Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa

wróć do pełnej listy uchwał

Uchwała KRS nr 926/2019

Sąd: Sąd Okręgowy we Wrocławiu
Data posiedzenia: 15 października 2019 – 18 października 2019
Obwieszczenie: Monitor Polski poz. 1186 z 2018
Pobierz uchwałę:http://krspl.home.pl/bip/files/2019-10-1...
Liczba wolnych stanowisk: 1
Liczba kandydatów: 1
Liczba obsadzonych stanowisk: 1
Liczba odrzuconych kandydatów: 0

Lista kandydatów

l.p. nazwisko i imiona wykonywany zawód decyzja
1. Skuza Magdalena pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 5 15
PRZECIW 0 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 0

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

2. Pani Magdalena Skuza urodziła się 29 kwietnia 1975 r. w Poznaniu. W 1999 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim z oceną bardzo dobrą, uzyskując tytuł magistra. Od 1 października 1999 r. do 30 czerwca 2003 r. była zatrudniona w Kancelarii Prawnej s.c. Radcowie Prawni Beata Karwowska, Monika Klonowska z siedzibą we Wrocławiu na stanowisku asystenta prawnego. Po odbyciu aplikacji sądowej pozaetatowej w okręgu Sądu Okręgowego w Legnicy, w kwietniu 2002 r. złożyła egzamin sędziowski z łącznym wynikiem dobrym. Od 1 lipca 2003 r. do 25 kwietnia 2004 r. pracowała w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu na stanowisku asystenta sędziego. Z dniem 26 kwietnia 2004 r. została mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Lubinie. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2008 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Lubinie. Orzekała w VI Wydziale Grodzkim, w II Wydziale Karnym oraz w IV Wydziale Pracy tego Sądu. Z dniem 1 października 2013 r. została - na własny wniosek - przeniesiona na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, w którym podjęła obowiązki orzecznicze w IV Wydziale Gospodarczym. Od 4 września 2016 r. do 31 sierpnia 2017 r. pełniła funkcję Zastępcy Przewodniczącego IV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu. W 2016 r. była kilkakrotnie delegowana do orzekania na pojedynczych sesjach w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, a od 1 września 2017 r. jest delegowana przez Ministra Sprawiedliwości do pełnienia czynności sędziego w X Wydziale Gospodarczym Sądu Okręgowego we Wrocławiu (od 1 września 2019 r. delegacja na czas nieokreślony). Kandydatka podnosi kwalifikacje zawodowe przez uczestnictwo w szkoleniach.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Przy podejmowaniu decyzji Krajowa Rada Sądownictwa kierowała się oceną kwalifikacyjną oraz doświadczeniem zawodowym kandydatki. Pani Magdalena Skuza posiada doświadczenie orzecznicze zdobyte w trakcie pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego (Sąd Rejonowy w Lubinie) oraz sędziego sądu rejonowego (Sąd Rejonowy w Lubinie, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu), a także podczas orzekania na delegacji w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Kwalifikacje Pani Magdaleny Skuzy zostały wysoko ocenione przez sędziego wizytatora w sporządzonej na potrzeby tego postępowania nominacyjnego ocenie. Kwalifikacje te kandydatka podnosi przez uczestnictwo w szkoleniach zawodowych.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacji Pani Magdaleny Skuzy sporządził Pan Paweł Pszczołowski - sędzia wizytator do spraw gospodarczych Sądu Okręgowego we Wrocławiu, który stwierdził, że analiza spraw rozpoznawanych przez Panią Magdalenę Skuzę oraz dane statystyczne dotyczące jej pracy, pozwalają przedstawić opiniowaną jako sędziego o bardzo dobrej znajomości prawa cywilnego oraz prawa procesowego. Kandydatka prezentuje bardzo wysoki poziom merytoryczny. Wyrażone oceny i poglądy potrafi logicznie uzasadnić, sporządzając staranne uzasadnienia orzeczeń, które nie tylko spełniają kryteria wyznaczone normą art. 328 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego, ale wyróżniają się przejrzystością, czytelnością, umiejętnością właściwego wyeksponowania występujących w sprawach problemów prawnych, dojrzałością użytej argumentacji oraz sposobem formułowania wniosków. Opiniujący wskazał, że uzyskane przez Panią Magdalenę Skuzę wyniki liczbowe i jakościowe są lepsze lub porównywalne do wyników uzyskanych w tej mierze przez wydział, a także średnio w okręgu sądowym, w apelacji oraz w kraju. Podkreślił, że kandydatka potrafiła uzyskać tak dobre wyniki, mimo znacznego wzrostu wpływu w sprawach gospodarczych w latach 2016-2017, przy znacznym niedoborze kadry sędziowskiej w tamtym okresie. Sędzia wizytator dodał, że zarówno w ocenie Prezesa Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, jak i Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu Pani Magdalena Skuza bardzo dobrze wykonywała swoje obowiązki w zakresie przydzielonego jej referatu, jest sumienna i pracowita, a przy tym skromna i samokrytyczna. Podejmowane przez nią czynności były właściwie zaplanowane i przemyślane. Opiniowana jest osobą bardzo zdyscyplinowaną i należycie organizuje swoją pracę oraz dba o przestrzeganie terminów ustawowych i instrukcyjnych. Wykazuje się dużym zaangażowaniem w pracę i wysoką kulturą osobistą. Cechuje ją koleżeńskość i życzliwość wobec osób, z którymi współpracuje. Jest doświadczonym i bardzo kompetentnym sędzią, dbającym o stałe podnoszenie swoich kwalifikacji. Cechy osobowościowe, doświadczenie, bardzo dobra znajomość prawa i umiejętne stosowanie go w praktyce stanowią gwarancję, że Pani Magdalena Skuza spełnia warunki do objęcia stanowiska sędziego sądu okręgowego. W konkluzji sędzia wizytator wyraził pogląd, że w świetle niniejszej oceny należy jednoznacznie wskazać, że Pani Magdalena Skuza jest bardzo dobrym kandydatem na stanowisko sędziego sądu okręgowego. Uzupełniającą ocenę kwalifikacji Pani Magdaleny Skuzy również sporządził Pan Paweł Pszczołowski - sędzia wizytator do spraw gospodarczych Sądu Okręgowego we Wrocławiu, który stwierdził, że przytoczone w ocenie wyniki potwierdzają dotychczasową bardzo pozytywną ocenę kandydatki wyrażoną w ocenie kwalifikacji z 7 maja 2018 r. i brak jest przesłanek do zmiany wniosków końcowych w niej zawartych. Zdaniem opiniującego należy jednoznacznie wskazać, że Pani Magdalena Skuza jest bardzo dobrym kandydatem na stanowisko sędziego sądu okręgowego.

Wizytator: Paweł Pszczołowski

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów