Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa

wróć do pełnej listy uchwał

Uchwała KRS nr 14/2021

Sąd: Sąd Okręgowy
Data posiedzenia: 12 stycznia 2021 –
Obwieszczenie: Monitor Polski poz. 622 z 2020 r.
Pobierz uchwałę:https://bip.krs.pl/index.php?c=getfile&i...
Liczba wolnych stanowisk: 1
Liczba kandydatów: 1
Liczba obsadzonych stanowisk: 1
Liczba odrzuconych kandydatów: 0

Lista kandydatów

l.p. nazwisko i imiona wykonywany zawód decyzja
1. Czerkawski Piotr Marek sędzia Sądu Rejonowego w Płocku. pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 15 3
PRZECIW 0 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 0

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Piotr Marek Czerkawski urodził się w 1978 r. w Kutnie. W 2002 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu z oceną dobrą, uzyskując tytuł magistra. Od 22 kwietnia 2003 r. do 31 października 2005 r. pracował w Kancelarii Radcy Prawnego Ryszarda Kowalczyka w Kutnie na stanowisku stażysty, a następnie asystenta radcy prawnego. Po odbyciu pozaetatowej aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Płocku, w dniu 26 września 2005 r. złożył egzamin sędziowski z wynikiem ogólnym dobrym. Od 6 grudnia 2005 r. do 31 marca 2006 r. był zatrudniony w Sądzie Rejonowym w Ciechanowie jako asystent sędziego. Z dniem 1 kwietnia 2006 r. został 2 mianowany asesorem sądowym z powierzeniem czynności sędziowskich w Sądzie Rejonowym w Ciechanowie i skierowany do orzekania w IV Wydziale Pracy. Od 1 grudnia 2006 r. został skierowany do orzekania w wymiarze 2/8 etatu w IV Wydziale Pracy oraz w wymiarze 6/8 etatu w Wydziale Cywilnym. Incydentalnie orzekał również w V Wydziale Gospodarczym tego Sądu. Od 1 lutego 2007 r. orzekał w I Wydziale Cywilnym. W dniu 12 czerwca 2007 r. ukończył dwusemestralne studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie ekonomii i prawa gospodarczego dla sędziów i prokuratorów, z wynikiem celującym. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 2009 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Ciechanowie. Od 1 października 2009 r. do 31 sierpnia 2012 r. pełnił obowiązki Przewodniczącego IV Wydziału Pracy w tym Sądzie. W dniu 8 czerwca 2010 r. ukończył podyplomowe studium prawa cywilnego dla sędziów sądów powszechnych, zorganizowane przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury we współpracy z Instytutem Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Minister Sprawiedliwości z dniem 1 września 2012 r. przeniósł Pana sędziego, na jego prośbę, na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Płocku, gdzie orzekał w pełnym wymiarze czasu pracy w I Wydziale Cywilnym. Z dniem 1 stycznia 2017 r. został przeniesiony do orzekania w IV Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego w Płocku. Pan sędzia wielokrotnie w latach 2011-2018 był delegowany do pełnienia czynności w zakresie uzupełnienia składu orzekającego w sprawach apelacyjnych w VI Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Płocku oraz w latach 2015-2016 - w IV Wydziale Cywilnym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Płocku. Od 1 marca 2018 r. został delegowany do orzekania w Sądzie Okręgowym w Płocku VI Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na okres 6 miesięcy. Kolejne delegacje okresowe trwały nieprzerwanie od 1 września 2018 r. do 29 lutego 2020 r., natomiast od 1 marca 2020 r. został delegowany do orzekania w Sądzie Okręgowym w Płocku, na czas nieokreślony. Jest współautorem artykułu dotyczącego problemów związanych z opiniowaniem spraw sądowych przez biegłych sądowych w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, który ukazał się w Dzienniku Gazecie Prawnej, w numerze 47 z dnia 1-3 grudnia 2017 r. w dodatku dla prenumeratorów. Pan sędzia systematycznie pogłębia swoją wiedzę i doskonali umiejętności uczestnicząc w licznych szkoleniach zawodowych, także zagranicznych.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

O przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Pana Piotra Marka Czerkawskiego zadecydował całokształt okoliczności sprawy, a w szczególności wieloletnie, różnorodne doświadczenie zawodowe i życiowe, zdobyte przez niego podczas pracy orzeczniczej w różnych wydziałach sądu rejonowego, jak również podczas orzekania na delegacji w sądzie okręgowym, a ponadto pełnienie funkcji kierowniczej w wymiarze sprawiedliwości, bardzo dobra ocena kwalifikacji zawodowych i jednogłośne poparcie Kolegium Sądu Okręgowego w Płocku.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacji Pana Piotra Marka Czerkawskiego sporządziła Pani Ewa Solecka - sędzia wizytator ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Sądu Okręgowego w Płocku, która wskazała, że jest bardzo dobrym kandydatem do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego. Posiada kwalifikacje merytoryczne i długoletnie doświadczenie zawodowe, a ponadto odznacza się wszechstronną i stale pogłębianą wiedzą prawniczą, którą umiejętnie wykorzystuje w praktyce zawodowej. Wypracowana przez kandydata metodyka pracy sędziowskiej pozostaje na bardzo dobrym poziomie. Kandydat posiada duże doświadczenie orzecznicze zdobyte w trakcie pełnienia urzędu na stanowiskach sędziego w Sądzie Rejonowym w Ciechanowie Wydziale Pracy, w Sądzie Rejonowym w Płocku, początkowo w Wydziale Cywilnym, a od 1 stycznia 2017 r. - w Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, a także od marca 2018 r. podczas orzekania w Sądzie Okręgowym w Płocku VI Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Posiada obecnie ponad 14-letnie doświadczenie orzecznicze. Na bieżąco podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, ukończył dwusemestralne studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie ekonomii i prawa gospodarczego dla sędziów i prokuratorów z wynikiem celującym oraz podyplomowe studium prawa cywilnego dla sędziów sądów powszechnych. Brał również udział w licznych szkoleniach i konferencjach, zarówno z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego, ubezpieczeń społecznych, jak i prawa europejskiego, w tym w szkoleniach zagranicznych. Analiza akt spraw i wyników statystycznych kandydata wskazuje na dużą umiejętność organizowania pracy. Pan sędzia niezwłocznie po skierowaniu sprawy do jego referatu nadaje jej odpowiedni bieg. Wyznaczając pierwszy termin rozprawy wydaje niezbędne zarządzenia, mające na celu zgromadzenie przed tym terminem materiału dowodowego w postaci dokumentów. Dostrzega istotę problematyki prawnej rozstrzyganych spraw. Dzięki dobremu przygotowaniu i organizacji rozpraw dużą liczba spraw kończy na pierwszym terminie rozprawy. Rozprawy odraczane są na konkretny termin, przy czym odstęp czasowy między kolejnymi terminami rozpraw z reguły wynosi około dwa miesiące. Rytmika podejmowanych czynności procesowych jest prawidłowa, a terminowość sporządzania uzasadnień orzeczeń jest wzorowa, gdyż niemal w 100% uzasadnienia sporządzane są w terminie. Orzeczenia mają prawidłową formę i treść, zaś uzasadnienia są pisane językiem wystarczająco zrozumiałym dla stron nie będących prawnikami, a jednocześnie zawierają wszystkie niezbędne elementy i rozważania prawne pozwalające na kontrolę instancyjną, z powołaniem właściwych przepisów prawa i orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz sądów apelacyjnych. W uzasadnieniach sporządzanych w II instancji odnosił się do wszystkich zarzutów apelacji. Poziom orzecznictwa potwierdzony wskaźnikami stabilności jest dobry. Liczba spraw załatwionych w Sądzie Okręgowym w Płocku w I instancji w ramach delegacji jest wyższy od średniej wydziału. W okresie objętym kontrolą w żadnej ze spraw prowadzonych przez kandydata nie stwierdzono przewlekłości postępowania, nie stwierdzono również niezgodności 4 z prawem prawomocnego orzeczenia ani nie wydano orzeczenia uwzględniającego skargę nadzwyczajną lub wniosek o unieważnienie prawomocnego orzeczenia. W ocenie sędzi wizytator, kandydat zasługuje na bardzo dobrą ocenę kwalifikacji oraz metodyki pracy. Swoje obowiązki wykonuje z poszanowaniem praw stron i uczestników postępowania, a jego kultura urzędowania, kultura osobista i stosunek do współpracowników nie budzi zastrzeżeń. Cechuje go bardzo dobra organizacja pracy, prowadzone postępowania przebiegają bardzo sprawnie, a uchybienia są drobne i nie rzutują negatywnie na ocenę jego pracy. Okres przepracowany w ramach delegacji w Sądzie Okręgowym w Płocku VI Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wynoszący 2,5 roku pozwala na pozytywne zweryfikowanie jego przydatności dla tego wydziału, potwierdzając wysoki poziom jego wiedzy fachowej oraz sprawność w prowadzeniu postępowań. Reasumując sędzia wizytator stwierdziła, że kandydat posiada odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie, umiejętności i cechy osobiste gwarantujące właściwe wykonywanie funkcji orzeczniczych na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Płocku.

Wizytator: Ewa Solecka

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów