Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa

wróć do pełnej listy uchwał

Uchwała KRS nr 751/2019

Sąd: Sąd Rejonowy w Wolsztynie
Data posiedzenia: 23 lipca 2019 – 26 lipca 2019
Obwieszczenie: Monitor Polski poz. 179 z 2019
Pobierz uchwałę:http://krspl.home.pl/bip/files//2019-07-...
Liczba wolnych stanowisk: 1
Liczba kandydatów: 3
Liczba obsadzonych stanowisk: 1
Liczba odrzuconych kandydatów: 0

Lista kandydatów

l.p. nazwisko i imiona wykonywany zawód decyzja
1. Jagodziński Paweł pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 8
PRZECIW 5
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 1

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Paweł Jagodziński urodził się 31 maja 1973 r. w Poznaniu. W 1998 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z oceną dobrą, uzyskując tytuł magistra. Po odbyciu aplikacji sądowej etatowej, początkowo w okręgu Sądu Okręgowego we Włocławku, a następnie w okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu, w maju 2001 r. złożył egzamin sędziowski z łącznym wynikiem dostatecznym. wykonując obowiązki kolejno w VIII Wydziale Karnym, I Wydziale Cywilnym i VII Wydziale Cywilnym. Od 16 maja 2016 r. jest delegowany przez Ministra Sprawiedliwości do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości, w którym wykonuje obowiązki głównego specjalisty, kolejno w: Departamencie Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości, Departamencie Nadzoru Administracyjnego, Departamencie Zawodów Prawniczych (od 10 czerwca 2018 r. Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej). Kandydat podnosi kwalifikacje przez uczestnictwo w szkoleniach. Od lipca 2001 r. do grudnia 2001 r. był zatrudniony w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Poznaniu na stanowisku inspektora. Z dniem 17 grudnia 2001 r. został mianowany referendarzem sądowym w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, w którym orzekał w XIII Wydziale Ksiąg Wieczystych oraz XIV Wydziale Ksiąg Wieczystych. Z dniem 1 stycznia 2008 r. został przeniesiony na stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, a z dniem 6 lutego 2012 r. został mianowany starszym referendarzem sądowym w tym Sądzie. Orzekał w V Wydziale Ksiąg Wieczystych oraz VI Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu. Równocześnie, od 18 stycznia 2010 r. do 30 września 2013 r. pracował w tym Sądzie, w wymiarze 1/2 etatu, na stanowisku p.o. asystenta sędziego, zaś od 1 października 2013 r. do 30 czerwca 2015 r., również w wymiarze 1/2 etatu, na stanowisku asystenta sędziego,

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pan Paweł Jagodziński posiada doświadczenie zdobyte w trakcie pracy na stanowisku referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznaniu oraz na stanowisku referendarza sądowego i starszego referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu. Orzekał w wydziałach ksiąg wieczystych tych Sądów. Ponadto w Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu pracował na stanowisku p. o. asystenta sędziego i na stanowisku asystenta sędziego (VIII Wydział Karny, I Wydział Cywilny, VII Wydział Cywilny). Obecnie wykonuje obowiązki głównego specjalisty w ramach delegacji do Ministerstwa Sprawiedliwości. Kwalifikacje Pana Pawła Jagodzińskiego zostały wysoko ocenione przez sędzię wizytator w sporządzonej na potrzeby tego postępowania nominacyjnego ocenie. Kwalifikacje te kandydat podnosi przez uczestnictwo w szkoleniach zawodowych.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacji Pana Pawła Jagodzińskiego sporządziła Pani Karolina Obrębska - sędzia wizytator do spraw cywilnych Sądu Okręgowego w Poznaniu, która wskazała, że w ocenie przełożonych dotychczasowy przebieg pracy kandydata, zdobyte doświadczenie, wiedza merytoryczna oraz cechy osobowościowe predysponują powołanie go do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego. Również w opinii Zastępcy Dyrektora Departamentu Zawodów Prawniczych Ministerstwa Sprawiedliwości opiniowany powierzone zadania wykonuje z zaangażowaniem, systematycznie i dokładnie, prezentując odpowiedni poziom wiedzy prawniczej. Samodzielnie organizuje pracę w ramach przydzielonego referatu oraz przestrzega ustalonych terminów w poszczególnych sprawach, a powierzone zadania realizuje terminowo. W opinii tej podkreślono, że posiadane przez kandydata cechy, takie jak zdyscyplinowanie, sumienność, automotywacja i odpowiedzialność są gwarancją rzetelnie wykonanej pracy. W konkluzji sędzia wizytator stwierdziła, że zebrane szczegółowe informacje o pracy Pana Pawła Jagodzińskiego, zwłaszcza poddane kontroli sprawy i wydane orzeczenia, jak i treść opinii sporządzonych przez sędziów z nim współpracujących wskazują, że kandydat posiada wystarczające przygotowanie zawodowe i cechy osobowościowe predestynujące go do wykonywania zawodu sędziego. Wobec powyższego opiniująca wyraziła pogląd, że Pan Paweł Jagodziński spełnia warunki do ubiegania się o powołanie na stanowisko sędziego sądu rejonowego w stopniu dobrym.

Wizytator: Karolina Obrębska

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
2. Kryślak Małgorzata Krystyna kandydatura wycoafna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA
PRZECIW
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE
3. Skaza Joanna Maria kandydatura wycoafna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA
PRZECIW
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE