Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa

wróć do pełnej listy uchwał

Uchwała KRS nr 53/2015

Sąd: Sąd Rejonowy w Końskich
Data posiedzenia: 13 stycznia 2015 – 16 stycznia 2015
Obwieszczenie: Monitor Polski poz. 578 z 2014
Pobierz uchwałę:http://krspl.home.pl/bip/files/2015-01-1...
Liczba wolnych stanowisk: 1
Liczba kandydatów: 21
Liczba obsadzonych stanowisk: 1
Liczba odrzuconych kandydatów: 20

Lista kandydatów

l.p. nazwisko i imiona wykonywany zawód decyzja
1. Baran Anna Alina asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14
2. Baran Wioletta asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13
3. Bińkowska Magdalena asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14
4. Bracichowicz Aneta Mariola asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13
5. Domagała Edyta Elżbieta asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14
6. Klekowski Jakub Mikołaj asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14
7. Kłaczyńska Joanna Renata asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14
8. Kowalska Joanna Aneta asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14
9. Łucak Iwona Dorota asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13
10. Masternak Piotr Adam referendarz sądowy negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14
11. Matura-Rek Agnieszka Krystyna referendarz sądowy negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14
12. Mosur- Sobaś Justyna Katarzyna asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14
13. Owczarek Anna Izabela asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 1
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13
14. Pniak Jarosław Szymon referendarz sądowy negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14
15. Posłowska Ewa Małgorzata referendarz sądowy negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14
16. Pudo Tomasz Janusz asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14
17. Rosiak- Doroz Renata referendarz sądowy negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14
18. Srokosz-Adamczyk Dominika Małgorzata referendarz sądowy negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14
19. Stępień Łukasz Tomasz referendarz sądowy pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 9 59 13
PRZECIW 0 30 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 9 1

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Łukasz Tomasz Stępień urodził s1ę 6 marca 1981 r. w Staszowie. W 2005 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z ogólną oceną dobrą. Od 16 sierpnia do 14 listopada 2006 r. był zatrudniony, w wymiarze 12 etatu, na stanowisku asystenta sędziego w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Staszowie. Po odbyciu etatowej aplikacji sądowej, we wrześniu 2008 r. złożył egzamin sędziowski, uzyskując ocenę dobrą plus. Z dniem 17 listopada 2008 r. został mianowany referendarzem sądowym w Sądzie Rejonowym w Końskich, gdzie pracuje do chwili obecnej. Obowiązki wykonuje w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych, przy czym w okresie od l kwietnia 2012 r. do 31 marca 2014 r. pracował jednocześnie także w I Wydziale Cywilnym tego Sądu (V4 etatu). W 2009 r. ukończył, z wynikiem bardzo dobrym, studia podyplomowe w zakresie marketingu i zarządzania w agrobiznesie na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa mając na uwadze bardzo dobrą ocenę kwalifikacji Pana Łukasza Tomasza Stępnia sporządzoną przez sędzię wizytator oraz jego kilkuletnie doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku referendarza sądowego w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych i I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Końskich, poprzedzone kilkumiesięcznym zatrudnieniem na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Staszowie podzieliła stanowisko członków Zespołu i uznała, że kandydatura ta jest najlepsza spośród zgłoszonych. Rada uwzględniła, że kandydat uzyskał ocenę dobrą ze studiów i ocenę dobrą plus z egzaminu sędziowskiego, ukończył studia podyplomowe, a także otrzymał pozytywną opinię Kolegium Sądu Okręgowego w Kielcach oraz poparcie Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Kielcach. Mając powyższe na uwadze Krajowa Rada Sądownictwa stwierdziła, że osoby, które nie zostały przedstawione przez Radę Prezydentowi Rzeczypospolitej z wnioskiem o powołanie na stanowisko sędziego w Sądzie Rejonowym w Końskich me były, w ramach tego postępowania kwalifikacyjnego, lepszymi kandydatami niż Pan Łukasz Tomasz Stępień.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacyjną sporządziła sędzia wizytator Barbara Dylewska. Opiniująca stwierdziła, że przeprowadzone badanie orzecznictwa kandydata uzasadnia przyjęcie jak najbardziej pozytywnej oceny jego pracy. Przemawia za tym przede wszystkim bardzo dobra sprawność postępowania. W okresie objętym oceną w referacie opiniowanego nie występuje ani jedna sprawa zaległa ponad 2 miesiące od daty wpływu wniosku. Wszystkie wnioski załatwia on bardzo sprawnie. W efektywnie przepracowanym czasie w badanym okresie choć miał średnią miesięczną załatwień niższą niż średnie miesięczne załatwienia referendarzy w okręgu, to wynikało to z przyczyn od niego niezależnych. Związane było z dużą liczbą wniosków wpływających do Wydziału, w którym pracuje, jak również z faktem pracy w dwóch wydziałach. Na wyróżnienie zasługują również wyniki postępowania skargowego. Tylko w jednej sprawie częściowo uwzględniono skargę. Stabilność orzecznictwa opiniowanego zasługuje na ocenę wzorową. Generalnie nie stwierdzono uchybień w sprawach. Sędzia wizytator stwierdziła, że przeprowadzone badanie orzecznictwa uzasadnia pozytywną ocenę pracy kandydata. Podejmowane przez mego decyzje dają podstawę do stwierdzenia, że zna obowiązujące przepisy prawa, pogłębia wiedzę i korzysta z orzecznictwa Sądu Najwyższego. Ponadto bardzo sprawnie prowadzi postępowanie i właściwie redaguje orzeczenia. Umiejętnie stosuje przepisy prawa w praktyce. Sporządzone przez niego uzasadnienia prezentują wysoki poziom, odpowiadają wymogom art. 328 § l kpc, zawierają wskazanie ustalonego stanu faktycznego, dowodów, na których oparto rozstrzygnięcie, przyczyn dla których oddalono wniosek, omówienie przepisów prawa z odwołaniem do orzecznictwa Sądu Najwyższego. Orzeczenia opiniowanego świadczą o bardzo dobrej znajomości przepisów prawa materialnego i procesowego oraz wnikliwości przy rozstrzyganiu zagadnień prawnych pojawiających się przy rozpoznawaniu wniosków. Opiniująca podkreśliła wysoką ocenę uzyskaną przez kandydata na egzaminie sędziowskim. Dodała, że przełożeni opiniowanego wysoko ocenili jego dotychczasową postawę - wysoką kulturę osobistą, właściwe relacje z przełożonymi i współpracownikami. Reasumując sędzia wizytator stwierdziła, że poczynione ustalenia dotyczące umiejętności zawodowych Pana Łukasza Tomasza Stępnia uzasadniają jak najbardziej pozytywną ocenę jego pracy, a tym samym rekomendowanie go na stanowisko sędziego.

Wizytator: Barbara Dylewska

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
20. Szyc Anna Magdalena asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14
21. Wieczorek Monika Maria asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14