Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa

wróć do pełnej listy uchwał

Uchwała KRS nr 40/2015

Sąd: Sąd Apelacyjny w Łodzi
Data posiedzenia: 13 stycznia 2015 – 16 stycznia 2015
Obwieszczenie: Monitor Polski poz. 714 z 2014
Pobierz uchwałę:http://krspl.home.pl/bip/files/2015-01-1...
Liczba wolnych stanowisk: 1
Liczba kandydatów: 1
Liczba obsadzonych stanowisk: 1
Liczba odrzuconych kandydatów: 0

Lista kandydatów

l.p. nazwisko i imiona wykonywany zawód decyzja
1. Wlazło Sławomir Sędzia SO pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA jednomyślnie pozytywnie zaopiniowało 82 14
PRZECIW 3 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 9 0

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Sławomir Wlazło- urodzony 5 listopada 1970 r. w Rawie Mazowieckiej, po ukończeniu studiów prawniczych na Uniwersytecie Łódzkim, odbył w latach 1994 - 1996 etatową aplikację sędziowską w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Łodzi. Egzamin sędziowski zdał w miesiącu wrześniu 1996 r. z oceną bardzo dobrą. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 listopada 1996 r. został mianowany asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Łodzi. Orzekał w wydziale karnym. Postanowieniem Prezydenta R.P. z dnia 14 maja 1998 r. został powołany na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Łodzi. W okresie od l marca 1999 r. do 30 czerwca 2000 r. pełnił funkcję przewodniczącego VI Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Łodzi, a następnie w okresie od l lipca 2000 r. do 31 grudnia 2001 r.- funkcję przewodniczącego IV Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi. Decyzjami Ministra Sprawiedliwości Pan sędzia Sławomir Wlazło był delegowany do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Łodzi w okresach: l) od l stycznia 2002 r. do dnia 30 czerwca 2002 r. 2) od l lipca 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r. 3) od l stycznia 2003 r. do dnia 30 czerwca 2003 r. W ramach tych delegacji orzekał w IV Wydziale Karnym tego Sądu. Z dniem 15 stycznia 2003 r. Pan sędzia Sławomir Wlazło został powołany na stanowisko Prezesa Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, następnie z dniem 19 lutego 2007 r.­ na stanowisko wiceprezesa Sądu Okręgowego w Łodzi, a od l marca 2009 r. do chwili obecnej jest Prezesem tego Sądu. Postanowieniem Prezydenta R.P. z dnia 24 kwietnia 2003 r. został powołany na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Łodzi. Od l stycznia 2004 r. Pan Sędzia orzeka w XVIII Wydziale Karnym Sądu Okręgowego w Łodzi w wymiarze co najmniej 2 sesji w miesiącu. Od 2008 r. Pan Sędzia zaczął też orzekać w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi w II Wydziale Karnym, jako sędzia delegowany na podstawie decyzji prezesa właściwego sądu, na konkretnie oznaczonych kalendarzowo sesjach lub posiedzeniach. Na podstawie art.77 § l pkt. l prawa o ustroju sądów powszechnych Minister Sprawiedliwości delegował Pana Sędziego do pełnienia obowiązków w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi na okres od l marca 2014 r. do dnia 31 sierpnia 2014 r. a następnie na okres od l września 2014 r. do dnia 28 lutego 2015 r. - w wymiarze siedmiu sesji w miesiącu.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pan Sławomir Wlazło to sędzia o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Kandydat doskonale łączy pracę orzeczniczą z pracą administracyjną. Zdaniem Krajowej Rady Sądownictwa Pan sędzia Sławomir Wlazło jest Kandydatem sumiennymi i bardzo starannie wykonującym swoJe obowiązki. Stabilność orzecznictwa Pana Sędziego również jest na bardzo dobrym poziomie. Przedstawiany z wnioskiem Kandydat stale podnosi swoje kwalifikacje. Z uwagi na wiedzę merytoryczną, poziom orzecznictwa, doświadczenie zawodowe i przymioty charakteru tego Kandydata Krajowa Rada Sądownictwa postanowiła przedstawić Jego kandydaturę Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu Sędziego Sądu Apelacyjnego w Łodzi.Podkreślić również należy, że praca orzecznicza Pana sędziego Sławomira Wlazło została bardzo dobrze oceniona przez sędziego wizytatora 4. Przy podejmowaniu decyzji Krajowa Rada Sądownictwa kierowała się również poparciem środowiska sędziowskiego dla kandydatury Pana sędziego Sławomira Wlazło. Pan sędzia Sławomir Wlazło uzyskał jednomyślnie pozytywną opinię Kolegium Sądu Apelacyjnego w Łodzi. Na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji Łódzkiej wnioskowany Kandydat uzyskał bardzo wysokie poparcie dla swojej kandydatury.Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła także uzyskane przez wnioskowanego Kandydata oceny z ukończenia wyższych studiów prawniczych oraz egzaminu sędziowskiego. Pan sędzia Sławomir Wlazło ukończył wyższe studia prawnicze, uzyskując tytuł magistra prawa z oceną dobrą plus. Po ukończeniu aplikacji sądowej, złożył egzamin sędziowski z wynikiem bardzo dobrym.

Opinia wizytatora

Zdaniem sędziego wizytatora rezultaty przeprowadzonej kontroli dają pełną podstawę do stwierdzenia, że Pan sędzia Sławomir Wlazło reprezentuje bardzo wysoki poziom kwalifikacji zawodowych. Posiada rozległą i ugruntowaną wiedzę prawniczą. Cechuje go pracowitość, poczucie obowiązku i odpowiedzialność. Pan sędzia Sławomir Wlazło jest pełnowartościowym i godnym kandydatem na stanowisko sędziego Sądu Apelacyjnego.

Wizytator: pan sędzia

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów