Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa

wróć do pełnej listy uchwał

Uchwała KRS nr 20/2021

Sąd: Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Data posiedzenia: 12 stycznia 2021 –
Obwieszczenie: Monitor Polski poz. poz. 323 z 2018 r.
Pobierz uchwałę:https://bip.krs.pl/index.php?c=getfile&i...
Liczba wolnych stanowisk: 9
Liczba kandydatów: 17
Liczba obsadzonych stanowisk: 8
Liczba odrzuconych kandydatów: 3

Lista kandydatów

l.p. nazwisko i imiona wykonywany zawód decyzja
1. Brancewicz Krzysztof Antoni radca prawny, pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA
PRZECIW
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Podczas posiedzenia plenarnego 20 listopada 2018 r. uchwałą nr 549/2018 Krajowa Rada Sądownictwa zadecydowała o 1. przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o powołanie do pełnienia urzędu

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
2. Brzozowska Katarzyna sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku, pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0 11 12
PRZECIW 3 72 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 3 2

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Katarzyna Brzozowska urodziła się 2 lipca 1973 r. w Gdańsku. W latach 1996 -1997 była zatrudniona jako nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Gdańsku. W 1997 r. ukończyła na Uniwersytecie Gdańskim, wyższe studia prawnicze z oceną bardzo dobrą i uzyskała tytuł magistra. Po odbyciu aplikacji sądowej, złożyła w 1999 r. egzamin sędziowski z łącznym wynikiem bardzo dobrym. Z dniem 15 października 1999 r. została mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Gdańsku. Orzekała w III Wydziale Karnym. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2002 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Gdańsku. W dalszym ciągu orzekała w III Wydziale Karnym. Z dniem 21 lipca 2002 r. została przeniesiona do orzekania w VIII Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego w Gdańsku. W związku ze zniesieniem Sądu Rejonowego w Gdańsku, z dniem 1 lipca 2005 r. została przeniesiona na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku. Orzekała w VI Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Ponadto w okresie od stycznia do kwietnia 2011 r. o orzekała w X Wydziale 5 Karnym. Od 8 stycznia 2014 r. do 10 lutego 2016 r. pełniła funkcję zastępcy Przewodniczącego VI Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 16 listopada 2015 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych, na podstawie rozprawy doktorskiej „Uzupełniająca odpowiedzialność pracodawcy za wypadki przy pracy”. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lutego 2016 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Gdańsku. Orzekała w VIII Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Z dniem 1 maja 2018 r. powierzono jej pełnienie obowiązków sędziowskich w X Wydziale Wizytacyjnym Sądu Okręgowego w Gdańsku na stanowisku sędziego wizytatora do spraw pracy i ubezpieczeń społecznych. Pani Katarzyna Brzozowska jest autorką następujących publikacji: 1. „Przyczyna zewnętrzna wypadku przy pracy”, Monitor Prawa Pracy 2014, nr 10 (autor); 2. „Obowiązek zwrotu nienależnie pobranego świadczenia z ubezpieczenia społecznego”, Przegląd Sądowy 2015, nr 7-8 (współautor); 3. „Zakres opiniowania w kontekście czynienia ustaleń faktycznych przez biegłego” [w:] Ł. Błaszczak (red.), K. Markiewicz (red.) „Rola biegłego w postępowaniach sądowych”, Wrocław 2016 (autor); 4. „Podstawa wymiaru świadczeń z ubezpieczenia chorobowego”, Przegląd Sądowy 2016, nr 4 (współautor); 5. „Wypadek przy pracy jako ryzyko ubezpieczeniowe”, KSAG 2017, nr III (współautor). Pani Katarzyna Brzozowska systematycznie podnosi kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w szkoleniach. Kandydatka ukończyła także studia podyplomowe w języku angielskim (University of Cambridge of Continuing Education).

Uzasadnienie wyboru przez KRS

O przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Pani Katarzyny Brzozowskiej i Pani Beaty Golby-Kilian, zadecydował całokształt okoliczności sprawy, a w szczególności: duże doświadczenie zawodowe oraz pozytywne wnioski płynące z ocen ich pracy i kwalifikacji. Rada nie pominęła również opinii Kolegium Sądu Apelacyjnego w Gdańsku ani wyników głosowania Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej, jednak - w świetle całości zgromadzonej dokumentacji - uznała, że nie są one w pełni miarodajne w odniesieniu do Pani Katarzyny Brzozowskiej, bowiem wnioski płynące z jej oceny kwalifikacji, oraz nadesłanej uzupełniającej dokumentacji - przemawiają za jej wyborem. Wobec powyższego, Krajowa Rada Sądownictwa zadecydowała o przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Pani Katarzyny Brzozowskiej i Pani Beaty Golby -Kilian na dwa spośród dziewięciu stanowisk sędziego Sądu Apelacyjnego w Gdańsku.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacji Pani Katarzyny Brzozowskiej sporządził Pan dr Maciej Piankowski - sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. Przeprowadzona przez niego ocena orzecznictwa Pani Katarzyny Brzozowskiej pozwoliła na wyrażenie opinii, że jest ona dość dobrym kandydatem na stanowisko sędziego sądu apelacyjnego. Zdaniem opiniującego kandydatka posiada szeroką wiedzę teoretyczną, uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych, ciągle rozwija wiedzę prawniczą, uczestniczyła w znacznej liczbie szkoleń, które miały na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pełnienia służby sędziowskiej. Jest też autorką publikacji z zakresu ubezpieczeń społecznych. W sposób odpowiedzialny i z dużym zaangażowaniem podchodzi do obowiązków, co przejawia się w liczbie wyznaczonych posiedzeń i liczbie zakończonych spraw, a zatem dobrej efektywności pracy. W toku kontroli 6 nie stwierdzono żadnych istotnych uchybień w prowadzeniu spraw. Zarówno wyroki jak i pozostałe orzeczenia mają poprawną, staranną formę, co świadczy o opanowaniu metodyki pracy sędziego w dobrym stopniu. Generalnie na dobrym poziomie są także sporządzane przez opiniowaną uzasadnienia orzeczeń. Terminowość sporządzania uzasadnień wyroków jest bardzo dobra, a należy podkreślić, że obowiązkom w tym zakresie opiniowana sprostała przy znacznym obciążeniu orzeczniczym, liczbą odbywanych dni rozpraw i ciężarem gatunkowym rozpoznawanych spraw. Pan Wiceprezes Sądu Okręgowego w Gdańsku oraz Pani Prezes Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku podkreślali w swych opiniach, że Pani Katarzyna Brzozowska jest osobą inteligentną, doskonałe zorganizowaną, sumienną, odpowiedzialną i punktualną. Zawsze należycie przygotowuje się do wyznaczonych rozpraw. Sprawy rozpoznawane przez nią charakteryzują się dobrą koncentracją materiału dowodowego. Czynności w sprawach podejmuje zawsze na bieżąco i terminowo, a pracę organizuje prawidłowo. Jest bardzo zaangażowana przy rozpoznawaniu spraw, samodzielna i zdyscyplinowana, cechuje ją bardzo wysoki stopień odpowiedzialności za powierzone sprawy i nie ma trudności przy podejmowaniu decyzji w tych sprawach, co ma znaczący wpływ na sprawność postępowania sądowego. Jest osobą o wysokiej kulturze osobistej, co przekłada się na wysoką kulturę urzędowania. Współpraca z pozostałymi sędziami i pracownikami układa się jak najbardziej prawidłowo, gdyż jest osobą zawsze pomocną, uprzejmą i milą. Pani Katarzyna Brzozowska wykazuje się umiejętnościami organizatorskimi, zaangażowaniem w problemy swoich współpracowników, dyplomatycznym podejściem do spraw wywołujących konflikty oraz dużym zrozumieniem. Ponadto jest osobą opanowaną, zrównoważoną i bardzo taktowną, pogodną, cieszy się sympatią i szacunkiem współpracowników. Nie budzi też zastrzeżeń kultura prowadzenia przez Panią Sędzię rozpraw, nie wpłynęły żadne skargi dotyczące sprawności postępowania ani zachowania przy pełnieniu czynności orzeczniczych. Powyższe pozwoliło oceniającemu na dobrą ocenę kwalifikacji Pani Katarzyny Brzozowskiej.

Wizytator: Maciej Piankowski

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
3. Brzozowski Sebastian Marek sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku, negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA
PRZECIW
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE
4. Gajewski Krzysztof Michał sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku, kandydatura wycofana
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA
PRZECIW
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE
5. Golba-Kilian Beata sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku, pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 6 82 9
PRZECIW 0 1 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 0 5

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Beata Golba-Kilian urodziła się 19 marca 1968 r. w Gdyni. W 1992 r. ukończyła na Uniwersytecie Gdańskim wyższe studia prawnicze z oceną bardzo dobrą i uzyskała tytuł magistra. Po odbyciu aplikacji sądowej, złożyła w 1994 r. egzamin sędziowski z łącznym wynikiem bardzo dobrym. W 1994 r. kandydatka złożyła również, przed komisją egzaminacyjną Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie, egzamin radcowski z łączną oceną dobrą. Z dniem 20 października 1994 r. została mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Gdyni. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 17 października 1996 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku Sądzie Sądu Rejonowego w Gdyni. Z dniem 1 grudnia 1997 r. została przeniesiona na stanowisko sędziego do Sądu Rejonowego w Gdańsku. Orzekała w wydziale gospodarczym - rejestrze zastawów. Z dniem 15 marca 1999 r. została ponownie przeniesiona na stanowisko sędziego do Sądu Rejonowego w Gdyni. W 2004 r. ukończyła z wynikiem bardzo dobrym studia podyplomowe z zakresu Prawa Europejskiego dla Sędziów, zorganizowane przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2006 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Gdańsku. Początkowo orzekała w VII Wydziale Pracy, następnie w XV Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych a od kwietnia 2011 r. ponownie w VII Wydziale Pracy. Od 16 kwietnia 2018 r. kandydatka orzeka w ramach stałej delegacji udzielonej przez Ministra Sprawiedliwości na delegacji w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku. Powierzone obowiązki pełni w III Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

O przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Pani Katarzyny Brzozowskiej i Pani Beaty Golby-Kilian, zadecydował całokształt okoliczności sprawy, a w szczególności: duże doświadczenie zawodowe oraz pozytywne wnioski płynące z ocen ich pracy i kwalifikacji. Rada nie pominęła również opinii Kolegium Sądu Apelacyjnego w Gdańsku ani wyników głosowania Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej, jednak - w świetle całości zgromadzonej dokumentacji - uznała, że nie są one w pełni miarodajne w odniesieniu do Pani Katarzyny Brzozowskiej, bowiem wnioski płynące z jej oceny kwalifikacji, oraz nadesłanej uzupełniającej dokumentacji - przemawiają za jej wyborem. Wobec powyższego, Krajowa Rada Sądownictwa zadecydowała o przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Pani Katarzyny Brzozowskiej i Pani Beaty Golby -Kilian na dwa spośród dziewięciu stanowisk sędziego Sądu Apelacyjnego w Gdańsku.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacji Pani Beaty Golby-Kilian sporządziła Pani Daria Stanek - sędzia wizytator do spraw prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. Dokonana przez opiniującą ocena kwalifikacji Pani Beaty Golby-Kilian pozwoliła na wyrażenie opinii, iż jest ona bardzo dobrą kandydatką na wolne stanowisko sędziego Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. Wszystkie skontrolowane przez opiniującą sprawy pozwalają na wyprowadzenie pozytywnej oceny w zakresie sprawności postępowania spraw prowadzonych przez kandydatkę. Wyniki osiągane przez opiniowaną w zakresie załatwialności spraw są bardzo dobre. Sprawnie prowadzone postępowanie dowodowe w sprawach, właściwy system organizacji pracy oceniony został wysoce pozytywnie. Podczas kontroli wszystkich spraw nie stwierdzono żadnej bezczynności w zakresie szybkości postępowania ze strony kandydatki. Pani Beata Golba-Kilian legitymuje się odpowiednim stażem pracy i doświadczeniem praktycznym. Liczba wyznaczanych posiedzeń i rozpraw, liczba załatwień, efektywny czas pracy, sporządzenie zdecydowanej większości pisemnych uzasadnień orzeczeń w terminie ustawowym, a w nieznacznej części po terminie, ale w sposób usprawiedliwiony, wskazują na wysoką odpowiedzialność kandydatki w podejściu do obowiązków zawodowych. Merytoryczny poziom orzecznictwa Pani sędzi - jego stabilność, należy uznać za dobry - lepszy, bądź na poziomie orzecznictwa wydziału i apelacji. Pisemne uzasadnienia orzeczeń wydawanych przez opiniowaną formułowane są zgodnie z wymogami art. 328 kpc. W opinii Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku podkreślono inteligencję, niezmierną sumienność i odpowiedzialność kandydatki w wykonywaniu powierzonych jej zadań. Pan Wiceprezes wskazał na dobre relacje z pozostałymi sędziami i pracownikami sądu. Podkreślił zdolność szybkiego reagowania na powstające konflikty i umiejętność ich zażegnywania. Duże zaangażowanie w pracę, umiejętności organizatorskie i dyplomatyczne podejście do spraw trudnych sprawiają, iż jest to bardzo dobry pracownik i sędzia. Również w trakcie delegacji w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku Pani sędzia dała się poznać jako osoba bardzo taktowna, życzliwa i dobrze przygotowana do każdego posiedzenia. Analizuje dogłębnie pojawiające się problemy natury prawnej, czy procesowej, wykazuje zdolność do logicznego rozumowania i wyciągania trafnych wniosków. W zakresie uzasadnień orzeczeń, jakie zapadły w drugiej instancji, a które znalazły akceptację pozostałych członków składu orzekającego, szczegółowo odnosiła się do wszystkich zarzutów apelacyjnych oraz czyniła dodatkowe faktyczne ustalenia własne sądu odwoławczego w przypadku uzupełnienia materiału dowodowego sprawy w trybie art. 382 kpc. Uzasadnienia te zawierały analizę przyczyn zmiany zaskarżonego wyroku, bądź jego uchylenia do ponownego rozpoznania ze szczegółowym wskazaniem wytycznych dla sądu I instancji. Każde orzeczenie zawierało także rozstrzygnięcie o kosztach procesu. Pani sędzia zyskała akceptację sędziów wydziału pracy, w którym odbywa obecnie delegację. W ocenie opiniującej Pani Beata Golba-Kilian posiada odpowiednią wiedzę prawniczą, umiejętność dokonywania właściwej interpretacji przepisów prawa materialnego i procesowego oraz stosowania ich w praktyce orzeczniczej. Na bieżąco śledzi zmiany ustawodawcze, które w dziedzinie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych nie należą do rzadkich. Zapoznaje się z orzecznictwem Sądu Najwyższego i sądów powszechnych, prawem unijnym stosując je właściwie - w analogicznych stanach faktycznych rozpoznawanych spraw - dla poparcia swojego rozstrzygnięcia w danej sprawie. Reasumując, zdaniem opiniowanej Pani Beata Golba-Kilian niewątpliwie daje gwarancję należytego wykonywania czynności na stanowisku sędziego sądu apelacyjnego.

Wizytator: Daria Stanek

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
6. Gutkowska Marta Renata sędzia Sądu Okręgowego w Toruniu, negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA
PRZECIW
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE
7. Jantowski Leszek sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku, kandydatura wycofana
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA
PRZECIW
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE
8. Koronowski Tomasz Mariusz sędzia Sądu Okręgowego w Elblągu, negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA
PRZECIW
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE
9. Kotas Janusz sędzia Sądu Rejonowego w Toruniu, pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA
PRZECIW
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Podczas posiedzenia plenarnego 20 listopada 2018 r. uchwałą nr 549/2018 Krajowa Rada Sądownictwa zadecydowała o 1. przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na sześć spośród dziewięciu stanowisk sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku:

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
10. Kurzych Andrzej sędzia Sądu Rejonowego w Toruniu, kandydatura wycofana
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA
PRZECIW
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE
11. Litowski Jakub Mikołaj sędzia Sądu Rejonowego w Toruniu, kandydatura wycofana
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA
PRZECIW
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE
12. Mering Leszek sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku,
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA
PRZECIW
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

NIE PODANO INFORMACJI CO STAŁO SIĘ Z KANDYDATURĄ

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
13. Milewska-Czaja Elżbieta Ewa sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku, pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA
PRZECIW
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Podczas posiedzenia plenarnego 20 listopada 2018 r. uchwałą nr 549/2018 Krajowa Rada Sądownictwa zadecydowała o 1. przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na sześć spośród dziewięciu stanowisk sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku:

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
14. Ołtarzewska Maria Anna sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku,
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA
PRZECIW
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

NIE PODANO INFORMACJI CO STAŁO SIĘ Z KANDYDATURĄ

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
15. Popielińska Monika Maria sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku, kandydatura wycofana
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA
PRZECIW
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE
16. Ryś Rafał Sławomir sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku, pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA
PRZECIW
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Podczas posiedzenia plenarnego 20 listopada 2018 r. uchwałą nr 549/2018 Krajowa Rada Sądownictwa zadecydowała o 1. przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na sześć spośród dziewięciu stanowisk sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku:

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
17. Sarzyńska Karolina Monika sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku, kandydatura wycofana
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA
PRZECIW
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE
18. Skwarcow Marek Zbigniew sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA
PRZECIW
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

NIE PODANO INFORMACJI CO SIĘ STAŁO Z KANDYDATURĄ

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
19. Szurka Rafał Jarosław sędzia Sądu Okręgowego w Bydgoszczy pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA
PRZECIW
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Podczas posiedzenia plenarnego 20 listopada 2018 r. uchwałą nr 549/2018 Krajowa Rada Sądownictwa zadecydowała o 1. przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na sześć spośród dziewięciu stanowisk sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
20. Terlecki Rafał Krzysztof sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA
PRZECIW
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Podczas posiedzenia plenarnego 20 listopada 2018 r. uchwałą nr 549/2018 Krajowa Rada Sądownictwa zadecydowała o 1. przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na sześć spośród dziewięciu stanowisk sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów