Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa

wróć do pełnej listy uchwał

Uchwała KRS nr 166/2018

Sąd: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data posiedzenia: 10 lipca 2018 – 13 lipca 2018
Obwieszczenie: Monitor Polski poz. 2018 z 3
Pobierz uchwałę:http://krspl.home.pl/bip/files//2018-07-...
Liczba wolnych stanowisk: 1
Liczba kandydatów: 11
Liczba obsadzonych stanowisk: 1
Liczba odrzuconych kandydatów: 10

Lista kandydatów

l.p. nazwisko i imiona wykonywany zawód decyzja
1. Bartold Katarzyna Marzena Radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 7 0
PRZECIW 95 3
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 6 17
2. Dykier Justyna Radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 1 3
PRZECIW 101 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 6 17
3. Jezuit Katarzyna Anna Radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 2 0
PRZECIW 100 3
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 6 17
4. Kociołek Marian Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 21 2
PRZECIW 81 3
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 6 15
5. Kryńska Małgorzata Ewa Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 5 5
PRZECIW 97 2
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 6 13
6. Kulik Agnieszka Zofia Radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 5 1
PRZECIW 98 2
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 5 17
7. Nowosielska Tamara Irena Radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 3 0
PRZECIW 99 3
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 6 17
8. Ochniewicz Leszek Filip Radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 8 1
PRZECIW 94 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 6 19
9. Rostkowski Rafał Pracownik adm. publ. negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 5 0
PRZECIW 97 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 6 19
10. Rotter Anna Maria Radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 25 2
PRZECIW 76 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 6 18
11. Rowiński Wojciech Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 2 19
PRZECIW 100 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 6 1

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Wojciech Rowiński urodził się w 1975 r. we Wrześni. W 1999 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, uzyskując tytuł magistra z ogólną oceną bardzo dobrą. W latach 1999-2002 odbył etatową aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu zakończoną złożeniem, w kwietniu 2002 r., egzaminu sędziowskiego z wynikiem ogólnym dobrym. Z dniem 1 września 2002 r. został mianowany referendarzem sądowym w Sądzie Rejonowym w Gostyninie. Pracę wykonywał w Wydziale Ksiąg Wieczystych tego Sądu. Następnie, z dniem 1 lutego 2003 r. został mianowany asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Pile. Orzekał w wydziałach: ksiąg wieczystych, grodzkim i cywilnym. Postanowieniem z dnia 24 maja 2007 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej powołał Wojciecha Rowińskiego na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Pile. Z dniem 20 kwietnia 2008 r. kandydat został przeniesiony na własny wniosek na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu. Orzekał w wydziałach: grodzkim 1 cywilnym. W 2006 r. ukończył Podyplomowe Studium Prawa Europejskiego dla Sędziów Sądów Powszechnych i Prokuratorów zorganizowane przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości. Następnie, w 2008 r. ukończył dwusemestralne studia podyplomowe w zakresie ekonomii i prawa gospodarczego w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie z wynikiem bardzo dobrym. Od 1 sierpnia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. był delegowany przez Ministra Sprawiedliwości do Krajowej Szkoły Sędziów i Prokuratorów, gdzie pracował na stanowisku głównego specjalisty w Dziale Współpracy Międzynarodowej. Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nr z 28 listopada 2017 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych w zakresie prawa na podstawie rozprawy pt. „Wykładnia pro unijna w orzecznictwie naczelnych organów władzy sądowniczej”. Kandydat uczestniczył ponadto w szeregu stażów oraz seminariów zagranicznych i krajowych: od 27 maja do 1 czerwca 2007 r. w „Seminarium prawnoporównawczym dla sędziów i prokuratorów dotyczącym systemów prawnych państw członkowskich na przykładzie prawa niemieckiego” w Hiszpanii, od 17 do 30 czerwca 2007 r. w „Szkoleniu dotyczącym francuskiego języka prawniczego i sytemu prawnego Francji i Unii Europejskiej (w języku francuskim)” w Warszawie, od 2 do 21 listopada 2008 r. w „Programie Hospitacyjnym dla Sędziów z Europy Środkowej i Wschodniej w Bonn (staż w Sądzie Rejonowym w Hameln (Amtsgericht Hameln)” w Niemczech, od 9 do 10 czerwca 2008 r. w „Zjeździe Sędziów i Prokuratorów Państw Członkowskich” w Trybunale Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w Luksemburgu, od 2 do 13 listopada 2009 r. w stażu w Sądzie Wielkiej Instancji w Dax we Francji (Tribunal de Grand Instance de Dax) w ramach Programu Wymiany dla Sędziów i Prokuratorów The European Judicial Training Network (EJTN), od 10 do 12 czerwca 2009 r. w seminarium zatytułowanym: „Transgraniczne problemy związane z uprowadzeniami dzieci (International Child Abduction)” w Hiszpanii, od 14 do 15 czerwca 2009 r. w „Europejskim Sympozjum Prawa Pracy” zorganizowanym przez Bundesarbeitsgericht (Sąd Najwyższy Sąd Prawa Pracy) w Niemczech, 27 kwietnia 2012 r. w „Europejskim Sympozjum Prawa Pracy” zorganizowanym przez Bundesarbeitsgericht (Sąd Najwyższy Sąd Prawa Pracy) w Niemczech. Ponadto od 21 listopada do 2 grudnia 2016 r. odbył staż w sądach w Brukseli w ramach Programu Wymiany dla Sędziów i Prokuratorów The European Judicial Training Network (EJTN).

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Wojciech Rowiński posiada wieloletnie doświadczenie orzecznicze na stanowisku asesora sądowego (od 2003 r.), a następnie sędziego sądu rejonowego (od 2007 r.). Krajowa Rada Sądownictwa uznała że, tak jak pozostali kandydaci uczestniczący w tym konkursie, posiada on wystarczające doświadczenie zawodowe do ubiegania się o stanowisko sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego. Jego kandydatura jest jednak wyróżniająca na tle pozostałych uczestników postępowania z uwagi na fakt łączenia działalności naukowej z pracą na stanowisku sędziego sądu powszechnego. Uzyskanie przez tego kandydata stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa oraz aktywne uczestnictwo w wielu konferencjach, stażach i seminariach zagranicznych, ukończenie dwóch studiów podyplomowych, a także bardzo dobra ocena kwalifikacji uczyniły kandydaturę Wojciecha Rowińskiego najlepszą do przedstawienia z wnioskiem o powołanie na wolne stanowisko sędziowskie. Krajowa Rada Sądownictwa przy ocenie kandydatury Wojciecha Rowińskiego miała również na uwadze, że jest to kandydat spoza środowiska sędziowskiego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, a co za tym idzie jego kwalifikacje zawodowe mogą nie być w pełnym stopniu znane oceniającym go sędziom.

Opinia wizytatora

Kwalifikacje zawodowe Wojciecha Rowińskiego zostały ocenione bardzo wysoko w ocenie kwalifikacji sporządzonej na użytek postępowania konkursowego przez Tadeusza Nowaka - sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w stanie spoczynku. W konkluzji oceny sędzia przedstawił pogląd, że, biorąc pod uwagę zarówno staż sędziowski kandydata, jak i pełnioną w chwili oceny funkcję zastępcy przewodniczącego wydziału, będącą docenieniem jego umiejętności, należy podkreślić dobre przygotowanie prawnicze Wojciecha Rowińskiego. Posiada niewątpliwie rozległą wiedzę, nie tylko w zakresie prawa cywilnego, ale i również prawa europejskiego. Sędzia w stanie spoczynku Tadeusz Nowak stwierdził, że Wojciech Rowiński posiada niezbędne wymagania do pełnienia urzędu sędziego, a jego kwalifikacje na stanowisko sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zasługują na bardzo dobrą ocenę.

Wizytator: Tadeusz Nowak - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w stanie spoczynku

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
12. Ruczkowski Piotr Pracownik naukowy negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 7 0
PRZECIW 95 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 6 17
13. Wardak Zbigniew Paweł Pracownik adm. publ. negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 7 3
PRZECIW 95 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 6 17
14. Westra Aleksandra Magdalena Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 9 91 6
PRZECIW 0 14 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 3 14
15. Wiśniewski Stanisław Jan Adwokat negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 5 0
PRZECIW 97 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 6 20