Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa

wróć do pełnej listy uchwał

Uchwała KRS nr 166/2018

Sąd: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data posiedzenia: 10 lipca 2018 – 13 lipca 2018
Obwieszczenie: Monitor Polski poz. 2018 z 3
Pobierz uchwałę:http://krspl.home.pl/bip/files//2018-07-...
Liczba wolnych stanowisk: 1
Liczba kandydatów: 15
Liczba obsadzonych stanowisk: 1
Liczba odrzuconych kandydatów: 14

Lista kandydatów

l.p. nazwisko i imiona wykonywany zawód decyzja
1. Bartold Katarzyna Marzena Radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA ocena dobra 7 0
PRZECIW 95 3
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 6 17

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

urodziła się w 1976 r. w Piotrkowie Trybunalskim. W 2000 r. ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskując tytuł magistra z ogólną oceną dobrą. W latach 2002-2005 odbyła aplikację sędziowską w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie zakończoną złożeniem, we wrześniu 2005 r., egzaminu sędziowskiego z łączną oceną dostateczną. W grudniu 2005 r. została wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Zawód adwokata w formie indywidualnej praktyki adwokackiej wykonywała od maja 2006 r. W latach 2007-2014 zapewniała obsługę prawną Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie. Ponadto, w latach 2013-2016, była wykładowcą dla aplikantów II roku aplikacji adwokackiej w Izbie Warszawskiej z zakresu prawa rodzinnego. W lipcu 2014 r. uzyskała wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Zawód adwokata wykonywała do sierpnia 2016 r. Od 16 września 2016 r. zatrudniona jest w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym w Warszawie na stanowisku radcy prawnego.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z treścią ocen kwalifikacji, aktami osobowymi oraz dokumentacją złożoną przez Katarzynę Marzenę Bartold, Justynę Dykier, Katarzynę Annę Jezuit, Mariana Kociołka, Małgorzatę Ewę Kryńską-Mozolewską, Agnieszkę Zofię Kulik, Tamarę Irenę Nowosielską, Leszka Filipa Ochniewicza, Rafała Rostkowskiego, Annę Marię Rotter, Piotra Ruczkowskiego, Zbigniewa Pawła Wardaka, Aleksandrę Magdalenę Westrę i Stanisława Jana Wiśniewskiego stwierdziła, że wszyscy uczestnicy tego postępowania posiadają kwalifikacje zawodowe i spełniają ustawowe wymagania do ubiegania się o wolne stanowisko sędziowskie w wojewódzkim sądzie administracyjnym. W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa w niniejszej procedurze konkursowej najlepszym kandydatem jest jednak Wojciech Rowiński. Powyższe wynika z tego, że kandydat ten od wielu lat łączy zainteresowania naukowe z dziedziny prawa sądowego, administracyjnego oraz prawoznawstwa z pracą na stanowisku sędziego sądu powszechnego. Uzyskanie przez tego kandydata stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa oraz aktywne uczestnictwo w wielu konferencjach, stażach i seminariach zagranicznych, ukończenie dwóch studiów podyplomowych, a także bardzo dobra ocena kwalifikacji uczyniły kandydaturę Wojciecha Rowińskiego najlepszą do przedstawienia z wnioskiem o powołanie na wolne stanowisko sędziowskie.

Opinie wizytatorów

Kwalifikacje zawodowe Katarzyny Marzeny Bartold oceniła Joanna Skiba - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Wskazała ona, że przedłożone do oceny materiały świadczą o szerokim spektrum problematyki prawnej z zakresu prawa karnego, karnego wykonawczego, cywilnego, gospodarczego, rodzinnego i administracyjnego, z którą kandydatka ma do czynienia w swojej pracy zawodowej. We wszystkich badanych sprawach postawa kandydatki jako pełnomocnika z wyboru, z urzędu lub też obrońcy z urzędu nie budziła zastrzeżeń co do sposobu realizacji obowiązków procesowych. Z przedstawionego do oceny wykazu 91 spraw prowadzonych z udziałem Katarzyny Marzeny Bartold, losowo wybrane do oceny sprawy cywilne w większości dotyczyły spraw o rozwód. W tego rodzaju sprawach, pisma sporządzone zostały w sposób profesjonalny. Nie zawierały braków formalnych, a argumenty w nich wskazane dotyczyły istoty problemu zawartego w sprawie rozstrzyganej przez sąd, a konkretne zarzuty dotyczące sprawy były przedstawiane w sposób klarowny. Kandydatka zwięźle przedstawiała stan faktyczny sprawy i na jego podstawie budowała argumentację prawną. Z przedstawionych do oceny akt nie wynika jednak, żeby zajmowała się w swojej praktyce sprawami o dużym ciężarze gatunkowym i skomplikowanymi pod względem prawnym. Dwie będące przedmiotem oceny sprawy były bardzo skomplikowane pod względem procesowym, ale udział Katarzyny Marzeny Bartold w tych sprawach był bardzo ograniczony. W pierwszej brała udział jako jeden z pełnomocników strony pozwanej, ale jej udział w postępowaniu zakończył się przed wydaniem końcowego rozstrzygnięcia. W drugiej sprawie jej udział był ograniczony jedynie do uczestnictwa w jednej z rozpraw w charakterze substytuta pełnomocnika powoda. Również w będących przedmiotem oceny sprawach karnych, w których najczęściej pełniła rolę obrońcy z urzędu oskarżonych lub skazanych, jej uczestnictwo w postępowaniu było ograniczone i w zasadzie sprowadzało się do brania udziału w rozprawach i posiedzeniach sądu. Sędzia oceniająca podkreśliła, że z przebiegu pracy zawodowej kandydatki wynika, że ze sprawami administracyjnymi miała większy kontakt od 2014 r., tj. od momentu podjęcia współpracy z Urzędem Głównego Inspektora Sanitarnego. Przedtem kontakt z tego rodzaju sprawami był sporadyczny. W konkluzji swojej oceny sędzia Joanna Skiba wyjaśniła, że biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenie Katarzyny Marzeny Bartold, jej kandydaturę ocenia jako bardzo dobrą.

Wizytator: Joanna Skiba - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wskazał, że Katarzyna Marzena Bartold jest dobrą kandydatką na stanowisko sędziego tego Sądu.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
2. Dykier Justyna Radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA ocena dobra 1 3
PRZECIW 101 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 6 17

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

urodziła się w 1975 r. w Ostrowi Mazowieckiej. W 1999 r. ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, uzyskując tytuł magistra z ogólną oceną dobrą. Od grudnia 1999 r. do sierpnia 2006 r. była zatrudniona w Izbie Skarbowej w Poznaniu w Oddziale Podatku Dochodowego od Osób Prawnych, a także w Oddziale Podatku Dochodowego od Osób Fizycznych na stanowisku inspektora. W 2000 r. ukończyła dwusemestralne studia podyplomowe w zakresie prawa podatkowego na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu z wynikiem pozytywnym, a w 2001 r. dwusemestralne studia podyplomowe w zakresie rachunkowości w Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z wynikiem bardzo dobrym. Z dniem 1 października 2003 r. Justyna Dykier została mianowana urzędnikiem służby cywilnej. W 2004 r. ukończyła podyplomowe Studium Prawa Niemieckiego zakończone pisemnym egzaminem na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2004-2008 odbyła aplikację radcowską zakończoną złożeniem egzaminu radcowskiego z wynikiem ogólnym dobrym plus. W okresie od września 2006 r. do sierpnia 2009 r. pracowała na stanowisku asystenta sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu. Zawód radcy prawnego wykonuje od 1 września 2009 r., pozostaje zatrudniona od tego dnia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego na stanowisku radcy prawnego. W latach 2009-2018 świadczyła ponadto pomoc prawną w niepełnym wymiarze czasu pracy innym podmiotom, w tym gminom i ośrodkom pomocy społecznej. Justyna Dykier odbyła ponad dwadzieścia szkoleń zawodowych dotyczących między innymi prawa cywilnego, prawa podatkowego i prawa administracyjnego.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z treścią ocen kwalifikacji, aktami osobowymi oraz dokumentacją złożoną przez Katarzynę Marzenę Bartold, Justynę Dykier, Katarzynę Annę Jezuit, Mariana Kociołka, Małgorzatę Ewę Kryńską-Mozolewską, Agnieszkę Zofię Kulik, Tamarę Irenę Nowosielską, Leszka Filipa Ochniewicza, Rafała Rostkowskiego, Annę Marię Rotter, Piotra Ruczkowskiego, Zbigniewa Pawła Wardaka, Aleksandrę Magdalenę Westrę i Stanisława Jana Wiśniewskiego stwierdziła, że wszyscy uczestnicy tego postępowania posiadają kwalifikacje zawodowe i spełniają ustawowe wymagania do ubiegania się o wolne stanowisko sędziowskie w wojewódzkim sądzie administracyjnym. W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa w niniejszej procedurze konkursowej najlepszym kandydatem jest jednak Wojciech Rowiński. Powyższe wynika z tego, że kandydat ten od wielu lat łączy zainteresowania naukowe z dziedziny prawa sądowego, administracyjnego oraz prawoznawstwa z pracą na stanowisku sędziego sądu powszechnego. Uzyskanie przez tego kandydata stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa oraz aktywne uczestnictwo w wielu konferencjach, stażach i seminariach zagranicznych, ukończenie dwóch studiów podyplomowych, a także bardzo dobra ocena kwalifikacji uczyniły kandydaturę Wojciecha Rowińskiego najlepszą do przedstawienia z wnioskiem o powołanie na wolne stanowisko sędziowskie.

Opinie wizytatorów

Kwalifikacje zawodowe Justyny Dykier oceniła Agnieszka Łąpieś-Rosińska - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Wskazała ona, że kandydatka w swojej pracy zajmowała się różnymi dziedzinami prawa administracyjnego i cywilnego, co wpłynęło niewątpliwie na rozwijanie kwalifikacji zawodowych. Dotychczasowy przebieg pracy kandydatki nie nasuwa wątpliwości co do jej przygotowania i możliwości wykonywania zawodu sędziego.Do powyższej tezy odniosła się Justyna Dykier w piśmie z 22 marca 2018 r., w którym zgłosiła uwagi do oceny kwalifikacji. Wskazała między innymi, że ukończyła podyplomowe Studium Prawa Niemieckiego przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (a nie w Toruniu) oraz odniosła się do wniosku końcowego oceny kwalifikacji, że nie spełnia ustawowej przesłanki wykonywania zawodu rady prawnego co najmniej przez 8 lat, wskazując, że skoro zawód radcy prawego wykonuje od 1 września 2009 r., to 8 lat wykonywania zawodu upłynęło w 2017 r., a zatem spełnia ustawową przesłankę wykonywania zawodu radcy prawnego co najmniej 8 lat. Sędzia Agnieszka Łąpieś-Rosińska w piśmie z 26 marca 2018 r. odniosła się do uwag złożonych przez Justynę Dykier. Wyjaśniła między innymi, że zapis o ukończeniu podyplomowych studiów z prawa niemieckiego przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (a nie w Toruniu) oraz zapis, że kandydatka „nie wykonuje zawodu radcy prawnego przynajmniej przez osiem lat” stanowiły oczywiste omyłki pisarskie. W pozostałym zakresie Sędzia oceniająca wskazała, że w ocenie przytoczyła zapis poprzedniej opinii odnoszącej się do kandydatki, z wyjaśnieniem, że w tym zakresie opinia ta zachowuje swoją aktualność. Sporządzane przez nią pisma, opinie prawne, interpretacje przepisów cechuje poprawność stylistyczna i językowa. Zawierały one dokładnie przedstawiony stan faktyczny, stanowisko urzędu lub reprezentowanego podmiotu wraz z oceną prawną, wskazaniem jej podstaw oraz poparte było judykaturą i orzecznictwem krajowym oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Od wielu lat zajmuje się obsługą prawną funduszy unijnych. Jest pełnomocnikiem Województwa Wielkopolskiego przed sądami oraz innymi organami orzekającymi, jak również reprezentuje Instytucję Zarządzającą Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Z analizy akt wybranych spraw wynika, że kandydatka stawia się na rozprawy, jest aktywna procesowo i przygotowana do rozstrzyganych spraw. Przedłożone pisma procesowe są sporządzone na wysokim poziomie merytorycznym, zawierają trafną i przekonującą argumentację. Sędzia oceniająca stwierdziła, że Justyna Dykier merytorycznie jest bardzo dobrze przygotowana do wykonywania zawodu sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Sędzia Agnieszka Łąpieś-Rosińska wskazała ponadto, że odnośnie do wymogu określonego w art. 6 § 1 pkt 7 p.u.s.a. odnoszącego się do posiadania przez kandydatkę, minimalnego okresu pozostawania na stanowisku lub okresu stażu zawodowego wskazać należy, że Justyna Dykier uchwałą Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu z dnia 4 czerwca 2008 r. została wpisana na listę radców prawnych. W dniu 6 września 2008 r. złożyła ślubowanie przed Dziekanem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Zawód radcy prawnego wykonuje od 1 września 2009 r., a zatem kandydatka nie wykonuje zawodu radcy prawnego przynajmniej przez osiem lat.

Wizytator: Agnieszka Łąpieś-Rosińska - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wskazał, że Justyna Dykier jest dobrą kandydatką na stanowisko sędziego tego Sądu.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
3. Jezuit Katarzyna Anna Radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA ocena dobra 2 0
PRZECIW 100 3
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 6 17

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

urodziła się w 1970 r. w Gliwicach. W 1994 r. ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, uzyskując tytuł magistra z ogólną oceną dobrą. W latach 1994-1996 była zatrudniona w Sądzie Rejonowym w Kolbuszowej na stanowisku referenta. Jednocześnie odbywała pozaetatową, a następnie, od marca 1996 r., etatową aplikację sądową w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Rzeszowie zakończoną złożeniem we wrześniu 1996 r. egzaminu sędziowskiego z wynikiem ogólnym dostatecznym. Od lutego 1997 r. do marca 1998 r. była zatrudniona w Urzędzie Miasta i Gminy Kolbuszowej, kolejno na stanowiskach inspektora i radcy prawnego. W sierpniu 1997 r. złożyła egzamin radcowski z oceną ogólną dostateczną. W listopadzie 1997 r. została wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Rzeszowie. Od kwietnia 1998 r. do czerwca 2004 r. wykonywała zawód radcy prawnego w formie indywidualnej kancelarii radcy prawnego. W latach 1998-2000 była ponadto pozaetatowym członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie. Od lipca 2004 r. jest etatowym członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z treścią ocen kwalifikacji, aktami osobowymi oraz dokumentacją złożoną przez Katarzynę Marzenę Bartold, Justynę Dykier, Katarzynę Annę Jezuit, Mariana Kociołka, Małgorzatę Ewę Kryńską-Mozolewską, Agnieszkę Zofię Kulik, Tamarę Irenę Nowosielską, Leszka Filipa Ochniewicza, Rafała Rostkowskiego, Annę Marię Rotter, Piotra Ruczkowskiego, Zbigniewa Pawła Wardaka, Aleksandrę Magdalenę Westrę i Stanisława Jana Wiśniewskiego stwierdziła, że wszyscy uczestnicy tego postępowania posiadają kwalifikacje zawodowe i spełniają ustawowe wymagania do ubiegania się o wolne stanowisko sędziowskie w wojewódzkim sądzie administracyjnym. W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa w niniejszej procedurze konkursowej najlepszym kandydatem jest jednak Wojciech Rowiński. Powyższe wynika z tego, że kandydat ten od wielu lat łączy zainteresowania naukowe z dziedziny prawa sądowego, administracyjnego oraz prawoznawstwa z pracą na stanowisku sędziego sądu powszechnego. Uzyskanie przez tego kandydata stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa oraz aktywne uczestnictwo w wielu konferencjach, stażach i seminariach zagranicznych, ukończenie dwóch studiów podyplomowych, a także bardzo dobra ocena kwalifikacji uczyniły kandydaturę Wojciecha Rowińskiego najlepszą do przedstawienia z wnioskiem o powołanie na wolne stanowisko sędziowskie.

Opinie wizytatorów

Kwalifikacje zawodowe Katarzyny Anny Jezuit ocenił Włodzimierz Kowalczyk - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Wskazał on, że z materiałów przedłożonych do oceny kwalifikacji kandydatki wynika, że posiada ona siedemnastoletni staż pracy w samorządowym kolegium odwoławczym, w tym czternaście lat jako członek etatowy. Katarzyna Anna Jezuit ma zatem odpowiednie przygotowanie, jeżeli chodzi o znajomość prawa administracyjnego materialnego i procesowego. Posiada również doświadczenie w zakresie stosowania części przepisów postępowania sądowoadministracyjnego. Kandydatka przy wykonywaniu swoich czynności w samorządowym kolegium odwoławczym niewątpliwie stykała się z wieloma dziedzinami prawa administracyjnego. Nie wykazała natomiast, że ma praktykę w zakresie postępowania przed sądami administracyjnymi, czy też znajomość i doświadczenie w zakresie tworzenia prawa administracyjnego. Sędzia oceniający podkreślił, że Katarzyna Anna Jezuit podnosi kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach zawodowych. Ocenił, że jej kandydatura na wolne stanowisko sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym Warszawie jest dobra

Wizytator: Włodzimierz Kowalczyk - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie również wskazał, że Katarzyna Anna Jezuit jest dobrą kandydatką na stanowisko sędziego tego Sądu.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
4. Kociołek Marian Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA ocena bardzo dobra 21 2
PRZECIW 81 3
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 6 15

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

urodził się w 1970 r. w Lubaczowie. W 1995 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii Curie Skłodowskiej - Filia w Rzeszowie, uzyskując tytuł magistra z ogólną oceną dobrą. Po ukończeniu studiów pracował od września 1995 r. do lutego 1996 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Radomiu na stanowisku inspektora w Wydziale Przekształceń Własnościowych. Następnie, od marca 1996 r. do marca 1997 r., był zatrudniony w Powszechnym Banku Gospodarczym S.A Oddział w Radomiu na stanowisku inspektora. Od maja 1997 r. do maja 1999 r. pracował w Teatrze Powszechnym w Radomiu na samodzielnym stanowisku specjalisty ds. kadr. W latach 1996-1998 odbył pozaetatową aplikację sądową w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Radomiu, zakończoną złożeniem we wrześniu 1998 r. egzaminu sędziowskiego z wynikiem ogólnym dobrym. Z dniem 10 czerwca 1999 r. został mianowany asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Radomiu. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2001 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Radomiu. W 2005 r. ukończył dwusemestralne studia podyplomowe w zakresie prawa europejskiego dla sędziów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z wynikiem pozytywnym, w 2007 r. dwusemestralne studia podyplomowe w zakresie prawa gospodarczego z elementami ekonomii prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z wynikiem bardzo dobrym, w 2009 r. dwusemestralne studia podyplomowe w zakresie ekonomii, finansów i zarządzania w postępowaniu upadłościowym w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie z wynikiem celującym, w 2010 r. dwusemestralne studia podyplomowe w zakresie ekonomii i prawa gospodarczego w Kolegium Nauk 0 Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie z wynikiem bardzo dobrym, a w 2011 r. dwusemestralne studia podyplomowe w zakresie prawa własności intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z wynikiem bardzo dobrym. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2012 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie. W 2014 r. kandydat ukończył ponadto dwusemestralne studia podyplomowe z zakresu prawa konstytucyjnego dla sędziów orzekających w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, rodzinnego oraz pracy i ubezpieczeń społecznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego z wynikiem bardzo dobrym.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z treścią ocen kwalifikacji, aktami osobowymi oraz dokumentacją złożoną przez Katarzynę Marzenę Bartold, Justynę Dykier, Katarzynę Annę Jezuit, Mariana Kociołka, Małgorzatę Ewę Kryńską-Mozolewską, Agnieszkę Zofię Kulik, Tamarę Irenę Nowosielską, Leszka Filipa Ochniewicza, Rafała Rostkowskiego, Annę Marię Rotter, Piotra Ruczkowskiego, Zbigniewa Pawła Wardaka, Aleksandrę Magdalenę Westrę i Stanisława Jana Wiśniewskiego stwierdziła, że wszyscy uczestnicy tego postępowania posiadają kwalifikacje zawodowe i spełniają ustawowe wymagania do ubiegania się o wolne stanowisko sędziowskie w wojewódzkim sądzie administracyjnym. W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa w niniejszej procedurze konkursowej najlepszym kandydatem jest jednak Wojciech Rowiński. Powyższe wynika z tego, że kandydat ten od wielu lat łączy zainteresowania naukowe z dziedziny prawa sądowego, administracyjnego oraz prawoznawstwa z pracą na stanowisku sędziego sądu powszechnego. Uzyskanie przez tego kandydata stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa oraz aktywne uczestnictwo w wielu konferencjach, stażach i seminariach zagranicznych, ukończenie dwóch studiów podyplomowych, a także bardzo dobra ocena kwalifikacji uczyniły kandydaturę Wojciecha Rowińskiego najlepszą do przedstawienia z wnioskiem o powołanie na wolne stanowisko sędziowskie.

Opinie wizytatorów

Kwalifikacje zawodowe Mariana Kociołka oceniła Krystyna Madalińska-Urbaniak - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Wyraziła ona pogląd, że kandydat prezentuje wysoki poziom merytoryczny orzecznictwa. Jego rozstrzygnięcia znajdują akceptację instancji odwoławczej. Ma bardzo dobre wyniki postępowania apelacyjnego. W części analizowanych spraw orzeczenia były zmieniane (sprawy związane z tzw. opłatami półkowymi) z uwagi na zmianę linii orzeczniczej przez Sąd Najwyższy, co wpłynęło znacząco na wskaźnik stabilności orzeczeń opiniowanego. W badanych sprawach występują pewne niedociągnięcia 1 mankamenty związane np. z koncentracją materiału dowodowego, czy też terminowością wydawanych zarządzeń. Nie mają one jednak charakteru rażącego, a ponadto, w ocenie sędzi Krystyny Madaliński ej-Urbaniak referat kandydata jest bardzo obszerny. Marian Kociołek sporządza uzasadnienia w terminie. Biorąc pod uwagę powyższe, sędzia oceniająca podtrzymała bardzo dobrą ocenę kandydata z października 2017 r. sporządzoną przez sędziego Leszka Kobylskiego na okoliczność ubiegania się przez Mariana Kociołka o jedno ze stanowisk sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ogłoszone w Monitorze Polskim z 2017 r. poz. 690.

Wizytator: Krystyna Madalińska-Urbaniak - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wskazał, że Marian Kociołek jest bardzo dobrym kandydatem na stanowisko sędziego tego Sądu.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
5. Kryńska Małgorzata Ewa Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA ocena dobra 5 5
PRZECIW 97 2
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 6 13

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

urodziła się w 1964 r. w Zambrowie. W 1990 r. ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego - Filii w Białymstoku, uzyskując tytuł magistra z ogólną oceną dobrą. Od września 1990 r. do lutego 1995 r. zatrudniona była w Urzędzie ^karbowym w Białymstoku na stanowisku inspektora, a od września 1995 r. do grudnia 1995 r. w Urzędzie Skarbowym w Zambrowie, kolejno na stanowiskach komisarza skarbowego i konsultanta prawnego. W latach 1995-1997 odbyła etatową aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego w Łomży zakończoną złożeniem we wrześniu 1997 r. egzaminu sędziowskiego z wynikiem ogólnym dobrym. Następnie od października 1999 r. do maja 2000 r. pracowała w Izbie Skarbowej w Gdańsku na stanowisku inspektora, a od sierpnia 2000 r. do września 2001 r. była zatrudniona w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku na stanowisku specjalisty. Z dniem 17 września 2001 r. została mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Słupsku. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2004 r. została powołana na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Słupsku. Z dniem 4 września 2006 r. została przeniesiona na własny wniosek na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, gdzie orzeka do chwili obecnej. W 2015 r. ukończyła dwusemestralne studia podyplomowe w zakresie „Prawa Podatkowego - Kadr i Płac” na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z wynikiem dobrym.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z treścią ocen kwalifikacji, aktami osobowymi oraz dokumentacją złożoną przez Katarzynę Marzenę Bartold, Justynę Dykier, Katarzynę Annę Jezuit, Mariana Kociołka, Małgorzatę Ewę Kryńską-Mozolewską, Agnieszkę Zofię Kulik, Tamarę Irenę Nowosielską, Leszka Filipa Ochniewicza, Rafała Rostkowskiego, Annę Marię Rotter, Piotra Ruczkowskiego, Zbigniewa Pawła Wardaka, Aleksandrę Magdalenę Westrę i Stanisława Jana Wiśniewskiego stwierdziła, że wszyscy uczestnicy tego postępowania posiadają kwalifikacje zawodowe i spełniają ustawowe wymagania do ubiegania się o wolne stanowisko sędziowskie w wojewódzkim sądzie administracyjnym. W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa w niniejszej procedurze konkursowej najlepszym kandydatem jest jednak Wojciech Rowiński. Powyższe wynika z tego, że kandydat ten od wielu lat łączy zainteresowania naukowe z dziedziny prawa sądowego, administracyjnego oraz prawoznawstwa z pracą na stanowisku sędziego sądu powszechnego. Uzyskanie przez tego kandydata stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa oraz aktywne uczestnictwo w wielu konferencjach, stażach i seminariach zagranicznych, ukończenie dwóch studiów podyplomowych, a także bardzo dobra ocena kwalifikacji uczyniły kandydaturę Wojciecha Rowińskiego najlepszą do przedstawienia z wnioskiem o powołanie na wolne stanowisko sędziowskie.

Opinie wizytatorów

Kwalifikacje zawodowe Małgorzaty Ewy Kryńskiej-Mozolewskiej ocenił Bronisław Szydło - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w stanie spoczynku. Wyraził on pogląd, że sędzia Małgorzata Ewa Kryńska-Mozolewska jest merytorycznie bardzo dobrze przygotowana do wykonywania zawodu sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie i jest bardzo dobrym kandydatem na stanowisko sędziego w tym Sądzie. Jest osobą bardzo dobrze wykształconą prawniczo. Posiada doświadczenie zawodowe na stanowisku sędziego, orzeka w wydziale pracy i ubezpieczeń społecznych. Sędzia oceniający podkreślił, że praca i postawa kandydatki jako sędziego została już dwukrotnie oceniona jako zasługująca na wyróżnienie. Ewa Kryńska-Mozolewska stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, posiada również doświadczenie zawodowe w pracy w organach administracji publicznej.

Wizytator: Bronisław Szydło - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w stanie spoczynku.

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wskazał, że Małgorzata Ewa Kryńska-Mozolewska jest dobrym kandydatem na stanowisko sędziego tego Sądu.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
6. Kulik Agnieszka Zofia Radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA ocena dobra 5 1
PRZECIW 98 2
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 5 17

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

urodziła się w 1978 r. w Nowym Targu. W 2002 r. ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, uzyskując tytuł magistra z ogólną oceną dobrą plus. Od lipca 2003 r. do stycznia 2005 r. pracowała w II Mazowieckim Urzędzie Skarbowym, kolejno na stanowiskach referenta i starszego referenta. Od marca 2007 r. była pozaetatowym, a z dniem 1 listopada 2007 r. została mianowana etatowym członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie. Po odbyciu aplikacji radcowskiej w latach 2011-2014, w marcu 2015 r. złożyła egzamin radcowski z wynikiem pozytywnym. W maju 2015 r. została wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z treścią ocen kwalifikacji, aktami osobowymi oraz dokumentacją złożoną przez Katarzynę Marzenę Bartold, Justynę Dykier, Katarzynę Annę Jezuit, Mariana Kociołka, Małgorzatę Ewę Kryńską-Mozolewską, Agnieszkę Zofię Kulik, Tamarę Irenę Nowosielską, Leszka Filipa Ochniewicza, Rafała Rostkowskiego, Annę Marię Rotter, Piotra Ruczkowskiego, Zbigniewa Pawła Wardaka, Aleksandrę Magdalenę Westrę i Stanisława Jana Wiśniewskiego stwierdziła, że wszyscy uczestnicy tego postępowania posiadają kwalifikacje zawodowe i spełniają ustawowe wymagania do ubiegania się o wolne stanowisko sędziowskie w wojewódzkim sądzie administracyjnym. W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa w niniejszej procedurze konkursowej najlepszym kandydatem jest jednak Wojciech Rowiński. Powyższe wynika z tego, że kandydat ten od wielu lat łączy zainteresowania naukowe z dziedziny prawa sądowego, administracyjnego oraz prawoznawstwa z pracą na stanowisku sędziego sądu powszechnego. Uzyskanie przez tego kandydata stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa oraz aktywne uczestnictwo w wielu konferencjach, stażach i seminariach zagranicznych, ukończenie dwóch studiów podyplomowych, a także bardzo dobra ocena kwalifikacji uczyniły kandydaturę Wojciecha Rowińskiego najlepszą do przedstawienia z wnioskiem o powołanie na wolne stanowisko sędziowskie.

Opinie wizytatorów

Kwalifikacje zawodowe Agnieszki Zofii Kulik oceniła Joanna Skiba - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Wyraziła ona pogląd, że dotychczasowy przebieg pracy zawodowej kandydatki, wynikający z przedstawionych dokumentów pozwala na stwierdzenie, że posiadane przez nią kwalifikacje stanowią o przydatności do pełnienia obowiązków sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego. Jej kandydaturę oceniła na ocenę dobrą plus. Z przedstawionych przez kandydatkę materiałów wynika, w ocenie sędzi Joanny Skiby, że przygotowane przez nią decyzje i postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie są spójne, staranne i czytelne. Kandydatka czytelnie, a przy tym przekonywująco prezentowała swoją ocenę prawną, która poparta była argumentacją prawną. Jeżeli analizowane problemy dotyczyły kwestii spornych, kandydatka nie ograniczała się do analizy przepisów prawa, lecz również popierała prezentowane stanowisko stosownym orzecznictwem sądowym. Sporządzone przez nią uzasadnienia decyzji i postanowień cechuje poprawność stylistyczna i językowa. Zawierały one dokładnie przedstawiony stan faktyczny, stanowisko organu wraz z oceną prawną i wskazanie jej podstaw. Prezentowane przez opiniowaną stanowiska oraz ich argumentacja dowodzą, że posiada ona wiedzę przede wszystkim z zakresu prawa administracyjnego i procedury administracyjnej. Sędzia Joanna Skiba podkreśliła jednak, że doświadczenie zawodowe Agnieszki Zofii Kulik w zakresie stosowania prawa administracyjnego jest niepełne ze względu na brak kontaktu ze sprawami rozpatrywanymi przez organy administracji rządowej (rodzaj spraw rozpatrywanych przez nią w Samorządowym Kolegium Odwoławczym jest ograniczony). Kandydatka nie posiada również różnorodnego doświadczenia zawodowego. Rodzaj spraw, którymi zajmowała się nie był szeroki, bowiem największa ilość spraw przedstawionych do oceny była jednorodna materialnie i dotyczyła podatku od nieruchomości. Kolejne co do liczby, były sprawy z zakresu prawa o ruchu drogowym, ustawy o kierujących pojazdami, ustawy o drogach publicznych, ustawy o transporcie drogowym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Nie były to również sprawy skomplikowane pod względem procesowym i prawnym. Zatem zakres zagadnień spraw, w których orzekała kandydatka nie był szeroki. Ponadto przeważająca większość spraw przedstawionych do oceny (za wyjątkiem czerech) dotyczyła zwykłego trybu postępowania administracyjnego. Z bardziej skomplikowaną materią postępowań nadzwyczajnych miała zatem ograniczone doświadczenie

Wizytator: Joanna Skiba - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wskazał, że Agnieszka Zofia Kulik jest dobrym kandydatem na stanowisko sędziego tego Sądu.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
7. Nowosielska Tamara Irena Radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA ocena pozytywna 3 0
PRZECIW 99 3
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 6 17

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

urodziła się w 1960 r. w Warszawie. W latach 1985-1999 pracowała w Polskich Liniach Lotniczych LOT S.A. na stanowisku starszej stewardesy pokładowej. W latach 2000-2002 znalazła zatrudnienie w Ambasadzie Tunezji w Warszawie na stanowisku sekretarki - tłumacza języka francuskiego. W 2002 r. wykonywała pracę na zlecenie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Departamencie Prawno-Traktatowym. Następnie w latach 2002-2005 była pracownikiem mianowanym Służby Zagranicznej w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Biurze Narodów Zjednoczonych w Genewie, pracowała na stanowisku atarszego inspektora. W 2003 r. ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie, uzyskując tytuł magistra z ogólną oceną bardzo dobrą. Od 2006 r. Tamara Irena Nowosielska zatrudniona jest w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Pracowała kolejno na stanowiskach: specjalisty w Komisji Ochrony Praw Pasażerów oraz starszego i głównego specjalisty w Departamencie Techniki Lotniczej. W dniu 15 października 2007 r. złożyła w Krajowej Szkole Administracji Publicznej egzamin do Państwowego Zasobu Kadrowego z wynikiem pozytywnym stwierdzający, że posiada ona kwalifikacje do pracy na wysokim stanowisku państwowym. Od września 2009 r. do września 2013 r. była członkiem Komisji Dyscyplinarnej Urzędu Lotnictwa Cywilnego do rozpoznawania w I instancji spraw dyscyplinarnych członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w Urzędzie. W latach 2010-2012 odbywała aplikację radcowską, której nie zakończyła. W marcu 2013 r. zdała eksternistycznie egzamin radcowski z wynikiem pozytywnym (ocena dostateczna). W sierpniu 2013 r. została wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Kontynuowała zatrudnienie w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego w Departamencie Techniki Lotniczej na stanowisku radcy prawnego (od czerwca 2014 r.), a od 1 lipca 2017 r. do chwili obecnej zatrudniona jest na stanowisku radcy prawnego w Departamencie Prawno-Legislacyjnym.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z treścią ocen kwalifikacji, aktami osobowymi oraz dokumentacją złożoną przez Katarzynę Marzenę Bartold, Justynę Dykier, Katarzynę Annę Jezuit, Mariana Kociołka, Małgorzatę Ewę Kryńską-Mozolewską, Agnieszkę Zofię Kulik, Tamarę Irenę Nowosielską, Leszka Filipa Ochniewicza, Rafała Rostkowskiego, Annę Marię Rotter, Piotra Ruczkowskiego, Zbigniewa Pawła Wardaka, Aleksandrę Magdalenę Westrę i Stanisława Jana Wiśniewskiego stwierdziła, że wszyscy uczestnicy tego postępowania posiadają kwalifikacje zawodowe i spełniają ustawowe wymagania do ubiegania się o wolne stanowisko sędziowskie w wojewódzkim sądzie administracyjnym. W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa w niniejszej procedurze konkursowej najlepszym kandydatem jest jednak Wojciech Rowiński. Powyższe wynika z tego, że kandydat ten od wielu lat łączy zainteresowania naukowe z dziedziny prawa sądowego, administracyjnego oraz prawoznawstwa z pracą na stanowisku sędziego sądu powszechnego. Uzyskanie przez tego kandydata stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa oraz aktywne uczestnictwo w wielu konferencjach, stażach i seminariach zagranicznych, ukończenie dwóch studiów podyplomowych, a także bardzo dobra ocena kwalifikacji uczyniły kandydaturę Wojciecha Rowińskiego najlepszą do przedstawienia z wnioskiem o powołanie na wolne stanowisko sędziowskie.

Opinie wizytatorów

Kwalifikacje zawodowe Tamary Ireny Nowosielskiej oceniła Agnieszka Łąpies-Rosińska - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Wskazała, że kandydatka do oceny przedstawiła w zasadzie ten sam materiał, który był już przedmiotem oceny kandydatki z 2017 r. Potwierdziła, że analiza tak spraw sądowych wyszczególnionych w piśmie kandydatki, jak i załączonych projektów orzeczeń administracyjnych (decyzji i postanowień) oraz przedstawionych opinii prawnych wykazała dobre przygotowanie prawnicze Tamary Ireny Nowosielskiej. Orzeczenia administracyjne, jak również odpowiedzi na skargi wnoszone przez organ, a także skargi kasacyjne, zawierają bardzo obszerne wyMody prawne. Wyczerpująco odnoszą się do kwestii spornych występujących w sprawie. W uzasadnieniach orzeczeń i pism procesowych są powoływane poglądy doktryny, orzecznictwa tak Naczelnego Sądu Administracyjnego, jak i Sądu Najwyższego. Sędzia oceniająca stwierdziła, że kandydatka, w świetle przesłanek merytorycznych, posiada niezbędne wymagania do pełnienia urzędu sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego. Dysponuje odpowiednią wiedzą w dziedzinie administracji publicznej, prawa administracyjnego zarówno materialnego, jak i procesowego oraz procedury sądowoadministracyjnej. Analiza spraw i materiałów dołączonych do karty zgłoszenia na stanowisko sędziowskie daje podstawy do uznania, że spełnia ona dostatecznie kryteria sprawowania w sposób prawidłowy urzędu sędziego. W konkluzji oceny, sędzia Agnieszka Łąpies-Rosińska oceniła kandydaturę Tamary Ireny Nowosielskiej jako dobrą.

Wizytator: Agnieszka Łąpies-Rosińska - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie pozytywnie ocenił kandydaturę Tamary Ireny Nowosielskiej na stanowisko sędziego tego Sądu. Wskazał, że analiza spraw i materiałów dołączonych do karty zgłoszenia na stanowisko sędziowskie daje podstawy do uznania, że spełnia ona kryteria sprawowania urzędu sędziego na poziomie podstawowym.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
8. Ochniewicz Leszek Filip Radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA ocena dobra 8 1
PRZECIW 94 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 6 19

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

urodził się w 1977 r. w Garwolinie. W 2001 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, uzyskując tytuł magistra z ogólną oceną dobrą. W październiku 2003 r. rozpoczął odbywanie pozaetatowej aplikacji prokuratorskiej w okręgu Prokuratury Okręgowej w Łomży zakończonej złożeniem, w październiku 2006 r., egzaminu prokuratorskiego z ogólnym wynikiem dobrym. W czasie odbywania aplikacji, od 30 kwietnia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. pracował w charakterze specjalisty ds. organizacji w Biurze Organizacyjno-Prawnym Zakładów Mięsnych „Łmeat-Łuków” S.A., a od 1 stycznia 2005 r. objął stanowisko kierownika tego Biura. W dniu 8 listopada 2006 r. uzyskał wpis na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Następnie, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie na wniosek Leszka Filipa Ochniewicza zawiesiła w dniu 24 lipca 2007 r. jego prawo do wykonywania zawodu radcy prawnego w związku z mianowaniem z dniem 1 września 2007 r. asesorem Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście Północ w Warszawie. Kandydat następnie zrzekł się powyższego stanowiska. Prokurator Generalny wyraził zgodę na wygaśnięcie jego stosunku służbowego z dniem 30 czerwca 2008 r. Od 1 lipca 2008 r. do chwili obecnej Leszek Filip Ochniewicz jest zatrudniony w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej na stanowisku radcy prawnego. W 2012 r. odbył dwusemestralne studia podyplomowe w zakresie prawa konkurencji w Instytucie Nauk Prawnych Państwowej Akademii Nauk z wynikiem bardzo dobrym.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z treścią ocen kwalifikacji, aktami osobowymi oraz dokumentacją złożoną przez Katarzynę Marzenę Bartold, Justynę Dykier, Katarzynę Annę Jezuit, Mariana Kociołka, Małgorzatę Ewę Kryńską-Mozolewską, Agnieszkę Zofię Kulik, Tamarę Irenę Nowosielską, Leszka Filipa Ochniewicza, Rafała Rostkowskiego, Annę Marię Rotter, Piotra Ruczkowskiego, Zbigniewa Pawła Wardaka, Aleksandrę Magdalenę Westrę i Stanisława Jana Wiśniewskiego stwierdziła, że wszyscy uczestnicy tego postępowania posiadają kwalifikacje zawodowe i spełniają ustawowe wymagania do ubiegania się o wolne stanowisko sędziowskie w wojewódzkim sądzie administracyjnym. W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa w niniejszej procedurze konkursowej najlepszym kandydatem jest jednak Wojciech Rowiński. Powyższe wynika z tego, że kandydat ten od wielu lat łączy zainteresowania naukowe z dziedziny prawa sądowego, administracyjnego oraz prawoznawstwa z pracą na stanowisku sędziego sądu powszechnego. Uzyskanie przez tego kandydata stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa oraz aktywne uczestnictwo w wielu konferencjach, stażach i seminariach zagranicznych, ukończenie dwóch studiów podyplomowych, a także bardzo dobra ocena kwalifikacji uczyniły kandydaturę Wojciecha Rowińskiego najlepszą do przedstawienia z wnioskiem o powołanie na wolne stanowisko sędziowskie.

Opinie wizytatorów

Kwalifikacje zawodowe Leszka Filipa Ochniewicza oceniła Izabella Janson - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Wyraziła pogląd, że pisma procesowe złożone przez kandydata zostały sporządzone prawidłowo, logicznie, ze znajomością języka prawniczego, są czytelne i zrozumiałe. Kandydat wyróżnia się wysokim poziomem wiedzy w dziedzinie administracji publicznej, głęboką wiedzą w zakresie znajomości przepisów prawa administracyjnego materialnego oraz procesowego. Analiza wymienionych akt prowadzi do wniosku, że Leszek Filip Ochniewicz prawidłowo sporządzał pisma procesowe (w szczególności odpowiedzi na skargi i skargi lub odpowiedzi na skargi kasacyjne), należycie argumentował zajęte przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej stanowisko, potrafił trafnie wykorzystać zarówno dorobek naukowy, jak i orzeczniczy, adekwatny do przedmiotów tych spraw. Świadczy to o ugruntowanej wiedzy oraz o dobrym przygotowaniu teoretycznym i praktycznym kandydata do ewentualnej pracy na stanowisku sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Analiza akt spraw, które wskazał prowadzi do wniosku, że Leszek Filip Ochniewicz posiada przygotowanie merytoryczne do pełnienia urzędu sędziowskiego. Jest on pełnomocnikiem procesowym organu administracji publicznej, posiada dobrą znajomość prawa i postępowania administracyjnego, jak i postępowania sądowoadministracyjnego. Sędzia Izabella Janson oceniła kandydaturę Leszka Filipa Ochniewicza jako bardzo dobrą.

Wizytator: Izabella Janson - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wskazał, że Leszek Filip Ochniewicz jest dobrym kandydatem na stanowisko sędziego tego Sądu.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
9. Rostkowski Rafał Pracownik adm. publ. negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA ocena dobra 5 0
PRZECIW 97 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 6 19

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

urodził się w 1977 r. w Warszawie. W 2002 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskując tytuł magistra z ogólną oceną dobrą. Od września 2002 r. do grudnia 2003 r. był zatrudniony w Urzędzie Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w Warszawie na stanowisku inspektora, następnie od stycznia 2004 r. do września 2004 r. w Ministerstwie Infrastruktury na tym samym stanowisku. We wrześniu 2004 r. został przeniesiony do Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty w Warszawie, a następnie od lutego 2006 r. do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, w których wykonywał pracę na stanowisku specjalisty. W marcu 2006 r. został przeniesiony z Urzędu Komunikacji Elektronicznej do Ministerstwa Transportu i Budownictwa (od 16 listopada 2015 r. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa). W latach 2006 2016 zajmował stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Orzecznictwa, a następnie, od 18 lutego 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. dyrektora Departamentu Orzecznictwa w tym Ministerstwie, przy czym od 7 marca 2017 r. powierzono mu wykonywanie obowiązków na stanowisku radcy ministra w Departamencie Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. W 2010 r. Rafał Rostkowski ukończył dwusemestralne studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej z wynikiem bardzo dobrym. Z dniem 1 lipca 2017 r. wyznaczono mu stanowisko radcy ministra w Departamencie Gospodarki Nieruchomościami Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z treścią ocen kwalifikacji, aktami osobowymi oraz dokumentacją złożoną przez Katarzynę Marzenę Bartold, Justynę Dykier, Katarzynę Annę Jezuit, Mariana Kociołka, Małgorzatę Ewę Kryńską-Mozolewską, Agnieszkę Zofię Kulik, Tamarę Irenę Nowosielską, Leszka Filipa Ochniewicza, Rafała Rostkowskiego, Annę Marię Rotter, Piotra Ruczkowskiego, Zbigniewa Pawła Wardaka, Aleksandrę Magdalenę Westrę i Stanisława Jana Wiśniewskiego stwierdziła, że wszyscy uczestnicy tego postępowania posiadają kwalifikacje zawodowe i spełniają ustawowe wymagania do ubiegania się o wolne stanowisko sędziowskie w wojewódzkim sądzie administracyjnym. W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa w niniejszej procedurze konkursowej najlepszym kandydatem jest jednak Wojciech Rowiński. Powyższe wynika z tego, że kandydat ten od wielu lat łączy zainteresowania naukowe z dziedziny prawa sądowego, administracyjnego oraz prawoznawstwa z pracą na stanowisku sędziego sądu powszechnego. Uzyskanie przez tego kandydata stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa oraz aktywne uczestnictwo w wielu konferencjach, stażach i seminariach zagranicznych, ukończenie dwóch studiów podyplomowych, a także bardzo dobra ocena kwalifikacji uczyniły kandydaturę Wojciecha Rowińskiego najlepszą do przedstawienia z wnioskiem o powołanie na wolne stanowisko sędziowskie.

Opinie wizytatorów

Kwalifikacje zawodowe Rafała Rostkowskiego ocenił Włodzimierz Kowalczyk - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Podkreślił, że z materiałów przedłożonych do oceny kwalifikacji kandydata wynika, że Rafał Rostkowski posiada odpowiedni staż pracy, jeżeli chodzi o niezbędne kwalifikacje do zajmowania stanowiska sędziego sądu administracyjnego. Znajdujące się w dostarczonych materiałach dokumenty i informacje wskazują, że kandydat przy wykonywaniu swojej pracy zawodowej niewątpliwie styka się z prawem administracyjnym i ma rozległą wiedzę z tego zakresu. Rafał Rostkowski wykazał również, że ma praktykę w zakresie postępowania przed sądami administracyjnymi, czy też znajomość i doświadczenie z zakresu stosowania w praktyce prawa administracyjnego. Z przedłożonych materiałów wynika, że szeroko rozumiane prawo administracyjne było przedmiotem zainteresowania kandydata. Prezentuje wysoki poziom wiedzy z różnych dziedzin prawa administracyjnego. Posiadany zasób wiedzy prawniczej oraz cechy osobiste predestynują go do pełnienia urzędu sędziowskiego. W konkluzji oceny sędzia Włodzimierz Kowalczyk stwierdził, że Rafał Rostkowski jest bardzo dobrym kandydatem na stanowisko sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Wizytator: Włodzimierz Kowalczyk - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wskazał, że Rafał Rostkowski jest dobrym kandydatem na stanowisko sędziego tego Sądu

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
10. Rotter Anna Maria Radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA ocena bardzo dobrz 25 2
PRZECIW 76 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 6 18

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

urodziła się w 1970 r. w Częstochowie. W 1994 r. ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, uzyskując tytuł magistra z ogólną oceną dobrą. W latach 1994 1996 odbyła pozaetatową aplikację sądową w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Częstochowie, zakończoną złożeniem, we wrześniu 1996 r., egzaminu sędziowskiego z wynikiem dostatecznym. W latach 1995-1998 pracowała w Urzędzie Miasta Częstochowy w Straży Miejskiej, pracę wykonywała kolejno na stanowiskach podinspektora i dowódcy patrolu-inspektora. W 1997 r. złożyła eksternistycznie egzamin radcowski i została wp.jana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu. Od lipca do listopada 1998 r. zatrudniona była na stanowisku radcy prawnego w Departamencie Prawnym i Orzecznictwa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. W listopadzie 1998 r. została przeniesiona do pracy na stanowisku radcy prawnego w Departamencie Prawnym Ministerstwa Finansów. W dniu 23 września 2002 r. została mianowana urzędnikiem służby cywilnej. Z dniem 19 kwietnia 2004 r. powołana została na Zastępcę Głównego Rzecznika dyscypliny finansów publicznych. W czerwcu została przeniesiona na stanowisko radcy prawnego do Biura Obsługi Prawnej i Zastępstwa Procesowego Ministerstwa Finansów. Z dniem 21 czerwca 2006 r. powierzono jej pełnienie obowiązków zastępcy dyrektora Biura Obsługi Prawnej i Zastępstwa Procesowego Ministerstwa Finansów, a z dniem 20 listopada 2006 r. została powołana na powyższe stanowisko. Anna Maria Rotter została odwołana z tego stanowiska z dniem 21 stycznia 2008 r. z uwagi na zgłoszenie jej kandydatury na stanowisko eksperta narodowego w Komisji Europejskiej. Z dniem 1 maja 2008 r. została ponownie zatrudniona na stanowisku radcy prawnego w Biurze Obsługi Prawnej i Zastępstwa Procesowego, a następnie radcy prawnego w Departamencie Prawnym Ministerstwa Finansów. Od 1 marca 2010 r. do 31 lipca 2010 r. odbyła staż w Służbach Prawnych Komisji Europejskiej. Kandydatka obok głównego zatrudnienia w Ministerstwie Finansów świadczy pomoc prawną szeregu podmiotom państwowym będąc tam zatrudniona na stanowisku radcy prawnego. Od 2001 r. była zatrudniona w Urzędzie Skarbowym Warszawa-Bemowo, od 2006 r. w Trzecim Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście, a od 2008 r. w Izbie Skarbowej w Warszawie. Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk z dnia 23 lutego 2018 r. uzyskała stopień doktora nauk prawnych w zakresie prawa. Kandydatka jest ponadto autorem szeregu publikacji z dziedziny dyscypliny finansów publicznych, w tym współautorką komentarza do ustawy o finansach publicznych i ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z treścią ocen kwalifikacji, aktami osobowymi oraz dokumentacją złożoną przez Katarzynę Marzenę Bartold, Justynę Dykier, Katarzynę Annę Jezuit, Mariana Kociołka, Małgorzatę Ewę Kryńską-Mozolewską, Agnieszkę Zofię Kulik, Tamarę Irenę Nowosielską, Leszka Filipa Ochniewicza, Rafała Rostkowskiego, Annę Marię Rotter, Piotra Ruczkowskiego, Zbigniewa Pawła Wardaka, Aleksandrę Magdalenę Westrę i Stanisława Jana Wiśniewskiego stwierdziła, że wszyscy uczestnicy tego postępowania posiadają kwalifikacje zawodowe i spełniają ustawowe wymagania do ubiegania się o wolne stanowisko sędziowskie w wojewódzkim sądzie administracyjnym. W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa w niniejszej procedurze konkursowej najlepszym kandydatem jest jednak Wojciech Rowiński. Powyższe wynika z tego, że kandydat ten od wielu lat łączy zainteresowania naukowe z dziedziny prawa sądowego, administracyjnego oraz prawoznawstwa z pracą na stanowisku sędziego sądu powszechnego. Uzyskanie przez tego kandydata stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa oraz aktywne uczestnictwo w wielu konferencjach, stażach i seminariach zagranicznych, ukończenie dwóch studiów podyplomowych, a także bardzo dobra ocena kwalifikacji uczyniły kandydaturę Wojciecha Rowińskiego najlepszą do przedstawienia z wnioskiem o powołanie na wolne stanowisko sędziowskie.

Opinie wizytatorów

Kwalifikacje zawodowe Anny Marii Rotter ocenił Artur Kot - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Podkreślił, że kandydatka spełnia warunki przewidziane w art. 6 § 1 pkt 1-7 p.u.s.a, niezbędne do skutecznego ubiegania się o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego. Przesłanki oceny kwalifikacji kandydatki, tj. dotychczasowy przebieg pracy zawodowej, analiza dorobku zawodowego (na podstawie załączonych do zgłoszenia kopii postanowień, opinii i skarg kasacyjnych, w tym z wykazu spraw sądowych, w których występowała w charakterze zastępcy procesowego) oraz załączonych przez kandydatkę: opinii, listu referencyjnego i listu rekomendacyjnego oraz recenzji jej pracy doktorskiej - stanowią podstawę do wniosku, że Anna Maria Rotter posiada znajomość zagadnień z wielu dziedzin prawa, szczególnie publicznego. Specjalizuje się w sprawach z dziedziny finansów publicznych, szczególnie z zakresu odpowiedzialności za naruszenie finansów publicznych, a także z zakresu prawa podatkowego. W związku z zajmowaniem od 2004 r. stanowiska Zastępcy Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych kandydatka nabyła doświadczenie niezbędne do rozumienia zasad funkcjonowania instytucji publicznych oraz skomplikowanych mechanizmów finansów publicznych. Daje temu wyraz w swoich publikacjach, które świadczą o jej bardzo dobrym przygotowaniu teoretycznym, wykorzystywanym w praktyce stosowania prawa. Również przedłożone przez kandydatkę pisma procesowe oraz opracowania prawne świadczą o bardzo dobrym przygotowaniu teoretycznym i praktycznym, a także o jej pracowitości i wnikliwości. Anna Rotter posługuje się w sposób profesjonalny językiem prawniczym, przy tym w sposób czytelny i zrozumiały. Szczególnie w pismach, które przygotowuje samodzielnie. Prezentuje w sposób kompleksowy wykładnię przepisów prawa mających zastosowanie w danej sprawie. Precyzyjnie oraz zwięźle przedstawia stosowną argumentację prawną. Korzysta przy tym z dorobku orzecznictwa oraz piśmiennictwa. W okresie od 1 grudnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r. brała udział w realizacji programu eksperckiego, między innymi z zakresu opiniowania aktów prawnych oraz sporządzania odpowiedzi na skargi do sądów administracyjnych i sporządzania projektów decyzji administracyjnych (decyzje o odmowie wznowienia postępowania). Zna cztery języki obce, w tym język angielski na poziomie bardzo dobrym, udokumentowanym stosownymi certyfikatami, a także posiada dobrą znajomość języka francuskiego i języka rosyjskiego oraz podstawową znajomość języka niemieckiego. Zdobytą wiedzę wykorzystuje na arenie międzynarodowej. Pozytywną ocenę pracy kandydatki jako radcy prawnego zawiera ponadto sprawozdanie z wizytacji przeprowadzonej w Ministerstwie Finansów w dniu 3 marca 2017 r. W aktach osobowych kandydatki znajdują się pozytywne oceny okresowe jako członka korpusu służby cywilnej. Z załączonych przez kandydatkę dokumentów wynika, że recenzent jej rozprawy doktorskiej stwierdził, że jej praca doktorska spełnia stosowne wymagania prawne i stanowi oryginalne rozwiązanie problemu naukowego oraz wskazuje na dobrą ogólną wiedzę ^oretyczną autorki w zakresie prawa podatkowego. Pomimo pewnych uchybień natury językowej stylistycznej, niekiedy nawet o wydźwięku merytorycznym praca została oceniona pozytywnie. Sędzia Artur Kot ocenił bardzo dobrze kandydaturę Anny Marii Rotter na wolne stanowisko sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Wizytator: Artur Kot - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wskazał, że Anna Maria Rotter jest bardzo dobrym kandydatem na stanowisko sędziego tego Sądu.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
11. Rowiński Wojciech Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA ocena dobra 2 19
PRZECIW 100 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 6 1

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Wojciech Rowiński urodził się w 1975 r. we Wrześni. W 1999 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, uzyskując tytuł magistra z ogólną oceną bardzo dobrą. W latach 1999-2002 odbył etatową aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu zakończoną złożeniem, w kwietniu 2002 r., egzaminu sędziowskiego z wynikiem ogólnym dobrym. Z dniem 1 września 2002 r. został mianowany referendarzem sądowym w Sądzie Rejonowym w Gostyninie. Pracę wykonywał w Wydziale Ksiąg Wieczystych tego Sądu. Następnie, z dniem 1 lutego 2003 r. został mianowany asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Pile. Orzekał w wydziałach: ksiąg wieczystych, grodzkim i cywilnym. Postanowieniem z dnia 24 maja 2007 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej powołał Wojciecha Rowińskiego na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Pile. Z dniem 20 kwietnia 2008 r. kandydat został przeniesiony na własny wniosek na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu. Orzekał w wydziałach: grodzkim 1 cywilnym. W 2006 r. ukończył Podyplomowe Studium Prawa Europejskiego dla Sędziów Sądów Powszechnych i Prokuratorów zorganizowane przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości. Następnie, w 2008 r. ukończył dwusemestralne studia podyplomowe w zakresie ekonomii i prawa gospodarczego w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie z wynikiem bardzo dobrym. Od 1 sierpnia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. był delegowany przez Ministra Sprawiedliwości do Krajowej Szkoły Sędziów i Prokuratorów, gdzie pracował na stanowisku głównego specjalisty w Dziale Współpracy Międzynarodowej. Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nr z 28 listopada 2017 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych w zakresie prawa na podstawie rozprawy pt. „Wykładnia pro unijna w orzecznictwie naczelnych organów władzy sądowniczej”. Kandydat uczestniczył ponadto w szeregu stażów oraz seminariów zagranicznych i krajowych: od 27 maja do 1 czerwca 2007 r. w „Seminarium prawnoporównawczym dla sędziów i prokuratorów dotyczącym systemów prawnych państw członkowskich na przykładzie prawa niemieckiego” w Hiszpanii, od 17 do 30 czerwca 2007 r. w „Szkoleniu dotyczącym francuskiego języka prawniczego i sytemu prawnego Francji i Unii Europejskiej (w języku francuskim)” w Warszawie, od 2 do 21 listopada 2008 r. w „Programie Hospitacyjnym dla Sędziów z Europy Środkowej i Wschodniej w Bonn (staż w Sądzie Rejonowym w Hameln (Amtsgericht Hameln)” w Niemczech, od 9 do 10 czerwca 2008 r. w „Zjeździe Sędziów i Prokuratorów Państw Członkowskich” w Trybunale Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w Luksemburgu, od 2 do 13 listopada 2009 r. w stażu w Sądzie Wielkiej Instancji w Dax we Francji (Tribunal de Grand Instance de Dax) w ramach Programu Wymiany dla Sędziów i Prokuratorów The European Judicial Training Network (EJTN), od 10 do 12 czerwca 2009 r. w seminarium zatytułowanym: „Transgraniczne problemy związane z uprowadzeniami dzieci (International Child Abduction)” w Hiszpanii, od 14 do 15 czerwca 2009 r. w „Europejskim Sympozjum Prawa Pracy” zorganizowanym przez Bundesarbeitsgericht (Sąd Najwyższy Sąd Prawa Pracy) w Niemczech, 27 kwietnia 2012 r. w „Europejskim Sympozjum Prawa Pracy” zorganizowanym przez Bundesarbeitsgericht (Sąd Najwyższy Sąd Prawa Pracy) w Niemczech. Ponadto od 21 listopada do 2 grudnia 2016 r. odbył staż w sądach w Brukseli w ramach Programu Wymiany dla Sędziów i Prokuratorów The European Judicial Training Network (EJTN).

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Wojciech Rowiński posiada wieloletnie doświadczenie orzecznicze na stanowisku asesora sądowego (od 2003 r.), a następnie sędziego sądu rejonowego (od 2007 r.). Krajowa Rada Sądownictwa uznała że, tak jak pozostali kandydaci uczestniczący w tym konkursie, posiada on wystarczające doświadczenie zawodowe do ubiegania się o stanowisko sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego. Jego kandydatura jest jednak wyróżniająca na tle pozostałych uczestników postępowania z uwagi na fakt łączenia działalności naukowej z pracą na stanowisku sędziego sądu powszechnego. Uzyskanie przez tego kandydata stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa oraz aktywne uczestnictwo w wielu konferencjach, stażach i seminariach zagranicznych, ukończenie dwóch studiów podyplomowych, a także bardzo dobra ocena kwalifikacji uczyniły kandydaturę Wojciecha Rowińskiego najlepszą do przedstawienia z wnioskiem o powołanie na wolne stanowisko sędziowskie. Krajowa Rada Sądownictwa przy ocenie kandydatury Wojciecha Rowińskiego miała również na uwadze, że jest to kandydat spoza środowiska sędziowskiego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, a co za tym idzie jego kwalifikacje zawodowe mogą nie być w pełnym stopniu znane oceniającym go sędziom.

Opinie wizytatorów

Kwalifikacje zawodowe Wojciecha Rowińskiego zostały ocenione bardzo wysoko w ocenie kwalifikacji sporządzonej na użytek postępowania konkursowego przez Tadeusza Nowaka - sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w stanie spoczynku. W konkluzji oceny sędzia przedstawił pogląd, że, biorąc pod uwagę zarówno staż sędziowski kandydata, jak i pełnioną w chwili oceny funkcję zastępcy przewodniczącego wydziału, będącą docenieniem jego umiejętności, należy podkreślić dobre przygotowanie prawnicze Wojciecha Rowińskiego. Posiada niewątpliwie rozległą wiedzę, nie tylko w zakresie prawa cywilnego, ale i również prawa europejskiego. Sędzia w stanie spoczynku Tadeusz Nowak stwierdził, że Wojciech Rowiński posiada niezbędne wymagania do pełnienia urzędu sędziego, a jego kwalifikacje na stanowisko sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zasługują na bardzo dobrą ocenę.

Wizytator: Tadeusz Nowak - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w stanie spoczynku

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ocenił kandydaturę Wojciecha Rowińskiego na ocenę dobrą. Wskazał, że dotychczasowy przebieg pracy zawodowej kandydata, wynikający z przedstawionych dokumentów potwierdza, że posiadane przez niego kwalifikacje stanowią o przydatności do pełnienia obowiązków sędziego sądu administracyjnego. Podkreślił, że praca zawodowa Wojciecha Rowińskiego, jako sędziego Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, została pozytywnie oceniona przez Przewodniczącego Wydziału, w którym orzeka oraz przez Prezesa tego Sądu.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
12. Ruczkowski Piotr Pracownik naukowy negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA ocena dobra 7 0
PRZECIW 95 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 6 17

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

urodził się w 1973 r. w Przedborzu. W 2000 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, uzyskując tytuł magistra z ogólną oceną bardzo dobrą. Od października 2000 r. do lutego 2014 r. był zatrudniony na Wydziale Prawa i Ekonomii Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu, początkowo na stanowisku asystenta, a od lutego 2006 r. na stanowisku adiunkta. W latach 2001-2005 odbył stacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2005 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie z 14 listopada 2005 r. Od października 2006 r. do września 2015 r. był zatrudniony na stanowisku adiunkta w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, a ponadto w latach 2007-2010 pełnił w powyższej Szkole funkcję dziekana Wydziału Prawa. Od marca 2009 r. do kwietnia 2012 r. kandydat był zatrudniony na stanowisku Koordynatora Zespołu Prawa Administracyjnego i Finansowego w kancelarii radcy prawnego w Kielcach, gdzie zajmował się głównie sprawami z zakresu prawa administracyjnego i finansowego. W październiku 2009 r. podjął również współpracę z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Od 1 lutego 2015 r. został w nim zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego oraz powierzono mu kierowanie Zakładem Prawa Administracyjnego i Nauk o Administracji. W 2011 r. podjął ponadto współpracę z Biurem Analiz Sejmowych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach tej współpracy przygotowywał opinie na temat konstytucyjności prawa. W kwietniu 2012 r. został wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Kielcach, a w czerwcu został wpisany na listę radców prawnych Izby Radców Prawnych w Kielcach. Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie z 17 listopada 2014 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa. W październiku 2015 r. został zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Humanistycznym (obecnie Wydział Politologii) Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Jest autorem licznych publikacji naukowych, w tym redaktorem naukowym kilkunastu monografii i podręczników akademickich. Pełnił także funkcję redaktora czasopisma naukowego zatytułowanego Rozprawy z Zakresu Nauk Prawnych oraz recenzenta monografii i artykułów naukowych.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z treścią ocen kwalifikacji, aktami osobowymi oraz dokumentacją złożoną przez Katarzynę Marzenę Bartold, Justynę Dykier, Katarzynę Annę Jezuit, Mariana Kociołka, Małgorzatę Ewę Kryńską-Mozolewską, Agnieszkę Zofię Kulik, Tamarę Irenę Nowosielską, Leszka Filipa Ochniewicza, Rafała Rostkowskiego, Annę Marię Rotter, Piotra Ruczkowskiego, Zbigniewa Pawła Wardaka, Aleksandrę Magdalenę Westrę i Stanisława Jana Wiśniewskiego stwierdziła, że wszyscy uczestnicy tego postępowania posiadają kwalifikacje zawodowe i spełniają ustawowe wymagania do ubiegania się o wolne stanowisko sędziowskie w wojewódzkim sądzie administracyjnym. W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa w niniejszej procedurze konkursowej najlepszym kandydatem jest jednak Wojciech Rowiński. Powyższe wynika z tego, że kandydat ten od wielu lat łączy zainteresowania naukowe z dziedziny prawa sądowego, administracyjnego oraz prawoznawstwa z pracą na stanowisku sędziego sądu powszechnego. Uzyskanie przez tego kandydata stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa oraz aktywne uczestnictwo w wielu konferencjach, stażach i seminariach zagranicznych, ukończenie dwóch studiów podyplomowych, a także bardzo dobra ocena kwalifikacji uczyniły kandydaturę Wojciecha Rowińskiego najlepszą do przedstawienia z wnioskiem o powołanie na wolne stanowisko sędziowskie.

Opinie wizytatorów

Kwalifikacje zawodowe Piotra Ruczkowskiego oceniła Krystyna Madalińska-Urbaniak - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Wskazała, że przebieg pracy zawodowej oraz analiza dołączonych do zgłoszenia pism świadczą o tym, że Piotr Ruczkowski posiada dużą wiedzę z różnych dziedzin prawa administracyjnego. Jest autorem licznych publikacji, z których wiele jest uznawanych za ważne dla rozwoju nauki. Kandydat kieruje swoje zainteresowania badawcze zarówno na kwestie szczegółowe, jak i te o charakterze bardziej ogólnym, teoretycznym. Z przedłożonych dokumentów wynika, że pracę naukową łączy od wielu lat z praktyką w kancelarii radcy prawnego w Kielcach. Jednak poza jedną opinią sporządzoną dla Sejmu RP, nie przedstawił innych sporządzonych przez siebie dokumentów związanych ze stosowaniem prawa w praktyce. Sędzia Krystyna Madalińska-Urbaniak, podkreśliła, że biorąc jednak pod uwagę materiały, z którymi mogła się zapoznać, ocenia kandydaturę Piotra Ruczkowskiego jako bardzo dobrą.

Wizytator: Krystyna Madalińska-Urbaniak - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dobrze ocenił kandydaturę Piotra Ruczkowskiego na stanowisko sędziego tego Sądu.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
13. Wardak Zbigniew Paweł Pracownik adm. publ. negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA ocena bardzo dobra 7 3
PRZECIW 95 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 6 17

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

urodził się w 1974 r. w Łodzi. W 1997 r. ukończył studia I stopnia na kierunku Zarządzanie i Marketing w Wyższej Szkole Marketingu i Biznesu w Łodzi i uzyskał tytuł zawodowy licencjata z oceną ogólną bardzo dobrą. W latach 1999 2004 pracował w szeregu podmiotów prywatnych na stanowiskach związanych ze stosowaniem przepisów prawa. W 2001 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, uzyskując tytuł magistra z ogólną oceną dobrą plus. Od września 2004 r. do lutego 2006 r. pełnił funkcję pozaetatowego członka Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi. Od października 2005 r. do stycznia 2014 r. zatrudniony był również na stanowisku asystenta na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W marcu 2006 r. został powołany na etatowego członka Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi i funkcję tę sprawuje do chwili obecnej. Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego z 17 stycznia 2014 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych w zakresie prawa - postępowania karnego i kryminalistyki. Od lutego 2014 r. jest zatrudniony na stanowisku adiunkta na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z treścią ocen kwalifikacji, aktami osobowymi oraz dokumentacją złożoną przez Katarzynę Marzenę Bartold, Justynę Dykier, Katarzynę Annę Jezuit, Mariana Kociołka, Małgorzatę Ewę Kryńską-Mozolewską, Agnieszkę Zofię Kulik, Tamarę Irenę Nowosielską, Leszka Filipa Ochniewicza, Rafała Rostkowskiego, Annę Marię Rotter, Piotra Ruczkowskiego, Zbigniewa Pawła Wardaka, Aleksandrę Magdalenę Westrę i Stanisława Jana Wiśniewskiego stwierdziła, że wszyscy uczestnicy tego postępowania posiadają kwalifikacje zawodowe i spełniają ustawowe wymagania do ubiegania się o wolne stanowisko sędziowskie w wojewódzkim sądzie administracyjnym. W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa w niniejszej procedurze konkursowej najlepszym kandydatem jest jednak Wojciech Rowiński. Powyższe wynika z tego, że kandydat ten od wielu lat łączy zainteresowania naukowe z dziedziny prawa sądowego, administracyjnego oraz prawoznawstwa z pracą na stanowisku sędziego sądu powszechnego. Uzyskanie przez tego kandydata stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa oraz aktywne uczestnictwo w wielu konferencjach, stażach i seminariach zagranicznych, ukończenie dwóch studiów podyplomowych, a także bardzo dobra ocena kwalifikacji uczyniły kandydaturę Wojciecha Rowińskiego najlepszą do przedstawienia z wnioskiem o powołanie na wolne stanowisko sędziowskie.

Opinie wizytatorów

Kwalifikacje zawodowe Zbigniewa Pawła Wardaka ocenił Andrzej Czarnecki - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który podkreślił, że kandydat po raz trzeci przystąpił do postępowania kwalifikacyjnego na wolne stanowisko sędziowskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie. Wskazał, że w poprzednich postępowaniach konkursowych kandydatura Zbigniewa Pawła Wardaka, na urząd sędziego w wojewódzkim sądzie administracyjnym, została oceniona bardzo dobrze. W konkluzji sporządzonej oceny kwalifikacji zawarto pogląd, że dotychczasowy przebieg pracy zawodowej Zbigniewa Pawła Wardaka, jego dorobek naukowy i dydaktyczny, jako adiunkta na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także wysoki poziom merytoryczny wydawanych przez kandydata orzeczeń w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Łodzi, stanowi podstawę do stwierdzenia, że jego kandydaturę na wolne stanowisko sędziowskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie, należy ocenić jako bardzo dobrą.

Wizytator: Andrzej Czarnecki - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wskazał, że Zbigniew Paweł Wardak jest bardzo dobrym kandydatem na stanowisko sędziego tego Sądu.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
14. Westra Aleksandra Magdalena Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA ocena wyróżniająca 91 6
PRZECIW 14 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 3 14

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

urodziła się w 1972 r. w Warszawie. W 1996 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, uzyskując tytuł magistra z ogólną oceną dobrą. Od 13 stycznia 1997 r. do 28 lutego 1998 r. była zatrudniona w Ministerstwie Skarbu Państwa na stanowisku inspektora. Następnie, w latach 1996-1998 odbyła pozaetatową, a następie etatową aplikację sądową w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Warszawie zakończoną złożeniem, we wrześniu 1998 r., egzaminu sędziowskiego z wynikiem ogólnym bardzo dobrym. Z dniem 1 stycznia 1999 r. została mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Pragi w Warszawie. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 19 czerwca 2001 r. powołał kandydatkę na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego dla Warszawy-Pragi w Warszawie. Orzekała początkowo w wydziale karnym, a od 1 stycznia 2005 r. rozpoczęła orzekanie w wydziale cywilnym tego Sądu. Z dniem 1 stycznia 2006 r., z uwagi na zniesienie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Pragi, została przeniesiona na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie. Kontynuowała orzekanie w pionie cywilnym tego Sądu. W 2012 r. ukończyła z wynikiem bardzo dobrym dwusemestralne studia podyplomowe zatytułowane „Ekonomia i Prawo Gospodarcze” zorganizowane przez Wydział Zarządzania oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury. Postanowieniem z dnia 17 lutego 2014 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej powołał kandydatkę na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego Warszawa-Praga. w Warszawie. W tym sądzie orzekała w wydziale cywilnym. Od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. była delegowana przez Ministra Sprawiedliwości do orzekania w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie. Następnie jej delegacja została przedłużona do 30 czerwca 2019 r. Aleksandra Magdalena Westra odbyła szkolenie dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa zakończone egzaminem z wynikiem pozytywnym oraz szereg krajowych szkoleń zawodowych skierowanych do sędziów sądów powszechnych.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z treścią ocen kwalifikacji, aktami osobowymi oraz dokumentacją złożoną przez Katarzynę Marzenę Bartold, Justynę Dykier, Katarzynę Annę Jezuit, Mariana Kociołka, Małgorzatę Ewę Kryńską-Mozolewską, Agnieszkę Zofię Kulik, Tamarę Irenę Nowosielską, Leszka Filipa Ochniewicza, Rafała Rostkowskiego, Annę Marię Rotter, Piotra Ruczkowskiego, Zbigniewa Pawła Wardaka, Aleksandrę Magdalenę Westrę i Stanisława Jana Wiśniewskiego stwierdziła, że wszyscy uczestnicy tego postępowania posiadają kwalifikacje zawodowe i spełniają ustawowe wymagania do ubiegania się o wolne stanowisko sędziowskie w wojewódzkim sądzie administracyjnym. W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa w niniejszej procedurze konkursowej najlepszym kandydatem jest jednak Wojciech Rowiński. Powyższe wynika z tego, że kandydat ten od wielu lat łączy zainteresowania naukowe z dziedziny prawa sądowego, administracyjnego oraz prawoznawstwa z pracą na stanowisku sędziego sądu powszechnego. Uzyskanie przez tego kandydata stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa oraz aktywne uczestnictwo w wielu konferencjach, stażach i seminariach zagranicznych, ukończenie dwóch studiów podyplomowych, a także bardzo dobra ocena kwalifikacji uczyniły kandydaturę Wojciecha Rowińskiego najlepszą do przedstawienia z wnioskiem o powołanie na wolne stanowisko sędziowskie.

Opinie wizytatorów

Kwalifikacje zawodowe Aleksandry Magdaleny Westry zostały poddane ocenie w ocenie kwalifikacji sporządzonej przez Joannę Kube - sędzię Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz w uzupełniającej ocenie kwalifikacji sporządzonej przez Włodzimierza Kowalczyka - sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Sędzia Joanna Kube oceniła kandydaturę Aleksandry Magdaleny Westry na ocenę wyróżniającą. Podkreśliła, że kandydatka posiada ugruntowaną wiedzę w dziedzinie prawa cywilnego, karnego oraz procedury cywilnej i karnej. Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe - była uczestnikiem wielu szkoleń zawodowych dla sędziów. Jej praca na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie od 25 lutego 2014 r., a wcześniej sędziego Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ była zawsze bardzo dobrze oceniana przez sędziów wizytatorów, przewodniczących wydziału i wiceprezesa Sądu, co wynika ze zgromadzonych w aktach osobowych opinii służbowych, oceny okresowej obejmującej okres od 25 lutego 2014 r. do 11 maja 2016 r. oraz oceny kwalifikacji za okres pracy od 1 października 2009 r. do 30 września 2012 r. dokonanej w związku z ubieganiem się o stanowisko sędziego Sądu Okręgowego Warszawa-Praga. Sędzia Joanna Kube podkreśliła, że sędziowie wizytatorzy, oceniając pracę Aleksandry Westry, zwracali uwagę na bardzo dobre wyniki w zakresie stabilności orzecznictwa oraz wysoki poziom sporządzanych uzasadnień i ich terminowość. Uzasadnienia orzeczeń są pisane przez kandydatkę językiem zrozumiałym dla stron postępowania, gdyż w wielu przypadkach strony po zapoznaniu się z uzasadnieniem nie wniosły apelacji, co świadczy o sile przekonywania.

Wizytator: Joanna Kube - sędzię Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Sędzia Włodzimierz Kowalczyk w pełni podzielił opinię o kandydatce sporządzoną przez sędzię Joannę Kube. Dodatkowo, w oparciu o analizę spraw rozpoznawanych przez Aleksandrę Magdalenę Westrę w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie, podkreślił, że kandydatka niewątpliwie wykazała się znajomością problematyki administracyjnej i sądowoadministracyjnej. W jego ocenie, jest ona wyróżniającym się kandydatem na stanowisko sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Wizytator: Sędzia Włodzimierz Kowalczyk

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
15. Wiśniewski Stanisław Jan Adwokat negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA ocena dobra 5 0
PRZECIW 97 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 6 20

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

urodził się w 1979 r. w Warszawie. W 2003 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskując tytuł magistra z ogólną oceną bardzo dobrą. W latach 2002-2005 był zatrudniony na stanowisku asystenta prawnego w kancelarii prawnej. Następnie po odbyciu, w latach 2006 2009, aplikacji adwokackiej, złożył w październiku i listopadzie 2009 r. egzamin adwokacki z wynikiem pozytywnym. W styczniu 2010 r. został wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie. Od tego momentu wykonuje zawód adwokata w formie indywidualnej kancelarii adwokackiej.

Opinie wizytatorów

Kwalifikacje zawodowe Stanisława Jana Wiśniewskiego oceniła Bożena Więch-Baranowska - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Wskazała ona, że analiza akt sądowych, w których jako pełnomocnik strony brał udział kandydat, a także sporządzonych pism procesowych i pism wnoszonych w postępowaniach administracyjnych dowodzi wysokiego poziomu jego wiedzy prawniczej, tak w dziedzinie prawa materialnego, jak i procesowego. W pismach procesowych kierowanych do sądów, a także w pismach wnoszonych w postępowaniach administracyjnych w sposób wyczerpujący przedstawia stanowisko reprezentowanej strony. W argumentacji wykorzystuje literaturę i orzecznictwo. Na uwagę zasługuje umiejętność zwięzłego przedstawienia zarzutów, stanowiska stron i jego czytelność. Pisma są syntetyczne i bez zbędnych treści. Biorąc pod uwagę kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz analizę akt sądowych, w których Stanisław Jan Wiśniewski występował jako pełnomocnik, pism procesowych i pism składanych do organów administracji, sędzia Bożena Więch-Baranowska oceniła jego kandydaturę na wolne stanowisko sędziowskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie na ocenę bardzo dobrą.

Wizytator: Bożena Więch-Baranowska

Prezes Wojewódzjdego Sądu Administracyjnego w Warszawie wskazał, że Stanisław Jan Wiśniewski jest dobrym kandydatem na stanowisko sędziego tego Sądu.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów