywnym egzamin na doradcę podatkowego. Decyzją z 4 kwietnia 2007 r. Krajowa Rada Doradców Podatkowych postanowiła wpisać Pana Radosława Piotra Teresiaka na listę doradców podatkowych. W kwietniu 2006 r. kandydat ukończył aplikację legislacyjną w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z wynikiem zadowalającym. Od 20 l O r. do chwili obecnej prowadzi własną Kancelarię Doradztwa Podatkowego w Warszawie.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

O przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej kandydatur Pani Jadwigi Ewy Smoluchy oraz Pana Radosława Piotra Teresiaka zadecydował całokształt okoliczności sprawy, a w szczególności posiadane przez nich duże i różnorodne doświadczenie zawodowe, wyróżniające oceny kwalifikacyjne oraz wyróżniające oceny Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, a także najwyższe poparcie Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie i Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Osoby przedstawione z wnioskiem o powołanie prezentują wysoki poziom wiedzy w dziedzinie administracji publicznej oraz prawa administracyjnego i innych dziedzin prawa związanych z działaniem organów administracji publicznej.

Opinia wizytatora

W ocenie sędzi wizytator przygotowywane przez kandydata dokumenty, często dotyczące skomplikowanej i problematycznej materii podatkowej, są sporządzone profesjonalnie i starannie. Opiniowany wykazuje bardzo dobre przygotowanie merytoryczne i posiada predyspozycje do pełnienia urzędu sędziowskiego. Na podkreślenie zasługuje, że nabył doświadczenie, pracując w organach podatkowych, jak również prowadząc działalność jako doradca podatkowy. Sędzia wizytator stwierdziła, że dotychczasowa praktyka zawodowa Pana Radosława Piotra Teresiaka daje gwarancję, że w przypadku wyboru na urząd sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego, będzie prawidłowo i z zaangażowaniem wykonywał powierzone obowiązki.

Wizytator: Marzena Milewska- Karczewska

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
12. Tymińska- Góralczyk Jolanta adwokat kandydatura wycofana
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA
PRZECIW
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE