Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa

wróć do pełnej listy uchwał

Uchwała KRS nr 73/2016

Sąd: Sąd Rejonowy w Bartoszycach
Data posiedzenia: 12 stycznia 2015 – 15 stycznia 2015
Obwieszczenie: Monitor Polski poz. 596 z 2015
Pobierz uchwałę:http://krspl.home.pl/bip/files//2016-01-...
Liczba wolnych stanowisk: 1
Liczba kandydatów: 3
Liczba obsadzonych stanowisk: 1
Liczba odrzuconych kandydatów: 1

Lista kandydatów

l.p. nazwisko i imiona wykonywany zawód decyzja
1. Krysztofiak Agnieszka Katarzyna kandydatura wycofana
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA
PRZECIW
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE
2. Maj Renata Teresa asystent sędziego pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA jednogłośnie pozytywnie 49 14
PRZECIW 12 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 11 0

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Renata Teresa Maj urodziła się w dniu 3 października 1981 r. w Biskupcu. W 2005 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie z oceną bardzo dobrą. Ponadto w tym samym roku ukończyła studia magisterskie na kierunku stosunki międzynarodowe na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z oceną dobrą plus. W latach 2005-2008 odbywała aplikację sądową pozaetatową w okręgu Sądu Okręgowego w Olsztynie. W 2008 r. złożyła egzamin sędziowski z oceną dostateczną plus. Od 3 kwietnia 2007 r. do chwili obecnej jest zatrudniona w VII Wydziale Karnym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Olsztynie w charakterze asystenta sędziego. Okresowo wykonywała także obowiązki asystenckie w II Wydziale Karnym oraz IV Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych tego Sądu. Z własnej inicjatywy podejmowała dodatkowo współpracę z sędziami orzekającymi w IX Wydziale Cywilnym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Olsztynie. Z dniem 20 września 2013 r. została powołana przez Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej do pełnienia funkcji pozaetatowego członka Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie na okres kadencji do 31 października 2016 r. W 2015 r. kandydatka ukończyła trzysemestralne studia podyplomowe w zakresie kształcenia pedagogicznego na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z wynikiem bardzo dobrym oraz dwusemestralne studia podyplomowe w zakresie prawa dowodowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie również z wynikiem bardzo dobrym. Ponadto systematycznie uczestniczy w różnorodnych szkoleniach zawodowych, co potwierdzają załączone do zgłoszenia zaświadczenia i certyfikaty. Od 4 października 2015 r. do chwili obecnej kandydatka jest również zatrudniona na podstawie umowy zlecenia w charakterze nauczyciela przedmiotu " podstawy prawa administracyjnego" w Policealnej Szkole dla Dorosłych "Educatio" w Warszawie.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

O przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej kandydatury Pani Renaty Teresy Maj zadecydował całokształt okoliczności przedmiotowej sprawy, w szczególności jej wysokie kwalifikacje oraz duże i różnorodne doświadczenie zawodowe, pozytywna ocena kwalifikacji, wyróżniające opinie służbowe, a także wyższe poparcie Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Olsztynie.

Opinia wizytatora

Kandydatka uzyskała pozytywną ocenę kwalifikacji. W ocenie sędziego wizytatora posiada bardzo dobrą znajomość przepisów prawa materialnego i procesowego oraz umiejętność ich praktycznego stosowania. Projekty uzasadnień orzeczeń przedkładane przez kandydatkę odpowiadają wymaganiom formalnym oraz prezentują wysoki poziom merytoryczny. Jest osobą niezwykle pracowitą, zdyscyplinowaną, bezkonfliktową i odpowiedzialną. Posiada wysoką kulturę osobistą. Zachowuje także właściwy stosunek do przełożonych i współpracowników. Sędzia wizytator wyraził przekonanie, że kandydatka daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków sędziego oraz zasługuje na powołanie. Pani Renata Teresa Maj została w sposób wyróżniający oceniona przez przełożonych i sędziów, z którymi współpracuje wykonując obowiązki asystenta sędziego, co potwierdzają załączone do zgłoszenia kandydatki opinie służbowe.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
3. Miśta Paweł Jan referendarz sądowy negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA jednogłośnie pozytywnie 46 0
PRZECIW 9 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 17 14

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Paweł Jan Miśta posiada wyraźnie krótszy staż pracy w ramach wymiaru sprawiedliwości od kandydatki przedstawianej z wnioskiem o powołanie. Jest referendarzem sądowym w Sądzie Rejonowym w Olsztynie od l stycznia 2014 r. do chwili obecnej.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pan Paweł Jan Miśta nie posiada - w świetle zgromadzonych w sprawie i ocenionych łącznie materiałów- wyższych kwalifikacji zawodowych, co skutkowało nieprzedstawieniem jego kandydatury z wnioskiem o powołanie w ramach niniejszego konkursu.

Opinia wizytatora

Uzyskał pozytywną ocenę kwalifikacji, z której wynika, że posiada dobrą wiedzę prawniczą oraz doświadczenie w stosowaniu przepisów w praktyce. W sposób trafny i umiejętny podejmuje decyzje oraz samodzielnie i właściwie organizuje sobie pracę.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów